Politologiyanın tədris fənni kimi formalaşması kimin adıylaYüklə 163,95 Kb.

tarix25.07.2018
ölçüsü163,95 Kb.


1

Politologiyanın tədris fənni kimi formalaşması kimin adıyla 

bağlıdır 

 A) Con Berens

 B) M.Veber

 C) F.Leyber 

 D) C. Lokk

 E) N.Tusi

2

Müstəqil elm kimi politologiyanın əsası neçənci ildə qoyulmuşdur A) 1857

B) 1853


C) 1880

 D) 1827


  E) 1830

3

İlk “Ali siyasi məktəb” neçənci ildə kim tərəfindən formalaşdırılmışdır (Çəki: 1) 

 A) 1857-ci ildə Frensis Leyber tərəfindən

 B) 1903-cü ildə Cons Lokk tərəfindən

 C) 1853-cü ildə Moks Veber tərəfindən

 D) 1880-ci ildə Con Berecen tərəfindən 

 E) 1815-ci ildə Con Stüard tərəfindən

4

YUNESKO-nun nəzdində. “Beynəlxalq siyasi elimlər assosasiyası neçəngi ildə yaranmışdık” (Çəki: 1) 

 A) 1949


 B) 1948

 C) 1939


 D) 1947

 E) 1957


5

Geniş mənada “Rolitologiya” dedikdə nə başa düşülür 

A) Siyasət haqqında bütün bilikləri əhatə edən elm sahəsir

B) Cəmiyyət haqqında bütün bilikləri əhatə edən elm sahəsi

C) Dövlət haqqında bütün bilikləri əhatə edən elm sahəsi

D) Siyasi hakimiyyət haqqında bütün bilikləri əhatə edən elm 

sahəsi

E) Siyasi sistem haqqında bütün bilikləri əhatə edən elm sahəsi 6

Məhdud mənada politologiya termini özündə hansı elementləri 

birləşdirir A) Dövlət və sıiyasi hakimiyyəti

B) Siyasi elmin obyektini və predmetini təşkiledən problemləri

C) Siyasi sistem və siyasi rejim

D) Siyasi şüur və mədəniyyət

E) Siyasi partiya və istimai kütləvi təşkilatlar 7

Müstəqil elm kimi politologiyanın predmetini nə təşkil edir 

A) Siyasət, siyasətin təsisatları vasitəsilə cəmiyyət və şəxsiyyətin 

qarşılıqlı münasibətləri 

B) Dövlət hüquq və siyasi partiyalar

C) Siyasi proseslər və siyasi münasibətlər

D) Siyasi hakimiyyət və səmiyyət arasındakı münasibətlər

E) Siyasət, siyasi şüur və mədəniyyət

8

“Siyasət xalqın oyanan ruhunu, dəyişikliyə olan istəyini boğmaq vasitəsidir”-fikri kimə məxsusdur? 

 A) F.Akvinali

 B) N.Makivelli

 C) N. Tusi

 D) M. Əmədi

 E) T.Mor 

9

“İctimmai əməyin təşkili, istehsal prosesində özbaşnalıq və hərcmərcliyə yol verməmək üçün müəyən tədbirlərə ehtiyac olur ki, 

bütün bunlar “Siyasət” adalanır fikri kimə məxsusdur (Çəki:  

A) N. Makivelli

B) İ. Xəldun

C) N.Tusi                                                                                       D) 

M. Əhvədi

E) N.Gəncəvi 

10

Siyasətin neçə tipi mövcuddur A) Daxili, xarici və beynəlxalq siyasət

 B) Daxili, xarici və dünya siyasəti

 C) Sosial, iqtisadi və hərbi siyasət

 D) Sosial, mədəni və iqtisadi siyasət

 E) Xarici, beyneəlxalq və dünya siyasəti 

11

Politologiyanın müstəqil elm kimi başlıca məqsədini nə təşkil edirA) Cəmiyyətin sosial və siyasi strukturunun tədqiq edilməsi

B) Siyasi sistemlərin strukturu və fəaliyyətinin tədqiq edilməsi

C) Cəmiyyətin ictimai fəallığının tədqiqi 

D) Cəmiyyətin siyasi şüur və mədəniyyət səviyyəsinin tədqiqi

E) Siyasi hakimiyyətin idarəetmə üsul və vasitələrinin tədqiqi 

12

Aşağıda sadalananlardan hansılır polotologiyanın qanunauyğunluqlarına aiddir A) İqtisadi, siyasi, sosial 

qanunauyğunluqlar 

 B) Psixoloji, siyasi, ictimai qanunauyğunluqlar

 C) İctimai, siyasi, sosial qanunauyğunluqlar

 D) Siyasi-iqtisadi, siyasi sosial, siyasi psixoloji  

qanunauyğunluqlar

 E) Sosial və ictimai qanunauyğunluqlar13

Politologiya digər ictimai elmlərin istifadə etdiyi hansı metodlardan 

istifadə edir A) Ümumməntiqi və nəzəri metodlar

 B) Sistemli və nəzəri metodlar

 C) Bixeviorist və ümumməntiqi metodlar

 D) Nəzəri və bixoviorist metodlar

 E) Ümumməntiqi və sistemlə təhlil metodları 

14

Sistemli təhlil metodu hansı ünsürləri özünə daxil edir A) Sistem, mühit, ictimai rəy

 B) Sistem, mühit, cavab reaksiyası

 C) Mühit və sosial sfera

 D) Sosial-siyasi mühit və ictimai rəy

 E) Siyasi, sosial mühit və cavab reaksiyası

15

Müstəqil elm kimi politologiyanın istifadə etdiyi metodlar A) Sistemli təhlil, müqayisəli təhlil, bixeviorçu

 B) Ümumməntiqi, nəzəri, bixeviorçu

 C) Bixeviorçu, nəzəri, sistem təhlili

 D) Sistem təhlil, nəzəri, bixeviorçu

 E) Sistem təhlil, nəzəri, bixeviorçu

16

Aşağıdakılardan şansı sosiologiyanın funksiyası deyil A)  İdrak

B) İdarəetmə

C) Tərbiyavi

D) Proqnozlaşdırıcı

 E) İdeoloji

17

E.ə.VI-V ci əsirlərdə yaşamış çin mütəfəkkiri Konfitsiyə görə cəmiyyətin sosial siyasi həyatı hansı hissələrə bölünür

 A) Stabillik, Uyğunlaşma, Anarxiya

 B) Nizamsızlıq, Stabillik, Böyük uyğunlaşma

 C) Uyğunlaşma, Stabillik, Qeyri sabitlik

 D) Stabillik, Avtomatizm, Analogiya

 E) Müıtəqillik, Sabitlik, Böyük uyğunlaşma 

18

“Dövlət cəmiyyətin sosial önəmi olan ailənin sinonimidir ifadəsi hansı qədim dövr mütəfəkkirinə aiddir

A) Loo-szı

B) Moa-szı

C) Periandr

D) Solon

E) Konfutsi
19

“Patriarxal-parenalist” nəzəriyyə hansı qədim dövr mütəfəkkimrinə 

aiddir: A) *Konfutsi

 B) Mao-szı

 C) Lao-szı

 D) Şan-Yan

 E) Solen

20

“Dövlət ədalətlə qanunlar əsasında qurulmalı və idarə olunmalıdır”-fikri hansı qədim dövr mütəfəkkirinə aiddir A) Pifaqor

 B) Sokrat

 C) Heraklit

 D) Platon

 E) Demokrit 

21

“Çox gülməlidir insanlar hər yoldan ötənə öz ayaqqabılarını tikməyi məsləhət bilmədiyi halda, dövləti idarə etməyi rüşkatma 

yolu ilə həll edirlər” -fikri hansı qədim dövr mütəfəkkirinə aiddir

 A) Heraklit

 B) Pifaqor

 C) Demokrit

 D) Platon

 E) Sokrat

22

Qədim dövr mütəfəkkiri Sokrat hansı dövlət quruluşunu müdafiə edirdi

 A) Qanuna xidmət edən, hamı üçün eyni qəbuledilən ədaləti 

qoruyan 

 B) Vətəndaşların mənafeyin xidmət edən dövlət

 C) Hakim təbəqənin mənafeyinə xidmət edən dövlət

 D) Qanuna xidmət edən dövlət

 E) Qanuna və vətəndaşların mənafeyinə xidmət edən

23

Platona görə “İdeal dövlətdə” mühafizəçilərin funksiyası nədən ibarətdir A) Muhafizəçilər-qulların hüquqlarını müdafiə edirdilər

 B) Mühafizəçilər-dövlətin zor aparatını yaradırlar və arestokrat 

quldarların sinfi hökmranlığını qoruyurlar

 C) Mühafizəçilər- əkinçi və sənətkarların hüquqlarını müdafiə 

edirlər

 D) Mühafizəçilər – idarəedən və idarəolunanların hökmranlığını qoruyurlar

 E) Mühafizəçilər- mövcud dövlət quruluşu və hakim təbəqənin 

mənafeyini müdafiə edirlər 24

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Platona görə “pisidarəetmə 

formasıdır A) Timokratiya

B) Oliqarxiya

C) Monarxiya

D) Demokratiya

E) Tiraniya

25

“Bir insan üçün qul, digəri üçün ağa-quldar olmaq faydalı və ədalətlidir”-fikri hansı qədim dövr mütəfəkkirinə aiddir:

A) Aristotel

 B) Ploton

 C) Sokrat

 D) Pifaqor

 E) Demostfen

26

Arestotelə görə aşağıda qeyd olunanlardan hansılar “qeyri normal” dövlət formasına aiddir

A) Tiraniya, oliqarxiya, demokratiya

B) Tiraniya, oliqarxiya, anarxiya

C) Demokratiya, aristokratiya, demokratiya

D) Tiraniya, politiya, demokratiya

E) Demokratiya, politiya, aristokratiya

27

Aristotelin ideal dövlət tipi hansıdır  A) Aristokratiya

 B) Politiya

C) Monarxiya

D) Tironiya

E) Oliqarxiya

28

Elimizm dövrü mütəfəkkiri Dikearxa görə “ideal dövlət” forması özündə hansı dövlət formalarının elementlərini birləşdirməlidir  

A) Monarxiya, oliqarxiya, demokratiya

B) Monarxiya, aristokratiya, dekmokratiya

C) Manarxiya, demokratiya, politiya

D) Demokratiya, aristokratiya, politiya

E) Monarxiya, tiraniya, oliqarxiya 

29

“Cəmiyyətin sinfi-idarəçilik təşkilini zəruri və qanunauyğun hal hesab edən” -orta əsr mütəfəkkiri hansıdır (Çəki: 1) 

 A) Əl-Fərabi

 B) İbn-Rüşd

C) İbn-Sina

D) Əl-Biruni

E) İbn-Sud
30

Makkavelliyə görə dövlətin əsasını nə təşkil etməlidir 

  A) Güc və hamı üçün ali olan qanunlar

 B) Hər cür əxlaqi prinsiplərdən azad olan güc

 C) Hüquqi normalar

 D) Hüquqi və əxlaqi prinsiplər

 E) Vətəndaş cəmiyyəti

31

“Dövləti varlıların sadə xalqı istismar etmək üçün hökm apparatı vasitəsi” hesab edən intibah dövrü mütəfəkkiri hansıdır 

A) Tomas Mor

B) Frensis Bekon

C) Jan Boden

D) Nikolo Makiavelli

E) Con Lokk

32

“Cəmiyyətdə hamının hamıya qarşı müharibəsi labüddür” ideyası kimə məxsusdur A) Tomas Hobbs

B) Con Lokk

C) Şarl lui Monteskye

D) Benedikt Spinoza

E) Pyer Qassendi

33

Tomas Hobbsun siyasi təlimində üstünlük təşkil edən meyl: A) Antidemokratik

 B) Demokratik

 C) Bürokratik

 D) Vətəndaş azadlığı

 E) Qanunun aliliyi

34

“Dövlətin yaranmasında başlıca məqsəd öncə xüsusi mülkiyyətin mühafizəıi zərurəti olmuşdur”-fikri aşağıdakı adları çəkilən 

mütəfəkkirlərdən hansına 

 A) Şarl Lui Madeskye

 B) Con Lokk

 C) Benedit Srinoza

 D) Pyer Qassendi

 E) Tomas Hobbs

35

Ş.L.Monteskyeyə görə ideal dövlət tipi hansıdır A) Hakimiyyətin bir şəxsin əlində cəmlənməsinin qarşısını almaq

 B) Hakimiyyəti parçalamay

 C) Xalqın idarəetmədə iştirakını təmin etmək

 D) Siyasi proseslərdə xalqın iştirakını təmin etmək

 E) Siyasi idarəetməni sadələşdirmək36

“Cəmiyyətin mənəviyyatı qanunvericilik və idarə formasından 

asılıdır" fikri aşağıda adları çəkilən mütəfəkkirlərdən hansına 

məxsusdur

  A) Jan-Jak Russo

 B) Deni di Dro

 C) Şarl lui Motoskye

 D) Con Lokk

 E) Tomas Hobbs

37

Klod Adrian Helivetsiyə görə ən pis idarəetmə hansıdırA) Mütləq manarxiya

B) Teokratik monarxiya

C) Hərbi monarxiya

D) Konstitusiyalı monarxiya

E) maarifçi monarxiya

38

İctimai münasibətlərin fundamentini “Sinif-dövlət-siyasət” formulu ilə xarakterizə edən mütəfəkkirlər hansılardır

A) K.Marks

B) K.Marks və F.Engels

C) Ş.L.Monteskye və C.Lokk

D) T.Hobbs və C.Lokk

E) F.Engels və İ.Kant

39

“Siyasi baxışlarda əxlaq məsələləri xüsusilə əxlaq mühüm yer tutur"-fikri kimə aiddir A) Con Eliat

 B) Tomas Cefferson

 C) Beniamin Frankilin

 D) Tomas Cefferson

 E) Olvin Toffer

40

N.Gəncəvinin siyasi idealı ilk əvvəl və sonra nə olmuşdur?A) utopik monarxiya, sonra xalq hakimiyyəti

B) maarifçi monarxiya, sonra demokratik respublika

C) maarifçi feodalizm, sonra xalq hakimiyyəti

D) maarifçi monarxiya, sonra utopik dövlət

E) maarifçi monarxiya, sonra xalq hakimiyyəti

41

M.F.Axundov yaradıcılığının ilk illərində hansı dövlət formasının tərəfdarı kimi çıxış edirdi? 

A) Konstitusiya monarxiya

B) Maarifçi monarxiya

C) Demokratik respublika

D) burjua respublikası

E) xalq hakimiyyəti tərəfdarı
42

XIX əsrin 70-ci illərindən etibarən M.Axundov hansı dövlət 

formasının tərəfdarı kimi çıxış edir?

A) demokratik monarxiya

B) xalq hakimiyyəti

C) maarifçi monraxiya

D) konstitusiyalı monarxiya

E) inqilabçı dmokratiya

43

Cəlil Məmmədquluzadə siyasi görüşlərində hansı dövlət formasının tərəfdarı kimi çıxış edir?

 A) demokratik respublika

 B) konstitusiyalı monarxiya

 C) maarifçi monarxiya

 D) burjua respublikası

 E) cümhuriyyət respublikası

44

“Avesta”ya görə dövlət hakimiyyətinin möhkəmliyi nədən asılıdır  A) Cəmiyətin mühavizəsindən

 B) Vətəndaşlarda mənəvii borcun necə tərbiyə edilməsindən

 C) Vətəndaşla dövlət arasındakı münasibətin xarakterindən

 D) Cəmiyyətdəki ünsiyyət formasından

 E) Vətəndaşlarda “vətəndaşlıq” hissinin necə tərbiyə edilməsindən

45

“Allah nemətləri hamı üçün yaradılmışdır, ona görə də nemətlər hamı arasındı bərabər bölüşdürülməlidir”-ideyası kimə məxsusdur 

 A) Zərdüşt

 B) Mani

 C) Məzdək

 D) Babək

 E) Cavidan 

46

Xürrəmilərə görə dövlət hançı prinsiplər əsasında idarə olunmalıdır A) Ordu və güc

 B) Qanun və hüquq

 C) Ədalət və bərabərlik 

 D) Hüquqi normalar əsasında

 E) Qanun əsasında

47

Mövcud istismarçı quruluşu tərifləyən, yoxsulluğa dözməyə çağıran mütəfəkkir hansı idi 

 A) Bəhmənyar

 B) M.Əhvədi

 C) N.Gəncəvi

 D) N.Tusi

 E) Zərdüşt 
48

N.Gəncəvinin siyasi idealı hansı idarəetmə forması olmuşdur 

 A) Konstitusiyalı monarxiya

 B) Teokralik monarxiya

 C) Xalq hakimiyyəti

 D) Mütləq monarxiya

 E) Maarifçi monarxiya

49

N. Tusiyə görə siyasətin neçə tipi mövcuddur A) 4 

 B) 5


 C) 6

 D) 2


 E) 3

50

N. Tusiyə görə siyasətin hansı növləri mövcuddurA) Fəzilətli və naqis

B) Xeyrə və şərə xidmət edən

C) Səbəbi xeyir olan və səbəbi şər olanlar

D) daxili və beynəlxalq

E) Xarici və daxili

51

Hakimiyyətin təzahür formaları hansılardır?                                    A) idarəetmə,təşkiletmə,məcburetmə,normativləşdirmə

B) ağalıq,idarəetmə,rəhbərlik,məcburetmə,nəzarət

C) ağalıq,rəhbərlik,idarəetmə,təşkiletmə,nəzarət

D) agalıq,məcburetmə,təşkiletmə,nəzarət

E) nəzarət,normalaşdırma,təşkiletmə,rəhbərlik

52

Siyasi hakimiyyətin funksiyaları hansılardır?  A) cəmiyyət idarə etmək,parlament formalaşdırmaq

 B) siyasi sistem təşkil etmək,təsisat qruplarını istiqamətləndirmək.

 C) qanunverici orqanları formalaşdırmaq,icraedici orqnları təşkil 

etmək


 D) siyasi sistemin formalaşması,siyasi münasibətlər,cəmiyyət və 

dövlətin idarə olunması, siyasi rejimin təşkili, hakimiyyət 

orqanlarının siyasi prosesləri lazımi istiqamət yönəltməsi

 E) Məhkəmə sistemini yaratmaq, yerli özünü idarəni təşkil etmək

53

 C.Lokkun hakimiyyət bölgüsünə aşagıdakılar daxildir                   A) qanunverici,icraedici,məhkəmə

B) icraedici,federativ,məhkəmə

C) federativ,məhkəmə,icraedici

D) qanunverici,icraedici,federativ

E) təşkiledici,məhkəmə,federativ54

Fəaliyyət sahəsinə görə hakimiyyətin hansı tipləri fərqləndirilir

A) Siyasi və qeyri-siyasi 

 B) Sosial və iqtisadi 

 C) Sosial və siyasi 

 D) İctimai siyasi

 E) İctimai və sosial 

55

Səlahiyyət həcminə görə hakimiyyətin hansı tipləri fərqləndirilir  A) Siyasi və qeyri-siyasi 

 B) Sosial və siyasi 

 C) Dövlət və assosiativ 

 D) Monarxiya və respublika 

 E) Demokratik və avtoritar 

56

Hakimiyyətin subyektinə görə siyasi hakimiyyətin hansı tipləri fərqləndirilir A) Parlament,hökümət,məhkəmə,şəxsi, kollektiv 

 B) Monarxiya, respublika 

 C) Parlamentli monarxiya, məhkəmə kollektiv 

 D) Respublika ,unitar, şəxsi 

 E) Parlamentli, prezidentli 

57

İdarəedən subyektin strukturuna görə siyasi hakimiyyətin hansı tipləri fərqləndirilir  

  A) Parlament və hökümət 

 B) Təkbaşına və poliarxik 

 C) Siyasi və qeyri siyasi 

 D) Məntiqi və qeyri-məntiqi 

 E) Monarxiya ,respublika 

58

Sosial –siyasi təbiətinə görə hakimiyyətin hansı tipləri fərqləndirilir A) Monarxiya ,respublika 

B) Siyasi ,qeyri siyasi

C) Təkbaşına ,poliarxik 

D) Dövlət,assosiativ

E) Parlament ,hökümət 

59

Hakimiyyətin təşkil olunma səviyyələri hansılardır  A) Makro və mikro 

 D) Makro,ara,mikro 

 C) Mezo,orta 

 D) Makro,mezo 

 E) Makro,orta,mikro 60

Siyasi hakimiyyətin gündəlik işlərini yerinə yetirən, idarəetməisini 

həyata keçirən məmurlar ordusu necə adlanır

 A) Bürokratik aparat 

 B) İcra aparatı 

 C) İcraedici hakimiyyət 

 D) Qanunverici hakimiyyət 

 E) Siyasi hakimiyyət 

61

Siyasi hakimiyyətin subyektləri hansılardır  A) Siniflər və sosial təbəqələ 

 B) Təsisatlı,assosiasiyalaşmış və anomik qruplar 

 C) Sosial qruplar və təbəqələr 

 D) Siyasi partiyalar və sosial təbəqələr 

 E) Assosiasiyalaşmış qruplar və elitalar 

62

Müasir dövrdə istifadə olunan hakimiyyət bölgüsü prinsipi kim tərəfindən irəli sürülmüşdür

 A) Ş.Monteskye 

 B) C.Lokk

 C) A.Smit

 D) T.Hobbs

 E) M.Veber

63

Siyasi sistemi fərqləndirən xüsusiyyətlər A) Hakim mövqeyə malik olması,daha yaxşı formalizə olunması

B) Hakim mövqeyə malik olması

C) Daha yaxşı formalizə olunması

D) Hökmran olması

E) Müstəqil olması

64

Siyasi sistemin muxtariyyətini məhdudlaşdıran vasitə hansıdır   A) İqtisadiyyat

 B) Mədəniyyət

 C) Mənəviyyat

 D) Sosial mühüt

 E) İctimai rəy

65

Siyasi sistemin tərkibində neçə alt sistem mövcuddur  A) 4

 B) 5


 C) 3

 D) 2


 E) 6


66

Geniş mənada çəmiyyətin siyasi sistemi özünə daxil edir? 

A) siyasi münasibətləri, siyasi şüur və çəmiyyətin siyasi təşkili 

B) siyasi münasibətləri və cəmiyyətin siyasi təşkili

C) siyasi münasibətləri və siyasi şüur 

D) siyasi şüur və çəmiyyətin siyasi təşkili

E) cəmiyyətin siyasi və sosial təşkili

67

Sistem anlayışı elmə kim tərəfindən neçənci ildə gətirilmişdir A) xx əsrin 20-ci illərində e.fon .Bertalany 

 B) xx əsrin əvvələrində M.Veber 

 C) xx əsrin 50-ci illəri T.Parsons

 D) xx əsrin ikinci yarısı D.İsten 

 E) xıx əsrin sonu xx əsrin əvəlləri e.fon.Bertalany 

68

”Siyasi sistem “termini politologiya elminə kim tərəfindən və nə zaman gətirilmişdir

 A) xx əsrin 20-ci illərində E.Fon.Bertalayn tərəfindən 

 B) xx əsrin birinci yarısında D.İsten tərəfindən 

 C) xx əsrin ikinci yarsında T.Parsens tərəfindən 

 D) xx əsrin əvəllərində Q.Almond tərəfindən 

 E) xx əsrin 50-60cı illərində D.İston tərəfindən 

69

Siaysi sistemin aşağıdakı tərifi hansı politoloq tərəfindən irəli sürülmüşdür: “Siyasi sistem-həm hakimiyyət institutu, həm də 

cəmiyyətin digər strukturelementləri tərəfindən həyata keçirilən rol 

və qarşılıqlı təsirin məcmusudur

 A) F.Burlatskiy 

 B) A.Qalkin

 C) Q.Almond 

 D) T.Parsons 

 E) D.İsten

70

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı cəmiyyətin siyasi sisteminin xüsusiyyətlərinə aid deyil 

 A) Dövlət tipi 

 B) Cəmiyyətin milli mentaliteti 

 C) Siyasi rejimin xarakteri 

 D) Sosial-siyasi münasibətlərin xarakteri 

 E) Dövlətin siyasi-hüquqi statusu

71

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı siyasi sistemin tarixi təkamül prosesinin qanunauyğunluqlarına aid deyil 

 A) Vətandaş cəmiyyəti və hüquqi dövlətin formalaşması 

 B) Hakimiyyətin konseptə və dekonseptə olması 

 C) Sistemin hüquqi bazasının yaradılması 

 D) Konstitutsion proseslərin inkişafı 

 E) Xalq hərəkatları ittifaqların formalaşması 
72

Siyasi rejimin məzmununu xarakterizə edən başlıca amil  

 A) Siyasi hakimiyyətin metodlarının xarakterizə edilməsi

 B) Siyasi hakimiyyətin vasitələrinin xarakterizə edilməsi

 C) Dövlət siyasətinin xarakterizə edilməsi 

 D) Siyasi hakimiyyətin metod və vasitələrinin xarakterizə edilməsi

 E) Cəmiyyətin iqtisadi-siyasi təşkili formasının xarakterizə 

edilməsi 

73

Siyasi rejimin izahını vermiş politoloq hansıdır  A) E.Vaytr 

 B) M.Veber 

 C) S.Luk

 D) F.Nitsşe

 E) İ.Kant

74

Siyasi rejimin tipləri hasılardır  A) Tolitar ,avtoritar 

 B) Demokratik,tolitar,avtoritar 

 C) Demokratik,despotik 

 D) Aristokratik,konfederativ

 E) Respublika,monarxiya 

75

Siyasi sistemin mərkəzi elementi hansıdır  A) Siyasi hakimiyyət 

 B) Dövlət

 C) Siyasi partiyalar

 D) Siyasi rejim

 E) Siyasi şüur və mədəniyyət

76

Dövlət hansı funksiyaları yerinə yetirir  A) Daxili və xarici 

 B) Daxili və beynəlxalq

 C) Ümumi və fərdi

 D) Sosial və iqtisadi

 E) Sosial və siyasi

77

Siyasi sistemin tarixi formaları                                                       A) aristokratiya,avtokratiya,demokratiya 

B) totalitar,tiraniya,plutokratiya

C) plutokratiya,oxlokratiya

D) anarxiya,demokratiya

E) demokratiya,aristokratoya78

Siyasi sistem aşağıda qeyd olunan hansı alt sistemləri özünə daxil 

edir A)İnstitutsional,orta,institutsionallaşmamış 

B) Ali,Orta,aşağı 

C) Sosial, iqtisadi,mədəni 

D) Siyasi,iqtisadi,hərbi 

E) İnstitutsional ,mikro,ali 

79

Dövlət quruluşu formaları hansılardırA) Unitar,federativ,konfederativ

B) Monarxiya, respublika

C) Unitar,monarxiya,respublika

D) Federativ,respublika,monarxiya

E) Monarxiya,parlamentli respublika

80

Tərkibində dövlət suverenliyi malik olamayan inzibati ərazi vahidləri mövcud olan sadə və vahid idarəetmə sisteminə malik 

dövlət quruluşu şforması necə adlanır 

A) Unitar 

B) Federativ 

C) Konfederativ 

D) Monarxiya

E) Respublika

81

Siyasi sistemin tərkibində hansı elementləri fərqləndirmək olarA) Siyasi təşkilatlar, siyasi-hüquqi normlar, siyasi münasibətlər, 

siyasi şüur və mədəniyyət

B) Siyasi struktur, siyasi-hüquqi normlar, siyasi münasibətlər, 

siyasi şüur və mədəniyyət

C) Siyasi struktur və siyasi təşkilatlar, siyasi-hüquqi normlar, siyasi 

münasibətlər, siyasi şüur və mədəniyyət                                         

D) Siyasi struktur və siyasi təşkilatlar, siyasi-hüquqi normlar, siyasi 

münasibətlər, siyasi şüur

E) Siyasi struktur və siyasi təşkilatlar, siyasi-hüquqi normlar, siyasi 

münasibətlər, siyasi mədəniyyət

82

Dövlətin əsas əlamətləri hansılardır A) Məcburetmə,zor tətbiq etmək, suverenlik, ümumilik, 

hüquq,vergi və mükəlləfiyyət toplamaq hüququ 

B) Zor tətbiq etmək, suverenlik, ümumilik, hüquq,vergi və 

mükəlləfiyyət toplamaq hüququ

C) Məcburetmə,suverenlik, ümumilik, hüquq,vergi və 

mükəlləfiyyət toplamaq hüququ

D) Məcburetmə,zor tətbiq etmək, ümumilik, hüquq,vergi və 

mükəlləfiyyət toplamaq hüququ

E) Məcburetmə,zor tətbiq etmək, suverenlik, hüquq,vergi və 

mükəlləfiyyət toplamaq hüququ
83

Avtoritar rejimi xarakterizə edən amillər 

A) Hakimiyyətin ciddi surətdə reqlamentləşdirilməsi

B) Siyasi fəaliyyətin ciddi surətdə reqlamentləşdirilməsi ]                    

C) Hakimiyyətin bütün çəmiyyət sahələrinə təsiri.

D) Kütləvi informasiya vasitələri üzərində tam nəzarət

E) Şəxsiyyətin fəaliyyətinin ciddi surətdə reqlamentləşdirilməsi

84

Müxtəlif dövlətlərin siyasi,hərbi,iqtisadi və s.problemləri həll etmək üçün müvəqqəti birləşməsi necə adlanır

  A) Federasiya 

 B) Konfederasiya 

 C) Unitar 

 D) Respublika 

 E) Monarxiya

85

Siyasi rejm anlayışı özündə nəyi əks etdirir A) İdarəetmə formalarını

 B) Siyasi hakimiyyətin həyata keçirilmə üsul və vasitələri 

 C) Cəmiyyətdə mövcud olan sosial təbəqələr arasındakı 

münasibətləri 

 D) Cəmiyyətdəki münaqişələrin həll yollarını 

 E) Hakimiyyət-cəmiyyət münasibətlərini 

86

Geniş mənada siyasi sistem dedikdə nə başa düşülür  A) Cəmiyyətin siyasi təşkili 

 B) Siyasi mədəniyyət və siyasi şüur 

 C) Siyasi münasibətlər,siyasi şüur və cəmiyyətin siyasi təşkili 

 D) Siyasi maraq və mənafelər 

 E) Cəmiyyətin siyasi təşkili 

87

Təkpartiyalı sistemin müsbət tərəfi  A) müxalif siyasi partiyaların mövcudluğu bürökratiyanı 

tormozlayır 

B) siyasi məsələlər bütün təfərrüatı ilə ortalığa çıxır 

C) şəxsiyyətə pərəstiş imkanlarını kəskin şəkildə məhdudlaşdırır

D) hər cür ictimai təlabat öz müdafiəçilərini və tənqidçilərini tapır 

E) siyasi qərarlar qısa müddətdə qəbul edilir 

88

Azərbaycan Respublikası hansı siyasi partiya sistemə daxildir  A) təkpartiyalı 

 B) kütləvi partiyalar 

 C) iki patiyalı 

 D) kadrlar partiyası

 E) çoxpartiyalı

89

İlk parlament tipli partiyalar harada meydana gəlmişdir   A) Almaniya 

 B) ABŞ 


 C) Fransa

 D) Rusiya 

 E) İngiltərə 90

İlk yaranmış partiyaların əsas məqsədləri nə olmuşdur.                   

A) hakimiyyətə gəlmək 

B) hakimiyyətin əleyhinə çıxış etmək 

C) quldarların mənafeyini müdafiə etmək

D) islahatlar keçirmək 

E) xalqı dəstəkləmək 

91

Tarixə məlum olan ilk siyasi partiyalar harada meydana gəlmişdir:  A) Roma

 B) Yunanıstan 

 C) Amerika

 D) Fransa

 E) Almaniya

92

İlk yaranmış siyasi partiyaların əsas məqsədi nə olmuşdur: A) Quldarların mənafeyini müdafiə etmək 

B) Hakimiyyətə gəlmək

C) Aristokratları müdafiə etmək

D) İslahatlar keçirmək

E) Qulların Hüquqlarını müdafiə etmək

93

İlk parlamnet tipi partiyalar nə zaman və harada meydana gəlmişdir:  

 A) XVIII əsr İngiltərə

 B) XIX əsr Amerika

 C) XVəsr - Almaniya

 D) XVII əsr-İngiltərə 

 E) XII əsr Fransa

94

XX əsrdə formalaşmış və öz fəaliyyətində əsasən inqilabi metodlara üstünlük verən siyası partiyaların başlıca məqsədi nədir:

 A) Mövcud hakimiyyəti devirmək

 B) Kapitalisr cəmiyyətini dəyişmək 

 C) Hakim təbəqənin mənafeyini müdafiə etmək

 D) Vətəndaşların hüdud və azadlıqlarını qorumaq

 E) Mövcud hakimiyyəti möhkəmləndirmək

95

“Partiya” sözünün mənası nədir: A) Hissə

 B) Tam


 C) Sistem

 D) Qrup


 E) Təbəqə

96

Hakimiyyəti ələ almaq və ondan istifadə etmək məqsədi ilə müəyyən idealogiya və ya lider tərəfdarlarının məqsədyönümlü və 

mütəşəkkil qrupu necə adlanır: 

A) İctimai təşkilat

B) Siyasi sistem

C) Partiya 

D) Hakimiyyət

E) Dövlət97

Siyasi partiyanın əlamətlərinə daxil deyildir: 

A) Cəmiyyətdə idarəetmənin təşkili 

 B) Müəyyən idealogiyanın daşıyıcısı olmaq

 C) İnsanların mütəşəkkil birliyi

 D) Hakimiyyətin mənimsənilməsinin həyata keçirilməsinə 

istiqamətləndirilmiş tədbirlər

 E) Siyasətdə cəmiyyətin müəyyən qrupunun mənafeyini müdafiə 

etmək

98

Siyasi partiyanın strukturuna daxil deyildir:  A)Partiya aparatı

 B) Partiyanın güc strukturu 

 C) Partiyanın sıravi üzvləri

 D) Partiyanın fəalları

 E) Partiya tərəfdarları

99

Siyasi partiya: A) seçkilərdə fəal iştirak edən və öz namizədlərini dövlət 

idarələrinə keçirmək imkanına malik olan siyasi qrupdur 

B) hakimiyyəti ələ almaq və ondan istifadə etmək məqsədilə 

müəyyən ideologiya, ya da liderin tərəfdarlarının məqsədyönlü və 

mütəşəkkil qrupudur

C) zamanca fasiləsiz fəaliyyət göstərən təşkilat olub, xalqın köməyi 

ilə hakimiyyəti ələ keçirmək və saxlamaq üçün tədbirlər görən 

funksionerlər qrupudur. 

D) xalqın dəstəyi üçün yarışanların təşkilatıdır 

E) insanların fəaliyyətini koordinasiya edən qrupdur 

100

Siyasi partiyanın əlamətlərinə daxil deyilA) müəyyən idelogiyaya daşıyıcısı 

B) hakimiyyətin mənimsənilməsinin həyata keçirilməsinə 

istiqamətləndirilmiş tədbirlər 

C) sosial cəmiyyətdə idarəetmənin təşkili 

D) insanların mütəşəkkil birliyi 

E) siyasətdə cəmiyyətin müəyyən qrupunun mənafeyini müdafiə 

etmək 

101


Azərbaycan Respublikasında siyasi partiyalar haqqında qanun nə 

zaman qəbul edilmişdir

 A) 1988

 B) 1990


 C) 1992

 D) 1998 

 E) 2000 102

Burjua demokratiyası hansı dövlət tiplərini yaratmışdır?

 A) Respublika, monarxiya

 B) Demokratik respublika konstitusiyalı monarxiya

 C) Demokratik respublika,parlamentli respublika, konstitusiyalı 

monarxiya

 D) Respublika, parlamentli respublika, konstitusiyalı monarxiya, 

demokratiya

 E) Respublika, parlamentli respublika, konstitusiyalı monarxiya

103


Bunlardan hansı demokratiyanın prinsipləridir

 A) Xalqın suveren hüququnun təsdiq olunması

 B) Əsas dövlət orqanlarının seçkili olması

 C) dövlətin idarə olunmasında vətəndaşların hüquq bərabərliyi

 D) Qərarların çoxluq tərəfindən qəbul edilməsi

 E) İctimai rəiyn nəzərə alınması

104

Bunlardan hansılar demokratik prosedurlardır.  A) Seçkilər, referendum, opponentlik yarışmaq, ictmai rəiyn 

öyrənilməsi, qərarların çoxluq tərəfindən qəbul edilməsi]

 B) Seçkilər, referendum.

 C) Seçkilər, referendum, opponentlik, ictimai rəyin öyrənilməsi. 

 D) Seçkilər, referendum, qanunun aliliyi

 E) Seçiklər, referendum, dövlətin idarə olunmasında vətəndaşların 

hüquq bərabərliyi.

105


C.Lokk hakimiyyəti neçə yerə bölünür: 

 A) Qanunverici, icraedici,federativ 

 B) Qanunverici, icraedici, məhkəmə

 C) Məhkəmə, federativ, icraedici

 D) Qanunverici, icraedici, federativ

 E) Parlamnet, icra hakimiyyəti, prezident idarəetməsi

106

Birbaşa demokratiyanın səciyyəvi xüsusiyyəti hansıdır:A) Əsas qərarların bütün vətəndaşların iştirakıyla qəbul edilməsi 

B) Vətəndaşların dövlət idarəetməsində birbaşa iştirakı

C) Siyasi hakimiyyətin xalq tərəfindən idarə olunması

D) Bütün qərarların ali başçı tərəfindən qəbul olunması

E) Dövlət əhəmiyyətli bütün qərarların parlament tərəfindən qəbul 

olunması


107

Nümayəndəli demokratiyanın səciyyəvi xüsusiyyəti hansıdır: 

Dövlət məsələlərinin həllinin icraedici hakimiyyətə həvalə olunur:

 A) Dövlət məsələlərinin baxılması və həllinin əhali tərəfindən 

seçilmiş nümayəndələrə həvalə olunması 

 B) Bütün vətəndaşların seçmək və seçilmək hüququnun təmin                   

olunması

 C) Cəmiyyətdə qanunun aliliyinin təmin olunması

 D) Əsas qərarların bütün vətəndaşların iştirakıyla qəbul olunması108

Antik demokratiyanın əsas xüsusiyyəti nə idi? 

 A) Quldarları quldarlara tabe etməkdən

 B) Seçicilərin hüquqlarının hüquqi cəhətdən təsdiq edilməsindən

 C) Qulların hüquqlarını bərpa etməkdən

 D)Quldarların hüquqarının artırılmasından

 E) Qullarla Quldarların seçgi hüquqlarını eyniləşdirməkdən

109


Cəmiyyət həyatının demokratikləşməsi nədən asılıdır.

 A) Demokratik seçkilərin keçirilməsindən 

 B) Qanunun aliliyindən

 C) Hakimyyət bölgüsü prinsipindən

 D) İctimai rəiyn nəzərə alınmasından 

 E) Referendumdan 

110

Hümayəndəli demokratiya ideyasını kim irəli sürmüşdür.A) Ş.Montoskiye, Russo

 B) Franklin Ruzvelt

 C) T.Cefferson

 D) T.Hoops, C.Lokk

E) Didro, Russo

111


Nümayəndəli demokratiya ideyaçı aşağıda adları çəkilən hansı 

müttəfiqlərin tərəfindən irəli sürülmüşdür:

A) Monteskye və Russo 

 B) Smitt və Spenser

 C) C.Lokk və Monteskye

 D) Russo və Lokk

 E) Monteskye və Spenser

112


Nümayəndəli demokratiyanın hansı növləri fərqləndirilir:                

A) Prezident və məhkəmə idarəçiliyi

B) Prezident və parlament idarəçiliyi 

C) Parlament və məhkəmə idarəçiliyi

D) Qanunun aliliyi və prezident idarəçiliyi

E) Qanunun aliliyi və parlament idarəçiliyi

113

Aşağıda sadalananlardan hansı prezident idarəçiliyinin əlaməti deyil: A) Prezident və parlament xalq tərəfindən eyni seçkidə 

seçilir 


B) Prezident və parlament xalq tərəfindən müxtəlif seçkilərdə 

seçilir


C) Prezident həm dövlət, həmdə hökümət başçısıdır.

D) Hökümət prezident tərəfindən təyin edilir.

E) Prezident qanunverici orqanın qərarlarına veto qoymaq 

114


Parlamnet koalisiyası sisteminin səciyyəvi xüsusiyyəti: 

A) Parlament hakim sinfin nümayəndələrindən formalaşır

B) Parlamentdə 50%- dən çox səs toplayan partiya höküməti 

formalaşdırır

C) Parlamnet regional və etik çoxluqların nümayəndəlinə əsasən 

formalaşır

D) Parlament cəmiyyətdəki müxtəlif sosial təbəqələrin 

nümayəndələrindən formalaşır

E) Parlament bir neçə partiyanın koalisiyaya girməsi sayəsində 

formalaşır
115

Sosial siyasətin funksiyaları hansılardır?

 A) proqnozlaşdırıcı, tərbiyəvi

 B) tərbiyəvi, nəzarət, tənzimləyici

 C) nəzarət, mühafizəedici, tərbiyəvi

 D) proqnozlaşdırıcı, tənzimləyici, mühafizəedici 

 E) müşahidə, nəzatər, tərbiyəvi

116


Demokratikləşmə prosesi ilə sosial siyasət anlayışının qarşılıqlı 

əlaqəsi mövcuddurmu? 

 A) ayrı-ayrı proseslərdir və hes bir qarşılıqlı əlaqəsi mövcud deyil

 B) demokratik cəmiyyətlərdə sosial ədalət daha çox diqqət 

mərkəzində dayanır 

 C) demokratik cəmiyyətdə sosial siyasət demokratikləşmə 

prosesinə xidmət edir

 D) sosial siyasət demokratik proseslərə mənfi təsir göstərir

 E) demokratik cəmiyyətdə ayrı-ayrı siniflərin mənafelərinin təmini 

daha çox önə çıxarılır

117

Siyasi partiya və sosial qrup anlayışlarının fərqli xüsusiyyətləri hansılardır? A) hər iki anlayış cəmiyyətin struktur elementlərini 

xarakterizə edir

B) siyasi partiyalar sosial qrupların mənafeləri uğrunda mübarizə 

aparır


C) bütün sosial qruplar sonradan siyasi cəhətdən aktivləşərək siyasi 

partiyalar yaradırlar

D) siyasi partiyalar siyasi hüquqlar, demokratiya, söz azadlığı və s., 

sosial qruplar isə sosial hüquqlar, yüksək maddi təminat və s. 

uğrunda mübarizə aparırlar

E) siyasi partiya anlayışı siyasi cəhətdən aktiv insanların siyasi 

hakimiyyəti əldə etmək üçün könüllü şəkildə birləşərək yaratdıqları 

birlik formasını, sosial qrup anlayışı isə peşə, ixtisas, təhsil, cins, 

yaş, etnik tərkib və s. xüsusiyyətlərə görə insanların birlik 

formasını xarakterizə edir 

118

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı cəmiyyətin sosial stratifikasiyasının müəyyənolunma meyarı deyildir:

 A) peşə nüfuzu

 B) hakimiyyət və əzəmət

 C) gəlir və sərvət

 D) təhsil və bilik

 E) hakim və müxalifət 
119

Siyasi rəhbərliyin maddi rifahı yüksəltmək, sosial ədalətin dərqərar 

edilməsi, siniflərin, millət və xalqların, sosial qrup və zümrələrin, 

kollektivlərin, ayrı-ayrı şəxslərin əmək, mədəni-məişət, sosial 

şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün həyata keçirdiyi tədbirlərin 

məcmusu necə adlanır:

A) sosial siyasət 

B) sosial hakimiyyət 

C) dövlət

D) qanunverici hakimiyyət

E) idarəedici hakimiyyət

120


Aşağıda qeyd olunanlardan hansı sosial-siyasətin vəzifələrinə aid 

deyil: A) cəmiyyət üzvlərinin təkrar istehsalına şərait yaratmaq

B) insanların zəruri maddi ehtiyatlarını ödəmək

C) sosial ədalətin həyata keçirilməsi

D) sosial sülhün təmin edilməsi

E) sosial sərvətlərin bölünməsi 

121

Aşağıda qeyd olunan amillərdən hansı sosial siyasətin həm obyekti, həm də subyekti rolunda çıxış edir: 

 A) insan 

 B) cəmiyyət

 C) sosial qrup

 D) sosial təbəqə

 E) sinif

122

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı sosial siyasətin struktur tərkibinə daxil deyildir:                                                                                    

A) dövlətin insanların əmək hüququnun əməli sürətdə reallaşması 

sahəsində səyləri

 B) sosial müdafiə sisteminin yaradılması

 C) əhaliyə səhiyyə xidmətinin təşkili

 D) əhalinin mövcud qanunlara tabe olmasını təmin etmək 

 E) təhsilin mədəniyyətin dövlətin himayəsi altına alınması

123


Politologiyanın müstəqil elm kimi başlıca məqsədini nə təşkil edir

A) Cəmiyyətin sosial və siyasi strukturunun tədqiq edilməsi

B) Siyasi sistemlərin strukturu və fəaliyyətinin tədqiq edilməsi

C) Cəmiyyətin ictimai fəallığının tədqiqi 

D) Cəmiyyətin siyasi şüur və mədəniyyət səviyyəsinin tədqiqi

E) Siyasi hakimiyyətin idarəetmə üsul və vasitələrinin tədqiqi 
124

Aşağıda sadalananlardan hansılır polotologiyanın 

qanunauyğunluqlarına aiddir A) İqtisadi, siyasi, sosial 

qanunauyğunluqlar 

 B) Psixoloji, siyasi, ictimai qanunauyğunluqlar

 C) İctimai, siyasi, sosial qanunauyğunluqlar

 D) Siyasi-iqtisadi, siyasi sosial, siyasi psixoloji  

qanunauyğunluqlar

 E) Sosial və ictimai qanunauyğunluqlar

125


Politologiya digər ictimai elmlərin istifadə etdiyi hansı metodlardan 

istifadə edir A) Ümumməntiqi və nəzəri metodlar

 B) Sistemli və nəzəri metodlar

 C) Bixeviorist və ümumməntiqi metodlar

 D) Nəzəri və bixoviorist metodlar

 E) Ümumməntiqi və sistemlə təhlil metodları 

126

Sistemli təhlil metodu hansı ünsürləri özünə daxil edir A) Sistem, mühit, ictimai rəy

 B) Sistem, mühit, cavab reaksiyası

 C) Mühit və sosial sfera

 D) Sosial-siyasi mühit və ictimai rəy

 E) Siyasi, sosial mühit və cavab reaksiyası

127


Müstəqil elm kimi politologiyanın istifadə etdiyi metodlar

 A) Sistemli təhlil, müqayisəli təhlil, bixeviorçu

 B) Ümumməntiqi, nəzəri, bixeviorçu

 C) Bixeviorçu, nəzəri, sistem təhlili

 D) Sistem təhlil, nəzəri, bixeviorçu

 E) Sistem təhlil, nəzəri, bixeviorçu

128

Aşağıdakılardan şansı sosiologiyanın funksiyası deyil A)  İdrak

B) İdarəetmə

C) Tərbiyavi

D) Proqnozlaşdırıcı

 E) İdeoloji

129


E.ə.VI-V ci əsirlərdə yaşamış çin mütəfəkkiri Konfitsiyə görə 

cəmiyyətin sosial siyasi həyatı hansı hissələrə bölünür

 A) Stabillik, Uyğunlaşma, Anarxiya

 B) Nizamsızlıq, Stabillik, Böyük uyğunlaşma

 C) Uyğunlaşma, Stabillik, Qeyri sabitlik

 D) Stabillik, Avtomatizm, Analogiya

 E) Müıtəqillik, Sabitlik, Böyük uyğunlaşma 130

“Dövlət cəmiyyətin sosial önəmi olan ailənin sinonimidir ifadəsi 

hansı qədim dövr mütəfəkkirinə aiddir

A) Loo-szı

B) Moa-szı

C) Periandr

D) Solon

E) Konfutsi

131

“Patriarxal-parenalist” nəzəriyyə hansı qədim dövr mütəfəkkimrinə aiddir: A) Konfutsi

 B) Mao-szı

 C) Lao-szı

 D) Şan-Yan

 E) Solen

132


“Dövlət ədalətlə qanunlar əsasında qurulmalı və idarə olunmalıdır”-

fikri hansı qədim dövr mütəfəkkirinə aiddir A) Pifaqor

 B) Sokrat

 C) Heraklit

 D) Platon

 E) Demokrit 

133

“Çox gülməlidir insanlar hər yoldan ötənə öz ayaqqabılarını tikməyi məsləhət bilmədiyi halda, dövləti idarə etməyi rüşkatma 

yolu ilə həll edirlər” -fikri hansı qədim dövr mütəfəkkirinə aiddir

 A) Heraklit

 B) Pifaqor

 C) Demokrit

 D) Platon

 E) Sokrat

134


Qədim dövr mütəfəkkiri Sokrat hansı dövlət quruluşunu müdafiə 

edirdi


 A) Qanuna xidmət edən, hamı üçün eyni qəbuledilən ədaləti 

qoruyan 


 B) Vətəndaşların mənafeyin xidmət edən dövlət

 C) Hakim təbəqənin mənafeyinə xidmət edən dövlət

 D) Qanuna xidmət edən dövlət

 E) Qanuna və vətəndaşların mənafeyinə xidmət edən

135

Platona görə “İdeal dövlətdə” mühafizəçilərin funksiyası nədən ibarətdir A) Muhafizəçilər-qulların hüquqlarını müdafiə edirdilər

 B) Mühafizəçilər-dövlətin zor aparatını yaradırlar və arestokrat 

quldarların sinfi hökmranlığını qoruyurlar

 C) Mühafizəçilər- əkinçi və sənətkarların hüquqlarını müdafiə 

edirlər

 D) Mühafizəçilər – idarəedən və idarəolunanların hökmranlığını qoruyurlar

 E) Mühafizəçilər- mövcud dövlət quruluşu və hakim təbəqənin 

mənafeyini müdafiə edirlər 136

XIX əsrin 70-ci illərindən etibarən M.Axundov hansı dövlət 

formasının tərəfdarı kimi çıxış edir?

A) demokratik monarxiya

B) xalq hakimiyyəti

C) maarifçi monraxiya

D) konstitusiyalı monarxiya

E) inqilabçı dmokratiya

137

Cəlil Məmmədquluzadə siyasi görüşlərində hansı dövlət formasının tərəfdarı kimi çıxış edir?

 A) demokratik respublika

 B) konstitusiyalı monarxiya

 C) maarifçi monarxiya

 D) burjua respublikası

 E) cümhuriyyət respublikası

138

“Avesta”ya görə dövlət hakimiyyətinin möhkəmliyi nədən asılıdır  A) Cəmiyətin mühavizəsindən

 B) Vətəndaşlarda mənəvii borcun necə tərbiyə edilməsindən

 C) Vətəndaşla dövlət arasındakı münasibətin xarakterindən

 D) Cəmiyyətdəki ünsiyyət formasından

 E) Vətəndaşlarda “vətəndaşlıq” hissinin necə tərbiyə edilməsindən

139


“Allah nemətləri hamı üçün yaradılmışdır, ona görə də nemətlər 

hamı arasındı bərabər bölüşdürülməlidir”-ideyası kimə məxsusdur 

 A) Zərdüşt

 B) Mani


 C) Məzdək

 D) Babək

 E) Cavidan 

140


Xürrəmilərə görə dövlət hançı prinsiplər əsasında idarə olunmalıdır

 A) Ordu və güc

 B) Qanun və hüquq

 C) Ədalət və bərabərlik 

 D) Hüquqi normalar əsasında

 E) Qanun əsasında

141

Mövcud istismarçı quruluşu tərifləyən, yoxsulluğa dözməyə çağıran mütəfəkkir hansı idi 

 A) Bəhmənyar

 B) M.Əhvədi

 C) N.Gəncəvi

 D) N.Tusi

 E) Zərdüşt 
142

N.Gəncəvinin siyasi idealı hansı idarəetmə forması olmuşdur 

 A) Konstitusiyalı monarxiya

 B) Teokralik monarxiya

 C) Xalq hakimiyyəti

 D) Mütləq monarxiya

 E) Maarifçi monarxiya

143


N. Tusiyə görə siyasətin neçə tipi mövcuddur

 A) 4 


 B) 5

 C) 6


 D) 2

 E) 3


144

N. Tusiyə görə siyasətin hansı növləri mövcuddur

A) Fəzilətli və naqis

B) Xeyrə və şərə xidmət edən

C) Səbəbi xeyir olan və səbəbi şər olanlar

D) daxili və beynəlxalq

E) Xarici və daxili

145


Hakimiyyətin təzahür formaları hansılardır?                                    

A) idarəetmə,təşkiletmə,məcburetmə,normativləşdirmə

B) ağalıq,idarəetmə,rəhbərlik,məcburetmə,nəzarət

C) ağalıq,rəhbərlik,idarəetmə,təşkiletmə,nəzarət

D) agalıq,məcburetmə,təşkiletmə,nəzarət

E) nəzarət,normalaşdırma,təşkiletmə,rəhbərlik

146

Siyasi hakimiyyətin funksiyaları hansılardır?  A) cəmiyyət idarə etmək,parlament formalaşdırmaq

 B) siyasi sistem təşkil etmək,təsisat qruplarını istiqamətləndirmək.

 C) qanunverici orqanları formalaşdırmaq,icraedici orqnları təşkil 

etmək


 D) siyasi sistemin formalaşması,siyasi münasibətlər,cəmiyyət və 

dövlətin idarə olunması, siyasi rejimin təşkili, hakimiyyət 

orqanlarının siyasi prosesləri lazımi istiqamət yönəltməsi

 E) Məhkəmə sistemini yaratmaq, yerli özünü idarəni təşkil etmək

147

 C.Lokkun hakimiyyət bölgüsünə aşagıdakılar daxildir                   A) qanunverici,icraedici,məhkəmə

B) icraedici,federativ,məhkəmə

C) federativ,məhkəmə,icraedici

D) qanunverici,icraedici,federativ

E) təşkiledici,məhkəmə,federativ148

İlk parlamnet tipi partiyalar nə zaman və harada meydana 

gəlmişdir:  

 A) XVIII əsr İngiltərə

 B) XIX əsr Amerika

 C) XVəsr - Almaniya

 D) XVII əsr-İngiltərə 

 E) XII əsr Fransa

149

XX əsrdə formalaşmış və öz fəaliyyətində əsasən inqilabi metodlara üstünlük verən siyası partiyaların başlıca məqsədi nədir:

 A) Mövcud hakimiyyəti devirmək

 B) Kapitalisr cəmiyyətini dəyişmək 

 C) Hakim təbəqənin mənafeyini müdafiə etmək

 D) Vətəndaşların hüdud və azadlıqlarını qorumaq

 E) Mövcud hakimiyyəti möhkəmləndirmək

150

“Partiya” sözünün mənası nədir: A) Hissə

 B) Tam


 C) Sistem

 D) Qrup


 E) TəbəqəDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə