Posle naziva predmeta "Kibernetika I informatika" a pre tačke polaganje ispita, treba ubaciti tačke opis predmeta, ciljeviYüklə 39,3 Kb.
tarix23.09.2018
ölçüsü39,3 Kb.

 1. Alfabetizacija i Internet

 2. Aplikativni programi

 3. Baze podataka

 4. Belovo određenje informatičkog društva

 5. Bezbednost i pouzdanost glasanja putem Interneta

 6. Bezbednost i sigurnost na Internetu

 7. Budući razvoj virtuelnih zajednica

 8. Četiri faze primene računara u preduzećima

 9. Ciljna dimenzija matrice socijetalnog razvoja

 10. Ciljnost u korišćenju Interneta

 11. Čime se upravlja?

 12. Činioci opadanja uticaja kibernetike kao naučne discipline

 13. Čip u svakom predmetu

 14. CPJ (CPU)

 15. Deca na Internetu

 16. Definicija informacije

 17. Definicija informacije u odnosu na čoveka

 18. Definicija informatike

 19. Definicija kibernetike

 20. Definicija opšte teorije sistema

 21. Definicija sistemske analize

 22. Definicija upravljanja

 23. Dekompozicija

 24. Delovanje političkih partija putem Interneta

 25. Deset pravila razvoja buduće ekonomije

 26. Deterministički odnosi

 27. Deterministički odnosi i stohastičnost

 28. Deterministički sistemi

 29. Digitalna ekonomija

 30. Digitalna nejednakost (Digital Divide)

 31. Digitalno sabiranje

 32. Dimenzija haosa matrice socijetalnog razvoja

 33. Dimenzije matrica socijetalne reprodukcije

 34. Dinamička ravnoteža

 35. Diseminacija informacija

 36. Dodatne usluge mašina za pretraživanje

 37. Doprinos smanjenju distanci između onih koji vladaju i onih u čije se ime vlada

 38. Drugačija shvatanja demokratije

 39. Društveno prometanje (ovaploćenje) informacije

 40. Ekstremna desnica na Internetu

 41. Elementi za definiciju kibernetike

 42. Elementi za razlikovanje organske i mehaničke matrice

 43. E-mail

 44. Entropija

 45. Entropija i ljudski rad

 46. Entropija i negentropija

 47. Entropija u zatvorenom sistemu

 48. Faze u razvoju Interneta

 49. Filozofska dimenzija matrice socijetalnog razvoja

 50. Fon Nojmanova arhitektura

 51. Francusko-američki osnovni dokument o Izazovima informatičkog društva i digitalnoj ekonomiji

 52. Funkcionalizam kao teorijski okvir kibernetike

 53. Galbrajtov industrijski sistem

 54. Glavni elementi opšte teorije sistema

 55. Haos i red

 56. Hardver i softver

 57. Harmonija u socijetetu

 58. HTML i mozaik

 59. IN i OUT kontinenti

 60. Informacija i kosmos

 61. Informacija i privatnost

 62. Informacija kao ciljno usmerena i svrsishodna organizacija podataka

 63. Informacija kao roba

 64. Informacije i delotvornost odlučivanja

 65. Informacije i preduzeće

 66. Informatička pismenost

 67. Informatičke tehnologije i ljudske slobode

 68. Informatičko društvo

 69. Informatičko društvo - svetski izazov

 70. Inicijalni uslovi

 71. Inovacije koje pogoduju daljem širenju Interneta

 72. Inovativna i tehnička pitanja uspostavljanja mreže

 73. Internet - novo tržište

 74. Internet i kriminal

 75. Internet i kultura

 76. Internet i lice budućnosti

 77. Internet i moć

 78. Internet i obrazovanje

 79. Internet i politika

 80. Internet i privatnost

 81. Internet i WWW

 82. Internet mogućnost za razvoj novih oblika civilizacije

 83. Internet u zadovoljavanju privatnih i profesionalnih potreba

 84. Internetov grafički pretraživač (Grafical Internet viewer) i WWW

 85. Iskustva sa elektronskim glasanjem u izborima 2004 godine

 86. Istraživački rezultati vezani za izbore putem računara

 87. Izgled i karakteristike sajtova političkih partija na Internetu

 88. Izvesnost i neizvesnost u naučnom pogledu na svet

 89. Izvori krize kibernetike

 90. Kako mašine za pretraživanje određuju budućnost Interneta

 91. Kako se prave baze (podataka) stranica mašina za pretraživanje?

 92. Kako se upravlja?

 93. Karakteristike postindustrijskog društva

 94. Karakteristike industrijskog društva

 95. Karakteristike industrijskog i postindustrijskog društva

 96. Karakteristike mehaničke matrice socijetalne reprodukcije

 97. Karakteristike organske matrice socijetalne reprodukcije

 98. Karakteristike virtualne zajednice

 99. Kibernetika - društvena ili prirodna nauka

 100. Kibernetika - različite definicije

 101. Kibernetika i opšta teorija sistema

 102. Kibernetski zakon razvoja sistema - značaj pozitivne povratne sprege

 103. Ko je informatički pismena osoba?

 104. Koje političke vrednosti favorizuje Internet?

 105. Kojim se pitanjima bavi teorija organizacije?

 106. Količina i kvalitet informacije

 107. Komercijalni potencijali Interneta

 108. Koncept slučajnosti i njegova primena u kibernetici

 109. Koncept stabilnog stanja sistema

 110. Konkurencija na e-tržištu

 111. Kontinenti usmerene mreže

 112. Kopernikanski obrt u shvatanju upravljanja

 113. Korišćenje Interneta u izborima

 114. Korisnici Interneta

 115. Kraj industrijske ere i nastanak pojma informatičko društvo

 116. Kriterijumi strukturiranja informacionog sistema

 117. Kritika opšte teorije sistema

 118. Ljudsko ponašanje kao svrsishodan sistem

 119. Mašine za obradu podataka

 120. Mašine za obradu podataka i razlozi za nastanak računara

 121. Mašine za pretraživanje

 122. Matrica razvoja

 123. Matrice socijetalne reprodukcije

 124. Mehanička matrica socijetalnog razvoja

 125. Mehanički tip organizacije

 126. Mehanizam homeostaze

 127. Menadžerske teorije

 128. Merenje informacije

 129. Metodološke nekonzistentnosti kibernetike

 130. Metodološki doprinosi kibernetike

 131. Model

 132. Moguće promene u načinu glasanja putem Interneta

 133. Mrežno strukturiranje društva

 134. Multifunkcionalnost

 135. Multifunkcionalnost, multimedialnost i multikomunikativnost

 136. Multikomunikativnost

 137. Multimedialnost

 138. Nastanak i odredjenje informatike

 139. Nastanak Imejla (e-mail)

 140. Nastanak Informatike

 141. Nastanak Interneta

 142. Nastanak kibernetike

 143. Nastanak sistemske analize

 144. Neizvesnost

 145. Nove informacione tehnologije

 146. Objedinjavanje preduzeća u jedinstveni IS

 147. Objektivna dimenzija matrice socijetalnog razvoja

 148. Oblast dopuštenih i mogućih stanja sistema

 149. Oblast dopuštenih stanja sistema

 150. Oblast mogućih stanja sistema

 151. Oblasti primene industrije informacija

 152. Oblici primene sistemske analize

 153. Obrada i čuvanje podataka

 154. Obuka za korišćenje novih informacionih tehnologija

 155. Od ARPANET-a do Interneta

 156. Od društva oskudice do društva obilja informacija

 157. Odbrana od virusa, crva, trojanaca i sl.

 158. Određenje informacionih tehnologija

 159. Određenje informatike

 160. Određenje Interneta

 161. Ograničenje pristupe dece Internetu

 162. Okviri razumevanja socijetalnog

 163. On-line (onlajn) veza

 164. Operativni sistem

 165. Opšta teorija sistema

 166. Opšta teorija sistema kao teorijski okvir kibernetike

 167. Organizacione promene u preduzeću pod uticajem IT

 168. Organski i mehanički tip organizacije

 169. Organski tip organizacije

 170. Osnove klasifikacija dokumentacije

 171. Osnovne karakteristike dva tipa socijeteta

 172. Osnovne metodološke nekonzistentnosti kibernetike

 173. Osnovni elementi i faze sistemske analize

 174. Osnovni elementi računara - hardvera.

 175. Osnovni elementi teorije upravljanja

 176. Otvoreni sistem

 177. Otvoreni, zatvoreni i relativno zatvoreni (otvoreni) sisemi

 178. Pamćenje podataka

 179. Početna stranica (Home Page)

 180. Podela sistema u odnosu na okruženje

 181. Pojam sistemske analize

 182. Pojam svrsishodnog sistema

 183. Pojava i razlozi za nastanak virusa

 184. Političke grupe na Internetu

 185. Politički sistem kao kibernetski sistem

 186. Politički život kao sistem

 187. Političko delovanje putem Interneta

 188. Politika i komunikacije

 189. Položaj građanina u informatičkom društvu

 190. Posmoderna

 191. Postojeći teorijski okvir kibernetike kao ograničenje za njen razvoj

 192. Povezivanje IS preduzeća sa drugim IS

 193. Povratna sprega

 194. Prenos paketa podataka (packet switching)

 195. Prenos poruka pomoću imejla (e-mail)

 196. Prezentacija preduzeća na Internetu

 197. Primena kibernetike u proučavanju društvenih pojava

 198. Primene opšte teorije sistema u društvenim naukama

 199. Priroda digitalne pismenosti

 200. Problemi teoretskog okvira kibernetike

 201. Proces obrade podataka

 202. Prodaja putem Interneta

 203. Proizvodnja informacija

 204. Promene u delovanju političkih stranaka pod uticajem Interneta

 205. Prostor stanja sistema

 206. Protokoli prenosa

 207. Putanja sistema u prostoru stanja sistema

 208. Računar - šta je to?

 209. Računari - pamćenje i prerada podataka

 210. Računari i privatnost

 211. Računarski programi

 212. Rad i opstanak sistema

 213. Različite definicije kibernetike

 214. Razlika između web sajta i virtuelne zajednice

 215. Razlozi teškoća primene kibernetike

 216. Razvoj Arpanet-a

 217. Razvoj Interneta od 1995 do 2005.g.

 218. Razvoj Interneta posle 2005.g.

 219. Razvoj računara

 220. Red kao poželjna stvarnost

 221. Religija i Internet

 222. Religijska dimenzija matrice socijetalnog razvoja

 223. Samoregulacija sistema i automatizacija

 224. Sektorsko povezivanje računara u preduzeću

 225. Shvatanja demokratije

 226. Širenje Interneta u budućnosti - prodaja IBM, franšiza i digitalna nejednakost

 227. Sistem informisanja i informacioni sistem

 228. Sistemska analiza

 229. Sistemska analiza kao teorijski okvir kibernetike

 230. Sistemska dimenzija matrice socijetalnog razvoja

 231. Složeni sistem

 232. Smisao upravljanja

 233. Snaga umreženog kompjutera

 234. Socijalni uslovi nastanka Interneta

 235. Socijetalna suština informatičkog društva

 236. Šta je digitalni proizvod

 237. Šta je to dinamička ravnoteža?

 238. Šta je to kibernetika - različite definicije

 239. Šta je WWW?

 240. Šta su virusi?

 241. Stabilno stanje

 242. Strateški pravci razvoja e-tržišta

 243. Struktura hardvera računara

 244. Svrsishodno korišćenje Interneta

 245. Svrsishodnost informacionog sistema (IS)

 246. Tehnička pitanja uspostavljanja mreže

 247. Tendencija ka minijaturizaciji

 248. Teorija akcije

 249. Tipologija elektronske demokratije

 250. Tipovi organizacije upravljanja sistemima

 251. Tradicionalna politika i Internet

 252. Transproduktivno društvo

 253. Tri lika računara

 254. Tri suštinska svojstva informatičkog društva

 255. Udruživanje grupa na Internetu

 256. Uloga i značaj dokumentacije

 257. Upotreba Interneta od strane pojedinca - korisnika

 258. Upravljanje - pogled u budućnost

 259. Uticaj Intereta na širenje oblika neposredne demokratije

 260. Uticaji (efekti) politike na kiber prostor

 261. Veliki sistemi i ekosistem

 262. Veza sistema sa okruženjem

 263. Virtuelna stvarnost

 264. Virtuelna zajednica

 265. Virtuelni prostor na Internetu

 266. Virusi, crvi, trojanci, adveri, phishing,..

 267. Višekorisnička dimenzija (MUD), on-line sobe za razgovor i 3-D prostor

 268. Vreme u matrici socijetalnog razvoja

 269. Vrste digitalnih proizvoda

 270. Vrste elektronske demokratije

 271. Vrste memorije u računarima

 272. Vrste virtuelnih zajednica

 273. WWW i sajtovi političkih stranaka

 274. Zajednički elementi kibernetskog proučavanja različitih domena socijetalne realnosti

 275. Zašto i kako?

 276. Zašto je svaka politika na Internetu lokalna?

 277. Zašto su važne mašine za pretraživanje Interneta?

 278. Zatvoreni sistem

 279. Značaj dinamičke ravnoteže

 280. Značaj informacija kroz istoriju

 281. Značaj koncepta relativno izolovanog sistema

 282. Značaj razlikovanja otvorenog i zatvorenog sistema
: images -> doc


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə