Precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiareYüklə 57,91 Kb.
tarix31.10.2018
ölçüsü57,91 Kb.
#77565

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR FINANCIARE

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR FINANCIARE 9.1- 9.8 (Anexa 9- Studiu de fezabilitate-anexe, fisier excel)
Atenţie:

1. Prognozele vor fi întocmite pornind de la situaţiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!

2. Prognozele se refera la doua perioade distincte: a. Perioada de implementare a proiectului; şi b. Perioada de funcţionare. Perioada de implementare începe cu luna în care s-a semnat contractul de finanţare (Luna 1) şi se termina cu luna în care a fost încasata ultima transa a fondurilor FEPAM.

3. Anexele 1-8 vor fi întocmite atât de către societăţi comerciale, cat şi de către PFA, II, IF şi alţi solicitanţi care nu întocmesc situaţii financiare de sinteza. Principiul utilizat este acela ca investiţia productiva implementata generează rezultate economice care pot fi cuantificate, chiar daca ele nu se raportează în formulare fiscale (respectiv bilanţ şi cont de profit şi pierderi).
1 Prognoza veniturilor

Se va completa Anexa 1 «Prognoza veniturilor» cu vânzările cantitative şi valorice previzionate trimestrial în primii doi ani de activitate după care anual.

În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai buna înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării :


 • gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum evoluează acesta în timp (daca e cazul); se va estima producţia fizica obţinută în urma realizării investiţiei

 • detalierea producţiei fizice conform capacităţii de producţie

 • modul în care au fost previzionate celelalte venituri prognozate

Se vor detalia veniturile obţinute din alte tipuri de activităţi decât cea la care se refera proiectul (în cazul în care solicitantul obţine venituri şi din alte activităţi decât cea descrisa prin proiect).
2 Prognoza cheltuielilor

Se va completa Anexa 2 «Prognoza cheltuielilor» cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial în primii doi ani de activitate după care anual.

În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai buna înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării :

- urmăriţi corelarea informaţiilor furnizate aici cu cele menţionate în celelalte secţiuni ale planului de afaceri;

- corelarea dintre cheltuielile previzionate şi capacitatea de producţie;

- modul în care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ;

- orice alte informaţii care au stat la baza previzionării sau influenţează previzionarea cheltuielilor şi au influenta relevanta ;

Se vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activităţi decât cea la care se refera proiectul. (în cazul în care solicitantul obţine venituri şi suporta cheltuieli din alte activităţi decât cea descrisa prin proiect)


3 Proiecţia contului de profit şi pierdere

În coloana An 0 se vor completa valorile existente în ultimul cont de profit şi pierdere încheiat de societate anexat la cererea de finanţare (în cazul în care solicitantul este înfiinţat în anul în curs aceasta coloana nu se completează).

Se vor completa în cadrul anexei 3 rândurile aferente : 12 «Venituri Financiare », 13 « Cheltuieli privind dobânzile » (atât pentru creditul ce urmează a fi contractat pentru co-finanţarea investiţiei din proiect (daca este cazul), cat şi pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 « Alte cheltuieli financiare  », 18« Impozit pe profit/cifra de afaceri », restul rândurilor fiind preluate automat din anexele 1 şi 2. Se vor face menţiuni privind valorile previzionate şi se vor corela cu alte informaţii (exemplu : cheltuielile privind dobânzile).

Atenţie: Solicitanţii care nu întocmesc situaţii financiare de sinteza (ex. PFA, II, IF, etc.) nu vor completa coloana 0.
4 Bilanţ sintetic previzionat

Se vor face precizări privind ipotezele luate în considerare în procesul de previzionare a posturilor din bilanţ.

Se va completa Anexa 4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilanţ având în vedere următoarele:


  • în coloana An 0 se vor completa cu valorile existente în ultimul bilanţ încheiat de societate anexat la cererea de finanţare (în cazul în care solicitantul este înfiinţat în anul în curs aceasta coloana nu se completează);

  • valorile activelor imobilizate noi achiziţionate se vor adăuga la cele existente (daca este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vândute în perioada respectiva;

  • valoarea amortizării cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adăugă amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi achiziţionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizările prevăzute în contul de profit şi pierdere);

  • valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelata cu specificul activităţii desfăşurate (durata procesului de fabricaţie, etc.) şi alte elemente considerate relevante.

  • casa şi conturi la bănci se preia valoarea rezultata în Fluxul de numerar aferent aceleiaşi perioade din linia S (din Anexa 8 „Flux de numerar”;

  • datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an – se previzionează în funcţie de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale şi la asigurările sociale aferente activităţii.

  • datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an – se previzionează în funcţie de soldul şi graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu şi lung primite (daca este cazul), de soldul şi graficul de plata a datoriilor reeşalonate (daca este cazul); se vor evidenţia de asemenea datoriile către acţionari/asociaţi, leasingurile, datoriile către alte instituţii financiare.

  • subvenţii pentru investiţii - se înscriu soldul existent /previzionat (daca este cazul) şi încasările primite prin Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime sau alte programe operaționale cu precizarea acestora;

  • capitalurile proprii – se înscriu sumele rezultate ca urmare a majorărilor de capital social prevăzute, rezultatul exerciţiului (acesta se repartizează ca dividende şi rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmând să facă parte din rezerve în anul următor), rezervele deja constituite şi alocările suplimentare din rezultatul exerciţiului financiar precedent;

  • se va urmări corelarea datelor introduse cu cele existente în contul de profit şi pierdere şi fluxul de numerar;

Atenţie: Solicitanţii care nu întocmesc situaţii financiare de sinteza (ex. PFA, AF etc.) nu vor completa coloana 0.

5 Flux de numerar

Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementării (anexele 5 şi 6 vezi atenţionarea de mai jos desfăşurate lunar) şi pentru o perioada de 5 ani (anexa 7) după implementarea proiectului.

În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai buna înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării :

- valoarea cheltuielilor efectuate înaintea semnării contractului de finanţare (gen consultanta, asistenta tehnica etc.) va fi inclusa în prima luna a anului 1 de implementare la capitolul „Total ieşiri de lichidităţi prin investiţii”;

- se va urmări corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrări şi ieşiri cu celelalte secţiuni;

- atenţie la rândul « Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei » acesta nu poate fi negativ în nici una din lunile de implementare şi nici în anii de previziune !

- orice alte informaţii care au stat la baza previzionării sau influenţează previzionarea elementelor fluxului de numerar şi au influenta relevanta ;
6 Indicatori financiari

Pe baza datelor obţinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea şi viabilitatea investiţiei ce urmează a fi promovata. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, după finalizarea investiţiei, în preturi constante.


NOTA: Încadrarea unor indicatori în limitele stabilite se va evalua pentru anii 2 - 5 ai perioadei de funcţionare
OBS.: În cazul investiţiilor pentru care nu se obţin venituri din producţia fermei din primul an de funcţionare, proiecţiile pentru perioada de funcţionare se vor face începând cu anul în care se obţin aceste venituri, anul respectiv devenind în proiecţii Anul 1 de funcţionare.

Modul de calcul şi baremurile limita care trebuie respectate sunt următoarele:


 1. Valoarea investiţiei (VI) = valoarea totala a proiectului fără TVA, se preia din bugetul proiectului. 1. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se preiau valorile din Anexa 1 « Prognoza Veniturilor » rândul « Total venituri din exploatare » aferente perioadelor respective (Total An1,… , Total An 5). 1. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activităţii curente. Se preiau valorile din Anexa 2 « Prognoza Cheltuielilor» rândul « Cheltuieli pentru exploatare - total» aferente perioadelor respective (Total An1,… , Total An 5). 1. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie să fie minim 10% din Ve pentru anii 2-5.

Rezultatul din activitatea curentă (Re) se calculează: Re = Ve – Ce

Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculează după formula : 1. Durata de recuperare a investiţiei (Dr) – trebuie să fie maxim 12 ani ;

Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investiţiei (exprimat în ani).

Se calculează astfel :Unde:

Se considera ca în anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5.

 1. Rata rentabilităţii capitalului investit (rRc) - trebuie să fie minim 5% pentru anii 2-5;

Se calculează astfel : 1. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie ≥1,2, pentru anii 2-5;

RAFN  = Flux de numerar din exploatare / (dobânzi + plăţi leasing + rambursarea datoriilor);

Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa 7 rândul P  « Flux de numerar din activitatea de exploatare » care se împarte la rândul C « Total ieşiri de lichidităţi prin finanţare ».


 1. Rata îndatorării pe termen mediu şi lung (rI) - trebuie să fie maximum 60% pentru anii 2-5;

Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu şi lung şi total active.unde :

TDi= total datorii pe termen mediu şi lung în anul i ;

TAi= total active în anul i ;

 1. Rata de actualizare – este de 5%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.

unde:

r este rata de actualizare egala cu 5% (r=rata dobânzii de re-finanţare BCE (1%) + marja de risc pe ţară (4%) evaluată de către AM ca valoare medie şi care va fi reevaluată pe măsură ce condiţiile pieţei monetare europene se schimbă, se impune introducerea unei aproximări unitare)


 1. Valoarea actualizata neta(VAN) – trebuie sa fie pozitiva;

Este calculata astfel:FNi = flux de lichidităţi net din anul i;

FNi explt = flux de lichidităţi din exploatare din anul i

VI = valoarea investiţiei ;
Disponibilul de numerar la sfârşitul perioadei (rândul S, din anexa 7 « Flux de numerar » trebuie sa fie pozitiv în anii de previzionare evaluaţi. Se preiau valorile din rândul S din Anexa 8 aferente perioadelor respective (Total An1,...., Total An5)

Yüklə 57,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə