Predisloviä k pervomu I vtoromu izdaniämYüklə 0,73 Mb.

səhifə10/118
tarix18.12.2017
ölçüsü0,73 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   118

  
2. Fikcional´nostæ 
31 
Odno iz  mnogohislennyx  vozra!enij  protiv  teorii  Serlä  kasaetsä  ob-
su!daemogo  im  namereniä  avtora  sozdatæ  vidimostæ.  Serlæ  razlihaet  dva 
znaheniä  slova pretend  («sozdavatæ  vidimostæ»),  pervoe  iz  kotoryx sväzano 
s obmanom, vtoroe !e — s povedeniem «kak budto» (as if), gde ni malej‚ego 
namereniä  obmanutæ  net.  On  utver!daet,  hto  deätelænostæ  avtora  xarakte-
rizuetsä  isklühitelæno  vtorym  znaheniem.  Sleduet,  odnako,  zadumatæsä, 
adekvatno li  opisana mimetiheskaä deätelænostæ avtora pri pomowi figu-
ry «kak budto», vsegda podrazumevaüwej nekoe pritvorstvo, nehto neauten-
tihnoe.  
Tak,  vozra!aä  Barbare  Smit  [1978:  30],  Dorrit  Kon  [1989:  5—6]  za-
daetsä voprosom, sozdaet li  L. Tolstoj  v rasskaze «Smertæ  Ivana  Ilæiha» 
dejstvitelæno  «vidimostæ,  hto  on  pi‚et  biografiü  [is  pretending  to  be 
writing a biography]». Po slovam Kon, Tolstoj voobwe nikakoj vidimosti ne 
sozdaet:  «on  delaet  hto-to,  a  imenno  soobwaet  svoemu  hitatelü  fikcio-
nalænyj rasskaz !…" o smerti vymy‚lennogo persona!a»
33

Drugoj argument, staväwij pod somnenie teoriü mnimyx illokutivnyx 
aktov,  napravlen  protiv  utver!deniä  Serlä  o  tom,  hto  vopros  o  fikcio-
nalænosti  proizvedeniä  re‚aet  ne  kto  inoj,  kak  avtor
34
:  «to,  hto  delaet 
tekst fikcionalænym proizvedeniem, — qto illokutivnoe otno‚enie avto-
ra  k tekstu,  i  qto  otno‚enie zavisit  ot slo!nyx  illokutivnyx  namerenij 
avtora»  [1975:  325].  ˇ. ˇenett  [1989:  384]  na  qto  otvehaet:  «…na  na‚e 
velikoe shastæe i vopreki pravilam illokucii, sluhaetsä i tak, hto imenno 
£hitateli re‚aüt, prinadle!it (tekst) k literature ili net“». 
Qta  polemika  pokazyvaet,  hto  spornym  ävläetsä  tak!e  vopros  o  tom, 
kakaä  instanciä  prinimaet  re‚enie  o  fikcionalænosti.  Soglasno  Kqte 
Xamburger  [1957:  21—72;  1968:  56—111],  qto  re‚aet  sam  tekst.  Fikcio-
nalænostæ  dlä  nee  —  obßektivnoe  svojstvo  teksta,  proävläüweesä  v  ot-
delænyx «simptomax». Po Serlü !e, opredeläüwim ävläetsä isklühitelæ-
no  «namerenie»  (intention)  avtora.  Po  mneniü  drugoj  gruppy  teoretikov, 
fikcionalænostæ  ävläetsä  svojstvom  otnositelænym  i  pragmatiheskim. 
Rassmatrivaetsä  li  dannyj  tekst  kak  fikcionalænyj  ili  kak  faktualæ-
nyj —  qto,  po  ix  mneniü,  rezulætat  faktiheskogo  pripisyvaniä  funkcii 
so  storony  recipientov,  obuslovlennogo  ix  istoriheskim  i  socialænym 
                                                        
33
  Sm.  tak!e  kritiku  Feliksa  Martinesa  Bonati  [1981:  157—159]  podobnoj  teorii 
Riharda Omanna [1971] o poqzii kak «mnimyx rehevyx aktax» i o deätelænosti avtora kak so-
zdanii vidimosti (pretending).  Kritiheskoe obozrenie pretense theories,  t. e. teorij, oprede-
läüwix  svojstvo  literatury  na  osnove  sozdaniä  vidimosti,  sm.:  [Krittenden  1991:  45—52; 
Cipfelæ 2001: 187—195]. 
34
 Odno iz vozra!enij Serlü  zaklühaetsä  v tom, hto on  ne razliçaet me!du avtorom i 
narratorom; sr., napr., [Martines Bonati 1980]. 


32 
Glava Û. Priznaki xudo!estvennogo povestvovaniä 
 
kontekstom i  prinätymi  v  qtom  kontekste  predstavleniämi  o  dejstvitelæ-
nom. 
Priznaki fikcionalænyx tekstov 
Esli vopros o fikcionalænosti re!aet sam tekst, to fikcionalænyj tekst 
dol"en bytæ otmehen kakimi-libo obßektivnymi priznakami. Takuü pozi-
ciü  K.  Xamburger  zanimaet  v  räde  rabot  [1951;  1953;  1955;  1957],  gde  ona 
utver"daet  svoeobrazie  «fikcionalænogo,  ili  mimetiheskogo,  "anra»,  k 
kotoromu otneseny povestvovanie ot tretæego lica, dramaturgiä i kino i iz 
kotorogo isklühaetsä  ne  tolæko  lirika, no tak"e i  povestvovanie  ot  per-
vogo lica.  Fikcionalænyj  "anr  otlihaetsä,  po  ee mneniü, ot protivopos-
tavläemogo emu «liriheskogo ili  qkzistencialænogo "anra»
35
 celym  nabo-
rom obßektivnyx priznakov. Samye va"nye iz nix:  
1.  Poterä grammatiheskoj funkcii oboznaheniä pro‚logo v ispolæzo-
vanii  «qpiheskogo  preterita»  (t. e.  pro!ed!ego  narrativnogo),  ob-
naru"ivaüwaäsä v sohetanii pro‚ed‚ego vremeni glagola s dejkti-
heskimi  narehiämi  vremeni  (tipa  «Morgen  war  Weihnachten»  — 
«Zavtra [bylo] Ro"destvo»)
36
, i v sväzi s qtim voobwe detemporali-
zaciä grammatiheskix vremen;  
2.  Sootnesennostæ  povestvuemogo  ne  s  realænoj  Ich-Origo
37
,  t. e.  s 
realænym  subßektom  vyskazyvaniä,  a  s  nekoej  fiktivnoj  «origo», 
t. e. s odnim ili neskolækimi iz izobra"aemyx persona"ej;  
3.  Bezogovoroçnoe  upotreblenie  glagolov,  vyra"aüwix  vnutrennie 
processy (tipa «Napoleon dumal…»). 
Tezisy  Xamburger s samogo nahala natolknulisæ  na  kritiku. Diskussiä 
vrawalasæ  pre"de vsego vokrug voprosa  o pro!ed!em  narrativnom
38
.  Glav-
                                                        
35
 Qtot "anr i tem samym vsä  binarnostæ "anrovoj  sistemy otpali vo vtorom izdanii 
[Xamburger  1968],  gde  povestvovanie  ot  pervogo  lica  figuriruet  ne  kak  "anr,  a  li‚æ  kak 
«specialænaä forma». 
36
 V nemeckoj nesobstvenno-prämoj rehi upotrebläütsä ne vremena  glagola, sootvetst-
vuüwie  prämoj rehi, a  vremena,  sdvinutye ili na  odin  ‚ag  v pro‚loe  (ist > war, war > war 
gewesen), ili v soslagatelænoe naklonenie (wird sein > würde sein). Sm. ob qtom glavu #. 
37
  Centralænoe  v  teorii  Xamburger  ponätie  Ich-Origo  ili,  tohnee,  Origo  des  Jetzt-hier-
Ich-Systems,  vosxodäwee  k  upotrebläemoj  Karlom  Brugmannom  [1904]  i  Karlom  Bülerom 
[1934] terminologii, zaimstvovannoj iz geometrii, oboznahaet «zanimaemoe nekim £ä“ naha-
lo  koordinat  prostranstvenno-vremennoj  sistemy,  sovpadaüwee  s  velihinami  £zdes´“  i 
£sejças“» [Xamburger 1968: 62]. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   118


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə