Predisloviä k pervomu I vtoromu izdaniämYüklə 0,73 Mb.

səhifə13/118
tarix18.12.2017
ölçüsü0,73 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   118

  
2. Fikcional´nostæ 
37 
ne  znahit,  hto  fiktivnyj  mir  dlä  hitatelä  li‚en  znaheniä  ili  ävläetsä 
menee relevantnym, hem realænyj. Naoborot, fiktivnyj mir mo!et priob-
resti  vys‚uü  znahimostæ.  S  vnutritekstovymi  referentami,  naprimer, 
persona!ami ili dejstviämi, hitatelæ mo!et obrawatæsä kak s realænymi, 
individualænymi, konkretnymi velihinami
44
, da!e esli  on otdaet sebe ot-
het  v  ix  fiktivnosti.  Kakoj  hitatelæ  ostanetsä  bezuhastnym  k  gibeli 
Anny  Kareninoj, kto ostanetsä ravnodu‚nym k  boræbe  Levina za veru ili 
k obvineniü boga Ivanom Karamazovym? 
Hto  !e  imenno  ävläetsä  fiktivnym  v  fikcionalænom  proizvedenii? 
Otvet glasit: izobra!aemyj mir celikom i vse ego hasti — situacii, per-
sona!i, dejstviä.  
Vymy‚lennye  edinicy  otlihaütsä  ot  realænyx  ne  kakim-libo  tema-
tiheskim  ili  formalænym  priznakom,  a  tolæko  tem  nezametnym,  nevidi-
mym  svojstvom,  hto  oni  ne  suwestvuüt  ili  ne  suwestvovali  v  realænosti. 
Tezis o ne-suwestvovanii v realænom mire, po!aluj, ne vyzyvaet somneniä 
v  sluhae  ävno  vymy‚lennyx  persona!ej,  takix  kak,  naprimer,  Nata‚a 
Rostova ili Pæer Bezuxov. A kak bytæ s istoriheskimi lihnostämi, takimi 
kak  Napoleon  ili  Kutuzov,  esli  oni  figury  romana?  Qto  tolæko  kvazi-
istoriheskie  figury.  Napoleon  Tolstogo  ne  ävläetsä  ni  otra!eniem,  ni 
otobra!eniem  realænoj  istoriheskoj  lihnosti,  a  izobra!eniem,  mimesi-
som  Napoleona,  t. e.  konstrukciej  vozmo!nogo  Napoleona.  Bolæ‚aä  hastæ 
togo, hto povestvuetsä v romane ob qtom Napoleone (sr. citirovannye vy‚e 
razmy‚leniä  geroä  vo  vremä  Borodinskogo  sra!eniä),  ne  mo!et  bytæ  za-
svidetelæstvovana dokumentami i nemyslima v istoriografiheskom tekste. 
V  romane  «Vojna  i  mir»  Napoleon  i  Kutuzov  ne  menee  fiktivny,  hem 
Nata‚a Rostova i Pæer Bezuxov (dlä fiktivnosti, razumeetsä, gradacii ne 
suwestvuet).  
Fiktivnostæ  persona!ej  ne  podle!it  somneniü,  kogda  oni  nadeleny 
hertami,  pustæ  samymi  neznahitelænymi,  kotorye  ävno  vymy‚leny  i  ne 
mogut  bytæ  podtver!deny  kakim  by  to  ni  bylo  istoriheskim  istohnikom. 
No  da!e  esli  by  avtor  istoriheskogo  romana  posledovatelæno  prider-
!ivalsä  zasvidetelæstvovannyx  istorikami  faktov  (hto  isklühalo  by 
vsäkoe  izobra!enie  vnutrennego  mira),  to  vse  ego  geroi,  kak  by  oni  ni 
byli poxo!i na istoriheskie lihnosti, vse !e neizbe!no ävlälisæ by vy-
my‚lennymi figurami.  U!e tot fakt, hto  qti kvaziistoriheskie  figury 
!ivut v tom !e mire, hto i ävno vymy‚lennye, prevrawaet pervyx v fik-
tivnye  persona!i.  Togo  Napoleona  i  togo  Kutuzova,  kotorye  mogli  by 
                                                        
44
 Ob individualænosti fiktivyx persona!ej sm.: [Martines Bonati 1981: 24]. 


38 
Glava Û. Priznaki xudo!estvennogo povestvovaniä 
 
vstretitæsä  s Nata‚ej  Rostovoj  i  Pæerom  Bezuxovym,  v realænom  mire  ne 
suwestvovalo. 
Fiktivnostæ  persona!ej  delaet  fiktivnymi  i  situacii,  v  kotoryx 
oni  naxodätsä,  i dejstviä,  v  kotoryx  oni  prinimaüt  uhastie.  Fiktivnym 
ävläetsä  i  prostranstvo  romana.  Qto  ohevidno  v  sluhae  Skotoprigon´ev-
ska, mesta dejstviä «Bratæev Karamazovyx», kotorogo net ni na odnoj karte 
Rossii.  No  fiktivnymi  ävläütsä  i  te  mesta,  kotorym  sootvetstvuet  kon-
kretnyj  qkvivalent  v  realænosti.  Tu  Moskvu,  naprimer,  v  kotoroj  !ivut 
geroi  romana  «Vojna  i  mir»,  to  Borodino,  pod  kotorym  pogibaet  Andrej 
Bolkonskij,  nelæzä  najti  ni  na  kakoj  istoriheskoj  karte  Rossii.  Ni 
Moskva, ni Borodino, ni kakoe-libo drugoe mesto dejstviä romana «Vojna i 
mir»  ne  oboznahaüt  tohki  na  prostranstvennoj  osi  realænoj  sistemy 
vremenno-prostranstvennyx  koordinat.  V  realænoj  sisteme  koordinat  my 
naxodim  tolæko  takie  Moskvu  i  Borodino,  gde  ni  Nata‚a  Rostova,  ni  An-
drej Bolkonskij nikogda ne byvali. 
Stolæ !e fiktivno  i izobra!aemoe vremä  romana.  Qto ohevidno v  pro-
izvedeniäx  utopiheskogo  ili  antiutopiheskogo  xaraktera.  Naglädnym  pri-
merom  fiktivnogo  vremeni  dolgo  slu!il  roman  D!.  Oruqlla  «1984».  No 
kogda  nastupil  qtot  god,  fiktivnostæ  vremeni  romana  pokazalasæ  hutæ  me-
nee ohevidnoj.  
Takim  obrazom,  v  fikcionalænom  proizvedenii  fiktivnymi  ävläütsä 
vse  tematiheskie  komponenty  povestvuemogo  mira  —  persona!i,  mesta, 
vremena,  dejstviä,  rehi, mysli,  konflikty  i  t. d.  Vopreki  rasprostranen-
noj  v  teorii  fikcional´nosti  koncepcii  sme"annoj  ontologii  istorihe-
skix  figur  v  fiktivnom  mire  (mixed-bag  conception),  t. e.  mneniü,  hto  v 
fikcional´nyx tekstax narädu s  fiktivnymi  qlementami  mogut figurivo-
vat´  i  real´nye  lüdi,  mesta  ili  vremena
45
,  my  zdes´  isxodim  iz  togo,  hto 
fiktivnye miry predpolagaüt ontologiheskuü gomogennost!
46

Povestvuemyj  mir  —  tot  mir,  kotoryj  sozdaetsä  povestvovatelænym 
aktom narratora. No izobra!aemyj mir, sozdannyj avtorom, ne isherpyva-
etsä povestvuemym mirom. V nego vxodät tak!e narrator, ego adresat i samo 
                                                        
45
  Poklonnik  takoj  koncepcii  —  Cipfel´  [2001].  On  utver!daet,  hto  teoriä  obwej 
fiktivnosti  qlementov  v  fikcional´nom  proizvedenii  ne  sootvetstvuet  real´noj  kartine 
vospriätiä teskta hitatelem. V teorii Cipfelä nablüdaütsä, odnako, protivorehiä. Tak, s 
odnoj  storony,  Cipfel´  razlihaet  raznye  stepeni  real´nosti  v  fiktivnom  mire,  s  drugoj 
storony, on otkazyvaetsä ot logiheski sleduüwego iz qtogo vyvoda o gradacii fiktivnosti. 
Drugoj  nedostatok  ego  teorii  zaklühaetsä  v  tom,  hto  ona  predpolagaet  glubokie  znaniä 
istoriheskix realij kak neobxodimoe uslovie  dlä ponimaniä teksta hitatelem  (t. e. fakti-
heski obäzyvaet hitatelä brat´  kursy po istorii Francii  i Rossii,  pre!de  hem  vzät´sä za 
prohtenie «Vojny i mira»). 
46
 Sm. podobnye pozicii: [Xaller 1986] i [Dole!el 1989: 230—231]. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   118


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə