Predisloviä k pervomu I vtoromu izdaniämYüklə 0,73 Mb.

səhifə15/118
tarix18.12.2017
ölçüsü0,73 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   118

42 
Glava Û. Priznaki xudo!estvennogo povestvovaniä 
 
mantiheskom risunke proizvedeniä. S drugoj storony, formalænye qlemen-
ty,  sovsem  prozrahnye,  kak  by  nevidimye  vo  vneqstetiheskoj  ustanovke, 
stanovätsä obßektami vospriätiä, soedinääsæ s tematiheskimi strukturami 
i obrazuä s nimi slo!nye «ge‚talætkahestva» (sr. [Ímid 1977]). 
Kakoe znahenie imeet qstetihnostæ dlä narrativnoj struktury i narra-
tologii? Dlä togo htoby qstetiheskaä funkciä dejstvitelæno preobladala, 
povestvovanie dol!no  otlihatæsä  hertami,  vyzyvaüwimi u hitatelä  qste-
tiheskuü  ustanovku.  Qto,  razumeetsä,  ne  znahit,  hto  narrator  dol!en  po-
vestvovatæ  «krasivo».  Nositelem  qstetiheskogo  namereniä  ävläetsä,  kak 
pravilo,  ne  narrator,  a  izobra!aüwij  i  ego,  i  povestvovatelænyj  akt 
avtor.  A  dlä  togo  htoby  proizvedenie  vyzvalo  u  hitatelä  qstetiheskuü 
ustanovku, avtor dol!en organizovatæ povestvovanie takim obrazom, htoby 
ono  ne  bylo  nositelem  li"æ  tematiheskoj  informacii,  htoby  soder!a-
telænoj  stala  sama  manera  povestvovaniä.  Preobladanie  qstetiheskoj 
funkcii  trebuet,  htoby  tematiheskie  i  formalænye  qlementy  drug  druga 
motivirovali  i  opravdyvali,  sposobstvuä  v  poznavatelænom  i  huvstvennom 
vzaimodejstvii obrazovaniü slo!nogo qstetiheskogo soder!aniä. 
Fikcionalænostæ  i  qstetihnostæ  —  qto  dva  samostoätelænyx,  nezavi-
simyx  drug  ot  druga  otlihitelænyx  priznaka  xudo!estvennogo  povestvova-
niä. No oni sxodnym obrazom vliäüt na vospriätie proizvedeniä. Kak fik-
cionalænostæ,  tak  i  qstetihnostæ  obuslovlivaüt  izoläciü  proizvedeniä, 
snätie vne‚nej referentnosti, oslablenie neposredstvennogo sootneseniä 
s realænostæü. V porädke kompensacii oba  qti svojstva vyzyvaüt  koncen-
traciü  vnimaniä  na  samom  proizvedenii,  na  ego  strukture,  na  vnutrennej 
referentnosti.  Pod  znakom  fikcionalænosti  i  qstetihnosti  otno‚enie 
vymy‚lennogo  Napoleona  k  istoriheskoj  lihnosti  s  tem  !e  imenem, 
otno‚enie  vnutriromannogo  mira  k  nekoemu  istoriheskomu  mentalitetu 
(sootvetstvuüwemu, vprohem, v romane «Vojna i mir» skoree 1860-m godam, 
kogda  roman  pisalsä,  hem  realænym  napoleonovskim  vremenam)  stanovitsä 
menee relevantnym. Vmesto vne‚nix otno‚enij teksta k dejstvitelænosti 
v centre vnimaniä naxodätsä vnutritekstovye otno‚eniä: s odnoj storony, 
otno‚eniä me!du tematiheskimi qlementami, takimi kak persona!i, dejst-
viä, situacii, s drugoj storony, me!du tematiheskimi i formalænymi qle-
mentami.  
Pod dejstviem fikcionalænosti i qstetihnosti xudo!estvennoe povest-
vovanie, odnako, sväzi s vneliteraturnoj dejstvitelænostæü ne teräet. Iz-
menenie  otno‚eniä  xudo!estvennogo  proizvedeniä  k  dejstvitelænosti  pod 
vliäniem  qstetiheskoj funkcii he‚skij strukturalist Än Mukar!ovskij 
rassmatrivaet  na  primere  «poqtiheskogo  oboznaheniä»  (poetické  pojmeno-
vání):  


  
3. Qstetihnostæ 
43 
 
Oslablenie neposredstvennogo otno‚eniä poqtiheskogo oboznaheniä k dejstvitelæ-
nosti  kompensiruetsä  tem,  hto  xudo!estvennoe  proizvedenie  kak  oboznahenie  glo-
balænoe  [pojmenování  globální]  zaväzyvaet  otno‚eniä  so  vsem  !iznennym  opytom 
subßekta,  kak  tvoräwego,  tak  i  vosprinimaüwego,  v  ego  sovokupnosti  [Mukar!ov-
skij 1938a: 60]
49
.  
Kak raz v silu togo, hto fikcionalænostæ i qstetihnostæ oslabläüt ne-
posredstvennoe  otno‚enie  proizvedeniä  k  dejstvitelænosti  i  napravläüt 
vnimanie  vosprinimaüwego  na  vnutrennüü  referentnostæ  i  na  xudo!est-
vennoe  postroenie  povestvovaniä,  oni  sposobstvuüt,  v  konehnom  shete, 
o!ivleniü celostnogo otno‚eniä heloveka k dejstvitelænosti.  
 
                                                        
49
 Sr. [Xvatik 1983]. 


 
 
Glava ÛÛ 
POVESTVOVATELÆNYE INSTANCII 
1. Modelæ kommunikativnyx urovnej 
Povestvovatelænoe  proizvedenie  otlihaetsä,  kak  my  videli,  slo!noj  kom-
munikativnoj  strukturoj,  sostoäwej  iz  avtorskoj  i  narratorskoj  kommu-
nikacij.  K  qtim  dvum  konstitutivnym  v  povestvovatelænom  proizvedenii 
urovnäm  dobavläetsä  fakulætativnyj  tretij,  dobavläetsä  v  tom  sluhae, 
esli  povestvuemye  persona!i,  v  svoü  oheredæ,  vystupaüt  kak  povestvuü-
wie instancii.  
Na ka!dom iz opisannyx trex  urovnej  kommunikacii  my  razlihaem  dve 
storony,  storonu  otpravitelä  i  storonu  poluhatelä.  Upotreblää  termin 
«poluhatelæ»,  my  dol!ny  uhestæ  nemalova!noe  obstoätelæstvo,  v  izvest-
nyx  kommunikativnyx  modeläx  neredko  upuskaemoe  iz  vidu.  Poluhatelæ 
razdeläetsä  na  dve  instancii,  kotorye,  da!e  esli  oni  materialæno  ili 
qkstensionalæno  sovpadaüt,  sleduet  razlihatæ  s  tohki  zreniä  funkcio-
nalænoj  ili  intensionalænoj,  —  adresata  i  recipienta.  Adresat  —  qto 
predpolagaemyj ili !elaemyj otpravitelem poluhatelæ, t. e. tot, komu ot-
pravitelæ  napravil  svoe  soobwenie,  kogo  on  imel  v  vidu,  a  recipient  — 
faktiheskij poluhatelæ, o kotorom otpravitelæ mo!et ne znatæ. Neobxodi-
mostæ  takogo  razliheniä  ohevidna  —  esli  pisæmo  hitaetsä  ne  adresatom,  a 
tem, v hæi ruki ono popadaet sluhajno, mo!et vozniknutæ skandal.  
S nahala 1970-x godov kommunikativnye urovni i instancii povestvova-
telænogo proizvedeniä podvergalisæ analizu v raznyx modeläx. Zdesæ ä voz-
vrawaüsæ k svoej modeli [Ímid 1973: 20—30; 1974a], kotoraä vposledstvii 
primenälasæ  v  analizax  tekstov,  obsu!dalasæ,  modificirovalasæ  i  doraba-
tyvalasæ  v  teoretiheskix  rabotax
1
.  Odnovremenno  s  predlo!ennoj  mnoü 
modelæü  byla  opublikovana  modelæ  Ditera  Änika  [1973],  kotoruü  ä  togda 
ne  mog  uhestæ
2
.  Ne  byli  mne  togda  dostupny  i  raboty  polæskix  uhenyx 
[Okopienæ-Slavinæska 1971,  Barto‚inæskij 1971]
3
.  V dalænej‚em  qti tru-
                                                        
1
 Sm.: [Link 1976: 25; Karmann, Rejs, Íluxter 1977: 40; Xuk 1981: 257—258; Lintfelæt 
1979; 1981; Dias Arenas 1986: 25, 44; Veststejn 1991; Pa‚en 1991: 14—22]. 
2
 Sm. recenziü: [Ímid 1974a] i repliku: [Änik 1985: 70—73]. 
3
 Sm. sistematizaciü i razvitie polæskix modelej: [Figut 1973: 186; 1975: 16]. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   118


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə