Predisloviä k pervomu I vtoromu izdaniämYüklə 0,73 Mb.

səhifə17/118
tarix18.12.2017
ölçüsü0,73 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   118

48
 
Glava ÛÛ. Povestvovatelænye instancii 
 
Obraz avtora — qto ne prostoj subßekt rehi, hawe vsego on da!e ne nazvan v struk-
ture  xudo!estvennogo  proizvedeniä.  Qto  —  koncentrirovannoe  voplowenie  suti 
proizvedeniä,  obßedinäüwee  vsü  sistemu  rehevyx  struktur  persona!ej  v  ix  soot-
no‚enii s povestvovatelem, rasskazhikom ili rasskazhikami i herez nix ävläüwee-
sä idejno-stilistiheskim sredotohiem, fokusom celogo. 
Dobavlää, hto  v  formax skaza «obraz avtora  obyhno  ne sovpadaet  s  ras-
skazhikom»,  Vinogradov,  odnako,  dopuskaet  myslæ,  hto  «obraz  avtora»  v 
principe mo!et sovpadatæ s nejtralænym povestvovatelem. Takoe ne sovsem 
posledovatelænoe  razgranihenie  obraza  avtora  i  narratora  xarakterno  dlä 
vsego tvorhestva Vinogradova
10

V period vozro!deniä nauhnogo literaturovedeniä v Rossii v konce 50-x 
— nahale 60-x godov ideä vnutritekstovogo avtora byla obnovlena i razvita 
v rabotax Borisa Kormana
11
. Isxodä iz teorii «obraza avtora» Vinogradova 
i  opiraäsæ  na  koncepcii  Baxtina  o  dialogiheskom  stolknovenii  raznyx 
«smyslovyx pozicij» v proizvedenii, Korman sozdal metod, nazyvaemyj im 
«sistemno-subßektnym».  Centralænym  punktom  qtogo  metoda  ävläetsä  is-
sledovanie avtora kak «soznaniä proizvedeniä». Podxod  Kormana otlihaet-
sä  ot  teorij  ego  pred‚estvennikov  dvumä  suwestvennymi  aspektami.  V  ot-
lihie  ot  Vinogradova,  v  rabotax  kotorogo  «obraz  avtora»  nosit  oblik  sti-
listiheskij,  Korman  issleduet  ne  sootno‚enie  stilistiheskix  plastov, 
kotorymi avtor, primenää raznye stili, polæzuetsä kak maskami, a vzaimo-
otno‚enie  raznyx  soznanij.  Esli  Baxtin  problemu  avtora  razrabatyval 
preimuwestvenno  v  filosofsko-qstetiheskom plane,  to  Korman  sosredoto-
hivaetsä  na  issledovanii  poqtiki
12
.  Dlä  Kormana  avtor  kak  «vnutriteks-
tovoe  ävlenie»,  t. e.  «koncepirovannyj  avtor»,  voplowaetsä  pri  pomowi 
«sootnesennosti  vsex  otryvkov  teksta,  obrazuüwix  dannoe  proizvedenie,  s 
subßektami rehi — temi, komu pripisan tekst (formalæno-subßektnaä orga-
nizaciä),  i  subßektami  soznaniä  —  temi,  hæe  soznanie  vyra!eno  v  tekste 
(soder!atelæno-subßektnaä  organizaciä)» [Korman 1977: 120]. V «Qksperi-
mentalænom  slovare»  Kormana  my  naxodim  sleduüwee  sopostavlenie  bio-
grafiheskogo i «koncepirovannogo» avtora: 
Sootno"enie avtora biografiheskogo i avtora-subßekta  soznaniä,  vyra!eniem ko-
torogo ävläetsä  proizvedenie… v  principe takoe !e, kak sootno"enie !iznennogo 
materiala  i  xudo!estvennogo  proizvedeniä  voobwe:  rukovodstvuäsæ  nekoej  koncep-
                                                        
10
  Sm.  otryvki  iz  tekstov  Vinogradova,  sostavlennye,  perevedennye  i  prokommentiro-
vannye X. Göl´c [Vinogradov 2008]. 
11
  Sr.  [Rymaræ  i  Skobelev  1994:  60—102].  O  znahenii  teorii  Kormana  dlä  russkogo 
literaturovedeniä  i  o  novoj  ee  roli  v  segodnä"nej  russkoj  narratologiheskoj  diskussii 
[Tüpa  2001b;  Tamarhenko  2001]  sm.  kommentarii  X.  Göl´c  k  sostavlennym  i  perevedennym 
eü tekstam: [Korman 2008].  
12
 Sr. [Rymaræ i Skobelev 1994: 62—63, 72—73]. 


 
2. Abstraktnyj avtor
 
49
 
 
 
ciej  dejstvitelænosti  i  isxodä  iz  opredelennyx  normativnyx  i  poznavatelænyx 
ustanovok,  realænyj,  biografiheskij  avtor  (pisatelæ)  sozdaet  s  pomowæü  voobra-
!eniä, otbora i pererabotki !iznennogo materiala avtora xudo!estvennogo (konce-
pirovannogo).  Inobytiem  takogo  avtora,  ego  oposredovaniem  ävläetsä  vesæ  xudo-
!estvennyj fenomen, vse literaturnoe proizvedenie [Korman 1981: 174]. 
Suwestvennyj  vklad  v  razrabotku teorii vnutritekstovogo  avtora  vnes 
he‚skij  strukturalizm.  Än  Mukar!ovskij  [1937:  314]  govorit  ob  «ab-
straktnom,  soder!awemsä  v  samoj  strukture  proizvedeniä  subßekte,  koto-
ryj ävläetsä tolæko punktom, s kotorogo mo!no obozretæ vsü qtu strukturu 
odnim vzglädom». V ka!dom proizvedenii, dobavläet Mukar!ovskij, da!e v 
samom obyknovennom, naxodätsä priznaki, ukazyvaüwie na prisutstvie qto-
go  subßekta,  kotoryj  nikogda  ne  slivaetsä  ni  s  kakoj  konkretnoj  lihno-
stæü, budæ to avtor ili recipient dannogo proizvedeniä. «V svoej abstrakt-
nosti  on  predostavläet tolæko vozmo!nostæ proecirovaniä qtix  lihnostej 
vo vnutrennüü strukturu proizvedeniä» (tam !e). 
Instanciä,  kotoruü  Mukar!ovskij  nazyval  «abstraktnyj  subßekt»,  u 
Miroslava Hervenki [1969: 135—137], he‚skogo strukturalista vtorogo po-
koleniä, nazyvaetsä «lihnostæü» (osobnost) ili «subßektom proizvedeniä» 
(subjekt  díla).  Qtu  «lihnostæ»  on  obßävläet  «oboznahaemym»,  signifié,  ili 
«qstetiheskim  obßektom»  literaturnogo  proizvedeniä,  vosprinimaemogo 
kak «indeks» v smysle H. S. Pirsa. «Lihnostæ» ili «subßekt proizvedeniä» 
u Hervenki — qto edinstvennyj princip, voplowaüwij dinamiheskoe soe-
dinenie  vsex  semantiheskix  plastov  proizvedeniä.  Pri  qtom  «lihnostæü» 
ne podavläetsä vnutrennee bogatstvo proizvedeniä i ne priglu"aetsä ukazy-
vaüwaä  na  konkretnogo  avtora  lihnostnaä  okraska  (sm.:  [Ítempelæ  1978: 
XLIX—LIII]). 
Issledovanie subßekta proizvedeniä v Polæ‚e nahinaetsä s rabot Änu-
‚a Slavinæskogo [1966; 1967], v kotoryx byli razvity koncepcii kak Vino-
gradova,  tak  i  Mukar!ovskogo.  Sam  Slavinæskij  nazyvaet  vinogradovskij 
obraz  avtora  «subßektom  tvorheskix  aktov»  (podmiot  czynno!ci  twórczych
ili  «otpravitelem  pravil  rehi»  (nadawca  regu"  mówienia),  a  Qdvard  Balæ-
ce!an  [1968]  upotrebläet  termin  «vnutrennij  avtor»  (autor  wewn#trzny). 
Osoboe  znahenie  imeet  rabota  Aleksandry  Okopienæ-Slavinæskoj  [1971], 
herez  posredstvo  Rolæfa  Figuta  [1975]  okazav‚aä  nemaloe  vliänie  na  za-
padnye modeli povestvovatelænoj kommunikacii. V ee pätiurovnevoj sxeme 
rolej  v  literaturnoj  kommunikacii  figuriruüt  dve  vnetekstovye  instan-
cii  otpravitelä  —  1)  «avtor»  (v  opredelenii  Figuta  [1975:  16]:  «avtor  vo 
vsex  ego  !itejskix  roläx»),  2)  «adresant  proizvedeniä  (disponent  pravil, 
subßekt tvorheskix aktov)» (u  Figuta: «disponent literaturnyx  pravil,  iz 
kotoryx podbiraütsä  i kombiniruütsä sootvetstvuüwie dannomu proizve-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   118


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə