Predisloviä k pervomu I vtoromu izdaniämYüklə 0,73 Mb.

səhifə18/118
tarix18.12.2017
ölçüsü0,73 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   118

50
 
Glava ÛÛ. Povestvovatelænye instancii 
 
deniü  pravila;  avtor  v  roli  sozdatelä  literatury  voobwe»)
13
.  Qtim  dvum 
vnetekstovym ipostasäm avtora protivopostavlena vnutritekstovaä instan-
ciä,  kotoruü  Okopienæ-Slavinæska  nazyvaet  «subßektom  proizvedeniä» 
(podmiot  utworu)  i  kotoruü  Figut  opredeläet  kak  «subßekt  pravil  rehi  vo 
vsem  proizvedenii,  subßekt  ispolæzovaniä  literaturnyx  pravil,  dejstvi-
telænyx  dlä  dannogo  proizvedeniä».  Vydelenie  dvux  vnetekstovyx  urovnej 
kommunikacii okazyvaetsä, odnako, s sistematiheskoj tohki zreniä proble-
matihnym,  a  s  pragmatiheskoj  tohki  zreniä  —  malo  plodotvornym  v 
analize teksta. 
V zapadnoevropejskoj i amerikanskoj narratologii ‚iroko rasprostra-
neno  ponätie  «impliciruemogo»,  ili  «podrazumevaemogo»,  avtora  (implied 
author)
14
,  vosxodäwee  k  amerikanskomu literaturovedu  tak  nazyvaemoj Chi-
cago school Uqjnu Butu [1961]
15
. Vopreki populärnym so vremen G. Flobera 
trebovaniäm k avtoru proävlätæ obßektivnostæ, t. e. nejtralænostæ, bespri-
strastnostæ  i impassibilité,  But  podherkivaet  neizbe!nostæ  subßektivnosti 
avtora, neobxodimostæ zvuhaniä ego golosa v proizvedenii: 
Kogda !realænyj avtor" pi‚et, on sozdaet… podrazumevaemyj [implied] variant «sa-
mogo sebä», kotoryj otlihaetsä ot podrazumevaemyx avtorov, kotoryx my vstrehaem 
v  proizvedeniäx  drugix  lüdej.  !…"  tot  obraz,  kotoryj  qto  prisutstvie  sozdaet  u 
hitatelä, ävläetsä odnim iz samyx znahitelænyx qffektov vozdejstviä avtora. Kak 
by  avtor  ni  staralsä  bytæ  bezlihnym,  hitatelæ  neizbe!no  sozdast  obraz  [avtora], 
pi‚uwego  toj  ili  drugoj  maneroj,  i,  konehno,  qtot  avtor  nikogda  ne  budet  nej-
tralæno otnositæsä k kakim by to ni bylo cennostäm [But 1961: 70—71]. 
Kritika kategorii avtorstva 
Ponätie  podrazumevaemogo,  ili  abstraktnogo,  avtora,  ‚iroko primenäemoe 
na  praktike,  natalkivalosæ  v  zapadnoj  teoretiheskoj  diskussii  kak  na  re-
‚itelænoe  odobrenie,  tak  i  na  ostruü  kritiku.  Otricanie  vsex  koncepcij 
podrazumevaemoj  v  proizvedenii  avtorskoj  instancii  razvivalosæ  v  rusle 
obwego nedoveriä k avtoru s 1940-x godov
16
.  
                                                        
13
 V bolee pozdnej rabote Figut [1996: 59] razlihaet da!e tri vnetekstovyx proävleniä 
adresanta:  1)  avtor  kak  istoriheskoe  lico,  2)  avtor  kak  romanist,  3) avtor  kak  sohinitelæ 
dannogo romana. 
14
 Hasto  vstrehaüwijsä  perevod  butovskogo ponätiä implied author kak «implicitnogo» 
avtora — ili po-nemecki impliziter Autor — peremewaet akcenty. Prihastie implied podher-
kivaet  sodejstvie  hitatelä,  konstruiruüwego  obraz  avtora,  me!du  tem  kak  prilagatel´noe 
implicit proizvodit vpehatlenie, budto qtot obraz soder!itsä v proizvedenii v gotovom vide. 
15
 O kontekste ponätiä implied author sr. [Kindt i Müller 1999]. 
16
 Sm. obzor «napadenij» na avtora: [Ännidis i dr. 1999: 11—15]. 


 
2. Abstraktnyj avtor
 
51
 
 
 
Odnim iz samyx vliätelænyx faktorov qtogo razvitiä byla vydvinutaä 
«novymi  kritikami»  Uilæämom  K.  Uimsattom  i  Monro  S.  Berdsli  [1946] 
kritika tak nazyvaemogo «zablu!deniä v otno‚enii namereniä» (intentional 
fallacy)
17
.  «Zablu!denie»,  po  mneniü  «novyx  kritikov»,  voznikaet  togda, 
kogda  tolkovatelæ  interpretiruet  tekst,  isxodä  iz  razßäsnenij,  dannyx 
samim  poqtom,  a  tak!e  rukovodstvuetsä  svedeniämi  i  informaciej  ot-
nositelæno istorii  sozdaniä proizvedeniä
18
.  Predmetom  interpretacii  äv-
läetsä, po mneniü predstavitelej «novoj kritiki», ne avtorskij zamysel, a 
literaturnyj  tekst  sam  po  sebe  (the  poem  itself),  kotoryj,  zaro!daäsæ, 
otdeläetsä ot avtora i emu u!e ne prinadle!it. Poqtomu, po ix mneniü, dlä 
interpretacii  va!ny  ne  vnetekstovye,  a  isklühitelæno  vnutritekstovye 
fakty  (internal  evidence).  But,  kotoryj  v  principe  razdeläl  kritiku  «za-
blu!deniä v otno‚enii namereniä», preodolel pri pomowi ponätiä implied 
author  strogij  immanentizm  i  avtonomistskie  doktriny  «novoj  kritiki», 
isklühav‚ej  pod  znamenem  kritiki  vsevozmo!nyx  «zablu!denij»  i  «ere-
sej»  ne  tolæko  instanciü  avtora,  no  i  «publiku»,  «mir  idej  i  verovanij», 
«narrativnyj  interes»  [But  1968:  84—85].  Oposreduüwee  ponätie  vnutri-
tekstovogo  «impliciruemogo»  avtorstva,  k  kotoromu  pribegal  But,  tailo  v 
sebe  vozmo!nostæ  govoritæ  o  smysle  i  zamysle  proizvedeniä,  ne  vpadaä  v 
«intencionalænoe» zablu!denie
19

Hrezvyhajno vliätelænaä ewe i v na‚i dni kritika avtorstva byla pro-
iznesena  pod  lozungom  «smerti  avtora»  vo  francuzskom  poststrukturaliz-
me
20
.  Üliä  Kristeva  [1967],  isxodä  iz  baxtinskogo  ponätiä  «dialogihno-
sti», kotoroe ona istolkovala kak «intertekstualænostæ» (tem samym vvodä 
novyj  termin  v  literaturovedenie),  zamenila  avtora  kak  poro!daüwij 
princip  proizvedeniä  predstavleniem  samodejstvuüwego  teksta,  poro!da-
üwegosä  v  peresehenii  hu!ix  tekstov,  kotorye  on  poglowaet  i  perera-
batyvaet. Herez god posle  qtoj deklaracii Rolan  Bart [1968]  provozglasil 
«smertæ avtora». Esli u Kristevoj avtor predstaet tolæko kak «sceplenie» 
(enchaînement)  diskursov,  to  Bart  ogranihivaet  ego  funkciej  «sväzyvaniä 
stilej»  (mêler  les  écritures).  Soglasno  Bartu,  v  xudo!estvennom  proizvede-
                                                        
17
  Obzor  diskussij  o  «zablu!denii  v  otno‚enii  namereniä»:  [Danneberg  i  Müller 
1983]; sm. tak!e: [Danneberg 1999]. 
18
 Sr. [Palievskaä 1996: 48]. 
19
 Qtot kompromissnyj xarakter ponätiä implied author, primiräüwego strogij avtono-
mizm «novoj kritiki»  s priznaniem avtorskogo  prisutstviä  v proizvedenii, byl  vposledst-
vii  ne  raz  predmetom  kritiki;  sm.:  [Ülæ  1980:  203;  Lanser  1981:  50;  Polletta  1984:  111; 
Nünning 1993: 16—17; Kindt i Müller 1999: 279—280]. 
20
  O  kritike  izgnaniä  avtora  sm.  sborniki:  «Avtor  i  tekst»  [Markovih,  Ímid  [red.] 
1996;  sm.  osobenno  statæi  S.  Evdokimovoj  i  M.  Frajze];  «Vozvrawenie  avtora»  [Ännidis  i 
dr. [red.] 1999]. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   118


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə