Predisloviä k pervomu I vtoromu izdaniämYüklə 0,73 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/118
tarix18.12.2017
ölçüsü0,73 Mb.
#16607
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118

 
Predislovie k pervomu izdaniü 
Narratologiä  —  qto  «teoriä  povestvovaniä».  V  otlihie  ot  tradicionnyx 
tipologij,  otnosäwixsä  isklühitelæno  k  !anram  romana  ili  rasskaza  i 
ogranihivaüwixsä  oblastæü  xudo!estvennoj  literatury,  narratologiä, 
slo!iv"aäsä  na  Zapade  v  rusle  strukturalizma  v  1960-e  gody,  stremitsä  k 
otkrytiü  obwix  struktur  vsevozmo!nyx  «narrativov»,  t. e.  povestvova-
telænyx proizvedenij lübogo !anra i lüboj funkcionalænosti.  
Kategorii  sovremennoj  narratologii  sformirovalisæ  pod  znahitelæ-
nym vliäniem russkix teoretikov i "kol, v hastnosti predstavitelej russ-
kogo  formalizma  (V. Íklovskij,  B. Toma"evskij),  takix  uhenyx  1920-x 
godov, kak V. Propp, M. Baxtin, V. Volo"inov, a tak!e teoretikov moskov-
sko-tartuskoj  "koly  (Ü. Lotman,  B. Uspenskij)
1
.  Nesmoträ  na  qto,  narra-
tologiä  kak  osobaä  obwegumanitarnaä  disciplina  v  Rossii  v  nastoäwee 
vremä tolæko formiruetsä. V sväzi s qtim avtor presleduet v predlo!ennoj 
rabote  dve  celi.  S  odnoj  storony,  kniga  prizvana  oznakomitæ  russkix  hi-
tatelej  s vydaüwimisä teoretiheskimi  poziciämi zapadnoj narratologii. 
S drugoj storony, avtor  udeläet  osoboe  vnimanie vliäniü slavänskix  teo-
retikov na formirovanie aktualænyx narratologiheskix pozicij i staraet-
sä  vyävitæ  teoretiheskij  potencial  tex  slavänskix  koncepcij,  kotorye 
ewe nedostatohno izvestny na Zapade. 
Odnako  nastoäwaä  kniga  imeet  ne  stolæko  istoriko-teoretiheskij  xa-
rakter,  skolæko  sistematiheskij.  Istoriheskie  obzory  nekotoryx  klühe-
vyx ponätij slu!at v pervuü oheredæ opisaniü sootvetstvuüwix ävlenij v 
strukture narrativov. Pri qtom avtor, razumeetsä, ne pretenduet na polnyj 
oxvat suwestvuüwix narrativnyx priemov i narratologiheskix  kategorij. 
On  sosredotohivaetsä  v  osnovnom  na  ävleniäx  i  aspektax  1) «perspekti-
vologii»  (kommunikativnaä  struktura  narrativa,  povestvovatelænye  in-
stancii, tohka zreniä, sootno"enie teksta narratora i teksta persona!a) i 
2) sü!etologii (narrativnye transformacii,  rolæ vnevremennìx sväzej  v 
narrativnom  tekste).  Takim  obrazom,  nastoäwaä  kniga  predstavläet  soboj 
sistematiheskoe vvedenie v osnovnye problemy narratologii.   
 

                                                        
1
  Issledovaniü  putej  i  rezulætatov  qtogo  vliäniä  posväwen  nauhnyj  proekt  «Vklad 
slavänskogo  funkcionalizma  v  sovremennuü  me!dunarodnuü  narratologiü»  pod  rukovodst-
vom avtora (v ramkax vozglavläemoj avtorom issledovatelæskoj gruppy «Narratologiä» pri 
Gamburgskom universitete). 


10 
Predisloviä 
Ne  buduhi  nositelem  äzyka,  avtor  nu!dalsä  v  kompetentnyx  sovetnikax  i 
redaktorax. Avtor blagodaren svoej !ene Irine, bez pomowi kotoroj kniga 
ne  byla  by  napisana.  Vladimir  Markovih  i  Valerij  Tüpa  davali  cennye 
sovety  pri  obsu!denii  terminologiheskix  voprosov.  Neocenimuü  pomowæ 
v  rabote  nad  knigoj  okazal  Lazaræ  Flej"man,  otredaktirovav"ij  vesæ 
tekst. Avtor blagodaren svoim sotrudnikam Evgenii Mixaxelles i Evgeniü 
Odesseru  za  pomowæ  v  redaktirovanii  i  twatelænoe  vyhityvanie  korrek-
tury.  Otvetstvennostæ  za  soxraniv"iesä  o"ibki  i  stilistiheskie  nelov-
kosti ostaetsä, odnako, za avtorom. 
Osnovnaä  hastæ  nastoäwej  knigi  byla  napisana  v  tehenie  dvux  semes-
trov,  na  kotorye  avtor  poluhil  osvobo!denie  ot  prepodavaniä  blagodarä 
grantu  DFG  (Germanskoe  issledovatelæskoe  soobwestvo)  i  Gamburgskogo 
universiteta.  
Avtor  polæzuetsä  tak!e  sluhaem  vyrazitæ  blagodarnostæ  nemeckomu 
fondu  «ZEIT-Stiftung  Ebelin  und  Gerd  Bucerius»  za  finansovuü  podder!ku  v 
osuwestvlenii nastoäwego izdaniä. 
 
Predislovie ko vtoromu izdaniü 
Predyduwee  pervoe  izdanie  «Narratologii»  v  korotkoe  vremä  ishezlo  s 
prilavkov  kni!nyx  magazinov.  A  tak  kak  ona  vo  mnogix  rossijskix  vuzax 
stala u!e uhebnym posobiem, avtor re"il podgotovit´ vtoroe izdanie. Iz-
datel´stvo !ivo podder!alo qtu ideü.  
Vtoroe  izdanie  vyxodit  v  neskol´ko  izmenennom  vide:  v  tekst  vneseny 
utohneniä, dopolneniä i ispravleniä, soder!awiesä u!e v nemeckoj versii 
knigi
2
. Utohneniä i dopolneniä otnosätsä pre!de vsego k glave Û, gde bolee 
podrobno  razrabotany  aspekty  narrativnosti,  sobytiä  i  sobytijnosti. 
Ponätijnyj  apparat  ostalsä  vo  vsej  knige  neizmenennym,  za  isklüheniem 
ponätiä «sobytiä» v smysle amorfnogo narrativnogo materiala. Qto ponä-
tie  zameneno  ponätiem  «prois"estviä»,  hem  snäta  otmehennaä  kritikami 
ambivalentnost´  slova  «sobytiä»,  kotoroe  v  pervom  izdanii  oboznahalo,  s 
odnoj  storony,  neo!idannye,  znahimye  izmeneniä  situacii,  a  s  drugoj,  — 
ves´ narrativnyj material.  
Razumeetsä, i  vo  vtorom  izdanii pre!de vsego uhityvaetsä russkaä teo-
riä povestvovaniä i privodätsä primery iz russkoj literatury.  
                                                        
2
  Elemente  der  Narratologie  (=  Narratologia.  Contributions  to  Narrative  Theory.  Beiträge  zur 
Erzähltheorie. 8). Berlin; New York, 2005. Verlag Walter de Gruyter. 2-oe, ispravlennoe i dopol-
nennoe izdanie: 2008. 


 
Predisloviä 
11 
Avtor blagodarit svoü sotrudnicu Svetlanu Bogen za pomow´ v redakti-
rovanii teksta, pre!de vsego ego novyx hastej. 
Avtor  vyra!aet  blagodarnost´  Gamburgskomu universitetu za finanso-
vuü podder!ku v osuwestvlenii predstavlennogo vtorogo izdaniä. 


Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə