Predisloviä k pervomu I vtoromu izdaniämYüklə 0,73 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/118
tarix18.12.2017
ölçüsü0,73 Mb.
#16607
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118

16 
Glava Û. Priznaki xudo!estvennogo povestvovaniä 
 
Minimalænoe uslovie narrativnosti zaklühaetsä v tom, hto proisxodit 
po  krajnej  mere  odno  izmenenie  odnogo  sostoäniä.  Narrativnost´  imeetsä 
nezavisimo  ot  togo,  izobra!aetsä  li  izmenenie  qksplicitno.  Dostatohno, 
esli izmenenie daetsä v implicitnoj forme, naprimer putem sopostavleniä 
dvux kontrastiruüwix sostoänij. 
Izmenenie situacii, kak uslovie narrativnosti, podrazumevaet sleduü-
wie strukturnye herty:  
1.  nalihie  temporalænoj  struktury  s  dvumä,  po  krajnej  mere,  sostoä-
niämi — isxodnym i konehnym;  
2.  qkvivalentnostæ isxodnogo i konehnogo sostoänij, t. e.  odnovremen-
noe sxodstvo i kontrast me!du nimi;  
3.  otnesennostæ izmeneniä sostoäniä k  odnomu i tomu !e dejstvuüwe-
mu  ili  poddejstvennomu  subßektu  («agentu»  ili  «pacientu»)  ili  k 
odnomu i tomu !e qlementu vne"nej situacii
5

Mnogie  teoretiki  postuliruüt  kak  uslovie  narrativnosti,  krome  vre-
mennoj sväzi, tak!e i otno"enie me!du sostoäniämi, motivirovannoe v ka-
kom-libo  drugom  plane.  Odnim  iz  pervyx,  zanäv"ix  takuü  poziciü,  byl 
B. V. Toma"evskij  [1925:  136],  pripisyvav"ij  «fabul´nym  proizvede-
niäm», v otlihie ot «opisatel´nyx», ne tol´ko vremennúü sväz´, no i pri-
hinnuü. 
Trebovanie dobavohnoj (t. e. ne tol´ko temporal´noj) motivirovki nar-
rativnoj  sväznosti  v  toj  ili  inoj  forme  ne  raz  poävlälos´  v  teoretiçe-
skoj  literature
6
.  Tem  ne  menee,  opredelenie  minimal´nyx  uslovij  narra-
tivnosti  dol!no  obxodit´sä  bez  dobavohnogo,  v  osobennosti  kauzal´nogo, 
faktora
7
.  V  narrativax  prihinnye  sväzi  vyra!eny  qksplicitno  i  oprede-
                                                        
5
 Ítempelæ [1973] nazyvaet sleduüwie minimal´nye lingvosemantiheskie usloviä nar-
rativnosti:  1)  izmenenie  dol!no  kasat´sä  odnogo  i  togo  !e  subßekta;  2)  propozicii  nar-
rativnogo vyskazyvaniä dol!ny byt´ sovmestimy; 3) skazuemye dol!ny obrazovyvat´ kon-
trast;  4)  fakty  dol!ny  naxodit´sä  v  xronologiçeskom  porädke.  Ewe  bolee  podrobnyj 
katalog  uslovij  narrativnosti  predlo!il  Prins  [1973b],  ego  pereformuliroval  Ticmann 
[1992; 2003].  
6
  Sr.  tipologiü  hetyrex  modelej  raznyx  predposylok  sväzi  me!du  qlementami  narra-
tiva [Veber 1998: 11—23].  
7
 E. M. Forster [1927] delaet razlihie me!du motivirovannoj histo temporal´nym pri-
znakom posledovatel´nost´ü (story) i posledovatel´nost´ü, motivirovannoj dobavohno kau-
zal´nym obrazom (plot). Vyskazyvanie «The king died and then the queen died» — qto, po For-
steru, minimal´naä  istoriä (story), a  vyskazyvanie «The king died  and then the queen died of 
grief», poskol´ku vyra!ena tak!e i kauzal´naä sväz´, — plot. Obzor raznyx podxodov k opre-
deleniü  minimal´nyx  uslovij  «dejstviä»  ili  «istorii»  v  literature:  [Kortxal´s  2003: 
86—98]. 


  
1. Narrativnostæ 
17 
lenno tol´ko v sravnitel´no redkix sluhaäx. Hawe vsego prihina izmeneniä 
— lakuna v tekste. Da!e esli hitatel´ naxodit v tekste odnoznahnye simp-
tomy dlä ee vospolneniä, sama konkretizaciä prihinno-sledstvennyx otno-
"enij  me!du  sostoäniämi  budet  ego  zadahej.  No  mnogie  proizvedeniä 
dopuskaüt ne tol´ko odno tolkovanie izmeneniä sostoäniä. 
Martines  i  Íeffel´  [1999:  111—118],  razlihaüwie  tri  tipa  motivi-
rovki  —  «kauzal´nuü»,  «final´nuü»  (vstrehaüwuüsä  v  mifologiheskix 
tekstax)  i  —  po  Toma"evskomu [1925]  — «qstetiheskuü»  ili «kompozici-
onnuü» motivirovku (v otlihie ot predyduwix, otnosäwuüsä ne k soder!a-
niü, no k forme teksta), prixodät k takomu vyvodu: da!e esli v tekste kau-
zal´nye sväzi ne vyra!eny qksplicitno, oni tem ne menee suwestvuüt, xo-
tä  by  v  vide  lakuny,  nu!daäs´  v  konkretizacii  hitatelem.  Odnako  takie 
motivirovki-lakuny  mogut  zapolnät´sä,  tak  !e  kak  i  «mesta  neopredelen-
nosti»  (Unbestimmtheitsstellen,  po  Ingardenu  [1931])  mogut  konkretiziro-
vat´sä raznymi sposobami, ne obäzatel´no po logike kauzal´noj sväzi. Nar-
rativy  der!at  hitatelä  neredko  v  neizvestnosti  otnositel´no  prihinnyx 
sväzej me!du izobra!aemymi sostoäniämi, v neizvestnosti, principial´no 
podle!awej interpretacii.  
Hitatel´ sklonen ustanavlivat´ prihinnye sväzi me!du hereduüwimi-
sä  qlementami  (po  lo!nomu  vyvodu  post  hoc  ergo  propter  hoc  «posle  togo, 
znahit iz-za togo»)
8
. No sväzi, vnesennye hitatelem, na samom dele mogut ne 
podtver!dat´sä  logikoj teksta. Vo vsäkom sluhae, v minimal´nuü defini-
ciü  narrativnosti  kauzal´nost´  i  drugie  vidy  motivirovki  vklühat!  ne 
obäzatel´no.  Narrativnym  tekst  ävläetsä  u!e  togda,  kogda  v  nem  imeütsä 
tol´ko  vremennye  sväzi,  udovletvoräüwie  vy"eukazannomu  trebovaniü 
trex strukturnyx hert
9

Narrativnye  teksty  v  ukazannom  smysle  izlagaüt  —  v  qtom  sxoditsä 
bol´"instvo  strukturalistskix  definicij  —  nekuü  istoriü  (story
                                                        
8
  Razlihenie  me!du  vremennój  i  prihinnoj  sväzæü  qlementov  vosxodit,  v  konehnom 
shete,  k  «Poqtike»  Aristotelä:  «Bolæ‚aä  raznica  zaklühaetsä  v  tom,  voznikaet  li  hto-to 
vsledstvie hego-to drugogo ili posle hego-to  drugogo» [
diaférei gàr polù tò gígnesjai táde 
dià táde h£ metà táde; Aristoteles. De arte poetica. 1452a: 20]. Isxodä iz aristotelevskogo razli-
heniä  me!du  vremennoj  i  prihinnoj  posledovatel´nost´ü,  D!on  Pir  [2008]  obsu!daet  no-
vye narratologiheskie podxody k staroj dixotomii.  
9
 V gamburgskom Centre narratologii obsu!dalsä vopros o tom, nu!no li privleh´ dlä 
definicii narrativnosti kategoriü tohki zreniä. Ä shitaü, hto net. Nalihie tohki zreniä 
ävläetsä  otlihitel´nym  priznakom  ne  narrativov,  a  lübyx  izobra!enij,  predpolagaüwix 
otbor,  imenovanie  i  ocenku  qlementov  i  tem  samym  podrazumevaüwix  nekuü  perspektivu 
(sm. ob qtom ni!e, v gl. ÛÛÛ). Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə