Predisloviä k pervomu I vtoromu izdaniämYüklə 0,73 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/118
tarix18.12.2017
ölçüsü0,73 Mb.
#16607
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118

18 
Glava Û. Priznaki xudo!estvennogo povestvovaniä 
 
histoireGeschichte)
10
. Termin «istoriä», dlä kotorogo  v «Slovare  narrato-
logii» [Prins 1987, 91] dano ne men´!e päti znahenij,  v dannom  kontekste 
oboznahaet soder"anie narrativa, v otlihie ot izlagaüwego ego diskursa.  
No  zdes´  voznikaüt  voprosy:  kakovo  otno!enie  me"du  izmeneniem  si-
tuacii  i  istoriej?  Skol´ko  izmenenij  sostoäniä  trebuet  posledovatel´-
nost´,  htoby  stat´  istoriej?  Kolihestvenno  opredelätæ  razlihie  me"du 
istoriej  i  izmeneniem  sostoäniä  nevozmo"no  —  istoriä  mo"et  sostoätæ 
li!æ  iz  odnogo  izmeneniä.  Razlihie  suwestvuet  na  strukturnom  urovne  — 
izmeneniä sostoäniä ävläütsä hastæü istorii. Istoriä soder"it narädu s 
izobra"aemymi  izmeneniämi,  t. e.  dinamiheskimi  qlementami,  qlementy 
statiheskie, naprimer  sostoäniä sami  po sebe,  isxodnye i  konehnye,  agen-
tov i pacientov, i obstanovku (setting). Takim obrazom, reprezentaciä isto-
rii, po neobxodimosti, soedinäet narrativnyj i opisatelænyj modusy. 
Narrativnye i opisatel´nye teksty 
Opisatelænostæ  protivopolo"na  narrativnosti  v !irokom  smysle. V  opi-
satelænyx  tekstax  izlagaütsä  statiheskie  sostoäniä,  risuütsä  kartiny, 
daütsä portrety, podyto"ivaütsä povtoräüwiesä, cikliheskie processy, 
izobra"aetsä  socialænaä  sreda  ili  klassificiruütsä  estestvennye  ili 
socialænye ävleniä po tipam, klassam i t. p. Opisatel´nye teksty izobra-
"aüt,  kak  pravilo,  li!´  odno  sostoänie.  Ob  opisanii  govorit´  celeso-
obrazno, odnako, i togda, kogda izobra"eno neskol´ko sostoänij, ne sväzan-
nyx  ni  sxodstvom,  ni  kontrastom  ili  ne  otnosäwixsä  k  odnomu  i  tomu  "e 
persona"u ili qlementu obstanovki.  
Nesmoträ  na  ukazannoe  teoretiheskoe  razlihie  me"du  narrativnostæü 
i opisatelænostæü granicy  me"du  narrativnymi i  opisatelænymi teksta-
mi ne vsegda hetki.  Kak my  videli,  ka"dyj  narrativ  po  neobxodimosti so-
der"it  opisatelænye  qlementy,  pridaüwie  proizvedeniü  opredelennuü 
statihnostæ. Izobra"enie situacij, dejstvuüwix lic i samix dejstvij bez 
vvedeniä opisatelænogo materiala ne obxoditsä. S drugoj storony, v opisa-
                                                        
10
  Sm.,  napr.,  opredelenie  ˇerara  ˇenetta  [1972:  66]:  «Povestvovanie  —  povestvova-
telænyj  diskurs  [le  discours  narratif]  —  mo"et  suwestvovatæ  postolæku,  poskolæku  ono  ras-
skazyvaet nekuü istoriü [histoire], pri otsutstvii kotoroj diskurs ne ävläetsä povestvova-
telænym»  (podobnye  opredeleniä:  [Prins  1973b;  1982:  1—4;  1987:  58;  van  Dejk  1978:  141]; 
obzor  podxodov  k  teorii  narrativnosti  sm.:  [Stqd!ess  1992:  5—67].  Klassiheskij  priznak 
povestvovaniä  («poskolæku  ono  poro"daetsä  nekotorym  licom»)  ˇenett  otnosit  tolæko  k 
diskursu  kak  takovomu:  «V  kahestve  narrativa  povestvovanie  suwestvuet  blagodarä  sväzi  s 
istoriej,  kotoraä  v  nem  izlagaetsä;  v  kahestve  diskursa  ono  suwestvuet  blagodarä  sväzi  s 
narraciej, kotoraä ego poro"daet».  


  
1. Narrativnostæ 
19 
telænye  proizvedeniä  mogut  —  v  celäx  naglädnoj  illüstracii  dannoj  si-
tuacii — vxoditæ dinamiheskie qlementy, narrativnye struktury. 
Sredi  narrativnyx,  po  klassiheskomu  opredeleniü,  !anrov  silænym 
tägoteniem k opisatelænosti otlihaetsä oherk. Primerom ne-narrativnogo, 
v  strukturalistskom  smysle,  opisaniä  i  klassificirovaniä  mo!et  slu-
!itæ  oherk  D. V.  Grigoroviha  «Peterburgskie  ‚armanwiki»,  vklühennyj 
N. A.  Nekrasovym  v  sbornik  «Fiziologiä  Peterburga».  Klassificiruü-
wij  xarakter  qtogo  oherka  ävstvuet  u!e  iz  nazvanij  glav:  «Razrädy  "ar-
manwikov»,  «Italæänskie  ‚armanwiki»,  «Russkie  i  nemeckie  ‚armanwi-
ki», «Ulihnyj gaqr», «Publika ‚armanwikov». Ne vse teksty v qtom sbor-
nike ävläütsä opisatelænymi. V nekotoryx proizvedeniäx poävläütsä nar-
rativnye struktury, po krajnej mere v zahatohnom vide, kak tolæko v tekst 
vvoditsä  vremennóe  izmerenie  i  bolee  rannee  sostoänie  sravnivaetsä  s 
bolee pozdnim. 
Re‚aüwim  dlä  opisatelænogo  ili  narrativnogo  xaraktera  teksta  ävlä-
etsä ne kolihestvo soder!awixsä v nem statiheskix ili dinamiheskix qle-
mentov,  a  ix  itogovaä  funkciä.  No  funkcionalænostæ  proizvedeniä  mo!et 
bytæ  sme‚annoj.  V  bolæ‚instve  sluhaev  dominiruet  ta  ili  inaä  osnovnaä 
funkciä. Qta dominantnostæ podle!it interpretacii i vosprinimaetsä hi-
tatelämi ne vsegda odinakovym obrazom.  Esli tekst soder!it li"´ dva so-
stoäniä,  to  mo!no  ego  vosprinimat´  i  kak  opisatel´nyj,  i  kak  narrativ-
nyj (poslednee podrazumevaet, hto me!du sostoäniämi imeetsä nekaä  qkvi-
valentnost´). Hitatel´, vosprinimaüwij takoj tekst kak narrativnyj, so-
sredotohivaetsä na razlihiäx v sxodnom, naxodä v nix nekoe izmenenie. Tot 
!e, kto hitaet tekst kak deskriptivnyj, sosredotohivaetsä na obwem v raz-
lihiäx,  rassmatrivaä  razlihie  sostoänij  kak  razlihie  ottenkov  odnogo  i 
togo !e ävleniä. 
Toma‚evskij, u kotorogo dlä opredeleniä «fabuly», kak my videli, ne-
obxodima  ne  tolæko  vremennáä,  no  i  prihinnaä  sväzæ  qlementov,  k  «besfa-
bulænomu  povestvovaniü»  otnosit  i  pute‚estvie,  «esli  ono  povestvuet 
tolæko  o  vidennom,  a  ne  o  lihnyx  priklüheniäx  pute‚estvuüwego»  [1925: 
136].  No  i  bez  prämoj  tematizacii  vnutrennego  sostoäniä  pute‚estvuü-
wego izmenenie situacii mo!et bytæ izobra!eno, pute‚estvie mo!et pri-
obresti  narrativnyj  xarakter  i  v  samom  otbore  uvidennogo  mo!et  bytæ 
vyra!eno vnutrennee izmenenie vidäwego. Zdes´ imeet mesto implicitnaä 
narrativnost´,  izlagaüwaä  razlihnye  sostoäniä  i  izmenenie  vosprinima-
üwego  subßekta  isklühitel´no  pri  pomowi  indicial´nyx,  ili  simptoma-
tiheskix, znakov, skryvaüwixsä v priemax opisaniä. 
Obrazovanie  narrativnyx  struktur  na  osnove  opisaniä  mo!no  nablü-
datæ,  naprimer,  v  tekstax  Andreä  Bitova.  Esli  v  rasskazax  sbornika  «Dni Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə