Predisloviä k pervomu I vtoromu izdaniämYüklə 0,73 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/118
tarix18.12.2017
ölçüsü0,73 Mb.
#16607
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118

20 
Glava Û. Priznaki xudo!estvennogo povestvovaniä 
 
heloveka»  !izn´  zapeçatlevaetsä  v  momental´nyx  snimkax,  samix  po  sebe 
malosobytijnyx, to v tekstax çisto opisatel´nyx na pervyj vzgläd i obß-
edinennyx  v  sbornike  «Semæ  pute‚estvij»  povestvuetsä  o  vospitanii 
çuvstv i ponätij, o sozrevanii du‚i,  oçerçivaütsä punktirom mental´nye 
sobytiä [Ímid 1991a]. 
Voobwe, mo!no polagatæ,  hto opisatelænye teksty imeüt tendenciü k 
narrativnosti  po mere vyävlennosti  v nix  oposreduüwej instancii.  Razu-
meetsä,  qto  narrativnostæ,  xarakterizuüwaä  ne  opisyvaemoe,  a  opisyvaü-
wego  i  ego  akt  opisaniä.  Povestvuemaä  v  qtom  sluhae  istoriä  ävläetsä 
istoriej  ne  diegetiheskoj  (t. e.  otnosäwejsä  k  povestvuemomu  miru),  a 
qkzegetiheskoj (t. e. otnosäwejsä  k  aktu  povestvovaniä  ili  opisaniä), is-
toriej  povestvovaniä  (Erzählgeschichte,  Ímid  1982),  izlagaüwej  izmene-
niä v soznanii oposreduüwej instancii. 
Povestvovatel´nye i mimetiheskie narrativnye teksty 
Do six  por my zanimalis´  voprosami, odinakovo  znahimymi  kak dlä ‚iro-
kogo, tak i dlä uzkogo ponimaniä narrativnosti. Vernemsä ewe raz k na"ej 
definicii:  tekst  ävläetsä  narrativnym  v  "irokom  smysle,  esli  on  izla-
gaet  izmenenie  sostoäniä,  i  narrativnym  v  uzkom  smysle,  esli  izmenenie 
sostoäniä  implicitno  ili  qksplicitno  izobra!aetsä  povestvuüwej  in-
stanciej. Takim obrazom, poluhaetsä podrazdelenie narrativnyx tekstov na 
narrativnye  teksty  1)  s  narratorom  i  2)  bez  takoj  oposreduüwej  instan-
cii.  Pervyj  razräd, k  kotoromu  otnosätsä roman, rasskaz,  povestæ  i t. d.,  ä 
predlagaü  nazvatæ  «povestvovatelænye  narrativnye  teksty»,  a  vtoroj  — 
«mimetiheskie  narrativnye  teksty».  K  nim  otnosätsä  pæesa,  kinofilæm, 
balet,  pantomima,  narrativnaä  kartina  i t. d.  Predmetom  narratologii  äv-
läetsä kak pervyj tak i vtoroj vid narrativov. 
Kak  bylo  upomänuto  vy‚e,  predlagaemaä  v  nastoäwej  knige  teoriä 
osnovyvaetsä  na  strukturalistskoj  koncepcii  narrativnosti.  Tem  ne  me-
nee,  ona  prilo!ima  k  razlihnym  tekstam,  sootvetstvuüwim  kak  klassihe-
skomu,  tak  i  i  strukturalistskomu  ponätiü  narrativnosti,  t. e.  obßektom 
issledovaniä  stanut  slovesnye  teksty,  izlagaüwie  istoriü  i  v  toj  ili 
inoj  mere  obladaüwie  oposreduüwej  instanciej  narratora.  V  sleduüwej 
sxeme
11
 ukazany predmety narratologii v strukturalistskom smysle (polu-
                                                        
11
 Qta sxema ävläetsä modifikaciej izvestnoj modeli Sejmora Hqtmana [1990: 115], gde 
narrativ  podrazdeläetsä  na  teksty  «diegetiheskie,  peredaüwie  prois"estvie  posredstvom 
narratora»  i  «mimetiheskie,  predstavläüwie  prois"estvie  bez  posrednihestva».  Hqtman 
orientiruetsä  na  ponätiä  Platona,  razlihaüwego  v  «Gosudarstve»  (Res  publica,  III,  392 d) 
«diegesis»  (sobstvenno  povestvovanie  poqta)  i  «mimesis»  (podra!anie  reham  geroev);  sm. 


  
1. Narrativnostæ 
21 
!irnaä  i  dvojnaä  ramki)  i  mno!estvo  tekstov,  na  kotorom  sosredotohena 
nastoäwaä kniga (dvojnaä ramka)
12
:  
 
 
 
 
teksty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
narrativnye  
teksty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opisatelænye  
teksty 
s  posredstvom  ili  bez 
posredstva  narratora: 
oherki,  portrety,  ti-
pologiheskie  teksty 
i  t. d.  (pri  nalihii 
oposreduüwej instan-
cii  —  tendenciä  k 
narrativnosti). 
 
 
 
 
povestvovatelænye 
narrativnye  
teksty, 
izlagaüwie  isto-
riü 
posredstvom 
narratora:  roman, 
rasskaz, 
povestæ  
i t. d. 
 
mimetiheskie 
 narrativnye 
teksty, 
bez  posredstva  nar-
ratora  izobra!aü-
wie  istoriü:  pæe-
sa,  kinofilæm,  ba-
let, 
pantomima, 
narrativnaä  karti-
na i t. d. 
   
  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             
 
ni!e,  gl.  ".  V  angloäzyhnoj  narratologii  platonovskaä  dixotomiä  predstaet  kak  telling  vs 
showing, sm. [G. D!ejms 1907/09; Labbok 1921]. 
12
 Ostal´nye (argumentativnye, propovedheskie i t. d.) vidy tekstov v sxeme ne uhity-
vaütsä. 


22 
Glava Û. Priznaki xudo!estvennogo povestvovaniä 
 
Sobytijnostæ i ee usloviä 
Analiz narrativov ne mo!et dovolæstvovatæsä odnim li"æ ponätiem «izme-
nenie sostoäniä». Kontrast me!du dvumä posledovatelænymi vo vremeni si-
tuaciämi  odnogo  i  togo  !e  subßekta  —  qto  opredelenie  minimalistskoe, 
oxvatyvaüwee  ogromnoe  kolihestvo  trivialænyx  izmenenij  v  lübom  pro-
izvedenii.  Da!e  korotkie  rasskazy  izlagaüt  tysähi  podobnyx  izmenenij, 
ne govorä u!e o romanax, takix kak «Vojna i mir». Neobxodimy kategorii, 
pozvoläüwie  razlihatæ  izmeneniä  po  ix  relevantnosti  dlä  povestvuemoj 
istorii.  Takuü  kategoriü  my  naxodim  v  ponätii  «sobytie»  (angl.  event, 
nem.  Ereignis)
13
.  Vo  vsex  trex  äzykax  termin  «sobytie»  oboznahaet  nehto 
vneoherednoe, neo!idannoe, netrivialænoe. Ponätie sobytiä i v nastoäwej 
rabote  upotrebläetsä  v  smysle  «sver"iv"egosä  neslyxannogo  sobytiä», 
kak  Göte  xarakterizuet  soder!anie  novelly
14
,  ili  v  smysle  lotmanovskix 
definicij,  predusmatrivaüwix, naprimer, «peremewenie  persona!a herez 
granicu semantiheskogo polä» [Lotman 1970: 282]
15
, «znahimoe uklonenie ot 
normy» [Lotman 1970: 282—283]  ili «peresehenie zaprewaüwej granicy» 
[Lotman 1970: 288; 1973a: 86]
16
.  
Peresekaemaä  granica  mo!et  byt´  kak  topografiçeskoj,  tak  i  pragma-
tiçeskoj,  qtiçeskoj,  psixologiçeskoj  ili  poznavatel´noj.  Takim  obrazom, 
sobytie  zaklüçaetsä  v  nekoem  otklonenii  ot  zakonnogo,  normativnogo  v 
dannom  mire,  v  naru‚enii  odnogo  iz  tex  pravil,  soblüdenie  kotoryx 
soxranäet porädok i ustrojstvo qtogo mira.  
                                                        
13
 Obzor definicij sm.: [Xün 2008]. 
14
  K  Qkkermanu  25  änv.  1827  g.  (Qkkerman I. P.  Razgovory  s  Göte  v  poslednie  gody  ego 
!izni. M., 1986. S. 211).   
15
 N.  D.  Tamarhenko [1999v: 79—81; 2001: 171—172] opredeläet sobytie  i v  otno"enii 
prodvi!eniä  subßekta  k  namehennoj  celi:  «Sobytie  —  peremewenie  persona!a,  vne"nee 
ili  vnutrennee  (pute"estvie,  postupok,  duxovnyj  akt),  herez  granicu,  razdeläüwuü  hasti 
ili  sfery  izobra!ennogo  mira  v  prostranstve  i  vremeni,  sväzannoe  s  osuwestvleniem  ego 
celi ili, naoborot, otkazom ili otkloneniem ot nee» [Tamarhenko 2001: 171]. Odnako  vvidu 
togo,  hto  peremewenie  persona!a  herez  granicu  ili  izmenenie  ego  situacii  mo!et  le!atæ 
vne  sfery ego  stremlenij, a mo!et prosto s nim  proizojti,  uslovie «osuwestvleniä celi» 
ne  ka!etsä  obäzatelænym.  Tamarhenko,  ohevidno,  rukovodstvuetsä  razlihiem,  ustanovlen-
nym  Gegelem  dlä  qposa,  me!du  «prosto  proisxodäwim»  (napr.,  molniä  ubivaet  heloveka)  i 
«sobytiem»,  v  kotorom  zaklühaetsä  «ispolnenie  namehennoj  celi»  (Gegelæ  G.  V.  F. 
Qstetika: V 4 t. M., 1968—1971. T. 3. S. 470). Sm. tak!e: [Tüpa 2001: 20]. 
16
 «Sü!etnym» (t. e. narrativnym) tekstam Lotman protivopostavläet «bessü!etnye» 
(ili «mifologiçeskie»)  teksty, ne povestvuüwie o novostäx v izmenäüwemsä mire, a izo-
bra!aüwie  cikliçeskie  povtory  i  izomorfnosti  zamknutogo  kosmosa,  porädok  i  nezyble-
most´ granic kotorogo utver!daütsä [Lotman 1970: 286—289; 1973b]. Sovremennyj  sü!et-
nyj  tekst  opredeläetsä  Lotmanom  kak  «plod  vzaimodejstviä  i  interferencii  qtix  dvux 
iskonnyx v tipologiçeskom otno‚enii tipov tekstov» [Lotman 1973b: 226]. 


Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   118
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə