Predisloviä k pervomu I vtoromu izdaniämYüklə 0,73 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/118
tarix18.12.2017
ölçüsü0,73 Mb.
#16607
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   118

  
1. Narrativnostæ 
23 
Opredelenie sü!eta, predlo!ennoe Lotmanom, podrazumevaet dvuxmest-
nost´ situacij,  v kotoryx naxoditsä subßekt  sobytiä,  ix  qkvivalentnost´, 
v  çastnosti,  ix  oppoziciü.  S  takim  predstavleniem  principial´no  sovme-
stima  izvestnaä  trexmestnaä  model´  Artura  Danto  [1965],  po  kotoroj  os-
novnoe uslovie vsäkoj narracii zaklüçaetsä v oppozicii polo!enij opre-
delennogo subßekta (x), razvertyvaemoj v dva razliçnyx momenta (t-1, t-3): 
                 
(1) x is F at t-1 
   
 
 
 
 
 
 
 
(2) H happens to x at t-2 
   
 
 
 
 
 
 
 
(3) x is G at t-3 
Ka!doe  sobytie  ävläetsä  izmeneniem  sostoäniä,  no  otnüdæ  ne  ka!doe 
izmenenie sostoäniä ävläetsä sobytiem. Dlä togo, htoby izmenenie sostoä-
niä  moglo  shitatæsä  polnocennym  sobytiem  v  sobstvennom  smysle  qtogo 
slova, ono dol!no udovletvorät´ opredelennym trebovaniäm. 
Osnovnoe  uslovie  sobytiä  —  qto  ego  realænostæ  ili  faktihnostæ
razumeetsä,  v  ramkax  fiktivnogo  mira  proizvedeniä.  Izmenenie  dol!no 
dejstvitel´no  proizojti  v  fiktivnom  mire.  Dlä  sobytiä  nedostatoçno, 
çtoby subßekt dejstviä tol´ko !elal izmeneniä, o nem meçtal, ego voobra-
!al, videl vo sne ili v gallücinacii. V takix sluhaäx sobytijnym mo!et 
bytæ  tolæko  sam  akt  !elaniä,  mehtaniä,  voobra!eniä,  snovideniä,  gallü-
cinacii i t. p.  
S faktihnostæü sväzano drugoe osnovnoe uslovie sobytijnosti: rezulæ-
tativnostæ. Izmenenie, obrazuüwee sobytie, dol!no byt´ sover‚eno do 
konca  narracii  (rezul´tativnyj  sposob  dejstviä).  Nel´zä  govorit´  o 
sobytii,  esli  izmenenie  tol´ko  naçato  (inxoativnyj  sposob  dejstviä), 
esli  subßekt  tol´ko  pytaetsä  ego  osuwestvit´  (konativnyj  sposob  dejst-
viä)  ili  esli  izmenenie  naxoditsä  tol´ko  v  sostoänii  osuwestvleniä 
(durativnyj sposob).  
Faktihnostæ i rezulætativnostæ predstavläüt soboj neobxodimye uslo-
viä  sobytiä.  Bez  nix  izmenenie  pretendovatæ  na  status  sobytiä  ne  mo!et. 
No  i  pri  vypolnenii  qtix  dvux  uslovij  narrativnye  oppozicii  ewe  ne 
mogut poro!dat´ sobytiä. Polnocennoe sobytie podrazumevaet i celyj räd 
drugix uslovij. 
Ni!e predlagaetsä nabor päti kriteriev, kotorye daütsä v ierarxihe-
skom porädke soglasno ix relevantnosti. Sobytiem mogut shitatæsä tolæko 
te  izmeneniä,  kotorye  sootvetstvuüt  pervym  dvum  kriteriäm,  po  krajnej 
mere,  v  izvestnoj  stepeni.  Ukazannye  pätæ  kriteriev  podle!at  gradacii
Qto znahit: sobytiä mogut bytæ bolee ili menee «sobytijnymi».  
Na vopros, skol´ko sobytijnosti neobxodimo, htoby izmenenie sosto-
äniä  moglo  stat´  sobytiem,  ili,  naoborot,  kak  malo  sobytijnosti  dosta-


24 
Glava Û. Priznaki xudo!estvennogo povestvovaniä 
 
tohno,  nel´zä  otvehat´  v  obwem  vide.  Otvet  zavisit  ot  raznyx  konteks-
tual´nyx faktorov:  
1.  ot  predstavleniä  o  sobytii,  formiruemogo  v  dannuü  qpoxu,  v  dan-
nom literaturnom !anre, v dannom literaturnom napravlenii;  
2.  ot sobytijnostnoj modeli, vydvigaemoj samim proizvedeniem;  
3.  ot smyslovoj pozicii i germenevtiheskoj kompetencii dannogo hi-
tatelä.  
Pre!de  hem  rassmotret´  pät´  ustanovlennyx  nami  kriteriev,  oprede-
läüwix  stepen´  sobytijnosti,  nazovem  ewe  raz  analitiheskie  kategorii, 
kotorymi my rukovodstvuemsä: 
1.  izmenenie sostoäniä; 
2.  sobytie, t. e. real´noe (v fiktivnom mire) i rezul´tativnoe  izme-
nenie sostoäniä, udovletvoräüwee opredelennym usloviäm; 
3.  sobytijnost´, t. e. podle!awee gradacii svojstvo izmeneniä sosto-
äniä. 
Ska!em zaranee, hto pätæ kriteriev polnostæü osuwestvleny tol´ko v 
narrativax  domodernistskix  qpox.  Apogej  sobytijnosti  my  obnaru!ivaem 
v  proizvedeniäx  realizma,  pre!de  vsego  u  Dostoevskogo  i  Tolstogo.  No  u 
realistov qti kriterii byli sami soboü razumeüwimisä i ostalisæ poqto-
mu nezamehennymi. Dlä togo htoby poluhitæ kriterii maksimalænoj soby-
tijnosti, my obratimsä, kak qto ni paradoksalæno, ne k realizmu, a k post-
realistiheskomu  narrativu  Hexova, gde  sobytijnostæ  imeetsä  tolæko  v re-
ducirovannom i problematihnom vide.  
U  Dostoevskogo  i  Tolstogo  sobytie  zaklühaetsä  vo  vnutrennej,  men-
tal´noj  peremene i voplowaetsä  v tom kognitivnom,  du‚evnom  ili nravst-
vennom «sdvige» [Íatalov 1974; Levitan 1976], kotoryj oboznaçaetsä taki-
mi  ponätiämi,  kak  «prozrenie»  [Cilevih  1976:  56;  Levitan  1976;  Íatalov 
1980:  67],  «prosvetlenie»  ili  «ozarenie»  [Íatalov  1974].  Realistiçeskoe 
ponätie  o  sobytii  poluçilo  obrazcovoe  osuwestvlenie  v  «voskresenii» 
Raskol´nikova,  vo  vnezapnom  poznanii  Levinym  i  Bezuxovym  smysla  !iz-
ni, v koneçnom osoznanii brat´ämi Karamazovymi sobstvennoj vinovnosti. 
V  takoj  modeli  geroj  sposoben  k  glubokomu,  suwestvennomu  samoizmene-
niü, k preodoleniü svoix xarakterologiçeskix i nravstvennyx granic.  
Polnocennaä  realistiheskaä  sobytijnostæ  v  tvorhestve  Hexova  pod-
vergaetsä  znahitelænomu  reducirovaniü.  Povestvovanie  u  Çexova  vo  mno-
gix ego  vewax  celikom napravleno na osuwestvlenie  mental´nogo sobytiä, 
bud´  to  posti!enie  tajn  !izni,  poznanie  social´nyx  zakonomernostej, 
qmocional´noe  perenastraivanie  ili  !e  peresmotr  nravstvenno-praktiçe-


  
1. Narrativnostæ 
25 
skix  re‚enij. No  Çexov  ne izobra!aet zaver"ennye  mental´nye sobytiä, 
on problematiziruet ix i vozmo!nost´ ix osuwestvleniä [Ímid 1991b]. 
1. Pervyj  kriterij  stepeni  sobytijnosti  —  qto  relevantnost´  izmene-
niä.  Sobytijnostæ  povy"aetsä  po  mere  togo,  kak  to  ili  inoe  izmenenie 
nahinaet  rassmatrivat´sä  kak  suwestvennoe,  razumeetsä,  v  mas‚tabax  dan-
nogo fiktivnogo mira. Trivialænye (po merkam dannogo fiktivnogo mira) 
izmeneniä sobytiä ne obrazuüt. Otnesenie togo ili inogo izmeneniä k ka-
tegorii sobytiä zavisit, s odnoj storony, ot obwej kartiny mira v dannom 
tipe kulætury, a s drugoj, ot vnutritekstovoj aksiologii, vernee, ot aksio-
logii  pere!ivaüwego  dannoe  izmenenie  subßekta,  no  pre!de  vsego  ot 
ocenki  so  storony  hitatelä.  Otnositelænostæ  relevantnosti  demonstri-
ruetsä  Hexovym  v  rasskaze  s  mnogoobewaüwim  dlä  narratologa  zaglaviem 
«Sobytie». Vse sobytie zdesæ zaklühaetsä v tom, hto doma"nää ko"ka pri-
nosit  priplod  i  hto  bolæ"oj  hernyj  pes  Nero  vsex  kotät  po!iraet.  Dlä 
"estiletnego Vani  i  hetyrexletnej Niny u!e tot fakt, hto  ko"ka «owe-
nilasæ»,  —  sobytie  velihaj"ego  znaheniä.  Me!du  tem  kak  vzroslye  ne 
tol´ko  spokojno  terpät  «zlodejstvo»  Nero,  no  i  smeütsä,  udivlääs´  appe-
titu gromadnoj sobaki, deti «plahut i dolgo dumaüt ob obi!ennoj ko"ke i 
!estokom, naglom, nenakazannom Nero»
17
.  
Ne tol´ko persona!i dannogo narrativnogo mira mogut ocenivat´ rele-
vantnost´  togo  ili  drugogo  izmeneniä  sostoäniä  po-raznomu,  no  i  so  sto-
rony narratora i podrazumevaemyx instancij, takix kak abstraktnyj avtor 
i abstraktnyj hitatel´ (o nix sm. ni!e), ocenki  mogut  ne sovpadat´. Malo 
togo,  real´nye  hitateli  mogut  rukovodstvovat´sä  individual´nymi  pred-
stavleniämi  o  znahimosti  togo  ili  drugogo  izmeneniä,  kotorye  ne  soot-
vetstvuüt vzglädam vymy"lennyx i abstraktnyx instancij. 
2.  Vtorym  kriteriem  ävläetsä  nepredskazuemost´.  Sobytijnostæ  izme-
neniä  povy"aetsä  po  mere  ego  neo!idannosti.  Polnocennoe  sobytie  pod-
razumevaet  nekotoruü  paradoksalænostæ.  Paradoks —  qto  protivorehie 
«dokse», t. e. obwemu mneniü, o!idaniü
18
. V povestvovanii kak «doksa» vy-
stupaet  ta  posledovatelænostæ  dejstvij,  kotoraä  v  narrativnom  mire  o!i-
daema,  prihem  rehæ  idet  ob  o!idanii  ne  hitatelä,  a  protagonistov.  Qtu 
«doksu»  i  naru"aet  sobytie.  Nepredskazuemost´  mo!et  vosprinimat´sä 
hitatelem  i  protagonistami  po-raznomu.  Neo!idannoe  dlä  protagonistov 
                                                        
17
 Hexov A. P. Poln. sobr. soh. i pisem: V 30 t. Soh. T. 5. M., 1976. S. 428. 
18
  U!e  Aristotelæ  opredeläet  paradoks  ne  tolæko  kak  «vyskazyvanie  vopreki  obwemu 
mneniü»  [
lógoß  e¬nantíoß  taîß  dóxaiß;  Aristoteles.  Topica.  104b:  24],  no  tak!e  i  kak  vyska-
zyvanie,  «protivorehawee  pre!de  probu!dennomu  o!idaniü»  [
e¢mprosqen  dóxa;  Aristoteles
De arte rhetorica. 1412a: 27]. Sm.: [Ímid 2001b]. Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   118
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə