Predisloviä k pervomu I vtoromu izdaniäm



Yüklə 0,73 Mb.

səhifə8/118
tarix18.12.2017
ölçüsü0,73 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   118

26 
Glava Û. Priznaki xudo!estvennogo povestvovaniä 
 
izmenenie sostoäniä mo!et byt´ dlä opytnogo hitatelä vpolne zakonomer-
noj hertoj dannogo !anra, t. e. ono mo!et  sootvetstvovat´ «skriptu» (t. e. 
scenariü),  kotorym  rukovodstvuetsä  hitatel´
19
.  Poqtomu  sleduet  hetko 
razlihat´  me!du  skriptom  hitatelä  po  otno"eniü  k  dejstviü  proizvede-
niä i o!idaniä protagonistov po otno"eniü k ix dal´nej"ej !izni.  
Zakonomernoe,  predskazuemoe izmenenie ne ävläetsä sobytijnym 
20
, da-
!e esli ono suwestvenno dlä togo ili inogo persona!a. Esli nevesta vyxo-
dit  zamu!,  qto,  kak  pravilo,  ävläetsä  sobytiem  tolæko  dlä  samix  novo-
brahnyx  i  ix  semej,  no  v  narrativnom  mire  ispolnenie  o!idaemogo  soby-
tijnym  ne  ävläetsä.  Esli,  odnako,  nevesta  daet  !enixu  otstavku,  kak  qto 
sluçaetsä v rasskaze Çexova «Nevesta», sobytie proisxodit dlä vsex
21
.  
Relevantnostæ  i  nepredskazuemostæ  ävläütsä  osnovnymi  kriteriämi  so-
bytijnosti.  Bolee  ili  menee  vtorostepennymi  mo!no  sçitatæ  sleduüwie 
priznaki. 
3.  Konsekutivnost´.  Sobytijnostæ  izmeneniä  zavisit  ot  togo,  kakie  po-
sledstviä  v  my‚lenii  i  dejstviäx  subßekta  ona  vlehet  za  soboj.  Konseku-
tivnoe  prozrenie  i  peremena  vzglädov  geroä  skazyvaütsä  tem  ili  inym 
obrazom na ego !izni. 
4. Neobratimost´. Sobytijnost´ povy"aetsä po mere togo, kak poni!aet-
sä  veroätnostæ  obratimosti  izmeneniä  i  annulirovaniä  novogo  sostoäniä. 
V sluçae «prozreniä» geroj dol!en dostiç´ takoj duxovnoj i nravstvennoj 
pozicii,  kotoraä  isklüçaet  vozvrawenie  k  bolee  rannim  toçkam  zreniä. 
Primer  neobratimyx  sobytij  daet  Dostoevskij  v  cepi  prozrenij  i  ozare-
nij,  xarakterizuüwix  xod  dejstviä  v  «Bratæäx  Karamazovyx»  [Ímid 
2005b]. 
5.  Nepovtoräemost´.  Izmenenie  dol!no  byt´  odnokratnym.  Povtoräü-
wiesä izmeneniä sobytiä ne ro!daüt, da!e esli vozvraweniä k bolee ran-
                                                        
19
  O  ponätii  script,  oboznahaüwem  obyhnyj  v  dannyx  ramkax  (frame)  xod  dejstvij,  sr. 
[Íank i Qjblsen 1977, Xerman 1997].  
20
 «Sobytie myslitsä kak to, hto proizo"lo, xotä moglo i ne proizojti» [Lotman 1970: 
285]. 
21
  Oppoziciä  me!du  subßektivnymi  i  obßektivnymi  aspektami  nepredskazuemosti  ne 
raz  razygryvaetsä  v  rasskazax  Hexova.  Primerom  mo!et  slu!itæ  «Uçitel´  slovesnosti»: 
dlä togo çtoby obßäsnit´sä Marii Íelestovoj v lübvi, Nikitin dol!en mobilizovatæ vse 
svoe mu!estvo. Vozmo!nost´ povesti ee k altarü ka!etsä emu sover‚enno neveroätnym, ne-
osuwestvimym sçast´em. Çitatelü !e iz povedeniä molodoj !enwiny netrudno sdelat´ vy-
vod,  çto  !enix  ne  vstretit  sil´noe  soprotivlenie.  Sdelav  re‚aüwij  ‚ag,  i  sam  Nikitin 
osoznaet, çto ego mnimyj perexod çerez granicu byl ne çto inoe, kak vpolne zakonomernyj, 
vsemi davno u!e o!idaemyj postupok. 


  
1. Narrativnostæ 
27 
nim sostoäniäm ne proisxodit. Qto demonstriruetsä Hexovym cepæü brako-
sohetanij i sväzannyx s nimi radikalænyx mirovozzrenheskix sdvigov Oli 
Plemännikovoj, geroini rasskaza «Du!ehka». Izobra"enie povtoräemosti 
pribli"aet  narraciü  k  opisaniü.  Nedarom  opisatelænye  "anry  imeüt 
estestvennuü  tendenciü  k  izobra"eniü  povtoräüwixsä  prois!estvij  i 
dejstvij. 
Predlagaemyj  nabor  kriteriev  nosit,  razumeetsä,  maksimalistskij  xarak-
ter, hto pravilæno otmehaetsä V. I. Tüpoj [2001a: 21]
22
. Ne vse  izmeneniä 
togo ili inogo povestvovatelænogo proizvedeniä udovletvoräüt ukazannym 
päti kriteriäm v ravnoj mere. No, kak u"e bylo skazano, sobytijnostæ — 
qto svojstvo, podle"awee gradacii, t. e. izobra"aemye v narrativnom pro-
izvedenii  izmeneniä  mogut  bytæ  sobytijnymi  v  bolæ!ej  ili  menæ!ej 
stepeni.  
Kakim  celäm slu"it analiz sobytijnosti? Formy i granicy sobytij-
nosti  —  qto  ävlenie,  v  vysokoj  stepeni  svidetelæstvuüwee  o  svojstvax 
kulætury  i  doksy  toj  ili  drugoj  qpoxi.  Takim  obrazom,  redukciä  soby-
tijnosti u Hexova ävläetsä pokazatelem postrealistiheskoj mentalænosti. 
Poqtomu predlagaemyj nabor priznakov  sobytijnosti daet, pomimo  prohe-
go,  fundamentalænye  parametry  dlä  issledovaniä  istorii  kulætury  i 
my!leniä. 
                                                        
22
 Sam Tüpa [2001a: 25—26] predlagaet tri svojstva, kotorye on rassmatrivaet kak mi-
nimalæno neobxodimye  dlä xarakteristiki sobytiä: 1) geterogennostæ, 2) xronotopihnostæ, 
3) intelligibelænostæ. 
2. Fikcionalænostæ 
Mimesis i vymysel 
Hem otlihaetsä povestvovanie v xudo"estvennom proizvedenii ot povestvo-
vaniä v "itejskom kontekste, naprimer ot povsednevnogo rasskazyvaniä, ot 
soobweniä  poslednix  izvestij  po  televizoru,  ot  protokola,  sostavlennogo 
policiej, ili ot reporta"a sportivnogo kommentatora?  
Odin iz osnovnyx priznakov povestvovatelænogo xudo"estvennogo teks-
ta — qto ego fikcionalænostæ, t. e. to obstoätelæstvo, hto izobra"aemyj 
v tekste mir  ävläetsä fiktivnym,  vymy‚lennym.  V to vremä kak termin 
«fikcionalænyj» xarakterizuet specifiku teksta, ponätie «fiktivnyj» 
(ili «vymy‚lennyj») otnositsä k ontologiheskomu statusu izobra!aemo-
go v fikcionalænom tekste.  


28 
Glava Û. Priznaki xudo!estvennogo povestvovaniä 
 
Roman, naprimer, ävläetsä fikcionalænym, izobra!aemyj v nem mir — 
fiktivnym
23
.  Fikcionalænye  teksty  sami  po  sebe  ävläütsä,  kak  pravilo, 
ne  fiktivnymi,  a  realænymi
24
.  Esli  protivopolo!noe  po  otno‚eniü  k 
fiktivnosti ponätie — realænostæ, to antonimom fikcionalænosti ävlä-
etsä faktualænostæ [ˇenett 1990]
25

Termin  «fiktivnyj»,  proizvodnyj  ot  lat.  fingere  («obrazovyvatæ», 
«izobra!atæ», «predstavlätæ sebe», «vymy‚lätæ», «sozdavatæ vidimostæ»), 
oboznahaet  obßekty,  kotorye,  buduhi  vymy‚lennymi,  vydaütsä  za  dejst-
vitelænye,  pritäzaüt  na  realænostæ.  Ponätie  fiktivnosti  soder!it,  ta-
kim obrazom, moment obmana, simuläcii, kotoryj sly‚itsä i v obydennom 
slovoupotreblenii  («fiktivnyj  shet»,  «fiktivnyj  brak»),  gde  slovo 
«fiktivnyj»  oboznahaet  hto-to  «poddelænoe»,  «falæ‚ivoe»,  «mnimoe», 
imeä  te  !e  konnotacii,  hto  i  slova  «fint»  i  «fintitæ»,  proizvodnye  ot 
italæänskogo finta i, v konehnom shete, ot latinskogo fingere. Literaturnyj 
vymysel  (fictio),  odnako,  —  qto  simuläciä  bez  otricatelænogo  xaraktera, 
vydumka,  v  kotoroj  otsutstvuet  moment  lo!nosti  i  obmana.  Poqtomu  sle-
duet  sväzyvatæ  fiktivnostæ  ne  stolæko  s  ponätiem  vidimosti  ili  simulä-
cii,  k  hemu  sklonny  teoretiki,  svodäwie  ee  k  strukture  «kak  budto»  (als 
ob)
26
,  skolæko  s  koncepciej  izobra!eniä  avtonomnoj,  vnutriliteratur-
noj dejstvitelænosti.  
Takaä  koncepciä  blizka  k  ponätiü  «mimesis»,  kak  ego  upotrebläet 
Aristotelæ  v  «Poqtike».  Aristotelevskoe  ponätie  ne  sleduet  svoditæ  k 
znaheniü imitatio, «podra!anie»  çemu-to u!e  suwestvuüwemu,  kak ono  vos-
prinimalosæ  v  qpoxi  Renessansa,  klassicizma  i  realizma.  Takie  semanti-
heskie ottenki, bez somneniä, ewe mo!no obnaru!itæ v upotreblenii Aris-
totelem qtogo ponätiä, unasledovannogo ot Platona [sr. Sörbom 1966: 176]. 
No  v  celom  «Poqtika»  proniknuta  duxom  ponimaniä  mimesisa  kak  izobra-
!eniä  nekoej  dejstvitelænosti,  ne  zadannoj  vne  mimesisa,  a  tolæko  skon-
struirovannoj  im  samim
27
.  V  tragedii,  po  Aristotelü,  «mimesis  dejstviä 
                                                        
23
  Qto  razlihie  provoditsä  ne  vo  vsex  äzykax.  V  anglijskom slovoupotreblenii,  napr., 
termin fictional otnositsä kak k izobra!aüwemu tekstu, tak i k izobra!aemomu miru. 
24
 Fikcionalænye teksty fiktivny, esli oni figuriruüt  v izobra!aemom  fiktivnom 
mire fikcionalænogo proizvedeniä, drugogo ili — hto u!e ävläetsä metalepsisom, t. e. nar-
rativnym  paradoksom, —  togo !e  proizvedeniä (t. e.  esli geroj romana hitaet tot roman,  v 
kotorom on sam figuriruet, v rezulætate hego poluhaetsä struktura «mise en abîme»). 
25
 Qgon Verlix [1975: 20] nazyval nefikcionalænye teksty «faktiheskimi». 
26
  Ponätie  fiktivnosti  kak  modusa  «kak  budto»  vosxodit  k  Xansu  Fajxingeru  [1911]  i 
figuriruet tak!e v teorii rehevyx aktov [Serlæ 1975].  
27
  Ob  aristotelevskom  mimesise  kak  ponätii,  oboznahaüwem  ne  tolæko  i  ne  stolæko 
«podra!anie»  (kak  u  Platona  v  10-j  glave  «Gosudarstva»),  skolæko  «izobra!enie»,  sm.: 
[Koller 1954; Xamburger 1957: 6—10; Vejdle 1963; Kolæ 1977: 28—39]. Obzor semantiheskix 




Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   118


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə