Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil PollutYüklə 213,49 Kb.
səhifə1/2
tarix08.09.2018
ölçüsü213,49 Kb.
  1   2

{0>Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992<}0{>Protokoll ta’ l-2003 għall-Konvenzjoni Internazzjonali ta’ l-1992 dwar l-Istabbiliment ta’ Fond Internazzjonali għal Kumpens għal Ħsara mit-Tinġis biż-Żejt <0}

{0>THE CONTRACTING STATES TO THE PRESENT PROTOCOL,<}0{>L-ISTATI KONTRAENTI GĦALL-PROTOKOLL PREŻENTI,<0}

{0>BEARING IN MIND the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 (hereinafter the 1992 Liability Convention),<}0{>WAQT LI JŻOMMU PREŻENTI l-Konvenzjoni Internazzjonali ta’ l-1992 dwar ir-Responsabbiltà Ċivili għall-Ħsara mit-Tniġġis biż-Żejt (hawnhekk iżjed ’il quddiem il-Konvenzjoni dwar ir-Responsabbiltà ta’ l-1992),<0}

{0>HAVING CONSIDERED the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 (hereinafter the 1992 Fund Convention),<}0{>WARA LI KKUNSIDRAW il-Konvenzjoni Internazzjonali ta’ l-1992 dwar l-Istabbiliment ta’ Fond Internazzjonali għal Kumpens għal Ħsara mit-Tinġis biż-Żejt (hawnhekk iżjed ’il quddiem il-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992),<0}

{0>AFFIRMING the importance of maintaining the viability of the international oil pollution liability and compensation system,<}0{>WAQT LI JAFFERMAW l-importanza taż-żamma tal-vijabilità tas-sistema internazzjonali dwar ir-responsabbiltà ċivili u kumpens għal tinġis biż-żejt,<0}

{0>NOTING that the maximum compensation afforded by the 1992 Fund Convention might be insufficient to meet compensation needs in certain circumstances in some Contracting States to that Convention,<}0{>WAQT LI JINNOTAW li l-kumpens massimu msemmi fil-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 jista’ jkun insuffiċjenti biex jissoddisfa l-ħtiġiet ta’ kumpens f’ċerti ċirkustanzi f’xi Stati Kontraenti għal dik il-Konvenzjoni,<0}

{0>RECOGNISING that a number of Contracting States to the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions consider it necessary as a matter of urgency to make available additional funds for compensation through the creation of a supplementary scheme to which States may accede if they so wish,<}0{>WAQT LI JIRRIKONOXXU li numru ta’ Stati Kontraenti għall-Konvenzjonijiet dwar ir-Responsabbiltà ta’ l-1992 u dwar il-Fond ta’ l-1992 jikkunsidraw li hi kwistjoni ta’ urġenza li jkun hemm disponibbli fondi addizzjonali għal kumpens permezz ta’ ħolqien ta’ skema supplimentari li l-Istati jistgħu jingħaqdu fiha jekk jixtiequ hekk,,<0}

{0>BELIEVING that the supplementary scheme should seek to ensure that victims of oil pollution damage are compensated in full for their loss or damage and should also alleviate the difficulties faced by victims in cases where there is a risk that the amount of compensation available under the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions will be insufficient to pay established claims in full and that as a consequence the International Oil Pollution Compensation Fund, 1992, has decided provisionally that it will pay only a proportion of any established claim,<}0{>WAQT LI JEMMNU li l-iskema supplimentari għandha tfittex li tiżgura li vittmi ta’ ħsara mit-tinġiż biż-żejt jingħataw kumpens sħiħ għat-telfa jew ħsara tagħhom u għandha wkoll ttaffi d-diffikultajiet li jiffaċċjaw il-vittmi f’każijiet fejn hemm riskju li l-ammont ta’ kumpens disponibbli skond Konvenzjonijiet dwar ir-Responsabbiltà ta’ l-1992 u dwar il-Fond ta’ l-1992 se jkun insuffiċjenti biex jitħallsu sħiħ il-pretensjonijiet stabbiliti u li bħala konsegwenza l-Fond Internazzjonali ta’ l-1992 dwar Kumpens għal Ħsara mit-Tinġis biż-Żejt iddeċieda provviżorjament li se jħallas biss proporzjoni ta’ kull pretensjoni stabbilita,<0}

{0>CONSIDERING that accession to the supplementary scheme will be open only to Contracting States to the 1992 Fund Convention,<}0{>WAQT LI JIKKUNSIDRAW li adeżjoni għall-iskema supplimentari se tkun miftuħa biss għal Stati Kontraenti għall-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992,<0}

{0>HAVE AGREED AS FOLLOWS:<}100{>FTEHMU KIF ĠEJ:<0}

{0>GENERAL PROVISIONS<}100{>DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI<0}

{0>Article 1<}100{>Artikolu 1 <0}

{0>For the purposes of this Protocol:<}0{>Għall-iskopijiet ta’ dan il-Protokoll:<0}

1. {0>"1992 Liability Convention" means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992; <}0{>"Konvenzjoni dwar ir-Responsabbiltà ta’ l-1992" tfisser il-Konvenzjoni Internazzjonali ta’ l-1992 dwar ir-Responsabilità Ċivili għall-Ħsara mit-Tniġġis biż-Żejt; <0}

2. {0>"1992 Fund Convention" means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992; <}0{>"Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992" tfisser il-Konvenzjoni Internazzjonali ta’ l-1992 dwar l-Istabbiliment ta’ Fond Internazzjonali għal Kumpens għal Ħsara mit-Tinġis biż-Żejt; <0}

3. {0>"1992 Fund" means the International Oil Pollution Compensation Fund, 1992, established under the 1992 Fund Convention; <}0{>"Fond ta’ l-1992" tfisser il-Fond Internazzjonali ta’ l-1992 għal Ħsara mit-Tinġiż biż-Żejt, stabbilit fil-qafas tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992; <0}

4. {0>"Contracting State" means a Contracting State to this Protocol, unless stated otherwise; <}0{>"Stat Kontraenti" tfisser Stat Kontraenti għal dan il-Protokoll, ħlief għal indikazzjoni kontrarja; <0}

5. {0>When provisions of the 1992 Fund Convention are incorporated by reference into this Protocol, "Fund" in that Convention means "Supplementary Fund", unless stated otherwise; <}0{>Meta d-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 huma mdaħħla b’referenza f’dan il-Protokoll, "Fond" f’dik il-Konvenzjoni tfisser "Fond Supplimentari", ħlief għal indikazzjoni kontrarja; <0}

6. {0>"Ship", "Person", "Owner", "Oil", "Pollution Damage", "Preventive Measures" and "Incident" have the same meaning as in Article I of the 1992 Liability Convention; <}0{>"Bastiment", "Persuna", "Sid", "Żejt", "Ħsara mit-Tinġis", "Miżuri Preventivi" u “Inċident” għandhom l-istess tifsira li għandhom fl-Artikolu I tal-Konvenzjoni dwar ir-Responsabbiltà ta’ l-1992; <0}

7. {0>"Contributing Oil", "Unit of Account", "Ton", "Guarantor" and "Terminal installation" have the same meaning as in Article 1 of the 1992 Fund Convention, unless stated otherwise; <}0{>"Żejt suġġett għal Kontribut", "Unità ta' Kont", "Tunnellata", "Garanti" u "Stallazzjoni Terminal" għandhom l-istess tifsira li għandhom fl-Artikolu I tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992, ħlief għal indikazzjoni kontrarja; <0}

8. {0>"Established claim" means a claim which has been recognised by the 1992 Fund or been accepted as admissible by decision of a competent court binding upon the 1992 Fund not subject to ordinary forms of review and which would have been fully compensated if the limit set out in Article 4(4), of the 1992 Fund Convention had not been applied to that incident; <}0{>"Pretensjoni stabbilita" tfisser pretensjoni li ġiet rikonoxxuta mill-Fond ta’ l-1992 jew ġiet aċċettata bħala ammissibli b’deċiżjoni ta’ qorti kompetenti vinkolanti fuq il-Fond ta’ l-1992 li mhux suġġetta għal forom ordinarji ta’ reviżjoni u li setgħet kienet kompletament ikkumpensata kieku l-limitu stabbilit fl-Artikolu 4(4), tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 ma kienx applikat għal dak l-inċident; <0}

9. {0>"Assembly" means the Assembly of the International Oil Pollution Compensation Supplementary Fund, 2003, unless otherwise indicated; <}0{>"Assemblea" tfisser l-Assemblea tal-Fond Internazzjonali Supplimentari ta’ l-2003 għal Kumpens għal Ħsara mit-Tinġis biż-Żejt, ħlief indikazzjoni kontrarja; <0}

10. {0>"Organisation" means the International Maritime Organisation; <}0{>"Organizzazzjoni" tfisser l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali; <0}

11. {0>"Secretary-General" means the Secretary-General of the Organisation.<}0{>"Segretarju-Ġenerali" tfisser is-Segretarju-Ġenerali ta’ l-Organizzazzjoni.<0}{0>Article 2<}100{>Artikolu 2 <0}

1. {0>An International Supplementary Fund for compensation for pollution damage, to be named "The International Oil Pollution Compensation Supplementary Fund, 2003" (hereinafter "the Supplementary Fund"), is hereby established.<}0{>Fond Supplimentari Internazzjonali għal kumpens għal ħsara mit-tinġis, imsejjaħ "il-Fond Supplimentari Internazzjonali ta’ l-2003 għal Kumpens għal Ħsara mit-Tinġis biż-Żejt" (hawnhekk iżjed ’il quddiem "il-Fond Supplimentari"), hu hawnhekk stabbilit.<0}

2. {0>The Supplementary Fund shall in each Contracting State be recognised as a legal person capable under the laws of that State of assuming rights and obligations and of being a party in legal proceedings before the courts of that State.<}0{>F’kull Stat Kontraenti, il-Fond Supplimentari għandu jkun rikonoxxut bħala persuna ġuridika li għandha l-kapaċità li tassumi drittijiet u obbligi skond il-liġijiet ta’ dak l-Istat u li tkun parti f’proċeduri ġudizzjarji quddiem il-qrati ta’ dak l-Istat.<0} {0>Each Contracting State shall recognise the Director of the Supplementary Fund as the legal representative of the Supplementary Fund.<}0{>Kull Stat Kontraenti għandu jirrikonoxxi d-Direttur tal-Fond Supplimentari bħala r-rappreżentant legali tal-Fond Supplimentari.<0}

{0>Article 3<}100{>Artikolu 3 <0}

{0>This Protocol shall apply exclusively:<}0{>Dan il-Protokoll għandu japplika esklussivament:<0}

{0>(a) to pollution damage caused:<}0{>(a) għal ħsara mit-tinġis ikkawżat:<0}

{0>(i) in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and<}0{>(i) fit-territorju, inkluż l-ibħra territorjali, ta’ Stat Kontraenti, u <0}

{0>(ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State, established in accordance with international law, or, if a Contracting State has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured; <}0{>(ii) fiż-żona ekonomika esklussiva ta’ Stat Kontraenti, stabbilita skond il-liġi internazzjonali, jew, jekk Stat Kontraenti ma stabbilixxiex żona bħal din, f’żona lil hinn minn u li tmiss mal-baħar territorjali ta’ dak l-Istat iddeterminat minn dak l-Istat skond il-liġi internazzjonali u li testendi mhux iktar minn 200 mil nawtiku mil-linji bażi li minnha hi mkejla l-wisa’ ta’ l-ibħra territorjali; <0}

{0>(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimise such damage.<}0{>(b) għal miżuri preventivi, kull fejn huma meħuda, bil-għan li jfixklu jew inaqqsu għall-minimu din il-ħsara.<0}

{0>SUPPLEMENTARY COMPENSATION<}0{>KUMPENS SUPPLIMENTARI<0}

{0>Article 4<}100{>Artikolu 4 <0}

1. {0>The Supplementary Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage if such person has been unable to obtain full and adequate compensation for an established claim for such damage under the terms of the 1992 Fund Convention, because the total damage exceeds, or there is a risk that it will exceed, the applicable limit of compensation laid down in Article 4(4) of the 1992 Fund Convention in respect of any one incident.<}0{>Il-Fond Supplimentari għandu jħallas kumpens lil kwalunkwe persuna li ssofri ħsara mit-tinġis jekk din il-persuna ma kinitx kapaċi tikseb kumpens sħiħ u adegwat għal pretensjoni stabbilita għal din il-ħsara skond it-termini tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992, minħabba li l-ħsara totali taqbeż, jew hemm riskju li taqbeż, il-limitu applikabbli għal kumpens stabbilit fl-Artikolu 4(4) tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 fir-rigward ta’ kwalunkwe inċident.<0}

2. {0>(a) The aggregate amount of compensation payable by the Supplementary Fund under this Article shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that amount together with the amount of compensation actually paid under the 1992 Liability Convention and the 1992 Fund Convention within the scope of application of this Protocol shall not exceed 750 million units of account.<}0{>(a) L-ammont aggregat ta’ kumpens imħallas mill-Fond Supplimentari skond dan l-Artikolu għandu jkun limitat fir-rigward ta’ kwalunkwe inċident, sabiex is-somma totali ta’ dak l-ammont flimkien ma’ l-ammont tal-kumpens attwalment imħallas skond il-Konvenzjoni dwar ir-Responsabbiltà ta’ l-1992 u l-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 fl-iskop ta’ l-applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll ma taqbiżx il-750 miljun unità ta' kont.<0}

{0>(b) The amount of 750 million units of account mentioned in paragraph 2(a) shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the date determined by the Assembly of the 1992 Fund for conversion of the maximum amount payable under the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions.<}0{>(b) L-ammont ta’ 750 miljun unità ta' kont imsemmi fil-paragrafu 2(a) għandu jkun maqlub għall-munita nazzjonali fuq il-bażi tal-valur ta’ dik il-munita b’referenza għad-Dritt Speċjali ta’ Ġbid fid-data determinata mill-Assemblea tal-Fond ta’ l-1992 għal konverżjoni ta’ l-ammont massimu mħallas skond il-Konvenzjonijiet dwar ir-Responsabbiltà ta’ l-1992 u dwar il-Fond ta’ l-1992.<0}

3. {0>Where the amount of established claims against the Supplementary Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under paragraph 2, the amount available shall be distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under this Protocol shall be the same for all claimants.<}0{>Fejn l-ammont ta’ pretensjonijiet stabbiliti kontra l-Fond Supplimentari jaqbeż l-ammont aggregat ta’ kumpens imħallas skond il-paragrafu 2, l-ammont disponibbli għandu jitqassam b’tali mod li l-proporzjon bejn kwalunkwe pretensjoni stabbilita u l-ammont ta’ kumpens attwalment miġbur mill-pretendent skond dan il-Protokoll ikun l-istess għall-pretendenti kollha.<0}

4. {0>The Supplementary Fund shall pay compensation in respect of established claims as defined in Article 1(8), and only in respect of such claims.<}0{>Il-Fond Supplimentari għandu jħallas kumpens fir-rigward ta’ pretensjonijiet stabbiliti kif imfisser fl-Artikolu 1(8), u biss fir-rigward ta’ dawn il-pretensjonijiet.<0}

{0>Article 5<}100{>Artikolu 5 <0}

{0>The Supplementary Fund shall pay compensation when the Assembly of the 1992 Fund has considered that the total amount of the established claims exceeds, or there is a risk that the total amount of established claims will exceed the aggregate amount of compensation available under Article 4(4) of the 1992 Fund Convention and that as a consequence the Assembly of the 1992 Fund has decided provisionally or finally that payments will only be made for a proportion of any established claim.<}0{>Il-Fond Supplimentari għandu jħallas kumpens meta l-Assemblea tal-Fond ta’ l-1992 tikkunsidra li l-ammont totali tal-pretensjonijiet stabbiliti jaqbeż, jew hemm riskju li jaqbeż, l-ammont aggregat ta’ kumpens disponibbli skond l-Artikolu 4(4) tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 u li konsegwentament l-Assemblea tal-Fond ta’ l-1992 tiddeċiedi proviżorjament jew definitivament li l-ħlas se jsir biss għal proporzjon ta’ kwalunkwe pretensjoni stabbilita.<0} {0>The Assembly of the Supplementary Fund shall then decide whether and to what extent the Supplementary Fund shall pay the proportion of any established claim not paid under the 1992 Liability Convention and the 1992 Fund Convention.<}0{>L-Assemblea tal-Fond Supplimentari għandha mbagħad tiddeċiedi jekk u f’liema miżura l-Fond Supplimentari għandu jħallas il-proporzjoni ta’ kwalunkwe pretensjoni stabbilita mhux imħallsa skond il-Konvenzjoni dwar ir-Responsabbiltà ta’ l-1992 u l-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992.<0}

{0>Article 6<}100{>Artikolu 6 <0}

1. {0>Subject to Article 15(2) and (3), rights to compensation against the Supplementary Fund shall be extinguished only if they are extinguished against the 1992 Fund under Article 6 of the 1992 Fund Convention.<}0{>Bla ħsara għall-Artikoli 15(2) u (3), drittijiet għal kumpens fil-konfront tal-Fond Supplimentari jintfew biss jekk jintfew fil-konfront tal-Fond ta’ l-1992 skond l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992.<0}

2. {0>A claim made against the 1992 Fund shall be regarded as a claim made by the same claimant against the Supplementary Fund.<}0{>Pretensjoni ppreżentata lill-Fond ta’ l-1992 għandha titqies bħala ppreżentata mill-istess pretendent għall-Fond Supplimentari.<0}

{0>Article 7<}100{>Artikolu 7 <0}

1. {0>The provisions of Article 7(1), (2), (4), (5) and (6) of the 1992 Fund Convention shall apply to actions for compensation brought against the Supplementary Fund in accordance with Article 4(1) of this Protocol.<}0{>Id-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 7(1), (2), (4), (5) u (6) tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 għandhom japplikaw għal azzjonijiet għal kumpens maħsuba fil-konfront tal-Fond Supplimentari skond l-Artikolu 4(1) ta’ dan il-Protokoll.<0}

2. {0>Where an action for compensation for pollution damage has been brought before a court competent under Article IX of the 1992 Liability Convention against the owner of a ship or his guarantor, such court shall have exclusive jurisdictional competence over any action against the Supplementary Fund for compensation under the provisions of Article 4 of this Protocol in respect of the same damage.<}0{>F’każ ta’ azzjoni għal kumpens għal ħsara mit-tinġis imressqa f’qorti kompetenti skond l-Artikolu IX tal-Konvenzjoni dwar ir-Responsabbiltà ta’ l-1992 kontra s-sid ta’ bastiment jew il-garanti tiegħu, il-qorti għandha kompetenza ġurisdizzjonali esklussiva fi kwalunkwe azzjoni għal kumpens kontra l-Fond Supplimentari skond id-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 4 ta’ dan il-Protokoll fir-rigward ta’ l-istess ħsara.<0} {0>However, where an action for compensation for pollution damage under the 1992 Liability Convention has been brought before a court in a Contracting State to the 1992 Liability Convention but not to this Protocol, any action against the Supplementary Fund under Article 4 of this Protocol shall at the option of the claimant be brought either before a court of the State where the Supplementary Fund has its headquarters or before any court of a Contracting State to this Protocol competent under Article IX of the 1992 Liability Convention.<}0{>Madankollu, fejn azzjoni għal kumpens għal ħsara mit-tinġis skond il-Konvenzjoni dwar ir-Responsabbiltà ta’ l-1992 imressqa quddiem qorti fi Stat Kontraenti għall-Konvenzjoni dwar ir-Responsabbiltà ta’ l-1992 imma mhux għal dan il-Protokoll, kwalunkwe azzjoni fil-konfront tal-Fond Supplimentari skond l-Artikolu 4 ta’ dan il-Protokoll tista’ tkun ippreżentata, fuq l-għażla tal-pretendent, jew quddiem qorti ta’ Stat fejn il-Fond Supplimentari għandu l-kwartieri ġenerali jew quddiem kwalunkwe qorti ta’ Stat Kontraenti għal dan il-Protokoll kompetenti fis-sens ta’ l-Artikolu IX tal-Konvenzjoni dwar ir-Responsabbiltà ta’ l-1992.<0}

3. {0>Notwithstanding paragraph 1, where an action for compensation for pollution damage against the 1992 Fund has been brought before a court in a Contracting State to the 1992 Fund Convention but not to this Protocol, any related action against the Supplementary Fund shall, at the option of the claimant, be brought either before a court of the State where the Supplementary Fund has its headquarters or before any court of a Contracting State competent under paragraph 1.<}0{>Minkejja paragrafu 1, meta azzjoni għal kumpens għal ħsara mit-tinġis imressqa fil-konfront tal-Fond ta’ l-1992 quddiem qorti fi Stat Kontraenti għall-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 imma mhux għal dan il-Protokoll, kwalunkwe azzjoni relatata fil-konfront tal-Fond Supplimentari tista’ tiġi ppreżentata, fuq l-għażla tal-pretendent, jew quddiem qort ta’ Stat fejn il-Fond Supplimentari għandu l-kwartieri ġenerali jew quddiem qorti ta’ Stat Kontraenti kompetenti fis-sens tal-paragrafu 1.<0}{0>Article 8<}100{>Artikolu 8 <0}

1. {0>Subject to any decision concerning the distribution referred to in Article 4(3) of this Protocol, any judgment given against the Supplementary Fund by a court having jurisdiction in accordance with Article 7 of this Protocol, shall, when it has become enforceable in the State of origin and is in that State no longer subject to ordinary forms of review, be recognised and enforceable in each Contracting State on the same conditions as are prescribed in Article X of the 1992 Liability Convention.<}0{>Bla ħsara għal kwalunkwe deċiżjoni li tikkonċerna d-distribuzzjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) ta’ dan il-Protokoll, kwalunkwe sentenza mogħtija fil-konfront tal-Fond Supplimentari minn qorti li għandha ġurisdizzjoni skond l-Artikolu 7 ta’ dan il-Protokoll, hi rikonoxxuta u tkun infurzata f’kull Stat Kontraneti fuq l-istess kondizzjonijiet li huma preskritti fl-Artikolu X tal-Konvenzjoni dwar ir-Responsabbiltà ta’ l-1992, meta s-sentenza tiġi nfurzata fl-Istat ta’ l-oriġini u f’dak l-Istat mhiex aktar suġġetta għal forma ordinarja ta’ reviżjoni.<0}

2. {0>A Contracting State may apply other rules for the recognition and enforcement of judgments, provided that their effect is to ensure that judgments are recognised and enforced at least to the same extent as under paragraph 1.<}0{>Stat Kontraenti jista’ japplika regoli oħra ta’ rikonoxximent u ta’ infurzar ta’ sentenzi, iżda l-effett tagħhom hu li jiġi żgurat li s-sentenzi huma rikonoxxuti u nfurzati minn ta’ l-inqas bl-istess miżura tal-paragrafu 1.<0}

{0>Article 9<}100{>Artikolu 9 <0}

1. {0>The Supplementary Fund shall, in respect of any amount of compensation for pollution damage paid by the Supplementary Fund in accordance with Article 4(1), of this Protocol, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under the 1992 Liability Convention against the owner or his guarantor.<}0{>Il-Fond Supplimentari għandu, fir-rigward ta’ kwalunkwe ammont ta’ kumpens għal ħsara mit-tinġis imħallas mill-Fond Supplimentari skond l-Artikolu 4(1) ta’ dan il-Protokoll, jakkwista b’surroga d-drittijiet li l-persuna hekk ikkumpensata tista’ tgawdi skond il-Konvenzjoni ta’ Responsabbiltà ta’ l-1992 kontra s-sid jew il-garanti tiegħu.<0}

2. {0>The Supplementary Fund shall acquire by subrogation the rights that the person compensated by it may enjoy under the 1992 Fund Convention against the 1992 Fund.<}0{>Il-Fond Supplimentari għandu jakkwista b’surroga d-drittijiet li l-persuna kkumpensata minnha tista’ tgawdi skond il-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 fil-konfront tal-Fond ta’ l-1992.<0}

3. {0>Nothing in this Protocol shall prejudice any right of recourse or subrogation of the Supplementary Fund against persons other than those referred to in the preceding paragraphs.<}0{>Xejn f’dan il-Protokoll ma jippreġudika d-dritt ta’ reviżjoni jew surroga tal-Fond Supplimentari kontra persuni oħra għajr dawk imsemmija fil-paragrafi preċedenti.<0} {0>In any event the right of the Supplementary Fund to subrogation against such person shall not be less favourable than that of an insurer of the person to whom compensation has been paid.<}0{>F’kwalunkwe każ id-dritt tal-Fond Supplimentari li jissuroga kontra persuni bħal dawn m’għandux ikun inqas favorevoli minn dak ta’ assiguratur tal-persuna li lilha tħallas il-kumpens.<0}

4. {0>Without prejudice to any other rights of subrogation or recourse against the Supplementary Fund which may exist, a Contracting State or agency thereof which has paid compensation for pollution damage in accordance with provisions of national law shall acquire by subrogation the rights which the person so compensated would have enjoyed under this Protocol.<}0{>Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe drittijiet eżistenti oħra ta’ surroga jew reviżjoni fil-konfront tal-Fond Supplimentari, Stat Kontraenti li ħallas, jew aġenzija tiegħu li ħallset, il-kumpens għal ħsara mit-tinġis skond id-disposizzjonijiet tal-liġi nazzjonali għandu jakkwista/għandha takkwista b’surroga d-drittijiet li l-persuna hekk ikkumpensata kienet tgawdi skond dan il-Protokoll.<0}

{0>CONTRIBUTIONS<}0{>KONTRIBUZZJONIJIET<0}

{0>Article 10<}100{>Artikolu 10 <0}

1. {0>Annual contributions to the Supplementary Fund shall be made in respect of each Contracting State by any person who, in the calendar year referred to in Article 11(2)(a) or (b), has received in total quantities exceeding 150000 tons:<}0{>Fir-rigward ta’ kull Stat Kontraenti, il-kontribuzzjonijiet annwali lill-Fond Supplimentari għandhom isiru minn kwalunkwe persuna li, fis-sena kalendarja msemmija fl-Artikolu 11(2)(a) jew (b), irċeviet fi kwantitajiet totali superjuri għal 150000 tunnellata ta’:<0}{0>(a) in the ports or terminal installations in the territory of that State contributing oil carried by sea to such ports or terminal installations; and<}0{>(a) żejt suġġettat għal kontribut, trasportat bil-baħar għall-portijiet jew stallazzjonijiet li jinsabu fit-territorju ta’ dak li Stat; u<0}

{0>(b) in any installations situated in the territory of that Contracting State contributing oil which has been carried by sea and discharged in a port or terminal installation of a non-Contracting State, provided that contributing oil shall only be taken into account by virtue of this subparagraph on first receipt in a Contracting State after its discharge in that non-Contracting State.<}0{>(b) żejt suġġettat għal kontribut, trasportat bil-baħar u li nħatt f’port jew stallazzjoni ta’ Stat mhux Kontraenti, fi stallazzjonijiet li jinsabu fit-territorju ta’ dak l-Istat Kontraenti, b’kondizzjoni li ż-żejt suġġettat għal kontribut jittieħed f’kunsiderazzjoni biss bħala riżultat ta’ dan is-sottoparagrafu fuq l-ewwel irċevuta fi Stat Kontraenti wara l-ħatt tiegħu fi Stat mhux Kontraenti.<0}

2. {0>The provisions of Article 10(2) of the 1992 Fund Convention shall apply in respect of the obligation to pay contributions to the Supplementary Fund.<}0{>Id-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 10(2) tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 għandhom japplikaw fir-rigward ta’ l-obbligu li jitħallsu kontribuzzjonijiet lill-Fond Supplimentari.<0}{0>Article 11<}100{>Artikolu 11 <0}

1. {0>With a view to assessing the amount of annual contributions due, if any, and taking account of the necessity to maintain sufficient liquid funds, the Assembly shall for each calendar year make an estimate in the form of a budget of:<}0{>Biex jiġi vvalutat l-ammont ta’ kontribuzzjonijiet annwali dovuti u biex tiġi kkunsidrata n-neċessità li jinżammu fondi likwidi suffiċjenti, għal kull sena kalendarja, l-Assemblea għandha tagħmel stima ta’ bilanċ strutturata kif ġej:<0}{0>(i) expenditure<}0{>(i) spejjeż<0}

{0>(a) costs and expenses of the administration of the Supplementary Fund in the relevant year and any deficit from operations in preceding years; <}0{>(a) spejjeż minħabba l-amministrazzjoni tal-Fond Supplimentari fis-sena rilevanti u kwalunkwe żbilanċ mil-attivitajiet tas-snin ta’ qabel; <0}

{0>(b) payments to be made by the Supplementary Fund in the relevant year for the satisfaction of claims against the Supplementary Fund due under Article 4, including repayments on loans previously taken by the Supplementary Fund for the satisfaction of such claims; <}0{>(b) ħlas li għandu jsir mill-Fond Supplimentari fis-sena rilevanti biex jiġu sodisfatti l-pretensjonijiet kontra l-Fond Supplimentari fis-sens ta’ l-Artikolu 4, inkluż ħlas lura ta’ self meħud qabel mill-Fond Supplimentari biex jiġu sodisfatti dawn il-pretensjonijiet; <0}

{0>(ii) income<}0{>(ii) dħul<0}

{0>(a) surplus funds from operations in preceding years, including any interest; <}0{>(a) fondi b’bilanċ favorevoli minn attivitajiet fis-snin preċedenti, inkluż l-interessi; <0}

{0>(b) annual contributions, if required to balance the budget; <}0{>(b) kontribuzzjonijiet annwali, jekk meħtieġa biex jinżamm il-bilanċ tal-budget; <0}

{0>(c) any other income.<}0{>(ċ) kwalunkwe dħul ieħor.<0}

2. {0>The Assembly shall decide the total amount of contributions to be levied.<}0{>L-Assemblea għandha tiddeċiedi l-ammont totali ta’ kontribuzzjonijiet li għandu jiġi ntaxxat.<0} {0>On the basis of that decision, the Director of the Supplementary Fund shall, in respect of each Contracting State, calculate for each person referred to in Article 10, the amount of that person's annual contribution:<}0{>Fuq bażi ta’ dik id-deċiżjoni, id-Direttur tal-Fond Supplimentari għandu, fir-rigward ta’ kull Stat Kontraenti, jikkalkula għal kull persuna msemmija fl-Artikolu 10, l-ammont tal-kontribuzzjoni annwali ta’ dik il-persuna:<0}{0>(a) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i)(a) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received in the relevant State by such person during the preceding calendar year; and<}0{>(a) jekk il-kontribuzzjoni hi maħsuba biex tissodisfa l-ħlas imsemmi fil-paragrafu 1(i)(a) fuq il-bażi ta’ somma fissa għal kull tunnellata ta’ żejt suġġettat għal kontribut riċevut fl-Istat rilevanti minn din il-persuna matul is-sena kalendarja preċedenti; u <0}

{0>(b) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i)(b) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received by such person during the calendar year preceding that in which the incident in question occurred, provided that State was a Contracting State to this Protocol at the date of the incident.<}0{>(b) jekk il-kontribuzzjoni hi maħsuba biex tissodisfa l-ħlas imsemmi fil-paragrafu 1(i)(b) fuq il-bażi ta’ somma fissa għal kull tunnellata ta’ żejt suġġettat għal kontribut riċevut minn din il-persuna matul is-sena kalendarja preċedenti dik li fiha seħħ l-inċident in kwistjoni, sakemm l-Istat kien Stat Kontraenti għal dan il-Protokoll fid-data ta’ l-inċident.<0}

3. {0>The sums referred to in paragraph 2 shall be arrived at by dividing the relevant total amount of contributions required by the total amount of contributing oil received in all Contracting States in the relevant year.<}0{>is-somom imsemmija fil-paragarfu 2 għandhom jinkisbu billi l-ammont totali rilevanti ta’ kontribuzzjonijiet meħtieġa jiġi diviż bl-ammont totali ta’ żejt suġġettat għal kontribut riċevut fl-Istati Kontraenti kollha fis-sena rilevanti.<0}

4. {0>The annual contribution shall be due on the date to be laid down in the Internal Regulations of the Supplementary Fund.<}0{>Il-kontribuzzjoni annwali hi dovuta fid-data li se tkun stabbilita fir-Regolamenti Interni tal-Fond Supplimentari.<0} {0>The Assembly may decide on a different date of payment.<}0{>L-Assemblea tista’ tagħżel data differenti għall-ħlas.<0}

5. {0>The Assembly may decide, under conditions to be laid down in the Financial Regulations of the Supplementary Fund, to make transfers between funds received in accordance with paragraph 2(a) and funds received in accordance with paragraph 2(b).<}0{>L-Assemblea tista’ tiddeċiedi, skond il-kondizzjonijiet li se jkunu stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju tal-Fond Supplimentari, li tagħmel trasferimenti bejn il-fondi mirċieva skond il-paragrafu 2(a) u l-fondi mirċieva skond il-paragrafu 2(b).<0}{0>Article 12<}100{>Artikolu 12 <0}

1. {0>The provisions of Article 13 of the 1992 Fund Convention shall apply to contributions to the Supplementary Fund.<}0{>Id-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 13 tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 għandhom japplikaw għall-kontribuzzjonijiet għall-Fond Supplimentari.<0}

2. {0>A Contracting State itself may assume the obligation to pay contributions to the Supplementary Fund in accordance with the procedure set out in Article 14 of the 1992 Fund Convention.<}0{>Stat Kontraenti jista’ jassumi l-obbligu li jħallas kontribuzzjonijiet lill-Fond Supplimentari skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992.<0}

{0>Article 13<}100{>Artikolu 13 <0}

1. {0>Contracting States shall communicate to the Director of the Supplementary Fund information on oil receipts in accordance with Article 15 of the 1992 Fund Convention provided, however, that communications made to the Director of the 1992 Fund under Article 15(2), of the 1992 Fund Convention shall be deemed to have been made also under this Protocol.<}0{>Stati Kontraenti għandhom jikkomunikaw lid-Direttur tal-Fond Supplimentari informazzjoni dwar żejt riċevut skond l-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 sakemm, madankollu, li l-komunikazzjonijiet magħmula lid-Direttur tal-Fond ta’ l-1992 skond l-Artikolu 15(2), tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 ikunu meqjusa bħala li saru wkoll skond dan il-Protokoll.<0}

2. {0>Where a Contracting State does not fulfil its obligations to submit the communication referred to in paragraph 1 and this results in a financial loss for the Supplementary Fund, that Contracting State shall be liable to compensate the Supplementary Fund for such loss.<}0{>Fejn Stat Kontraenti ma jwettaqx l-obbligi tiegħu li jagħti l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u dan jirriżulta f’telf finanzjarju għall-Fond Supplimentari, dak l-Istat Kontraenti għandu jkun responsabbli li jikkumpensa ’l-Fond għal dan it-telf.<0} {0>The Assembly shall, on the recommendation of the Director of the Supplementary Fund, decide whether such compensation shall be payable by that Contracting State.<}0{>L-Assemblea għandha, fuq rakkomandazzjoni tad-Direttur tal-Fond Supplimentari, tiddeċiedi jekk dan il-kumpens għandux jitħallas minn dak l-Istat Kontraenti.<0}

{0>Article 14<}100{>Artikolu 14 <0}

1. {0>Notwithstanding Article 10, for the purposes of this Protocol there shall be deemed to be a minimum receipt of 1 million tons of contributing oil in each Contracting State.<}0{>Minkejja l-Artikolu 10, għall-iskopijiet ta’ dan il-Protokoll għandu jitqies li hemm riċevuta minimu ta’ miljun tunnellata ta’ żejt suġġettat għal kontribut f’kull Stat Kontraenti.<0}

2. {0>When the aggregate quantity of contributing oil received in a Contracting State is less than 1 million tons, the Contracting State shall assume the obligations that would be incumbent under this Protocol on any person who would be liable to contribute to the Supplementary Fund in respect of oil received within the territory of that State in so far as no liable person exists for the aggregated quantity of oil received.<}0{>Meta l-kwantitià aggregata ta’ żejt suġġettat għal kontribut riċevut fi Stat Kontraenti hi inqas minn miljun tunnellata, l-Istat Kontraenti għandu jassumi l-obbligi applikabbli skond dan il-Protokoll fuq kwalunkwe persuna li tkun responsabbli għall-kontribuzzjoni fil-Fond Supplimentari fir-rigward ta’ żejt riċevut fit-territorju ta’ dak l-Istat safejn ma teżisti l-ebda persuna responsabbli għall-kwantità aggregata ta’ żejt riċevut.<0}

{0>Article 15<}100{>Artikolu 15 <0}

1. {0>If in a Contracting State there is no person meeting the conditions of Article 10, that Contracting State shall for the purposes of this Protocol inform the Director of the Supplementary Fund thereof.<}0{>Jekk fi Stat Kontraenti m’hemm l-ebda persuna li tissodisfa l-kondizzjonijiet ta’ l-Artikolu 10, għall-iskopijiet ta’ dan il-Protokoll, dak l-Istat Kontraenti għandu jinforma lid-Direttur tal-Fond Supplimentari b’dan.<0}

2. {0>No compensation shall be paid by the Supplementary Fund for pollution damage in the territory, territorial sea or exclusive economic zone or area determined in accordance with Article 3(a)(ii), of this Protocol, of a Contracting State in respect of a given incident or for preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage, until the obligations to communicate to the Director of the Supplementary Fund according to Article 13(1) and paragraph 1 of this Article have been complied with in respect of that Contracting State for all years prior to the occurrence of that incident.<}0{>L-ebda kumpens m’għandu jitħallas mill-Fond Supplimentari għal ħsara mit-tinġis fit-territorju, fl-ibħra territorjali jew fiż-żona ekonomika esklussiva jew f’żona determinata skond l-Artikolu 3(a)(ii), ta’ dan il-Protokoll, ta’ Stat Kontraenti fir-rigward ta’ inċident determinat jew ta’ miżuri preventivi, meħuda fejn meħuda, biex jostakolaw jew inaqqsu għal minimu din il-ħsara, sakemm l-obbligu li jkun informat id-Direttur tal-Fond Supplimentari skond l-Artikolu 13(1) u l-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ġie mħares fir-rigward ta’ dak l-Istat Kontraenti għas-snin kollha qabel seħħ l-inċidenti.<0} {0>The Assembly shall determine in the Internal Regulations the circumstances under which a Contracting State shall be considered as having failed to comply with its obligations.<}0{>L-Assemblea għandha tistabbilixxi fir-Regolamenti Interni ċ-ċirkostanzi li fihom Stat Kontraenti jkun ikkunsidrat li falla milli jħares l-obbligi.<0}

3. {0>Where compensation has been denied temporarily in accordance with paragraph 2, compensation shall be denied permanently in respect of that incident if the obligations to communicate to the Director of the Supplementary Fund under Article 13(1) and paragraph 1 of this Article, have not been complied with within one year after the Director of the Supplementary Fund has notified the Contracting State of its failure to report.<}0{>Jekk kumpens ġie temporanjament irrifjutat skond il-paragrafu 2, il-kumpens hu rrifjutat b’mod permanenti fir-rigward ta’ dak l-inċident jekk l-obbligi li jkun informat id-Direttur tal-Fond Supplimentari skond l-Artikolu 13(1) u paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, ma ġewx imħarsa sa’ sena wara li d-Direttur tal-Fond Supplimentari nforma lill-Istat Kontraenti bin-nuqqas tiegħu li jirrapporta.<0}

4. {0>Any payments of contributions due to the Supplementary Fund shall be set off against compensation due to the debtor, or the debtor's agents.<}0{>Mill-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet dovut għall-Fond Supplimentari se jitnaqqas il-kumpens dovut lid-debitur jew lill-aġenti tad-debitur.<0}

{0>ORGANISATION AND ADMINISTRATION<}0{>ORGANIZZAZZJONI U AMMINISTRAZZJONI<0}

{0>Article 16<}100{>Artikolu 16 <0}

1. {0>The Supplementary Fund shall have an Assembly and a Secretariat headed by a Director.<}0{>Il-Fond Supplimentari għandu jkollu Assemblea u Segretarjat immexxi minn Direttur.<0}

2. {0>Articles 17 to 20 and 28 to 33 of the 1992 Fund Convention shall apply to the Assembly, Secretariat and Director of the Supplementary Fund.<}0{>L-Artikoli 17 sa’ 20 u 28 sa’ 33 tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 għandhom japplikaw għall-Assemblea, għas-Segretarjat u għad-Direttur tal-Fond Supplimentari.<0}

3. {0>Article 34 of the 1992 Fund Convention shall apply to the Supplementary Fund.<}0{>L-Artikolu 34 tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 għandu japplika għall-Fond Supplimentari.<0}{0>Article 17<}100{>Artikolu 17 <0}

1. {0>The Secretariat of the 1992 Fund, headed by the Director of the 1992 Fund, may also function as the Secretariat and the Director of the Supplementary Fund.<}0{>Is-Segretarjat tal-Fond ta’ l-1992, immexxi mid-Direttur tal-Fond ta’ l-1992, jista’ jiffunzjona wkoll bħala s-Segretarjat u d-Direttur tal-Fond Supplimentari.<0}

2. {0>If, in accordance with paragraph 1, the Secretariat and the Director of the 1992 Fund also perform the function of Secretariat and Director of the Supplementary Fund, the Supplementary Fund shall be represented, in cases of conflict of interests between the 1992 Fund and the Supplementary Fund, by the Chairman of the Assembly.<}0{>Jekk, skond il-paragrafu 1, is-Segretarjat u d-Direttur tal-Fond ta’ l-1992 iwettqu wkoll il-funzjoni ta’ Segretarjat u Direttur tal-Fond Supplimentari, il-Fond Supplimentari għandu jkun irrappreżentat, f’każijiet ta’ konflitti ta’ interess bejn il-Fond ta’ l-1992 u l-Fond Supplimentari, mill-President ta’ l-Assemblea.<0}

3. {0>The Director of the Supplementary Fund, and the staff and experts appointed by the Director of the Supplementary Fund, performing their duties under this Protocol and the 1992 Fund Convention, shall not be regarded as contravening the provisions of Article 30 of the 1992 Fund Convention as applied by Article 16(2) of this Protocol insofar as they discharge their duties in accordance with this Article.<}0{>Id-Direttur tal-Fond Supplimentari, u l-persunal u l-esperti maħtura mid-Direttur tal-Fond Supplimentari, li jwettqu d-dmirijiet tagħhom skond dan il-Protokoll u l-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992, m’għandhomx jitqiesu bħala li qed jiksru d-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 30 tal-Konvenzjoni dwar il-Fond ta’ l-1992 kif applikat mill-Artikolu 16(2) ta’ dan il-Protokoll sakemm iwettqu dmirijiethom skond dan l-Artikolu.<0}

4. {0>The Assembly shall endeavour not to take decisions which are incompatible with decisions taken by the Assembly of the 1992 Fund.<}0{>L-Assemblea għandha tipprova ma tieħux deċiżjonijiet li mhumiex kompatibbli mad-deċiżjonijiet meħuda mill-Assemblea tal-Fond ta’ l-1992.<0} {0>If differences of opinion with respect to common administrative issues arise, the Assembly shall try to reach a consensus with the Assembly of the 1992 Fund, in a spirit of mutual cooperation and with the common aims of both organizations in mind.<}0{>Jekk jinqalgħu differenzi f’opinjonijiet fir-rigward ta’ kwistjonijiet amministrattivi komuni, l-Assemblea għandha tipprova tilħaq kunsens ma’ l-Assemblea tal-Fond ta’ l-1992, fi spirtu ta’ koperazzjoni reċiproka u waqt li żżomm preżenti l-għanijiet komuni taż-żewġ organizzazzjonijiet.<0}

5. {0>The Supplementary Fund shall reimburse the 1992 Fund all costs and expenses arising from administrative services performed by the 1992 Fund on behalf of the Supplementary Fund.<}0{>Il-Fond Supplimentari għandhom jirrifonda lill-Fond ta’ l-1992 l-ispejjeż kollha għas-servizzi amministrattivi mwettqa mill-Fond ta’ l-1992 f’isem il-Fond Supplimentari.<0}

{0>TRANSITIONAL PROVISIONS<}100{>DISPOSIZZJONIJIET TRANSITORJI<0}

{0>Article 18<}100{>Artikolu 18 <0}

1. {0>Subject to paragraph 4, the aggregate amount of the annual contributions payable in respect of contributing oil received in a single Contracting State during a calendar year shall not exceed 20 % of the total amount of annual contributions pursuant to this Protocol in respect of that calendar year.<}0{>Bla ħsara għall-paragrafu 4, l-ammont aggregat tal-kontribuzzjonijiet annwali mħallsa fir-rigward ta’ żejt suġġettat għal kontribut riċevut fi Stat Kontraenti wieħed matul is-sena kalendarja m’għandux jaqbeż l-20 % ta’ l-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet annwali skond dan il-Protokoll fir-rigward ta’ dik is-sena kalendarja.<0}

2. {0>If the application of the provisions in Article 11(2) and (3) would result in the aggregate amount of the contributions payable by contributors in a single Contracting State in respect of a given calendar year exceeding 20 % of the total annual contributions, the contributions payable by all contributors in that State shall be reduced pro rata so that their aggregate contributions equal 20 % of the total annual contributions to the Supplementary Fund in respect of that year.<}0{>Jekk l-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet fl-Artikolu 11(2) u (3) tirriżulta fl-ammont aggregat tal-kontribuzzjonijiet imħallsa mill-kontributuri fi Stat Kontraenti wieħed fir-rigward ta’ sena speċifikata jaqbeż l-20 % tal-kontribuzzjonijiet totali annwali, il-kontribuzzjonijiet imħallsa mill-kontributuri kollha f’dak l-Istat għandhom jitnaqqsu pro rata sabiex il-kontribuzzjonijiet aggregati tagħhom ikunu ugwali għal 20 % tal-kontribuzzjonijiet totali annwali għall-Fond Supplimentari fir-rigward ta’ dik is-sena.<0}

3. {0>If the contributions payable by persons in a given Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph 2, the contributions payable by persons in all other Contracting States shall be increased pro rata so as to ensure that the total amount of contributions payable by all persons liable to contribute to the Supplementary Fund in respect of the calendar year in question will reach the total amount of contributions decided by the Assembly.<}0{>Jekk il-kontribuzzjonijiet imħallsa minn persuni fi Stat Kontraenti speċifikat jitnaqqsu skond il-paragrafu 2, il-kontribuzzjonijiet imħallsa minn persuni fl-Istati Kontraenti l-oħra kollha għandhom jiżdiedu pro rata sabiex ikun żgurat li l-ammont totali ta’ kontribuzzjonijiet imħallsa mill-persuni kollha responsabbli li jikkontribwixxu għall-Fond Supplimentari fir-rigward tas-sena kalendarja in kwistjoni jilħaq l-ammont totali ta’ kontribuzzjonijiet deċiż mill-Assemblea.<0}

4. {0>The provisions in paragraphs 1 to 3 shall operate until the total quantity of contributing oil received in all Contracting States in a calendar year, including the quantities referred to in Article 14(1), has reached 1000 million tons or until a period of 10 years after the date of entry into force of this Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.<}0{>Id-disposizzjonijiet fil-paragrafi 1 sa’ 3 għandhom japplikaw sakemm il-kwantità totali ta’ żejt suġġettat għal kontribut riċevut fl-Istati Kontraenti kollha f’sena kalendarja, inkluż il-kwantitajiet imsemmija fl-Artikolu 14(1), tilħaq l-1000 miljun tunnellata jew sakemm jgħaddi perijodu ta’ 10 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll, liema minnhom iseħħ l-ewwel.<0}

{0>FINAL CLAUSES<}100{>KLAWSOLI FINALI<0}

{0>Article 19<}100{>Artikolu 19 <0}


: assets -> near -> neighbourhood-enlargement -> ccvista
assets -> Müəssisənin tam adı və təşkilati hüquqi forması: “Dostluq ltd” Şirkəti Müəssisənin təsis olunma tarixi
assets -> Müəssisənin tam adı və təşkilati hüquqi forması: “Dostluq” müəssisəsi Müəssisənin təsis olunma tarixi
assets -> Socar-üMİD” mmc avtomatik Yanğınsöndürmə Sisteminin avadanlıqlarına və onların quraşdırma işlərinin aparılmasına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi (su-001/2016) elan edir
ccvista -> Ii (Határozatok, amelyek közzététele nem kötelező) a tanács irányelve
ccvista -> Uredba komisije es št. 2557/2001 z dne 28. decembra 2001 o spremembah Priloge V uredbe Sveta (egs) št. 259/93 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, V Skupnost in iz nje
ccvista -> Dyrektywa rady
ccvista -> Decyzja rady


Dostları ilə paylaş:
  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə