Przeglad seks 40Yüklə 433,81 Kb.

səhifə1/15
tarix26.08.2018
ölçüsü433,81 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ISSN 2353-8988

KWARTALNIK

PAèDZIERNIK/GRUDZIE¡ 2014  TOM X


ZESZYT 4


NR

40

NR  

40

SEXOLOGICAL  REVIEW

przegląd


SEKSUOLOGICZNY

www.lew-starowicz.pl

KOMUNIKATY

NUDYZM, NATURYZM A SEKS

prof. dr hab. med. Zygmunt Zdrojewicz 

lek. med. Aleksandra Idzior 

lek. med. Anna Rzàsa

SEKSUALNOÂå OSÓB 

PRAKTYKUJÑCYCH JOG¢

mgr mgr Anna Paszkowska

POSTRZEGANIE KOBIECOÂCI 

I M¢SKOÂCI PRZEZ CH¸OPCÓW 

NIEDOSTOSOWANYCH SPO¸ECZNIE 

mgr Estera Monika Sobieraj 

dr Marta Rawiƒska

PRZEGLÑD PIÂMIENNICTWA 

DOTYCZÑCY SEKSUALNOÂCI KOBIET

prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz

mgr psych. Monika Szymaƒska
Szanowni Czytelnicy,

Najnowszy numer Przeglàdu Seksuolo-

gicznego zaczyna si´ od dwóch wa˝nych

kominikatów. Pierwszy z nich dotyczy le-

czenia sprawców przest´pstw przeciwko

wolniÊci seksualnej w warunkach ambula-

toryjnych. Dotàd by∏ opracowany pro-

gram leczenia sprawców w warunkach

oddzia∏u zamkni´tego. Ze wzgl´du na potrzeb´ utworzenia sie-

ci oÊrodków leczenia ambulatoryjnego sprawców w warunkach

polskich proponowany program zosta∏ do nich dostosowany. 

Drugi komunikat dotyczy uprawnieƒ do u˝ywania tytu∏u sek-

suologa. Obecnie jest on u˝ywany przez osoby do tego upraw-

nione ale równie˝ przez absolwentów sytudiów podyplomo-

wych, ró˝nych kursów a nawet bez ˝adnych szkoleƒ. Wielu pa-

cjentów szuka pomocy u profesjonalistów i nietety trafia

do osób uzurpujàcych sobie uprawnienia seksuologa.

Artyku∏y zamieszczone w obecnym numerze periodyku obej-

muja ró˝ne zagadnienia. Pierwszy opisuje ró˝ne aspekty nudy-

zmu i naturtzmu, które stajà si´ zjawiskiem doÊç powszechnym.

Drugi dotyczy wp∏ywu uprawiania jogi na seksualnoÊç. Joga

sta∏a si´ modna i dlatego warto poznaç jej relacje z seksualno-

Êcià.

Trzeci artyku∏ dotyczy ma∏o u nas znanego zagadnienia ja-

kim jest postrzeganie ról p∏ciowych u m∏odzie˝y nidostosowanej

spo∏ecznie.

Ostatni artyku∏ dotyczy najnowszych wyników badaƒ sesual-

noÊci kobiet i kontynuuje tradycj´ naszego periodyku, w którym

udost´pniamy przeglàd piÊmiennictwa Êwiatowego.

Z okazji Êwiàt Bo˝ego ƒarodzenia i Nowego 2015 roku

w imieniu w∏asnym i Redakcji ˝ycz´ Czytelnikom wszystkiego

najlepszego, zdrowia i pomyÊlnoÊci. 

prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz

SEKSUOLOGICZNY

przegląd


Komitet redakcyjny:

redaktor naczelny

– prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowiczsekretarz redakcji – dr n. hum. Alicja D∏ugo∏´cka

Patronat naukowy:

Zak∏ad Seksuologii Medycznej 

i Psychoterapii CMKP w Warszawie 

Rada naukowa:

– prof. dr hab. med. Eli Coleman (Minneapolis)

– prof. dr hab. med. Barbara Darewicz (Bia∏ystok)

– prof. dr hab. med. Romuald D´bski (Warszawa)

– prof. dr hab. med. S∏awomir A. Dutkiewicz (Kielce)

– prof. dr hab. Tadeusz Ga∏kowski (Warszawa)

– prof. dr hab. med. Ryszard Gellert (Warszawa)

– prof. dr hab. med. Louis Joseph Ignarro (Los Angeles)

– prof. dr hab. med. Kazimierz Krajka (Gdaƒsk)

– prof. dr hab. hum. Stanislav Kratochvíl (Brno)

– prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz (Warszawa)

– prof. dr hab. med. Tomasz Pertyƒski (¸ódê)

– prof. dr hab. Aleksander Ronikier (Warszawa)

– dr n. med. Ronny Shtarkshall (Jeruzalem)

– prof. dr hab. med. Petr Weiss (Praha)

– prof. dr hab. med. Beverly Whipple (Nev Jersey)

– prof. dr hab. med. Kevan Wylie (Sheffield)

– prof. dr hab. med. Jaroslav Zve

ˇrˇina (Praha)

Opracowanie graficzne: 

M-art, Jolanta Merc

Wydawca:


Adres korespondencyjny:

Przeglàd Seksuologiczny

Zak∏ad Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP

Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa 

e-mail: danapress@wp.pl

Wszelkie prawa zastrze˝one. Kopiowanie w cz´Êci 

lub w ca∏oÊci bez uzyskania zezwolenia wydawcy 

jest zabronione.

KWA R TA L N I K  

T O M   XZ E S Z Y T   4  

N U M E R   4 0S

SP

PIIS

S  T

TR

REÂC

CII

SEXOLOGICAL REVIEW

KOMUNIKATY --------------------------------------3

NUDYZM, NATURYZM A SEKS -------------6

prof. dr hab. med. Zygmunt Zdrojewicz 

lek. med. Aleksandra Idzior 

lek. med. Anna Rzàsa

SEKSUALNOÂå OSÓB

PRAKTYKUJÑCYCH JOG¢ -------------------11

mgr mgr Anna Paszkowska

POSTRZEGANIE KOBIECOÂCI 

I M¢SKOÂCI PRZEZ CH¸OPCÓW

NIEDOSTOSOWANYCH 

SPO¸ECZNIE -------------------------------------24

mgr Estera Monika Sobieraj 

dr Marta Rawiƒska

PRZEGLÑD PIÂMIENNICTWA

DOTYCZÑCY 

SEKSUALNOÂCI KOBIET --------------------32

prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz 

mgr psych. Monika Szymaƒska

Przeglàd Seksuologiczny, paêdziernik/grudzieƒ 2014, nr 40

2
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə