Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 10// level= 1// sumtest=20 // name= Hisslər və emosional hallar //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə10/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

##num= 10// level= 1// sumtest=20 // name= Hisslər və emosional hallar //


1. Hisslərin ikinci funksiyası hansı terminlə ifadə olunur?

A) tənzimetmə termini ilə

B) ləngimə termini ilə

C) sakitləşdirmə termini ilə

D) təşəbbüskarlıq termini ilə

E) qətiyyətlilik termini ilə

2. Hisslərin birinci funksiyası hansı terminlə ifadə olunur?

A) determinizm termini ilə

B) siqnal sistemi ilə

C) siqnal termini ilə

D) stereotip termini ilə

E) yaddasaxlama termini ilə

3. Hisslərin hansı funksiyaları var?

A) siqnal, tənzimetmə, kommunikativ

B) nəzarətəetmə, tənzimləmə

C) siqnal, müdafiəedici

D) kommunikativ, tənzimləmə

E) tənzimetmə, qoruyucu

4. Hisslərin əmələ gəlməsində nə mühüm rol oynayır?

A) bələdləşmə refleksi

B) optimal oyanma ocağı

C) dinamik stereotipin yaranması

D) dinamiklik

E) dominantlıq

5. Əhvallar hansı növlərə ayrılır?

A) stenik və astenik

B) mənfi və müsbət

C) məhəbbət və nifrət

D) simpatiya və antisimpatiya

E) aktiv və passiv

6. Aşağıdakılardan hansı ali hisslərə aiddir?

A) mənəvi, mədəni, əxlaqi

B) estetik, mənəvi, emosional

C) əxlaqi, estetik, zehni

D) fiziki, zehni, mənəvi

E) davranış, emosional, mənəvi

7. "Hisslərin psixologiyası onun tarixi və başlıca əsasları" adlı əsər neçənci ildə nəşr olunmuşdur?

A) 1879 - cu ildə

B) 1868 - ci ildə

C) 1872 - ci ildə

D) 1881 - ci ildə

E) 1899 - cu ildə

8. Hisslərin hansı funksiyaları var? Uyğun olanını seçin.

1 - siqnal funksiyası

2 - məna vermə funksiyası

3 - tənzimetmə funksiyası

4 - fəaliyyətin idarə olunması

5 - görmə funksiyası

6 - kommunikativ

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 6

C) 4, 5, 6

D) 3, 4, 6

E) 1, 4, 5

9. Əxlaqi hisslərin obyekti nədir? Uyğun olanları seçin:

1 - insan qrupları

2 - fərdlər

3 - insanlar arasında münasibətlər

4 - insanın özünə münasibəti

5 - adamların hərəkət və bir - birləri ilə rəftar tərzi

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 4, 5

10. Ehtiraslar neçə hissdir? Uyğun olanı seçin:

1 - uzunmüddətli

2 - qüvvətli

3 - dərin

4 - qısamüddətli

5 - dayaz

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5

11. Affektlər neçə hissdir? Uyğun olanı seçin:

1 - coşğun surətdə əmələ gəlir.

2 - uzunmüddətlidir.

3 - qısamüddətlidir.

4 - zəif cərəyan edir.

5 - xarici ifadəyə malikdir.

6 - qüvvətlə cərəyan edir.

A) 1, 3, 5, 6

B) 2, 3, 4, 5

C) 3, 4, 5, 6

D) 1, 2, 3, 5

E) 2, 4, 5, 6

12. Ali hisslərə aid olanları ardıcıllıqla düzün:

1 - əxlaqi

2 - mənəvi

3 - estetik

4 - emosional

5 - zehni

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 4

13. Zehni hisslərə aid olanları ardıcıllıqla düzün:

1 - şübhə

2 - inamsızlıq

3 - təəccüb

4 - təəssüf

5 - inam

6 - yenilik

7 - heyrət

A) 1, 2, 4, 5

B) 2, 4, 5, 6

C) 1, 3, 5, 7

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 4, 5, 7

14. Hisslərin ifadə formalarını ardıcıllıqla müəyyən edin:

1 - insanın cisim və hadisələrə münasibətini ifadə edir.

2 - insanlara bəslədiyi münasibətin mahiyyətini ifadə edir.

3 - emosional halları ifadə edir.

4 - emosiyaların və münasibətlərin təzahür formalarını ifadə edir.

5 - ətraf aləmə adekvat münasibəti ifadə edir.

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 5

15. Məsələnin emosional planda həllini ifadə edən fikirləri ardıcıllıqla düzün:

1 - şəxsdə məsələnin həllinin tapılmasına olan inamı

2 - məsələnin emosional planda həlli onun hisslərinin yaranmasıdır.

3 - sonrakı əməliyyatlarla əlaqədar olaraq emosional fəallıq artır.

4 - emosiyalar problemlə bağlı təfəkkür məzmununa seçici təsir göstərir.

5 - emosiyalar idrak proseslərini fəallaşdırır.

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 2, 5, 4

C) 2, 3, 1, 4, 5

D) 1, 3, 2, 5, 4

E) 1, 2, 2, 5, 3

16. Emosional halətləri ardıcıllıqla düzün:

1 - əhvallar

2 - simpatiya

3 - affektlər

4 - empatiya

5 - frustrasiya

6 - stress

7 - antipatiya

8 - ehtiraslar

A) 1, 3, 5, 6, 8

B) 2, 4, 5, 7, 8

C) 1, 2, 4, 6, 7

D) 2, 3, 4, 5, 6

E) 3, 4, 5, 6, 8

17. Uyğunluğu müəyyən edin:

«Hiss» termini ilə «emosiya» termini arasında fərqli cəhətləri və onlar arasındaki uygunlugu tapın:

I - Emosiya həm insana, həm də heyvana xasdır, hisslər isə yalnız insana xas olan

psixi keyfiyyətdir.

II - Hisslər insan cəmiyyətinin inkişafı prosesində formalaşmışdır.

III - Hisslər insanın cisim və hadisələrə, insanlara bəslədiyi münasibətin mahiyyətini

ğöstərir.

IV - Emosiyaları, hisslərin təzahür formaları kimi başa düşmək lazımdır.

V - Emosiyaların inkişafının ali səviyyəsi davamlı hissləridir.

1 - hisslər ictimai səciyyə daşıyır.

2 - emosiyalar isə bu münasibətlərin təzahür formalarını ifadə edir.

3 - emosiyalar – insan təcrübəsinin hissi fundamenti hesab olunur.

4 - insanlar öz hisslərini emosiyalar formasında yaşayırlar.

5 - emosiyalar ətraf aləmlə, cəmiyyətlə qarşılıqlı münasibətləri zənginləşdirir və

xatirələrə dinamiklik verir.

A) I - 3, II - 1, III - 3, IV - 4, V - 2

B) I - 2, II - 4, III - 1, IV - 3, V - 3

C) I - 1, II - 3, III - 2, IV - 5, V - 4

D) I - 4, II - 3, III - 4, IV - 5, V - 1

E) I - 2, II - 1, III - 2, IV - 1, V - 5

18. Uyğunluğu müəyyən edin:

Hisslərin xarici ifadəsi və onlar arasındaki uygunlugu tapın.

I - İnsanın nə kimi hisslər keçirməsi onun tənəffüs və qan dövranı üzvlərinin

fəaliyyətində xarici ifadəsini tapır.

II - İnsanın nə kimi hisslər keçirməsi əsasən onun mimikasında və intonasiyasında

daha aydın əks olunur.

III - İnsanın keçirdiyi hissləri, onun bədəninin ifadəli hərəkətlərində öz ifadəsini

tapa bilir.

1 - ünsiyyət vasitəsi kimi emosiyaları təzahür etdirir.

2 - mimika, pantomimika, jestlər, intonasiya, kinesika və proksimika

3 - insanın hissləri keçirməsi qan dövranında aydın təzahür edir.

4 - pantomimikasında öz ifadəsini tapa bilir.

5 - insanın keçirdiyi hisslər onun nitqində və üzün ifadəli hərəkətlərində özünü

göstərir.

6 - qeyri - verbal ünsiyyət vasitəsi kimi emosiyaları təzahür etdirir.

A) I - 1, II - 4, III - 5

B) I - 3, II - 5, III - 4

C) I - 2, II - 1, III - 6

D) I - 6, II - 4, III - 3

E) I - 5, II - 3, III - 2

19. Uyğunluğu tapın.

Hisslərin əsasən mühüm funksiyaları və onlar arasında uygunlugu tapın.

I - Hisslər yerinə yetirdiyi mühüm funksiyalardan biri siqnal funksiyasıdır.

II - Hisslər yerinə yetirdiyi mühüm funksiyalardan biri tənzimetmə funksiyasıdır.

III - Hisslər yerinə yetirdiyi mühüm funksiyalardan biri kommunikativ funksiyasıdır.

1 - həmin funksiyasıya onunla ifadə olunur ki, insanın keçirdiyi hisslər onun mimi - kasında, səsində, tənəffüs ahəngində və s. təzahür edir, qarşı tərəf üçün informasiya mənbəyinə çevrilir və münasibətlərin tənzimlənməsinə xidmət göstərir.

2 - həmin funksiya onunla ifadə olunur ki, insanın keçirdiyi hisslər onun fəaliyyə - tinə təsir göstərmir.

3 - həmin funksiyanın köməyi ilə ətraf aləmdə baş verən hadisələrinhansının həya - tımız üçün faydalı və ya təhlükəli olduğunu dərk edirik, sonra davranış və rəftarımızda həmin cəhətləri nəzərə alaraq fəaliyyətimizdə müəyyən dəyişikliklər edirik.

4 - hisslər insanın hərəkət və fəaliyyətinin motivi kimi çıxış edərək onları müəyyən istiqamətə yönəldə bilir.

5 - həmin funksiya onunla ifadə olunur ki, insanın keçirdiyi hisslər onun nitq və davranışna təsir göstərmir.

A) I - 2, II - 3, III - 4

B) I - 3, II - 4, III - 1

C) I - 4, II - 5, III - 3

D) I - 1, II - 2, III - 5

E) I - 5, II - 1, III - 4

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Hisslərin ifadə formalarını ardıcıllıqla müəyyən edin:

II - Ali hisslərin növləri

1 - əxlaqi

2 - insanın cisim və hadisələrə münasibətini ifadə edir.

3 - estetik

4 - insanlara bəslədiyi münasibətin mahiyyətini ifadə edir.

5 - emosiyaların və münasibətlərin təzahür formalarını ifadə edir.

6 - zehni

A) I - 2, 4, 5; II - 1, 3, 6

B) I - 3, 4, 5; II - 2, 4, 5

C) I - 1, 2, 5; II - 4, 5, 6

D) I - 2, 3, 4; II - 3, 5, 6

E) I - 4, 5, 6; II - 1, 3, 5


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə