Psixologiya 1Yüklə 4,67 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/197
tarix20.09.2017
ölçüsü4,67 Mb.
#647
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   197

 

 

 47 

 

I.1.5.   Psixologiyanın  tədqiqat metodları 

 

Ġstər elmi tədqiqat, istərsə də praktik iĢ zamanı psixoloq müəyyən  metodlardan  istifadə  edir,  baĢqa  sözlə  qarĢısına 

qoyduğu  məqsədə  nail  olmaq  üçün  öz  fəaliyyətini  müvafiq 

Ģəkildə  təĢkil  edir.  Bu  zaman  istifadə  olunan  priyomlar  və 

vasitələr  elmi  tədqiqat  metodları  adlanır.  Həmin  metodların 

köməyi ilə müvafiq elmin qanunauyğunluqları aĢkara çıxarılır. 

Elmdə  əldə  edilən  nəticələrin  gücü  tətbiq  olunan  tədqiqat 

metodlarının  təkmillik  dərəcəsindən,  onların    validliyi  və 

etibarlılığından və s. asılıdır. Metod nə qədər düzgün seçilər və 

tətbiq  olunarsa  nəticə  bir  o  qədər  səmərəli  olar,  elmin 

araĢdırdığı 

hadisələri, 

onların 


qanunauyğunluqlarını 

incəliklərinə qədər aĢkara çıxarar.  Bütün qeyd olunanlar psix-

ologiya və onun tədqiqat metodlarına da aiddir. 

Psixologiyanın öyrəndiyi hadisələr olduqca mürəkkəb və 

özünəməxsus, öyrənilməsi çətin olan hadisələrdir. Ona görə də 

bu  hadisələri  öyrənmək  üçün  həddindən  artıq  kamil,  həmin 

hadisələri araĢdırmağa imkan verən metodlardan istifadə etmək 

tələb edilir. Məhz buna görə də psixoloji tədqiqatlar müəyyən 

prinsiplərə  uyğun  Ģəkildə  həyata  keçirilməlidir.  Bu  baxımdan 

müasir  psixologiya  elmi  tədqiqatların  genetik  (tarixi)  prinsip 

əsasında  aparılmasını  vacib  hesab  edir.  Bu  prinsipə  görə 

öyrənilən hər bir psixi hadisə proses kimi nəzərdən keçirilir və 

tədqiqatçı  onun  inkiĢafının  bütün  cəhətlərini  bərpa  etməyə, 

onların  bir-birini  necə  əvəz  etdiyini  görməyə  və  anlamağa 

çalıĢır,  öyrənilən  psixi  faktı  onun  konkret  tarixində,  təsəvvür 

etməyə təĢəbbüs göstərir. Psixoloji  tədqiqat  metodlarının  təsnifi.  Psixologiyanın 

tədqiqat metodlarını hər Ģeydən əvvəl əsas və yardımçı olmaqla 

təsnif  edirlər.  Əsas  metodlara  müĢahidə  və  eksperiment 

metodlarını aid edirlər. Müşahidə  psixi  hadisələrin  gediĢinə  qarıĢmadan  onları 

sadəcə  olaraq  izləmək  yolu  ilə  empirik  məlumatların  əldə 
 

 

 48 

 

edilməsindən  ibarət  əsas  tədqiqat  metodudur.  Psixoloqun Ģəraitə,  psixi  hadisələrin  gediĢinə  qarıĢmaması,  müdaxilə 

etməməsi  müĢahidə  metodunu  xarakterizə  edən  baĢlıca 

xüsusiyyətdir.  MüĢahidə  planlı,  məqsədəmüvafiq  Ģəkildə 

həyata  keçirilir.  MüĢahidə  metodunun  üstün  cəhəti  ondan 

ibarətdir ki, bu zaman üzərinə müĢahidə aparılan bundan xəbər 

tutmur,  müĢahidə  təbii  Ģəraitdə  (iĢ  zamanı,  oyun,  dərs  və  s.) 

aparıldığına görə öz hərəkətlərində dəyiĢiklik etmirlər. 

MüĢahidə qısamüddətli, uzunmüddətli, dövrü və sistema-

tik  ola  bilir.  Qısamüddətli  müĢahidə  dəqiqələr  ərzində  insan 

psixikası və davranıĢının təzahürünü izləməklə həyata keçirilir. 

Məsələn,  müəllimin  izahına  Ģagirdlərin  münasibətini  aĢkara 

çıxarmaq üçün həmin anda onların üzərində aparılan müĢahidə 

buna misal  ola  bilər. Uzunmüddətli  müĢahidəyə  bütün  dərs  və 

ya  bütün  rüb  ərzində  aparılan  müĢahidələri  aid  etmək  olar. 

Dövrü  müĢahidəyə  gəldikdə  bu  müəyyən  dövrlərdə,  məsələn 

hər  rübün  sonunda  eyni  bir  psixi  hadisənin  təzahürünü 

izləməkdən  ibarətdir.  Dövrü  müĢahidə  psixi  hadisənin  inkiĢaf 

dinamikasını  aĢkara  çıxarmağa  imkan  verir.  Sistematik 

müĢahidə  də  inkiĢaf  dinamikasını  aĢkara  çıxarmağa  xidmət 

edir.  Lakin  burada  müĢahidə  arası  kəsilmədən  uzun  müddət 

məsələn,  bütün  dərs  ili,  müəyyən  yaĢ  dövrü  ərzində  aparılır. 

MüĢahidənin  nəticələri  qeydə  alınır,  sonradan  təhlil  və 

ümumiləĢdirmə əsasında müvafiq nəticələrçıxarılır. 

MüĢahidə  əsasən  obyektiv  nəticələrə,  psixi  hadisələrin 

gediĢini  izləməyə  imkan  verir.  Buna  baxmayaraq  müĢahidə 

zamanı  bəzi  çətinliklər  mövcud  ola  bilir.  Hər  Ģeydən  əvvəl 

psixoloq  müĢahidənin  həyata  keçirildiyi  Ģəraitdəki  dəyiĢikliyi 

müəyyən  dərəcədə  görə  bilsə  də  ona  tam  nəzarət  etmək 

imkanına malik olmur. Məhz buna görə də nəzarətdən kənarda 

qalan  amillərin  təsiri  altında  tam  dəqiq  məlumat  əldə  etmək 

çətinləĢir.  Bundan  baĢqa  müĢahidə  psixoloqun  subyektiv 

mövqeyindən  kənar  qalmaya  bilər.  Burada  psixoloqun  elmi 

baxıĢları,  təcrübəsi,  peĢə  hazırlığı  ilə  yanaĢı  formalaĢmıĢ  

 

 49 

 

qiymətləndirmə stereotipi, etik prinsipləri, ustanovkası  və s. öz təsirini  göstərə  bilər.  ġübhəsiz  müĢahidə  aparan  psixoloq  bu 

kimi təsirlərin aradan qaldırılmasına çalıĢmalıdır. 

MüĢahidənin çətinliklərindən biri də bu və ya digər psixi 

hadisənin, davranıĢ tərzinin təzahürünü uzun müddət gözləmək 

lazım  gəlməsi  ilə  baglıdır.  Ona  görə  də  psixologiyada  ən  çox 

əsas tədqiqat metodu kimi eksperimentdən istifadə olunur. Eksperiment  müĢahidədən  birinci    növbədə  onunla 

fərqlənir  ki,  bu  zaman  psixoloq  psixi  hadisələrin  gediĢinə 

qarıĢır,  tədqiqatın  təĢkili  üçün  qarĢısına  qoyduğu  məqsədə 

müvafiq olaraq Ģərait yaradır. Bu, müĢahidə zamanı Ģəraitə tam 

nəzarət edə bilməməklə bağlı çətinliyi aradan qaldırır. 

Eksperimentin  birinci  növbədə  iki  növünü  –  təbii  və  la-borator eksperiment növünü qeyd etmək olar. 

Təbii  eksperiment  rus  psixoloqu  A.F.Lazurski  (1874-

1917)  tərəfindən  irəli  sürülmüĢdür.  Təbii  eksperimentin 

məqsədi eksperiment zamanı psixi hadisələrin təzahürünə təsir 

göstərə biləcək amilləri  aradan  qaldırmaqdan ibarət olmuĢdur. 

Bu  cür    eksperiment  təbii  Ģəraitdə  (təlim,  əmək,  oyun 

Ģəraitində)  həyata  keçirilir.  Məsələn,  hansı  materialın 

Ģagirdlərin  təfəkkürünün  inkiĢafını  yüksək  inkiĢafetdirici  təsir 

göstərdiyini aĢkara çıxarmaq üçün hazırlıq səviyyəsi eyni olan 

iki  qrupdan  birində  (eksperimental  qrup)  təlim  materialları 

problem  situasiya  yaratmaq  əsasında,  digərində  (kontrol  qrup) 

ənənəvi yolla öyrədilir. Hər iki qrupda Ģagirdlərə eyni müəllim 

dərs  deyir  və  onlar  bu  iĢləri  adi  dərs  kimi  qəbul  edirlər.  Ona 

görə də heç bir həyəcan, qorxu hissi keçirmirlər. Sonra hər iki 

qrupda  yoxlama  sorğu  iĢləri  keçirilərək  hansı  qrupda  üstünlük 

olduğu aĢkara çıxarılır. 

Laborator 

eksperimentə  gəldikdə  bu  laboratoriya 

Ģəraitində, xüsusi cihazların köməyi ilə həyata keçirilir. Müasir 

dövrdə psixi hadisələrin təzahür xüsusiyyətlərini aĢkara çıxaran 

qurğular  hazırlanmıĢdır  ki,  onların  köməyi  ilə  tutarlı  elmi 

nəticələr əldə etmək mümkündür. 

Yüklə 4,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   197
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə