Psixologiya 1Yüklə 4,67 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə184/197
tarix20.09.2017
ölçüsü4,67 Mb.
#647
1   ...   180   181   182   183   184   185   186   187   ...   197

 

 

 602 

 

 1.ġagird  haqqında  ümumi  məlumat.  ġagirdin  soyadı, 

adı, atasının adı,  yaĢadığı  yer, məktəbin nömrəsi, oxuduğu si-

nif, yaĢı, sağlamlıq dərəcəsi. 

2.ġagirdin ailə Ģəraiti və ailə tərbiyəsi. Ailədəki mədəni 

məiĢət  Ģəraiti,  ailədəki  qarĢılıqlı  münasibət,  onun  tərbiyəsinə 

qayğı.  

3.ġagirdin mənsub olduğu sinif kollektivinin xarakte-

ristikası.  Sinfin  fəalları,  ictimai  və  ictimai-faydalı  iĢə  müna-

sibət,  sinfin  mənimsəmə  və  intizamı,  kollektivdə  Ģəxsiy-

yətlərarası münasibətlər, dostluq, yoldaĢlıq, sinif kollektivində 

ənənələr.  4.ġagirdin  kollektivə  münasibəti.  Kollektivin  üzvü  ol-

maq  tələbatı.  Kollektivin  rəyi  ilə  hesablaĢmaq,  onun  Ģərəfi 

uğrunda  mübarizə  aparmaq.  ġagirdin  yoldaĢları  arasında 

hörməti,  ünsiyyətliliyi  və  baĢqalarını  anlaması.  Kollektivdəki 

mənfi sosial-psixoloji hadisələrə münasibəti. 

5.ġəxsiyyətin  istiqaməti.  ġagirdin  Ģəxsi    və  iĢgüzar 

istiqaməti.  Maraqları,  onların  dərinlik  dərəcəsi,  geniĢliyi, 

davamlılığı.  Aydın  təzahür  edən  idrak  maraqları.  BaxıĢ  və 

inamı, arzu və idealları. 6.ġagirdin  iddia  səviyyəsi.  AĢağı,  uyğun  və  yüksək  id-

dia səviyyəsindən hansına malik olması. Özünüqiymətləndirmə 

və  iddia  səviyyəsinin  qarĢılıqlı  əlaqəsi.  Özünə  qarĢı 

tələbkarlığı.  Müəllim  və  yoldaĢlarının  tənqidi  qeydlərinə 

münasibəti. Özünütərbiyəsinin xüsusiyyətləri. 

7.ġagirdin  müxtəlif  fəaliyyət  növlərində  iĢtirakı.-

ġagirdin  təlimə  münasibəti,  maraqla  oxuması,  maraqsız 

oxuması, oxumaq istəməməsi. Ayrı-ayrı fənlərə  münasibəti və 

mənimsəmə səviyyəsi. Əmək fəaliyyətinə münasibəti. ġagirdin 

ictimai fəallığı, peĢə yönümü və peĢə seçməsi. 

8.Ġdrak  fəaliyyətinin  xarakteristikası.  QavrayıĢının, 

müĢahidəçiliyinin  xüsusiyyətləri.  Hafizəsinin  xüsusiyyətləri, 

hafizənin hansı tipinə malik olması. Diqqətinin xüsusiyyətləri,  

 

 603 

 

davamlılığı, keçirilməsi, dalğınlığı və s. Yaradıcı və bərpaedici təxəyyülünün 

xüsusiyyətləri. 

Obrazlı 

və 


mücərrəd 

təfəkkürünün  xüsusiyyətləri,  təfəkkürünün  müstəqillik  və 

tənqidiliyinin  inkiĢaf  dərəcəsi;  məntiqi  təfəkkürün  inkiĢafı, 

fikirlərinin  ardıcıllığı  və  sübutluluğu,  fikirləĢmək  və  nəticə 

çıxarmaq  bacarığı;  hökm  və  əqli  nəticələrindəki  müstəqillik. 

ġifahi və yazılı nitqinin inkiĢaf xüsusiyyətləri. 9.Emosional-iradi  sferasının  xüsusiyyətləri.  Pedaqoji 

təsirlərə emosional reaksiyasının xarakteri. Əxlaqi, zehni və es-

tetik  hisslərin  xüsusiyyətləri.  Emosional  oyanıqlıq  dərəcəsi, 

emosiyaların  cərəyanı  və  dəyiĢmə  sürəti,  emosiyaların  xarici 

ifadəsi.  Ġradi  xüsusiyyətləri:  məqsədyönlülüyü,  müstəqilliyi, 

təĢəbbüskarlığı, qətiliyi, təkidliliyi, özünə sahib olması və s. 10.Qabiliyyətlər.  Ümumi  və  xüsusi  qabiliyyətləri;  Ģa-

girddə  aydın  müĢahidə  olunan  qabiliyyətlər:  musiqi,  texniki, 

riyazi, təĢkilatçılıq və s.  

11.Temperament. Temperamentin hansı tipinin üstünlük 

təĢkil etməsi: sanqvinik, xolerik, fleqmatik, melanxolik. Həmin 

tipə mənsub olduğunu göstərən amillər. 

12.Xarakter.  ġagirdin  təlimə  münasibətdə  ifadə  olunan 

xarakter  əlamətləri:  səyliliyi,  fəallığı,  intizamlılığı  və  s. 

Məktəbə və sinfə münasibətdə ifadə olunan xarakter əlamətləri. 

Əməyə  münasibətdə  ifadə  olunan  xarakter  əlamətləri: 

əməksevərliyi,  vicdanlılığı,  iĢgüzarlılığı.  YoldaĢlarına  və 

böyüklərə  münasibətdə  ifadə  olunan  xarakter  əlamətləri: 

qayğıkeĢlilik,  ünsiyyətlilik.  ġeylərə  münasibətdə  ifadə  olunan 

xarakter  əlamətləri:  səliqəlilik  və  ya  səliqəsizlik,  ehtiyatlılıq, 

ehtiyatsızlıq.  Özünə  münasibətdə  ifadə  olunan  xarakter 

əlamətləri: təvazökarlıq, lovğalıq, məğrurluq və s.  13.Təcrübəçi  tələbə  kollektivin  köməyi  və  fərdi 

yanaĢma  yolu  ilə  Ģagirdin  tərbiyəsində  nə  kimi  iĢlər 

görmüĢdür? Yerinə yetirilən iĢin səmərəliliyi. 

14.Pedaqoji  nəticələr.  Gələcəkdə  həmin  Ģagirdlə  hansı 

tərbiyəvi  iĢlər  aparmaq  lazımdır?  (müəllimlər,  sinif  rəhbəri, 
 

 

 604 

 

valideynlər,  sinif  və  məktəb  kollektivi,  eləcə  də  Ģagirdin  özü tərəfindən). 

Sinif  kollektivinin  psixoloji  xarakteristikasına  gəldik-

də, o da özündə aĢağıdakı göstəriciləri əks etdirməlidir. 

I. Məktəbin bir kollektiv kimi xarakteristikası. 

II. Sinif kollektivinin strukturu. 

III.  Sinif  kollektivinin  ayrı-ayrı  fəaliyyət  növlərində 

iĢtirakının  xarakteristikası. 

IV. Sinfin davranıĢı və məqsədləri. 

V.  ġəxsiyətlərarası  münasibətlər,  kollektivdəki  mikro-

klimat. 

VI. Sinif fəalları və liderlərinin xarakteristikası. 

VII. Sinif kollektivinə təsir edən amillər. 

VIII.  Sinfi  bir  kollektiv  kimi  xarakterizə  edən  ümumi 

nəticə, gələcəkdə aparılacaq iĢ barədə təklif və məsləhətlər. 

Sinif kollektivini aĢağıdakı təxmini sxem üzrə öyrənmək 

və ona psixoloji-pedaqoji xarakteristika tərtib etmək olar. 

Sinif kollektivinin öyrənilməsi və ona psixoloji-pedaqoji xa-

rakteristika tərtib etmək üçün təxmini sxem 

 

1.Məktəbin bir kollektiv kimi xarakteristikası. Məktəb 

kollektivinin  tərbiyəlilik,  intizamlılıq,  mənimsəmə  səviyyəsi. 

Məktəbin  ictimaiyyətlə  əlaqəsi.  Məktəbin  sinif  kollektivinə 

təsiri. 


2.Sinif  kollektivinin  rəsmi  strukturu.  Sinfin  tərkibi

Onun fəalları.. Sinif nümayəndəsinin, kollektivin hörmətini qa-

zanan Ģagirdlərin qısa xarakteristikası. 

3.Sinif  kollektivinin  tədris  fəaliyyətinin  təĢkilinin 

ümumi  xarakteristikası.  Sinfin  mənimsəmə  göstəriciləri. 

Ayrı-ayrı fənlərə münasibət. 4.Sinif kollektivinin ictimai- faydalı iĢdə iĢtirakı. 

5.Sinfin  intizamı,  Ģagirdlərin  davranıĢ  normalarının,  so-

sial davranıĢ vərdiĢ və adətlərinin vəziyyəti. 6.Sinif  kollektivinin  ictimai  əhəmiyyətə  malik  olan 


Yüklə 4,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   180   181   182   183   184   185   186   187   ...   197
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə