Qadinlarin hiKMƏtnaməSİ Kİtab haqqindaYüklə 293,46 Kb.
səhifə15/15
tarix17.11.2018
ölçüsü293,46 Kb.
#80778
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

QAYNAQLAR


1. Qurani-Kərim.

2. «Ali-Məhəmməd (s) matəmində», Məhəmməd İştihardi.

3. «Aşura dərsləri», Cavad Mühəddisi, Dəftər təbliğati-islami, 1380 h. Ş.

4. «Aşura şuarları», Cavad Mühəddisi, Dəftər təbliğati-islami, 1378 h. Ş.

5. «Aşura tarixində qadınların rolu», Əli Qaimi, İntişarati-elmi-fərhəngi, 1382.

6. «Aşura qiyamçıları», Müstəfa Əsrari, İntişatati- Ələvi, 1383.

7. «Aşura elçiləri», Ətaullah Mühacirani,.

8. «Biharül-ənvaril-cameə lidürəril-əxbaril-əimmətil-əxbar», Məhəmməd Baqir ibn Məhəmməd (Əllamə Məclisi), (vəfat: 1111), Beyrut, Müəssisətül-vəfa, 1403 h. q. Çap növbəsi-2.

9. «Bəsairüd-dərəcat», Məhəmməd ibn Həsən Səffar Qummi (İbn Fərrux), (vəfat: 290 h. q.) Qum, Məktəbətül-mərəşi, 1404 h. q. Çap növbəsi-1.

10. «Bəlağətün-nisa», Əhməd ibn Əbu Tahir,.

«Vəsailüş-şiə», Məhəmməd ibn Həsən Hürr Amoli, (vəfat: 1104), tədqiq: Müəssisətü Alil-beyt (ə), Qum, Müəssisətü

səh:183


1. Alil-beyt (ə), 1409 h. q. Çap növbəsi-1.

2. «Vəqayeül-əyyam», Xiyabani, Tehran, 1375 h.ş.

3. «Qürərül-hikəm və dürərül-kiləm», Əbdülvahid Amidi Təmimi, (550 h. q.), tədqiq: Seyid Cəlalüddin Mühəddəs Ürməvi, Cameətü Tehran, Ət-təbətüs-salisə, 1360 h. ş.

4. «Qisarül-cüməl», Tehran, İntişarati-islami.

5. «Qamusur-rical», Beyrut, Darül-kutubil-elmiyyə, 1414 h.q.

6. «Qadınarın İmam Hüseyn (ə) qiyamında rolu», Zəhra Fəxr Ruhani, İntişarati-islami, 1373 h. ş.

7. «Qəhrəman Qadınlar», Mürtəza Kermani, İntişarati-hakim, 1378 h.ş.

8. «Dəaimül-islam və zikril-həlal vəl-həram vəl-qəzaya vəl-əhkam», Noman ibn Məhəmməd Təmimi, tədqiq: Asəf ibn Əliəsğər, Misir, Darül-maarif, 1389 h. q.

9. «Ehyau ülumüd-din», Məhəmməd ibn Məhəmməd Qəzzali (vəfat: 505 h. q.), Beyrut: Darül-hadi, 1412 h. q. Çap növbəsi-1.

10. «Əlamüd-din fi sifatil-möminin», Həsən ibn Məhəmməd Deyləmi (vəfat: 711 h. q.), tədqiq: Müəssisətü Alil-beyt(ə), Qum, Müəssisətü Alil-beyt(ə).

11. «əl-İxtisas», (nisbət verildiyi şəxs:) Məhəmməd ibn Məhəmməd Noman Ükbəri Bəğdadi (Şeyx Müfid) (vəfat: 413 h. q.), tədqiq: Əli Əkbər qəffari, Qum, Müəssisətün-nəşril-islami, 1414 h. q.

12. «əl-Əmali», Məhəmməd ibn Həsən Tusi (Şeyx Tusi), (vəfat: 460 h. q.) tədqiq: Müəssisətül-Besə, Qum, Darüs-seqafə, 1414 h. q. Çap növbəsi-1.

13. «əl-Əmali», Məhəmməd ibn Əli hbn Babəveyh Qummi (Şeyx Səduq), (vəfat: 381 h. q.), tədqiq: Müəssisətül-besə, Qum, Müəssisətül-Besə, 1407 h. q. Çap növbəsi-1.

«əl-Əmali», Məhəmməd ibn Məhəmməd Noman Ükbəri Bəğdadi (Şeyx Müfid) (vəfat: 413 h. q.), tədqiq: Hüseyn Ustad Vəli və Əli Əkbər qəffari, Qum,

səh:184

1. müəssisətün-nəşril-islami, 1404 h. q.2. «əl-Bidayə vən-nəhayə», İsmail ibn Ömər Dəmeşqi (ibn Kəsir), (vəfat: 774 h. q.) tədqiq: Məktəbül-maarif, Beyrut, Məktəbül-maarif.

3. «əl-Əəyanü vət-təbyin», Əmr ibn Bəhr Kənani Cahiz, (vəfat: 255 h. q.) tədqiq: Əbdüssəlam Məhəmməd Harun, Qahirə, Məktəbətül-Xanəci, 1405 h. q.

4. «ət-Təzkirətül-Həmədniyyə», Məhəmməd ibn Həsən Bağdadi (İbn Həmədun), (495 - 562 h. q.), tədqiq: Ehsan Abas və Bəkr Abas, Beyrut, Darüs-sadir, 1996 m.

5. «əl-Helm», Abdullah ibn Məhəmməd Qürəşi, (İbn Əbid-Dünya), (vəfat: 281 h. q.) tədqiq: Məhəmməd Əbdül-Qadir Əta, Beyrut, Müəssisətül-kotobüs-seqafiyyə, 1413 h. q.

6. «əd-Dürrül-mənsur fit-təfsiril-məsur», Cəlalüddin Əbdür-Rəhman Süyuti, Beyrut, Darül-fikr, 1414 h. q.

7. «əd-Dua», Süleyman ibn Əhməd Təbərani (vəfat: 360 h. q.), Müstəfa Əbdülqadir Əta, Beyrut, Darül-kotobül-elmiyyə, 1413 h. q.

8. «əl-Firdəvsi bi-məsuril-xitab», Şiruyə ibn Şəhrdar Deyləmi, (vəfat: 509 h. q.) Məhəmməd səid besyuni Zoğlul, Beyrut, Darül-kotobül-elmiyyə, 1406 h. q. Çap-1.

9. «əl-Kafi», Məhəmməd ibnYəqub Kuleyni Razi, (vəfat: 329 h. q.), tədqiq: Əli Əkbər qəffari, Beyrut, Darüs-səb və Darüt-təarüf, 1401 h. q. Çap-4.

10. «əl-Məhəccətül-bəyza fi təhzibil-ehya», Məhəmməd Möhsin ibn şah Mürtəza Feyz Kaşani, (1091 h. q.), təshih: Əliəkbər Qəffari, Qum, Cəmaətül-müdərrisin, 1383 h. q.

11. «əl-müsnəd», Əhməd ibn Məhəmməd Şeybani (İbn Hənbəl), (vəfat: 241 h. q.), tədqiq: Abdullah Məhəmməd Dərviş, Beyrut, Darül-fikr, 1414 h. q. Çap-2.

12. «əl-Əğani», Əbdülfərəc İsfəhani (Əli ibn Hüseyn), İntişatarati-Əmir Kəbir, Tehran.

səh:185


1. «Əbsarül-eyn», Səmavi (Məhəmməd ibn Tahir), Beyrut, 1377.

2. «Əlamün-nisa», Məhəmmədhəsun Məşkur, Qum, 1379 h. ş.

3. «əl-Mizan», Məhəmmədheseyn Təba-təbai, Dəftəri-intişarati-islami, Qum, çap növbəsi 5, 1417 h.q.

4. «əl-Məhasinü vəl-Əzdad», Əmr ibn Bəhr Kənani Cahiz, (vəfat: 255 h. q.) Qahirə, əl-məktəbətüt-ticariyyətül-kübra, 1350 h. q.

5. «əl-İrşad», Müfid (Məhəmməd ibn Məhəmməd Noman), Beyrut, Müəssisəyül-ələmi lil-mətbuat, çap növbəsi 3, 1399 h.q.

6. «əl-Lühuf» digər adı «əl-Məlhuf əla qətlit-təfuf», İbn Tavus (Seyyid Rəziuddin), Qum.

7. «əl-Məvaziül-ədədiyyə», Əli Meşkini Ərdəbili, (Müasir), tədqiq: Əli Əhmə Miyaneci, Qum, əl-hadi, 1406 h. q. Çap-4.

8. «əl-Möcəmül-kəbir», Süleyman ibn Əhməd Ləxmi Təbərani, (vəfat: 360 h. q.), tədqiq: Həmdi Əbdül-məcid Sələfi, Beyrut, Darü-ehyaüt-türasil-ərəbi, 1399 h. q. Çap-2.

9. «Əyanüş-şiə», Seyid Möhsin Əmin Amoli, (vəfat: 1371 h. q.), tədqiq: Seyid Həsən Əmin, Beyrut, Darüt-təarüf, 1403 h. q. Çap növbəsi-5.

10. «əl-Hikmətül-xalidə» (Cavidane xerəd), Əhməd ibn Məhəmməd Razi, (vəfat: 421 h. q.), Fars dilinə tərcümə: Təqiüddin Məhəmməd Şuştəri, Tehran, Fərhənge kavoş, 1374.

11. «əl-Xisal», Məhəmməd ibn Əli ibn Babəveyh Qummi (Şeyx Səduq), (vəfat: 381 h. q.), Qum, Müəssisətün-nəşril-islami, 1414 h. q. Çap-4.

12. «İrşadül-qülub», Həsən ibn Məhəmməd Deyləmi(vəfat: 711 h. q.), Beyrut: Müəssisətül-Əələmi, 1398 h. q. Çap növbəsi-4.

səh:186

1. «Kitabü mən la yəhzüruhül-fəqih», Məhəmməd ibn Əli ibn Babəveyh Qummi (Şeyx Səduq), (vəfat: 381 h. q.), tədqiq: Əli Əkbər Qəffari, Qum, Müəssisətün-nəşril-islami, Çap-2.2. «Kəşfül-əsrar və üddətül-əbrar», Rəşidüddin Əhməd ibn Məhəmməd Miybodiy, təshih: Əliəsğər Hikmət, Tehran, İbn Sina, 1380 h. q.

3. «Kəşfül-bəyan» (Təfsiri-Sələbi), Əbu ishaq Əhməd ibn Məhəmməd Sələbi,(vəfat: 427 h. q.), tədqiq: Əbu Məhəmməd ibn Aşur, Beyrut, Darü ehyaut-türasil-ərəbi, 1422h.q.

4. «Kənzül-ümmal fi sünənənil-əqvali vəl-əhval», Əli Müttəqi ibn Hisamüddin Hindi, (vəfat: 975 h. q.), təshih: Səfvətüs-səqqa, Beyrut, Məktəbətüt-türasil-islami, 1397 h. q. Çap-1.

5. «Kamilüz-ziyarat», Cəfər ibn Məhəmməd ibn Qulviyə (İbn Qulviyə), tədqiq: Cavad Qəyyumi, Qum, Nəşril-Qifahə, 1417 hicri-qəməri, birinci çap.

6. «Ləalil-əxbar», Beyrut, 1413 h.q.

7. «Məalis-sibteyn», Mazəndərani, Tehran, Məktəbətü nəşris-seqafətil-islamiyyə, 1408 h. q. Çap-2.

8. «Murucüz-zəhəb», Məsudi (Əli ibn Hüseyn), Darül-kutubül-elmiyyə, Beyrut.

9. «Məqtəl», Müqərrəm (Seyyid Əbdürrəzzaq Musəvi), Beyrut, çap növbəsi 3.

10. «Məqtəl», Xarəzmi, (Məhəmməd ibn Mahmud), tədqiq: Məhəmməd əs-Səmavi, Qum, Məktəbətül-Müfid.

11. «Məsum İmamların (ə) həyatı», Mehdi Pişvayi, Qum, çap növbəsi 2.

12. «Müsnədi ibn Hənbəl», Əhməd ibn Məhəmməd Şeybani (İbn Hənbəl), tədqiq: Abdullah Məhəmməd Dərviş, Beyrut, Darül-fikr, 1414 hicri-qəməri, ikinci çap.

«Miyzanül-hikmə», Məhəmməd Məhəmmədi

səh:187

1. Reyşəhri, mütərcim: Həmid Rza Şeyxi, Qum, Darül-hədis, 1377, h. ş, birinci çap.2. «Məcməül-bəyan fi təfsiril-Quran», Fəzl ibn Həsən Təbrisi (Əminül-islam), (vəfat: 584 h. q.), Seyid Haşim Rəsuli Məhəllati və Seyid Fəzlülah Yəzdi Təbatəbayi, Beyrut, Darül-mərifə, 1408 h. q. Çap-2.

3. «Müstədrəkül-vəsail və müstənbətül-məsail», Mirza Hüseyn Nəvəri Təbərsi, (vəfat: 1320 h. q.), Müəssisətü Alil-beyt (ə), 1407 h. q. Çap-1.

4. «Müsnədi-İbn Coud», Əli ibn Coud Covhəri, (vəfat: 230 h. q.), Beyrut, Müəssisətü-navər, 1410 h. q.

5. «Məcməül-bəhrəyn», Fəfrüddin Türəyhi, (vəfat: 1085 h. q.), tədqiq: Seyid Əhməd Hüseyni, Tehran, Məktəbətü nəşris-seqafətil-islamiyyə, 1408 h. q. Çap-2.

6. «Məhbubül-qülub», Qütbüddin Məhəmməd ibn Əli Deyləmi, təshih: İbrahim Dibaci və Hamid Sidqi, Tehran, Dəftəre-nəşre mirase-məktub, 1378.

7. «Mişkatül-ənvar fi qüəril-əxbar», Əli ibn Həsən Təbrisi, tədqiq: Məhdi Huşmənd, Qum, Darül-hədis, 1418 h. q. Çap-1.

8. «Məanil-əxbar», Məhəmməd ibn Əli hbn Babəveyh Qummi (Şeyx Səduq), (vəfat: 381 h. q.), tədqiq: Əli Əkbər Qəffari, Qum, Müəssisətün-nəşril-islami, 1361 h. ş. Çap-1.

9. «Məkarimül-əxlaq və məaliha», Əbubəkr Məhəmməd ibn Cəfər Xərrati, (vəfat: 327 h. q.), Qahirə, Darül-afaqil-ərəbiyyə, 1419 h. q.

10. «Məcazatün-nəbəviyyə», Məhəmməd ibn Hüseyn əl-Musəvi (Şərif Rəzi), tədqiq: Taha Məhəmməd Zeyni, Qum, Məktəbəti-Bəsirəti.

11. «Nəhcül-bəlağə», Məhəmməd ibn Hüseyn Musəvi (Şərif Rəzi), təshih və tərcümə: Seyyid Əli Nəqi Feyzül-islam, Tehran, Cavidan, 1360 h. ş.

12. «Nəhcül-fəsahə», Qum, Ənsariyan, 1375 h. ş.

səh:188


1. «Nəsayih», Qum, İntişarati-elmi-fərhəngi, 1376 h.ş.

2. «Nurus-səqəleyn», Huveyzi, Əbdül-əla ibni Cümə əl-Ərusi, Müəssisətü-İsmaili, Qum.

3. «Rəbiül-əbrar və nüsusül-əxbar», Məhmub ibn Ömər Zəməxşəri, tədqiq: Səlim ən-Nəimi, Qum, çap növbəsi 1, Mənşurati-Şərif Rəzi, 1410 h. Q. 55.

4. «Rəyahinüş-şəriə», Zəbihullah Məhəllati, Məşhəd, əl-Mötəbərül-aləmi lil-İmamir-Rza (əleyhis-səlam), 1409 h. q, birinci çap. 30.

5. «Rövzətül-üqəla və nəzhətül-füzəla», Məhəmməd ibn Həyyan Bosti, (vəfat: 354 h. q.), tədqiq: İbrahim ibn Abdullah Hazəmi, Riyaz, Darüş-şərif, 1413 h. q.

6. «Sobolül-hüdə vər-rəşad», Məhəmməd ibn Yusif Salehi Şami, (vəfat: 942 h. q.) tədqiq: Adil Əbdülmocud, Darül-kotobül-elmiyyə, 1414 h. q.

7. «Səfinətül-bihar», Beyrut, 1414 h.q.

8. «Siyrətün-nəbəviyyə», İbn Hişam (Əbdülmülk), Beyrut, Darül-cil, çap növbəsi 1, 1411 h.q.

9. «Səvabül-əəmal və iqabül-əmal», Məhəmməd ibn Əli ibn Babəveyh Qumi (Şeyx Səduq), tədqiq: Şeyx Əli əl-Ğəffari, Tehran, Məktəbətüs-Səduq. 55.

10. «Sünəni-Əbi David», Sülüyman ibn Əşəs Səcistani əl-Əzdi, tədqiq: Məhəmməd Mühyiddin Əbdül-həmid, Beyrut, Daru-ehyaüs-sünnətin-nəbəviyyə.

11. «Sünəni-ibn Macə», Məhəmməd ibn Yezid əl-Qəzvini (İbn Macə), tədqiq: Məhəmməd Fuad Əbdül-baqi, Beyrut, Daru-ehyait-turasil-ərəbi, 1395 h. q, birinci çap.

12. «Səhihi-Buxari», Məhəmməd ibn İsmayıl Buxari, tədqiq: Mustafa Dib əl-Bəğa, Beyrut, Dari-ibn Kəsir, 1410 h. q, dördünçü çap.

13. «Səhihi-Müslim», Müslim ibn Həccac əl-Qəşiri Nişaburi, tədqiq: Məhəmməd Fuad Əbdül-baqi, Qahirə, Darül-hədis, 1412 h. q, birinci çap.

səh:189


1. «Tarixi-Təbəri», Təbəri (Məhəmməd ibn Cərir), Dəmeşq, 1411 h.q.

2. «Tarixdə qadın rolu», Mürtəza Fəhim Kermani, Tehran, İntişarati Fərhəngi-islami, 1369 h.ş.

3. «Tacül-ərus min cəvahiril-qamus», Seyid Məhəmməd Mürtəza ibn Məhəmməd Hüseyni Zübeydi, (1205 h. q.), tədqiq: Əli Şiri, Beyrut, Darül-fikr, 1414 h. q.

4. «Təfsiri-İbn Kəsir», (Təfsiri-Quranil-Əzim), İsmail ibn Ömər Bosrəvi Dəmeşqi (İbn Kəsir), (vəfat: 774 h. q.), tədqiq: Əbdüləziz Qəim və Məhəmməd Əhməd Aşur və Məhəmməd İbrahim Bənna, Qahirə, Darüş-şoəb.

5. «Təfsiril-Əyyaşi-Təfsiris-Soləmi», Məhəmməd ibn Məsud Soləmi Səmərqəndi, (Əyyaşi), (vəfat: 320 h. q.), tədqiq: Haşim Rəsuli Məhəllati, Tehran, əl-məktəbətül-elmiyyə, 1380 h. q. Çap növbəsi-1.

6. «Tənbihül-xəvatir və nəzhətün-nəvazir» (Məcmuətü Vərram),Vəram ibn Əbi Fəras Həmədan, (vəfat: 605 h. q.), Beyrut, Darüt-təarüf və Darüs-səb.

7. «Təhzibül-əhkam fi şərhil-müqniə», Məhəmməd ibn Həsən Tusi (Şeyx Tusi), (vəfat: 460 h. q.), .), Beyrut, Darüt-təarüf, 1401 h. q. Çap növbəsi-1.

8. «Təhzibül-əsmai vəl-lüğat», Yəhya ibn Şərəf Nəvəvi, (vəfat: 671 h. q.), Beyrut, Darül-fikr, 1416 h. q.

9. «Üyunil-əxbar», Abdullah ibn Müslim Dəynəvəri (İbn Qüteybə), (vəfat: 267 h. q.), Qahirə, Darül-kotobül-misriyyə, 1343 h. q.

10. «Hüsnüz-zənni billah», Abdullah ibn Məhəmməd Qürəşi, (İbn Əbid-Dünya), (vəfat: 281 h. q.) tədqiq: Məhəmməd Seyid İbrahim, Qahirə, Məktəbətül-Quran.

11. «Hilyətül-övliya və təbəqatül-əsfiya», Əhməd ibn Abdullah İsfəhani, (Əbu Nəim), (vəfat: 430 h. q.), Beyrut, Darül-ketabil-ərəbi1387 h. q. Çap növbəsi-2.

12. «Hüseyn (ə) inqilabı», Mürtəza Mütəhhəri.

səh:190

1. «Camiüs-səadət», Beyrut, 1413 h.q.2. «Cameül-əxbar əv məarecil-yəqin fi üsulid-din», Məhəmməd ibn Məhəmməd Səbzvari, tədqiq: Müəssisətü Alil-beyt(ə), Qum, Müəssisətü Alil-beyt(ə).

3. «Cameül-bəyan ən təvili ayil-Quran» (Təfsiri-Təbəri), Məhəmməd ibn Cərir Təbəri (vəfat: 310 h. q.), Beyrut, Darül-fikr, 1414 h. q.

4. «Cameü bəyanil-elmi və fəzlih», Yusif ibn Əbdülbirr Nəmiri Qortubi, (vəfat: 463 h. q.) Beyrut, Darül-kotobül-elmiyyə.

5. «Şərhi-Nəhcül-bəlağə», Əbdülhəmid ibn Məhəmməd Mötəzili (İbn Əbil-Hədid), (vəfat: 656 h. q.) tədqiq: Məhəmməd Əbülfəzl İbrahim, Beyrut, Darü ehyaut-türas, 1387 h. q.səh:191

Yüklə 293,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə