Qadinlarin hiKMƏtnaməSİ Kİtab haqqindaYüklə 293,46 Kb.
səhifə3/15
tarix17.11.2018
ölçüsü293,46 Kb.
#80778
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ÖN SÖZ


Qurani-Kərim: "İstər kişi, istərsə də qadın olsun, Mən heç birinizin əməlini puça çıxartmaram. Siz (hamınız) bir-birinizdənsiniz".(1)

Tarixə nəzər saldıqda, qadın hüququnun daim tapdalanmasının, onlara qaşı olan ədalətsizliyin, hətta bəzən kiçik bir mərhəmətin onlardan əsirgənməsinin şahidi oluruq. Cahiliyyət adlanan bir dövürdə, insanlar qız uşaqlarını özlərinə ayıb bildikləri üçün, qız övladı dünyaya gəldikdə onu diri-diri basdırmaqdan belə çəkinmirdilər. Uca Allah o dəhşətli dövrü bizim üçün belə vəsf etmişdir: "Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verdikdə qəzəblənib üzü qapqara qaralar. Verilən müjdənin pisliyi üzündən tayfasından qaçıb gizlənər. (Allah bilir!) Görəsən, onu (o körpəni) zillət içində saxlayacaq, yoxsa torpağa göməcək?"(2)

səh:11
1- [1] . Ali-İmran, 195

2- [2] . Nəhl, 58-59; "Diri-diri torpağa gömülən körpə pızdan: Axı o hansı günaha görə öldürüldü?"-deyə soruçulacağı zaman: (Allaha nə cavab verəcəksiniz?)Təkvir, 8-9.

Adətən bu sözləri eşitdiyimiz zaman dərindən "ah" çəkib öz-özümüzə belə deyirik: "Onlar necədə rəhimsiz insanlar olmuşlar!" Lakin təəssüflər olsun ki, "onlar" dediyimiz insanlar, bugünkü dövrümüzdə bir növ öz xoşagəlməz əməllərinə davam etməkdədirlər. Bu fərqlə ki, o zaman qızları döğulduqdan sonra diri-diri basdırırdılar. Bu gün isə bəziləri müasir üsullarla uşaqlarının qız olduğunu bildikdə, abort yoluna əl ataraq qızlarını həyat nemətindən məhrum edirlər. Hal-hazırda baş verən bu xoşagəlməz proses, islam dininin mübarizəsi nəticəsində, cahiliyyət dövründə qızlara qarşı olan şiddət qədər qorxunc olmasa da, qadın hüququnun bugün də pozulması üçün aydın sübutdur. Halbuki dinimizə görə, qadın və kişi fərqli varlıq olsalar da, nəhayət bərabər hüquqa malikdirlər. Qadın da kişi kimi evin və cəmiyyətin əsas üzvü sayılır. Sadəcə olaraq islam dini qadına mehriban ana və uşaqların tərbiyəsinə daha artıq şəkildə məşğul olmağa diqqət yetirməsini vacib etmişdir. Kişiyə isə ailəsinin maddi və mənəvi ehtiyaclarını təmin etməyi , onlarla gözəl keçinməyi əmr etmişdir. Allah-taalanın yanında ən əziz insan isə, kişi ya qadın olmasından asılı olmayaraq çirkinliklərdən uzaq qalan və gözəl əməl sahibi olan bəndələrdir. Necə ki, Allah-taala müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərimdə belə buyurmuşdur: Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından (Adəm və Həvvadan) yaratdıq. Sonra bir-

səh:12


birinizi tanıyasınız (kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır (pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir).(1)

Bu kitabı hazırlamaqda məqsədimiz, daim qadınlara xüsusi diqqət və qayğı yetirməyə çalışan əziz xalqımıza, dinimizin qadına verdiyi dəyəri və onların Tanrı qarşısındakı vəzifələri haqda ətraflı məlumat verməkdən ibarətdir. Ümidvarıq ki, birbaşa dini mənbələrimizdəki ayə, hədis və rəvayətlərdən təşkil tapan bu kitab hörmətli və əziz qadınlarımı üçün gözəl bir mənəvi tövhə olsun. Amin!

səh:13
1- [1] . Hucurat, 13

səh:14

BİRİNCİ HİKMƏT.QADININ ÖZƏLLİKLƏRİ

QADININ DƏYƏRİ


QADININ DƏYƏRİ

1. Qadın, Qur᾽an və rəvayətlərdə həyat libası (örtüyü),(1) Tanrı ne᾽məti və gül budağı kimi gözəl ifadələrlə dəyərləndirilmişdir.(2) Necə ki, Həzrət Əli (ə) oğlu İmam Həsənə (ə) belə buyurmuşdur: (Oğlum!) Qadın qəhrəman yox, xoşətirli bir güldür.(3) Deməli, onun solmaması üçün və həmişə təravətli qalması üçün əlimizdən gələni əsirgəməməliyik.

2. Məhəmməd peyğəmbər (s) buyurur: Bir ləyaqətli qadın, min ləyaqətsiz kişidən daha dəyərlidir.(4)

QADINA VƏHY OLUR


1. Qurani-Kərim: "Mələklər dedilər: Ey Məryəm, doğrudan Allah səni seçdi, paklaşdırdı və səni

səh:15
1- [1] . Vəsailüş-şiə, övlad bölümü.

2- [2] . Həmin mənbə.

3- [3] . Nəhcül-bəlağə, 31-ci məktub.

4- [4] . Vəsailüş-şiə, c. 14, səh. 123; İrşadül-qülub, s. 175.

aləmin bütün qadınları ilə fərqləndirdi."(1)

2. Allah-taala Musanın (ə) başına gələnlərlə bağlı Quranda belə buyurur: "Biz Musanın anasına (ilham yolu ilə, yaxud röyada): "Onu (Musanı) əmizdir; elə ki ondan ötrü qorxdun, onu dəryaya (Nil çayına) at. (Uşağın suda boğulacağından) qorxma və (ayrılığına da) kədərlənmə. Biz onu sənə qaytaracaq, özünü də (şəriət sahibi olan) peyğəmbərlərdən edəcəyik!" -deyə bildirdik".(2)

QADININ ƏCRİ


İmam Sadiq (ə): Qadın öz ərinin evini səliqəyə salmaq məqsədilə nəyisə yerbəyer etdikdə, Allah-taala ona Öz (mərhəmət) nəzərini yetirər və Allah-taala (rəhmət) nəzəri ilə baxdığı heç bəndəyə əzab verməz.

Ümm Sələmə soruşdu: Bütün savablar kişilərə məxsusdur. Yazıq qadınlar üçün nə qalıb ki?

Həzrət peyğəmbər (s) buyurdu: "Bəli. Qadın, hamilə olduqda, oruc halında gecələri ibadətlə məşğul olan, malı-canı ilə Allah yolunda cihad edən şəxs kimidir. Övladını dünyaya gətirdikdən sonra, onun üçün elə bir mükafat nəzərdə tutulmuşdur ki, əzəmət və ehtişamını təsəvvür belə edə bilməzsən. Övladına süd verdiyi zaman, onun hər qurtumu müqabilində İsmayıl peyğəmbərin (s) övladlarından birini azad etməsinin savabı qədər savab qazanar. Süd

səh:16
1- [1] . Ali-İmran, ayə.

2- [2] . Qəsəs, surəsi, ayə 7.

verib qurtardıqdan sonra isə, bir mələk onun böyürünə vurar və belə söyləyər: Həyatına yenidən (günahsız olaraq) başla, çünki bağışlanmısan".(1)


QADIN VƏ UĞUR


1. Qurani-Kərim: "Aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları, əməlisaleh (yaxud evlənmək həddinə çatan) kölə və cariyələrinizi evləndirin. Əgər onlar yoxsuldurlarsa, Allah öz lütfü ilə onları dövlətli edər. Allah (lütfü, mərhəməti) geniş olan və (hər şeyi) biləndir".(2)

2. Qurani-Kərim: "(Ey mö’minlər!) Qadınlarınız sizin (övlad əkdiyiniz) tarlanızdır. İstədiyiniz vaxtda öz tarlanıza girin! Özünüz üçün qabaqcadan yaxşı əməllər hazırlayın! Allahdan qorxun və (Qiyamət günü) Onun hüzuruna gedəcəyinizi bilin!".(3)

3. Allahın rəsulu (s) buyurur: "Kimə bu dörd şеy qismət olsa, dünyа vә ахirәtin хеyir-bərəkətini qаzаnаr: 1. Gümrah (sаğlаm) bәdәn; 2. Zikr еdәn dil; 3. Zikr еdәn qәlb; 4. Sаlеh əməlli həyat yoldaşı. "(4)

4. Allahın rəsulu (s) buyurur: "Ruzi, həyat yoldaşı vә evliliklә birgədir. "(5)

5. Allahın rəsulu (s) buyurur: "Kişinin

səh:17
1- [1] . Əmali-Səduq, səh. 496; Əmali-Tusi, səh. 618; Biharül-ənvar, c. 104, səh. 106.

2- [2] . Nur surəsi, ayə 32.

3- [3] . Bəqərə surəsi, ayə 223.

4- [4] . Müstәdrәkül-vәsаil, c. 14, sәh. 108.

5- [5] . Üsuli-kаfi, c. 5, sәh. 331.

xoşbəxtliyindən biri də ləyaqətli həyat yoldaşına sahib olmasıdır."(1)

6. İmam Sadiq (ə): "Atam Həzrət Baqir (ə) yanına gələn bir kişidən soruşdu: "Ailə qurmusan?". Kişi "xeyr"-deyə cavab verdi. Atam buyurdu: " Dünya və onda olanların hamısı mənim olsa belə, bircə gecə həyat yoldaşımsız sübh etməyi istəmərəm". Sonra sözünü davam etdirərək buyurdu: "Ailə quran şəxsin iki rəkət namazı, subayın gecələr ibadət edib, gündüzlər oruc tutmasından daha üstündür".

Daha sonra atam həmin şəxsə 7 dinar verib buyurdu: "Bu pulla evlənmək ücün zəruri olan ehtiyaclarını ödə. Çünki Allahın rəsulu (s) buyurmuşdur: "Ailə qurmaq ruzinin çoxalmasına səbəb olar".(2)

7. İmam Sadiq (ə) buyurur: "Atam İmam Baqir (ə) hər vaxt çətinə dara-düşəndə, qəmli hadisələrlə üzləşəndə, qadın və uşaqlarını toplayıb birlikdə Allah-taalaya dua edərdi. Bununla da, çətinlikləri və qəm-qüssələri sona yetərdi".(3)

8. İmam Kazim (ə) buyurur: Xeyir-bərəkətinin çoxu qadınlardadır.(4)

9. İmam Sadiq (ə) buyurur: Mömin şəxs üç şey

səh:18
1- [1] . əl-Kafi, c.5,səh. 327 , hədis 4.

2- [2] . Vəsailüş-şiə, c. 14, səh.7.

3- [3] . Səfinətül-biharil-ənvar, c.1, səh.447.

4- [4] . Vəsailüş-şiə, c. 14, səh. 11.

üçün (axirətdə) hesab verməz: Yediyi yemək, geydiyi paltar və ona günahlardan uzaqlaşmaq üçün yardım edən ləyaqətli qadın.(1)

QADIN,ŞADLIQ VƏ LƏZZƏT


QADIN,ŞADLIQ VƏ LƏZZƏT

1. İmam Sadiq (ə): On şey şadlıq gətirir: Piyada gəzmək, minik, suya girmək, yaşıllığı seyr etmək, yemək-içmək, gözəl qadına baxmaq,(2) qadınla (ailəsi ilə) bir yataqda yatmaq, diş fırçalamaq, hamamda və ya digər yerdə başını gül suyu ilə yumaq, (yaşlı-müdrik) kişilərlə söhbət etmək.(3)

2. İmam Sadiq (ə) buyurur: "İnsanlar istər dünyada və istərsə də axirətdə qadınlardan aldıqları ləzzət qədər heç bir şeydən ləzzət almırlar... Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdu: "Behişt əhli nikahdan aldıqları ləzzət qədər heç bir şeydən, nə yeməkdən, nə də ki içməkdən ləzzət almırlar".(4)

QADIN ARAMLIĞA SƏBƏB OLUR


1. Qurani-Kərim: "Onların (qadınlar) yanında aramlıq tapasınız deyə sizin üçün (mələklərdən, cinlərdən və başqa məxluqlardan deyil) öz cinsinizdən zövcələr yaratmacı və sizin aranızda (ər-arvadın, yaxud insanların arasında) dostluq əlaqəsi,

səh:19
1- [1] . əl-Kafi, c. 6, səh. 180; Təhzibül-əhkam, c. 7, səh. 401.

2- [2] . Məqsəd halal baxışdır.

3- [3] .  əl-Məhasin, c. 1, səh. 87, hədis 40.

4- [4] . Vəsailüş-şiə, c.20, səh. 23-24.

batini mehr-məhəbbət yaratması onun nişanələrindəndir, həqiqətən, bunda düşünən bir qövm üçün (Allahın tovhidi, qüdrəti və hikmətinə dair) nişanələr vardır."(1)

2. Qurani-Kərim: "Onlar (qadınlar) sizin üçün libasdırlar və siz onlar üçün libassınız (hər biriniz digərinin zinəti, eyiblərini örtən, onu günahdan qoruyan və aramlığına səbəbdir).

3. İmam Rza (ə) buyurur: "Toy məclisinin gecə qeyd olunması Allahın rəsulunun qoyduğu adətdir. Çünki Allah gecəni aramlıq və rahatlıq üçün yaratmışdır. Qadın da aramlıq və rahatlıq yaradan vasitədir".(2)

səh:20
1- [1] .  Rum, 21.

2- [2] . Vəsailüş-şiə, c.20, səh. 23-24.
Yüklə 293,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə