Qafqaz universiteti NƏŞRİ baki 2013Yüklə 3,62 Kb.

səhifə1/135
tarix17.09.2018
ölçüsü3,62 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QAFQAZ UNİVERSİTETİ NƏŞRİ 
BAKI - 2013 


 
 
Q a f q a z   U n i v e r s i t e t i   N ə ş r i  
  
 
 
 
 
RƏYÇİLƏR: 
Prof. Vilayət VƏLİYEV 
AR, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi 
İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitunun 
direktoru, iqtisad elmlər doktoru
 
Prof. Rəsul BALAYEV 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
professoru, iqtisad elmlər doktoru
 
Prof. Yusuf TUNA 
Türkiyə Respublikası, 
İstanbul Ticarət Universiteti 
 
Dr. Həzi EYNALOV 
Qafqaz Universiteti, iqtisadiyyat və 
idarəetmə fakultəsinin dekanı 
 
 
ELMİ REDAKTOR: 
Dr. Mayis ƏZİZOV 
Qafqaz Universiteti, İqtisadiyyat və  
İdarəetmə Fakultəsinin dekan müavini  
 
DİZAYN: 
Sahib KAZIMOV 
ISBN: 978-9952-34-585-8 
Qafqaz Universiteti Nəşriyyat Komissiyasının Ç-QU-15010-000/014 saylı 
30.04.2009 tarixli təklifi və Elmi Şurasının 13.05.2009 tarix, 2009/80.02 sayılı 
qərarıyla Universitet nəşri olaraq çap olunmasına qərar verilmişdir. 
 
Bu kitabın Azərbaycanda nəşr hüquqları Qafqaz Universitetinə aiddir. 
Müəllifin icazəsi olmadan qismən və ya tamamən yenidən nəşr oluna bilməz. 
 
Yenilənmiş II nəşr.  
© Qafqaz Universiteti, Bakı, 2013 
 
Qafqaz Universiteti 
AZ0101, Xırdalan şəhəri, Həsən Əliyev küç., 120, Abşeron, Bakı, Azərbaycan 
Tel: (+994 12) 448 28 62/66, Faks: (+994 12) 448 28 61/67 
e-mail: info@qu.edu.az; www.qu.edu.az


 
 

 
İÇİNDƏKİLƏR 
 
ÖN SÖZ 

BİRİNCİ FƏSİL 
MALİYYƏ QAVRAMI, TARİXİ VƏ ƏHATƏ DAİRƏSİ 

1.1. MALİYYƏ QAVRAMI
 

1.2. MALİYYƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ FUNKSİYALARI
 

1.3. DÖVLƏT MALİYYƏSİNİN ƏHATƏ DAİRƏSİ
 

1.4. DÖVLƏT MALİYYƏSİNİN TARİXİ
 

1.4.1. MERKANTİLİZM 

1.4.2. KAMERALİZM 

1.4.3. FİZİOKRATLAR 

1.4.4. KLASSİK LİBERAL NƏZƏRİYYƏÇİLƏR 
10 
1.4.5. KEYNES NƏZƏRİYYƏSİ 
12
 
1.5. DÖVLƏT MALİYYƏSİNİN VƏZİFƏLƏRİ
 
13 
1.5.1. BAZARIN MÜVƏFFƏQİYYƏTSİZLİYİ 
14 
1.5.2. QAYNAQ BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ VƏZİFƏSİ 
15 
1.5.3. ORTAQ ƏMTƏƏ QAYNAQLARI 
15 
1.5.4. GƏLİRİN YENİDƏN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ VƏZİFƏSİ 
17 
1.5.5. İQTİSADİYYATIN TƏNZİMLƏNMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR VƏZİFƏSİ 
18 
1.6. İCTİMAİ MALLAR
 
18 
1.7. QİSMƏN İCTİMAİ MALLAR
 
20 
1.8. ƏTRAF TƏSİRLƏR
 
21 
1.9. RİSK VƏ XAOS
 
22 
İKİNCİ FƏSİL 
DÖVLƏT SEKTORU VƏ İQTİSADİ TƏSİRLƏRİ 
24 
2.1. DÖVLƏT SEKTORU QAVRAMI
 
24 
2.2.  İQTİSADIYYATDA DÖVLƏT SEKTORUNUN YERİ İLƏ                             
ƏLAQƏLİ GÖRÜŞLƏR
 
25 
2.2.1.  KLASSİK İQTİSADÇILARIN FİKİRLƏRİ 
25 
2.2.2.  KEYNES VƏ KEYNESÇİ İQTİSADÇILARIN FİKİRLƏRİ 
27 
2.2.3.  MONETARİST İQTİSADÇILARIN FİKİRLƏRİ 
28 
2.2.4.  RASİONAL PROQNOZÇULAR NƏZƏRİYYƏSİ TƏRƏFDARLARININ FİKİRLƏRİ 
29 
2.2.5.  TƏKLİFYÖNÜMLÜ İQTİSADÇILARIN FİKİRLƏRİ 
30  


 
 
ii 
ÜÇÜNCÜ FƏSİL 
MALİYYƏ SİSTEMİ ANLAYIŞI VƏ                                        
AZƏRBAYCAN MALİYYƏ SİSTEMİ 
32 
3.1. MALİYYƏ SİSTEMİ ANLAYIŞI
 
32 
3.2. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ SİSTEMİ
 
33 
3.3. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ SİSTEMİNİN    
FORMALAŞMASI
 
38 
3.4. BÜDCƏ SİSTEMİ
 
42 
3.5. KEÇİD DÖVRÜNDƏ MALİYYƏ MÜNASİBƏTLƏRİ
 
42 
DÖRDÜNCÜ FƏSİL  
DÖVLƏT FƏALİYƏTLƏRİNİN İQTİSADİ TƏSİRLƏRİ 
49 
4.1.  DÖVLƏT SEKTORUNUN İQTISADİYYATDAKI PAYI VƏ 
FƏALİYƏTLƏRİNİN OPTİMAL SƏVİYYƏSİ
 
49 
4.2.  DÖVLƏT FƏALİYYƏTLƏRİNİN İQTİSADİ STRUKTURA TƏSİRİ
 
51 
4.3.  DÖVLƏT XƏRCLƏRİ VƏ İQTİSADİ TƏSİRLƏRİ  
51 
4.3.1. REAL XƏRCLƏRİN TƏSİRLƏRİ
 
53 
4.3.2. TRANSFER XƏRCLƏRİNİN TƏSİRLƏRİ
 
55 
4.4.  DÖVLƏT GƏLİRLƏRİ VƏ İQTİSADİ TƏSİRLƏRİ
 
56 
4.4.1. VERGİ VƏ OXŞAR GƏLİRLƏRİN TƏSİRLƏRİ
 
57 
4.4.2. VERGİDƏN BAŞQA DİGƏR GƏLİRLƏRİN TƏSİRLƏRİ
 
58 
4.5. ÖDƏMƏLƏR BALANSI ÜZƏRİNDƏKİ TƏSİRLƏR
 
60 
4.6. GƏLİR BÖLGÜSÜ ÜZƏRİNDƏKİ TƏSİRLƏRİ
 
63 
4.7.  BÜDCƏ KƏSİRLƏRİNİN MEYDANA GƏLMƏSİ VƏ                       
İQTİSADİYYATA TƏSİRLƏRİ
 
63 
4.7.1. DÖVLƏT SEKTORUNDA OLAN BALANSSIZLIQLAR VƏ GÖSTƏRİCİLƏRİ
 
63 
4.7.2. BÜDCƏ KƏSİRLƏRİ
 
65 
4.7.3. BÜDCƏ PROFSİTİ
 
66 
4.8.  BÜDCƏ KƏSİRLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASININ                           
MALİYYƏ MƏNBƏLƏRİ
 
68 
4.8.1. VERGİLƏRİN ARTIRILMASI
 
68 
4.8.2. EMİSSİYA
 
71 
4.8.3. BORCLANMA
 
73 
4.8.4. DİGƏR GƏLİR MƏNBƏLƏRİ
 
76 
4.9. DÖVLƏT XƏRCLƏRİNDƏ NƏZARƏTİN TƏMİN EDİLMƏSİ
 
77 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə