Qaydalari I. Ümumi müddəalarYüklə 113,99 Kb.
tarix14.04.2018
ölçüsü113,99 Kb.
növüQaydalar

" Qeydə alınmışdır "

Azərbaycan Respublikası

Ədliyyə Nazirliyi

 

Qeydiyyat №2657

 

8” fevral 2001-ci il 

     Nazir _______________ F. F. Məmmədov

 


Təsdiq edilmişdir”

Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə heyətinin

31” yanvar 2001-ci il tarixliqərarı ilə.

Protokol № 3

 

İdarə heyətinin sədri________________E. S. Rüstəmov

 

Azərbaycan Respublikası müvəkkil banklarının açıq valyuta mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi

QAYDALARI

I. Ümumi müddəalar

1.1.         Bu Qaydalar "Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında", "Banklar haqqında" və "Valyuta tənzimi haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunlarına müvafiq surətdə işlənib hazırlanmışdır. Qaydalar müvəkkil banklar tərəfindən aparılan xarici valyuta əməliyyatları üzrə məzənnə risklərinin tənzimlənməsinə xidmət edir.[1]

1.2.         Bu Qaydaların məqsədləri üçün “kredit təşkilatı” və “bank” anlayışları “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “rezidentlər”“qeyri-rezidentlər”“xarici valyuta”, “valyuta əməliyyatları” və “müvəkkil bank” anlayışları “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “bank metalları” anlayışı isə “Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə şərh edilmiş mənada istifadə edilir. [2]

1.3.         Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə təfsir edilmiş anlayışlardan əlavə, bu Qaydaların mətnində istifadə olunmuş digər terminlər aşağıdakı kimi anlaşılmalıdır:

1.3.1.              Valyuta mövqeyi – müvəkkil bankların bu və ya digər valyutada (o cümlədən, bank metallarında) tələbləri və öhdəlikləridir. [3]

1.3.2.              Açıq valyuta mövqeyi - müvəkkil bankların ayrı-ayrı xarici valyutalarda tələblərinin və öhdəliklərinin (o cümlədən, hesablaşmaları tamamlanmamış əməliyyatlar üzrə balansdankənar tələblərin və öhdəliklərin) məbləğləri arasında, mübadilə məzənnəsinin əlverişsiz dəyişməsi şəraitində itkilər riski yaradan fərqdir.

1.3.3.              Qısa açıq valyuta mövqeyi - hər-hansı xarici valyutada balans və balansdankənar öhdəliklərin məbləğinin balans və balansdankənar tələblərin məbləğindən çox olduğu açıq valyuta mövqeyidir.[4]

1.3.4.    Uzun açıq valyuta mövqeyi - hər-hansı xarici valyutada balans və balansdankənar tələblərin məbləğinin balans və balansdankənar öhdəliklərin məbləğindən çox olduğu açıq valyuta mövqeyidir.[5]

1.3.5. Məcmu açıq valyuta mövqeyi - bütün uzun açıq valyuta mövqelərinin manat ekvivalentində məbləğlərinin cəmi ilə bütün qısa açıq valyuta mövqelərinin manat ekvivalentində məbləğlərinin cəmi arasında mütləq kəmiyyətcə böyük olan göstəricidir. Məcmu açıq valyuta mövqeyi sərbəst dönərli valyutalar və qapalı valyutalar üzrə ayrılıqda hesablanır. Bu zaman uzun açıq valyuta mövqeləri"plyus", qısa açıq valyuta mövqeləri isə "minus" işarəsi ilə işarələnir.

1.3.6. Qapalı valyuta mövqeyi - hər-hansı xarici valyutada balans və balansdankənar tələblərin məbləğinin balans və balansdankənar öhdəliklərin məbləğinə bərabər olduğu valyuta mövqeyidir.[6]

1.3.7.           Açıq valyuta mövqeyi limiti - açıq valyuta mövqeyinin manat ekvivalentinin bankın kapitalına nisbətinə Azərbaycan Respublikası Milli Bankı (bundan sonra mətn üzrə "Milli Bank") tərəfindən təyin edilən kəmiyyət məhdudiyyətidir.

1.3.8.           Bankın kapitalı - Milli Bankın müəyyən etdiyi qaydada hesablanan məcmu kapitaldır.

1.3.9. Sərbəst dönərli valyutalar - bu Qaydalara 2 №-li əlavədə göstərilmiş valyutalardır.

1.3.10.               Qapalı valyutalar - bu Qaydalara 2 №-li əlavədə göstərilmiş valyutalar istisna olmamaqla yerdə qalan bütün xarici valyutalardır.

1.3.11.               Günün yekun məzənnəsi - açıq valyuta mövqeyinin hesablandığı tarixdə iş gününün yekununa Milli Bankın elan etmiş olduğu rəsmi məzənnə və ya rəsmi məzənnə üzrə hesablanmış çarpaz (kross) məzənnədir.

1.3.12.               Struktur valyuta mövqeyi - inflyasiyanın və valyuta risklərinin bankın kapitalına təsirini minimallaşdırmaq məqsədilə qəbul edilmiş uzunmüddətli valyuta mövqeləridir. Bu cür mövqeyə bankların xaricdə törəmə müəssisələr təsis etməsi, səhmlərini xarici valyutada emissiya edərək yerləşdirməsi və möhtəkirlik xarakterinə malik olmayan digər əməliyyatlar üzrə açılmış mövqeləri aid edilə bilər.

1.4.         Açıq valyuta mövqeyinin hesablanması məqsədilə nəzərə alınan xarici valyutada, bank metallarında tələblər və öhdəliklər, eləcə də balansdankənar tələblər və öhdəliklər Milli Bank tərəfindən müəyyən edilir.[7]

1.5.         Açıq valyuta mövqeyinin hesablanması məqsədilə balansdankənar öhdəliklər xalis məbləğdə, yəni həmin valyutada hesab qalıqları və ya müddətli depozitlərlə təmin edilmiş hissəsi çıxılmaqla nəzərə alınır. Bu zaman depozit bank tərəfindən xüsusi hesabda bloklaşdırılmalıdır.

Bank tərəfindən verilmiş qarantiyalar üçüncü tərəf qismində çıxış edən banklardan alınmış qarantiyalarla təmin olunduqda, xalis məbləğdə (yəni həmin valyutada alınmış qarantiyalar çıxılmaqla) nəzərə alınır, bu şərtlə ki, üçüncü tərəf bank uzunmüddətli öhdəlikləri üzrə “Standard and Poors” beynəlxalq reytinq agentliyinin BBB-dən aşağı olmayan və ya digər beynəlxalq agentliklərinin (məsələn, Moody’s, BankWatch və ya Fitch) həmin reytinqə uyğun reytinqinə malikdir. [8]

//çıxarılıb////çıxarılıb////çıxarılıb// [9]

1.7. Açıq valyuta mövqeyi müvəkkil banklar tərəfindən icmal balans məlumatlarına əsasən günün yekun məzənnəsi üzrə gündəlik hesablanmalıdır.

II. Açıq valyuta mövqeyi limitlərinin təyin edilməsi

2.1. Müvəkkil bankların valyuta-məzənnə risklərinin məhdudlaşdırılması məqsədilə Milli Bank aşağıda göstərilən mövqelər üzrə açıq valyuta mövqeyi limitlərini müəyyən edir:

2.1.1.    Sərbəst dönərli valyutalar üzrə uzun açıq valyuta mövqeyi limiti;

2.1.2.    Sərbəst dönərli valyutalar üzrə qısa açıq valyuta mövqeyi limiti;

2.1.3.              Sərbəst dönərli valyutalar üzrə uzun məcmu açıq valyuta mövqeyi limiti;

2.1.4.    Sərbəst dönərli valyutalar üzrə qısa məcmu açıq valyuta mövqeyi limiti;

2.1.5.              Qapalı valyutalar üzrə uzun açıq valyuta mövqeyi limiti;

2.1.6.              Qapalı valyutalar üzrə qısa açıq valyuta mövqeyi limiti;

2.1.7.              Qapalı valyutalar üzrə uzun məcmu açıq valyuta mövqeyi limiti;

2.1.8.              Qapalı valyutalar üzrə qısa məcmu açıq valyuta mövqeyi limiti;

2.1.9.              Bank metalları üzrə uzun məcmu açıq valyuta mövqeyi limiti;

2.1.10.       Bank metalları üzrə qısa məcmu açıq valyuta mövqeyi limiti.[10]

2.2.           Müvəkkil bankların açıq valyuta mövqeyi limitlərinin həddi Milli Bankın İdarə heyəti tərəfindən müəyyən olunur.

2.3.           Milli Bank tərəfindən müəyyən edilmiş açıq valyuta mövqeyi limitləri yalnız əməliyyat gününün yekun icmal balansının nəticələrinə şamil edilir. Bankların əməliyyat günü ərzində açdıqları valyuta mövqeləri Milli Bank tərəfindən tənzimlənmir.III. Struktur valyuta mövqeyinin idarə olunması

3.1.          Açıq valyuta mövqeyi hesablanarkən banklar, Milli Bankla qabaqcadan razılaşdırmaq şərtilə, struktur valyuta mövqelərini nəzərə almaya bilər.

3.2.          Struktur valyuta mövqeyinin açıq valyuta mövqeyinin hesablamalarında nəzərə alınmaması üçün aşağıdakı şərtlərə əməl edilməlidir:

i.                    valyuta mövqeyinin uzun müddətə və möhtəkirlik məqsədləri olmadan qəbul edilməsi əsaslandırılmalıdır;

ii.                  valyuta mövqeyi bank kapitalının qorunması məqsədilə qəbul edilməlidir;

iii.                struktur valyuta mövqeyi üzrə müstəsna hallar (onun hesablamalarda nəzərə alınmaması nəzərdə tutulur) ardıcıl tətbiq edilməli və bu mövqenin mövcud olduğu bütün müddət ərzində dəyişilməz qalmalıdır.

3.3.          Struktur valyuta mövqeyi üzrə müstəsna halların razılaşdırılması üçün banklar Milli Banka rəsmi əsaslandırılmış vəsatət təqdim etməlidir.

3.4.          Milli Bank 10 iş günü ərzində vəsatətləri təhlil edərək struktur valyuta mövqeyinə dair qərarı barədə banklara rəsmi cavab verməlidir.IV. Müvəkkil bankların açıq valyuta mövqeyinə dair hesabatı

4.1.          Müvəkkil banklar bu Qaydalara 1 №-li əlavədə göstərilmiş formada açıq valyuta mövqeyinə dair hesabatlar tərtib edərək Milli Banka təqdim etməlidirlər.

4.2.          hesabatlara həm ölkə daxilində, həm də xaricdə yerləşən filiallar üzrə icmal məlumatlar daxil edilməlidir. Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda filiala malik olan banklar, paralel olaraq, yalnız ölkə daxilində fəaliyyət göstərən struktur vahidləri üzrə məlumatları əks etdirən identik hesabat formaları da tərtib edərək Milli Banka təqdim etməlidir.

4.3.   Açıq valyuta mövqeyinə dair günlər üzrə tərtib olunmuş həftəlik hesabatlar hesabat həftəsindən sonrakı ilk iş günü Milli Banka təqdim edilməlidir.[11]V. Açıq valyuta mövqeyi limitlərinin və hesabatların təqdim olunması qaydalarının pozulmasına görə müvəkkil bankların məsuliyyəti

5.1.           Bu Qaydaların tələblərini pozan banklar və bank inzibatçıları qanunvericiliyə müvafiq qaydada məsuliyyət daşıyırlar.[12]

//çıxarılıb////çıxarılıb////çıxarılıb////çıxarılıb// [13]

//çıxarılıb//

//çıxarılıb//

//çıxarılıb//

//çıxarılıb//

//çıxarılıb////çıxarılıb//

//çıxarılıb//

//çıxarılıb////çıxarılıb//

//çıxarılıb////çıxarılıb////çıxarılıb////çıxarılıb////çıxarılıb//

VI. Yekun müddəalar

6.1.           Bu Qaydalar qüvvəyə mindiyi vaxtdan Milli Bankın 28 oktyabr 1996-cı il tarixli 64 №-li "Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəkkil bankların açıq valyuta mövqeyi üzrə limitlərin müəyyən edilməsi Qaydaları", 28 noyabr 1998-ci il tarixli 116 №-li "Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəkkil bankların açıq valyuta mövqeyi üzrə limitlərin müəyyən edilməsi Qaydalarına əlavə və dəyişikliklər haqqında" təlimatı göstərişləri, habelə, 29 dekabr 1998-ci il tarixli 05/05-1319 №-li və 22 noyabr 1999-cu il tarixli 05/05-1358 №-li məktubları qüvvəsini itirmiş hesab edilir.

6.2.    Bu Qaydalar 22 fevral 2001-ci il tarixdən qüvvəyə minir.

 

  

 


Azərbaycan Respublikası müvəkkil banklarının

açıq valyuta mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi və

tənzimlənməsi Qaydalarına Əlavə 1[14]

Açıq valyuta mövqeyinə dair

HESABAT

("        "                            20    -ci il)

 


Bankın adı__________________________

Məsul şəxs: __________________________

Telefon: __________________________

Valyuta

AMB məzənnəsi

Tələblər (valyutada)

Öhdəliklər (valyutada)

Manat ekvivalentində

Açıq valyuta mövqeyi (AVM)

AVM

əmsalı %

 

 

Balans üzrəBalans dan kənar

Cəmi

Balans üzrə

Balans dan kənar

Cəmi

Cəmi tələblər

Cəmi öhdəliklər

Uzun

Qısa

 

Valyuta

 

 Valyuta

AZN

Valyuta

AZN

 

USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ

SDV-lər üzrə

Man.

 

Man.

 

-

Digər valyutalar

Digər valyutalarMan.

 

Man.

 

-

 

Qiymətli metallar

Man.

 

Man.

 

-

Hesabat tarixinə bankın kapitalı ______________________________ manat təşkil edir                                                   

 

SDV üzrə məcmu AVM

 

 

 

Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)

Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM

 

 

 

 

 

  

 

Azərbaycan Respublikası müvəkkil banklarınınaçıq valyuta mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi

və tənzimlənməsi Qaydalarına

Əlavə 2[15]

Azərbaycan Respublikası müvəkkil banklarının açıq valyuta mövqeyilimitlərinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi Qaydaları" nın

məqsədləri üçün istifadə olunan sərbəst dönərli valyutalar

 

"Azərbaycan Respublikası müvəkkil banklarının açıq valyuta mövqeyi limitlərininmüəyyən edilməsi və tənzimlənməsi Qaydaları"nın məqsədləri üçün sərbəst dönərli

valyutalar dedikdə, aşağıdakı ölkələrin valyutaları nəzərdə tutulur: 

S/№

                  Emitent

                         Valyutanın adı

İSO kodu

1.

Amerika Birləşmiş Ştatları

ABŞ dolları

USD

2.

Avropa İttifaqı

Avro və ona fiks olunmuş məzənnə ilə bağlı valyutalar

EUR

3.

Avstraliya

Avstraliya dolları

AUD

4.

Kanada

Kanada dolları

JAD

5.

Danimarka

Danimarka kronu

DKK

//çıxarılıb//

//çıxarılıb//

//çıxarılıb//

//çıxarılıb//

7.

İslandiya

İslandiya kronu

ISK

8.

Yaponiya

Yen

YPY

9.

Yeni Zelandiya

Yeni Zelandiya dolları

NZD

10.

Norveç

Norveç kronu

NOK

11.

İsveç

İsveç kronu

SEK

12.

İsveçrə

İsveçrə frankı

JHF

13.

Böyük Britaniya

Birləşmiş KrallığıFunt sterlinq

GBP

14.

Beynəlxalq Valyuta Fondu

Xüsusi Borcalma Hüquqları

XDR

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

1.      23 yanvar 2007-ci il tarixli 04 nömrəli Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə heyətinin Protokolu (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2007-ci il, № 02-03-04)

2.      17 dekabr 2008-ci il tarixli 37 nömrəli Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin Protokolu (Azərbaycan Respublikasının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2009-cu il, № 01)

 
: system -> files -> legislation
legislation -> Qəsdən adam öldürmə işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
legislation -> Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında
legislation -> Valideynlərin və digər qohumların uşaqla ünsiyyətdə olmaq hüquqları ilə əlaqədar qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun q ə r a r I
legislation -> Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xüsusi sənədləri haqqında
legislation -> Oğurluq, soyğunçuluq və quldurluğa dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
legislation -> Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyi istisna edən xəstəliklərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında
legislation -> Qərara alıram: Aşağıdakı şəxslər inzibati-iqtisadi məhkəmələrin hakimləri təyin edilsinlər: 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
legislation -> Azərbaycan respublikasi əMƏk və ƏhaliNİn sosial müdafiƏSİ naziRLİYİNİn kollegiyasi
legislation -> Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə
legislation -> Uşaqlar üçün valideynlərinin aliment tutulan, manat və xarici valyuta ilə aldıqları əmək haqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin növlərinin müəyyən edilməsi barədə


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə