Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında azərbaycan respublikasi naziRLƏr kabinetiNİn qərari "Yüklə 37,54 Kb.

tarix03.11.2018
ölçüsü37,54 Kb.
növüQaydalar


 

  

“Xüsusi gömrük prosedurları daxilində ekvivalent mallardan istifadə Qaydaları”nın təsdiq 

edilməsi haqqında

 

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

  

“Azərbaycan  Respublikası  Gömrük  Məcəlləsinin  təsdiq  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan Respublikası  Qanununun  tətbiqi  barədə”  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  2011

-ci  il  15 

sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanının 1.3.6

-

cı yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

 

QƏRARA ALIR: 

“Xüsusi  gömrük  prosedurları  daxilində  ekvivalent  mallardan  istifadə  Qaydaları”  təsdiq 

edilsin (əlavə olunur).

 

  Azərbaycan

 

Respublikasının Baş

 naziri 

    Artur Rasi-

zadə

 

  Bakı şəhəri, 6 sentyabr 2013

-cü il 

   

№ 251

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2013-


cü il 6 sentyabr tarixli 251 nömrəli 

qərarı ilə

 

təsdiq edilmişdir 

  

Xüsusi gömrük prosedurları daxilində ekvivalent mallardan istifadə

 

  

Q A Y D A L A R I  

  

1. Ümumi müddəalar

 

  1.1.  Bu  Qaydalar  Azərbaycan  Respublikasının  Gömrük  Məcəlləsinin  (bundan  sonra 

Gömrük  Məcəlləsi)  173.5-

ci  maddəsinə  əsasən  hazırlanmışdır  və  xüsusi  gömrük  prosedurları 

daxilində ekvivalent mallardan istifadə qaydalarını müəyyən edir.

 

1.2.  Xüsusi  gömrük  proseduru  altında  yerləşdirilmiş  malların  əvəzinə  saxlanca  qoyulan, istifadə edilən və ya emal edilən daxili mallar ekvivalent mallar hesab olunur.

 

1.3. Xaricdə emal prosedurunda ekvivalent mallar bu prosedur altında yerləşdirilmiş daxili malların əvəzinə emal olunan xarici mallardan ibarətdir.

 

1.4.  Ekvivalent  mallar  əvəz  etdikləri  mallarla  eyni  keyfiyyətə,  eyni  texniki  göstəricilərə  və xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə eynirəqəmli koda malik olmalıdır.

 

  2. Xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların ekvivalent mallarla əvəz 

edilməsi

 

  2.1.  Gömrük  orqanı  xüsusi  gömrük  proseduru  altında  yerləşdirilmiş  malların  əvəzinə 

ekvivalent mallardan istifadəyə şəxsin müraciəti olduğu halda icazə verir.

 

2.2. Gömrük orqanları gömrük prosedurunun gömrük nəzarəti baxımından qanunvericiliyin tələblərinə  uyğun  tətbiq  olunmasının  təmin  edilməsi  şərtilə  tranzit,  müvəqqəti  idxal  və  ya 

müvəqqəti  saxlanc  xüsusi  gömrük  prosedurları  istisna  edilməklə,  digər  xüsusi  gömrük 

prosedurları daxilində ekvivalent mallardan istifadəyə icazə verirlər.

 

2.3.  Gömrük  anbarlarında  saxlanc,  emal  və  ya  sərbəst  zona  xüsusi  gömrük  prosedurları altında yerləşdirilmiş malların qorunması, xarici görünüşünün və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, 

satış və daşınma üçün hazırlanması məqsədi ilə adi

 

işləmə formalarına məruz qaldıqda, habelə xüsusi  gömrük  prosedurları  daxilində  ekvivalent  mallardan  istifadə  idxal  gömrük  rüsum  və 

vergilərində əsassız fayda əldə etməyə imkan yaratdıqda, onların əvəzinə ekvivalent mallardan 

istifadəyə icazə verilmir.

 

2.4.  Malların  xüsusi  gömrük  proseduru  altında  yerləşdirilməsi  zamanı  şəxs  ekvivalent 

mallardan  istifadəyə  icazə  verilməsinə  dair  müraciət  etməmişdirsə,  ekvivalent  mallardan 

istifadəyə dair icazə verilməsi barədə şəxsin yenidən müraciət hüququ məhdudlaşdırılmı

r. 


2.5.  Bu  Qaydaların  2.4

-

cü  bəndində  nəzərdə  tutulmuş  halda  icazə  alınması  üçün  şəxs tərəfindən  gömrük  orqanına  ərizə  ilə  müraciət  olunur  və  ərizədə  “İnzibati  icraat  haqqında” 

Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  30.2

-

ci  maddəsində  göstərilən  məlumatlarla  yanaşı, aşağıdakılar da göstərilir:

 

2.5.1. malların yerləşdirilmiş olduğu xüsusi gömrük prosedurunun adı; 

2.5.2.  xüsusi gömrük  proseduru  altında yerləşdirilmiş əvəz edilən malın adı,  XİFMN üzrə 

kodu, XİFMN

-

də göstərilən ölçü vahidində miqdarı və ABŞ dolları ilə gömrük dəyəri; 

2.5.3.  xüsusi  gömrük  proseduru  altında  yerləşdirilmiş  əvəz  edilən  malın  keyfiyyəti  və 

texniki göstəriciləri;

 2.5.4.  mallar  emal  xüsusi  gömrük  proseduru  altında  yerləşdirildiyi  halda  emal 

əməliyyatlarının təsviri;

 

2.5.5. ekvivalent malın adı, XİFMN üzrə kodu, XİFMN-

də göstərilən ölçü vahidində miqdarı 

və ABŞ dolları ilə gömrük dəyəri;

 

2.5.6. ekvivalent malın keyfiyyəti və texniki göstəriciləri; 

2.5.7.  xüsusi  gömrük  proseduru  altında  yerləşdirilmiş  malların  ekvivalent  mallarla 

əvəzlənməsinin səbəbləri.

 

2.6. Ərizə ilə birlikdə aşağıda göstərilən sənədlər də təqdim edilməlidir: 

2.6.1.  mallar  emal  xüsusi  gömrük  proseduru  altında  yerləşdirildiyi  halda,  malların  emal 

edilməsinə dair bağlanılmış müqavilə;

 

2.6.2. Gömrük Məcəlləsinin 167.1-

ci maddəsində göstərilən xüsusi gömrük prosedurlarına 

dair alınmış icazə.

 

2.7.  Bu  Qaydalara  əsasən  malların  xüsusi  gömrük  proseduru  altında  yerləşdirilməsi zamanı  ekvivalent  mallardan  istifadəyə  icazə  verilməsi  məqsədi  ilə  ərizə  və  digər  sənədlər 

qanunvericiliyin t

ələbləri nəzərə alınmaqla, elektron şəkildə də təqdim edilə bilər.

 

2.8.  Bu  Qaydaların  2.2-ci,  2.3-

cü  və  2.6

-

cı  bəndlərinin  tələblərinə  riayət  olunduqda,  şəxs tərəfindən müraciət təqdim edildiyi tarixdən

 2 (iki) 

iş günü müddətində gömrük orqanı ekvivalent 

mallardan istifadəyə dair kağız üzərində yazılı və ya elektron formada icazə verir və bu barədə 

ərizəçiyə  2  (iki)  iş  günü  müddətində  kağız  üzərində  yazılı  və  ya  elektron  formada  məlumat 

göndərir.

 [1]

 

2.9.  Bu  Qaydaların  2.2-ci,  2.3-

cü  və  2.6

-

cı  bəndlərinin  tələblərinə  riayət  olunmadıqda, ekvivalent mallardan istifadəyə dair icazə verilməsindən imtinaya dair gömrük orqanı tərəfindən 

əsaslandırılmış  qərar  qəbul  edilir  və  bu  barədə  ərizəçiyə  2  (iki)  iş  günü  müddətində  kağız 

üzərində yazılı və ya elektron formada məlumat göndərilir.

 

2.10.  Malların  xüsusi  gömrük  prosedurları  altında  yerləşdirilməsinə  gömrük  orqanı tərəfindən icazə verilərkən, şəxsin müraciətinə əsasən ekvivalent malların istifadəsinə də icazə 

verilir. 

  

3. Yekun müddəa

 

  3.1.  Daxildə  emal  xüsusi  gömrük  prosedurundan  bu  Qaydalarla  müəyyən  edilmiş 

ekvivalent mallarla bağlı şərtlərə əməl olunduqda istifadə edilir.

 

  

  

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1.       

13  fevral  2015-ci  il  tarixli 37 

nömrəli

 

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin 

Qərarı


 

(“Azərbaycan”  qəzeti,  19  fevral  2015

-

ci  il,  №  39,  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2015-

ci il, № 2, maddə 226

  QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

   

 

 [1]

 

13  fevral  2015-ci  il  tarixli 37 

nömrəli

 

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin Qərarı

 

(“Azərbaycan”  qəzeti,  19  fevral  2015-

ci  il,  №  39,  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik  Toplusu,  2015-

ci  il,  №  2,  maddə  226

ilə  “Xüsusi  gömrük  prosedurları daxilində  ekvivalent  mallardan  istifadə  Qaydaları”nın  2.8

-

ci  bəndində  “3  (üç)” 

sözləri


 

“2  (iki)” 

sözləri ilə əvəz edilmişdir. Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə