Qəbələ Peşə məktəbi Kimyəvi – bakterioloji analiz laborantı peşəsi üzrə Kimyəvi – bakterioloji analiz fənni üzrə testlərYüklə 67,04 Kb.
tarix18.05.2018
ölçüsü67,04 Kb.
#44858

Qəbələ Peşə məktəbi

Kimyəvi – bakterioloji analiz laborantı peşəsi üzrə

Kimyəvi – bakterioloji analiz fənni üzrə testlər


 1. Analitik kimya ..................

 1. Analizin nəzəri və vəsfi metodları haqqında elmdir

 2. Orqanizmin kimyəvi tərkibi haqqında elmdir

 3. Ətraf mühitin tərkibi haqqında elmdir

 4. Fiziki hadisələr haqqında elmdir

 5. Maddənin kütləsi haqqında elmdir

 1. Ag+ ionu HCl reaktivilә hansı rәnglә çöküntü әmәlә gәtirir?

 1. ağ B) sarı C) yaşıl D) sarımtıl yaşıl E) qonur­qırmızı

 1. Titrimetrik analiz nәticәlәrinin hesablanması hansı qanuna әsaslanır?

 1. ekvivalentlәr qanununa

 2.  tәrkibin sabitliyi qanununa

 3. maddә kütlәlәrinin itmәsi qanununa

 4.  hәcmi nisbәtlәr qanununa

 5. kütlәlәrin tәsiri qanununa

 1. Miqdari analiz nәyi öyrәnir?

A) maddәnin miqdari tәrkibinin tәyini üsulları

B) dәqiq analiz üsullarını

C) analiz üsullarının ümumi müddәalarını

D) maddәnin element tәrkibinin tәyini üsullarını

E) sürәtli analiz üsullarının işlәnmәsi


 1. Elektrolitik dissosasiya nәzәriyyәsini ilk dәfә kim vә nә vaxt irәli sürmüşdür?

 1. S.Arrenius, 1887

 2.  Vant­Hoff, 1867

 3.  Debay vә Hükkel, 1874

 4. Quldberq vә Vaaqe, 1887

 5.  Raul vә Lyuis, 1923

 1. Analitik reaksiyalar hansı reaksiyalara deyilir?

 1. analitik әlamәtlә müşayәt olunan reaksiyalara

 2. çöküntü әmәlә gәlәn reaksiyalara

 3. kompleks birlәşmә әmәlә gәlәn reaksiyalara

 4. rәngli birlәşmә әmәlә gәlәn reaksiyalara

 5. qaz halında әmәlә gәlәn reaksiyalara

 1. Dissosiasiya dәrәcәsi α=3­30% olan elektrolitlәr necә adlanır?

  1. orta qüvvәtli elektrolitlәr

  2. qüvvәtli elektrolitlәr

  3. zәif elektrolitlәr

  4. qeyri polyar elektrolitlәr

  5. polyar elektrolitlәr

 1. Mikrokristalloskopik analiz metodu hansı cihazın kömәyi ilә yerinә yetirilir?

A) mikroskop B) xromatoqraf C) ultramikroskop D) viskozimetr E) kolorimetr

 1. Proton nәzәriyyәsinә görә proton verә bilәn bütün maddәlәr vә ionlar hansı birlәşmәlәrә aid edilir? A) әsas B) turşu C) duz D) oksid E) amfoter hidroksid

 2. . Cl-, PO43-, J- anionlarını hansı kationla təyin etmək olar?

 1. H+ C) Fe3+

 2. Cu2+ D) Ag+ E) Al3+

 1. Su qan plazmasının neçə faizini təşkil edir?

 1. 90 – 92% C) 70 – 75 % C) 65 – 80%

 2. 25 – 40% E) 55 – 60%

 1. Hansı analiz üsulları sınaq şüşәsindә yerinә yetirilә bilәr?

 I Mikrokristalloskopik 

II Damcı


 III katalitik

 IV Yarımmikrokimyәvi 1.  III, IV B) II, III C) I, II D) IV E) I

 1. Qanın tərkib hissələrindən hansı insan orqanizmində, oksigenin daşınmasında əsas rol oynayır?

  1. leykositlər

  2. qan plazması

  3. qan lövhəcikləri

  4. fibrinogen

  5. eritrositlər

 1. Kimyәvi tarazlığa tәsir edәn amili müәyyәn edin: I. tәzyiq II. katalizator III. reaksiya mәhlulunun qatılığı

 1. I, III B) I, II C) yalnız III D) yalnız II E) yalnız I

 1. Yarımmikroanalizde tәyin edilәcәk bәrk nümunә nә qәdәr götürülür?

  1. 10 mq­50 mq

  2. 50 mq­100 mq

  3. 20 mq­30 mq

  4. 10 mq­dan az

  5. 0,1 q­dan cox

 1. Bәrk maddәlәrin әksәriyyәtinin hәllolması temperatur artmasından necә asılıdır?

  1. hәllolma artır

  2. hәllolma artır, sonra azalır

  3. hәllolma azalır

  4. hәllolma dәyişmir

  5. hәllolma azalır, sonra artır

 1. Ca2 ionu H2SO4 lə hansı rəngdə çöküntü verir?

  1.  Ağ B) qonur C) sarı D) bәnövşәyi E) sarımtıl yaşıl

 2. Rәngli muncuqların alınması aşağıdakılardan hansına aiddir?

  1. pirokimyәvi analiz üsuluna

  2. fiziki analiz üsuluna

  3. pirotexniki analiz üsuluna

  4. “yaş” analız üsuluna

  5. fizi­kimyәvi analiz üsuluna

 1. Ammonium duzlarını qәlәvilәrlә qızdırdıqda hansı qaz әmәlә gәtirir?

  1. CO2

  2. NH3

  3. SO2

  4. NO2

  5. N2

 2. Verilmiş ionu digәr ionların iştirakı ilә tәyin etmәyә imkan verәn reaksiyalar necә adlanır?

 1. seçici vә xarakterik

 2. seçici

 3. sәciyyәvi

 4. xarakterik

 5. hәssas

 1. Hansı kationları duz mәhlullarının alovunun rәnginә görә müәyyәn etmәk olar?

I.Na+ II.K+ III.NH4+4 ıv.Ba2+

 1.  I, II, IV B) I, IV C) I, III D) II, IV E) yalnız I.

 1. Mәhlulu uzun müddәt soyudulduqda onun dissosiasiya dәrәcәsi necә dәyişir?

  1. azalır

  2. artır

  3. әvvәl artır, sonra azalır

  4. әvvәl azalır, sonra artır

  5. dәyişmir

 1. Vәsfi kimyәvi analiz nәyә deyilir?

  1.  maddәnin keyfiyyәt tәrkibini, yәni maddәnin hansı elementar obyektlәrdәn (atom, molekul, ion,funksional qrup, kimyәvi birlәşmә tәşkil olunduğunu öyrәnmәklә) mәşğul olan elmә vәsfi kimyәvi analız deyilir

  2. maddәnin keyfiyyәt vә miqdarı tәrkibini öyrәnmәklә mәşğul olan elmә vәsfi analız deyili

  3.  maddәnin miqdarı tәrkibini öyrәnәn elmә vәsfi kimyәvi analiz deyilir

  4. maddәni әmәlә gәtirәn elementar obyektlәrin nisbi miqdarını öyrәnәn elmә vәsfi kimyәvi analız deyilir

  5. maddәnin kimyәvi tәrkibini müәyyәn etmәk üçün mәlum üsullardan istifadә edәn elmә vәsfi kimyәvi analız deyilir

 2. 20%­li mәhlul hazırlamaq üçün 60q. suda neçә qram duz hәll etmәk lazımdır?

  1. 25 B) 15 C) 18 D) 30 E) 40

 3. Çöküntünü  hәll etmәk üçün hansı mülahizә sәhvdir?

  1. çöküntü üzərinə qələvi əlavə etmək

  2. eyni adlı ion əlavə etmək

  3. çöküntü üzәrinә turşu әlavә etmәk lazımdır

  4.  çöküntünü әmәlә gәtirәn ionlardan birini zәif elektrolit tәrkibinә keçirmәk lazımdır

  5. çöküntünü qızdırmaq lazımdır

 1. Hansı analiz üsulları saat şüşәsindә yerinә yetirilә bilәr? 

I Mikrokristalloskopik II Damcı III katalitik IV Yarımmikrokimyәvi

  1.  IV B) II,III C) III,IV D) I,II E) I

 1. Normal qatılıq nәyә deyilir?

  1. mәhlulun 1 litrindә hәll olmuş maddәnin qram­ekvivalentinin miqdarına

  2.  mәhlulun 1 l­dә hәll olmuş maddәnin qramla miqdarına

  3.  mәhlulun 100 ml­dә hәll olmuş maddә mollarının miqdarına

  4. mәhlulun 100 ml­dә hәll olmuş maddәnin mollarının miqdarına

  5.  mәhlulun 1 litrind hәll olmuş maddәnin qram mollarının miqdarına

 2. Çəkisi 70 kq olan orta yaşlı insanın orqanizmində nə qədər qan olur?

 1. A) 2-3 litr B) 3-4 litr C) 7-8 litr

 2. D) 3-5 litr E) 5-6 litr

 1. Mineral gübrələrdən ibarət sıranı göstərin.

 1. peyin, natrium şorası, kalium şorası

 2. Kalium xlorid, karmabid, natrium şorası

 3. quş zılı, humus, ammonium sulfat

 4. peyin, fosforit unu, ammonium şorası

 5. karmabid, humus, fosforit unu

 1. Turş duzları müəyyən edin. 1. KH2PO4 2. Na2CO3 3. CH3COONa 4. KH2PO2 1. 1, 4 B) 2, 3 C) yalnız 1 D) 2, 4 E) 1, 3

 1. Qanın laxtalanmasında hansı duzların böyük əhəmiyyəti vardır?

  1. Na B) K C) Ca D) Fe E) Mg

 2. Әmәliyyat zamanı havanın tempraturunun, nәmliyinin vә nümunә çәkisinin miqdarının dәyişmәsi nәticәsindә ortaya çixa bilәn sәhvlәr neıә adlanır?

  1. sistematik sәhvlәr

  2. metodik sәhvlәr

  3. kobud sәhvlәr

  4. fәrdi sәhvlәr

  5. təsadüfi sәhvlәr

 1. Titrimetrik analiz nәyә әsaslanır?

 1. reaksiyaya sәrf olunan işçi mәhlulun hәcminin ölçülmәsinә

 2.  reaksiya nәticәsindә alınan maddә mәhlulunun hәcminin ölçülmәsinә

 3.  reaksiyaya girәn maddәlәrin kütlәlәrinin ölçülmәsi

 4.  reaksiya nәticәsindә alınan maddәlәrin kütlәlәrinin ölçülmәsi

 5.  reaksiyaya girәn maddәlәrin kütlә vә hәcmlәrinin ölçülmәsi

 1. Suyun codluq vahidini göstәrin

  1. q- ekv/l

  2. q ­ ekv/l

  3. mq ­ ekv/ml

  4. mq – ekv/l

  5. q ­ mol/l

 1. Mikrokristalloskopik analizdә nә muşahidә olunur?

  1. rəngli çöküntülər

  2. rәngli maddәlәr

  3. xarakter formalı kristallar

  4. qazın ayrılması

  5. kompleks birlәşmәlәrin әmәlә gәlmәsi.

 1. Laboratoriyada butalardan nә mәqsәdlә istifadә olunur?

  1. çöküntülәrin közәrdilmәsi üçün

  2. çöküntülәrin yuyulması üçün

  3. çöküntülәrin ayrılması üçün

  4. çöküntülәrin hәll edilmәsi üçün

  5. çöküntülәrin filtrlәnmәsi üçün

 1. Aşağıdakılardan hansı kompleks birlәşmәlәrin analitik kimyada tәtbiqinә aiddir?

 I ionların tәyinindә

 II ionların pәrdәlәşmәsindә III çöküntülәrin әmәlә gәlmәsindә

 1.  I, III B) I,II C) I,II,III D) I E) III

 1. III qrup anionlarının qrup reaktivini göstәrin

  1. qrup reaktivi yoxdur

  2.  AgNO3

  3.  BaCl2

  4.  NaOH

  5.  HCl

 2. Müәyyәn temperaturda maddәnin hәllolması hәllolma hasilindәn artıq olduqda necә mәhlul alınır?

  1. bircinsli mәhlul

  2. doymuş mәhlul

  3. doymamış mәhlul

  4. hәqiqi mәhlul

  5. ifrat doymuş mәhlul

 3. Hidroksidlәrin amfoterlik әlamәtlәri hansılardır?

  1.  әsaslarla qarşılıqlı tәsir

  2. duzlarla qarşılıqlı tәsir

  3. turşularla qarşılıqlı tәsir

  4. turşu və əsaslarla qarşılıqlı təsir

  5. göstәrilәnlәrin heç biri ilә qarşılıqlı tәsirdә olur

 4. Müәyyәn temperaturda 550q. doymuş mәhlulda 50q. duz vardır. Hәmin temperaturda duzun hәllolma әmsalını tapın:

  1. 100

  2. 50

  3. 150

  4. 250

  5. 300

 5. Verilmiş kompleks birlәşmәni necә adlandırmaq olar? H2{PtCl6}

  1. heksaxloroplatinat(+4) turşusu

  2. heksaxlorplatin (+4)turşusu

  3. Heksaxlorplatin (+2)

  4. Hidroheksaxlorplatinat

  5. Platinat xlorid turşusu

 1. Damcı analiz üsulu hansı şәraitdә yerinә yetirilir?

  1. kimyəvi stəkanda

  2. ölçü kolbasında

  3. platin kasada

  4. sınaq şüşәsindә

  5. süzgəc kağızı üzərində

 2. Qüvvәtli elektrolitlәr nә ilә xarakterizә olunurlar?

  1. dissosiasiya sabiti ilә

  2. dissosiasiya dərəcəsi ilә

  3. ionların fәallığı vә mәhlulun ion qüvvәsi

  4. mәhlulun ion qüvvәsi ilә

  5. ionların fәallığı ilә

 3. Süd turçusunun toplandığı dövr necə adlanır?

  1. Mikrobiotanın qarışıq fazası

  2. Bakterisid fazası

  3. Süd turşusu fazası

  4. Səhv cavab yoxdur

  5. Düzgün cavab yoxdur

 4. Vәsfi analizin hansı metodları var?

  1. kimyәvi, fiziki­kimyәvi, fiziki

  2. fiziki, kimyәvi

  3. bioloji, biokimyәvi

  4. fiziki, xromatoqrafik

  5. kimyәvi, biokimyәvi

 5. Hansı qrup kationlarının qrup reaktivi yoxdur?

A) III B) II C) IV D) V E) 

 1. Analitik kimya qarşısında duran vәzifәlәr hansı üsullarla yerinә yetirilir? A) kimyәvi, fiziki­kimyәvi vә fiziki

 1. absorbsion analiz üsulları ilә

 2. qravimetrik vә titrimetrik analız üsulları ilә

 3. fiziki­kimyәvi vә fiziki

 4. kimyәvi vә elektrokimyәvi

 1. . Amfoter oksidlәri müәyyәn edin: I. FeO II. ZnO III. BeO IV. CaO

 1. I, III B) II, IV C) I, IV D) III, IV E) II, III

 1. Qüvvәtli elektrolitlәrin dissosiasiyası necә baş verir?

  1. dissosiasiya tam gedir, proses dönmәzdir

  2. dissosiasiya tam gedir, proses dönәndir

  3. dissosiasiya tam getmir, proses dönmәzdir

  4. dissosiasiya tam getmir, proses dönәndir

  5. dissosiasiya hәm tam , hәm dә natamam gedә bilәr

 1. Ba2+ duzları alovu hansı rəngə boyayır?

  1. Sarı

  2. Yaşıl

  3. Göy

  4. Kərpici qırmızı

  5. Bənövşəyi

 2. Temperatur artdıqda suyun ion hasili necә dәyişir?

  1. dəyişmir

  2. azalır

  3. artır

  4. әvvәl artır sonra azalır

  5. әvvәl azalır sonra artır

 1. 300 q. doymuş mәhlulda 50 q. duz vardır. Duzun hәllolma әmsalını tәyin edin:

  1. 100 B) 200 C) 150 D) 250 E) 50

 1. Kolloid hissәciklәrin bir – biri ilә birlәşib iri hissәciklәr әmәlә gәtirmәsi necә adlanır?

 1. koaqulyasiya

 2. kondensasiya

 3. polimerizasiya

 4. peptizasiya

 5. sedimentasiya

 1. Hansı duzlar hidrolizә uğramır? I. KCl  II.NH4Cl  III.Al2S  IV. CH3COOK  V. NaNO3  VINa2SO4

 1. I, V, VI B) I, II, V C) IV, V, VI D) I, I, III E) III, IV, V

 1. Qırmızı qan duzu turş mühitdә Fe+2 ionu ilә hansı rәngdә kompleks әmәlә gәtirir?

 1. mavi

 2. bәnövşәyi

 3. açıq çәhrayı

 4. tünd göy

 5. yaşıl

 1. Miqdarı analiz metodlarını göstәrin: I kimyәvi II fiziki­kimqәvi III fiziki

  1. I,II

  2. III

  3. I,II,III

  4. II

  5. I,III

 2. Çәki forması nәyә deyilir?

  1. müvafiq reagentin tәsirindәn ilk çökdürülәn forma

  2. çöküntünün közәrdildikdәn sonar aldığı forma

  3. qoşa çökmә zamanı alınan forma

  4. kiçik sәthә malik kristalın formasına

  5. böyük sәdhә malik kristalın formasına

 3. Titrlәmә üsullarını göstәrin: I birbaşa titrlәmә II әksinә titrlәmә III dolayı titrlәmә

  1. I,II,III

  2. I,II

  3. I,III

  4. III

  5. II

 4. Xromatoqrafik metod nәyә әsaslanır.?

  1. absorbsiyaya

  2. hәllolma

  3. çökmәyә

  4. qaynama tempraturuna

  5. sublimasiyaya


Düzgün Cavablar:A

A

A

C

B

A

C

A

A

D

A

A

E

A

CD

A

A

B

A

A

B

A

B

B

D

A

E

B

AC

E

A

D

E

A

B

A

E

D

A

A

E

B

CA

E

A

E

A

B

C

B

A

A

D

A

B

A

AKataloq: upload -> Image -> BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД±
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> İqlim və ətraf mühit
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Qəbələ Peşə məktəbi Heyvanların anatomiyası və fiziologiyası Anatomiya elmi nəyi öyrənir?
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Geyimin hazırlanma texnologiyası” fənindən test sualları Gizli basdırma tikişləri hansılardı ?
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> 1 Aşağıdakı sıralardan hansında yalnız üzvi gübrələr verilmişdir
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Qəbələ Peşə məktəbi Kimyəvi – bakteriloji analiz peşəsi üzrə Materilşünaslıq fənnindən testlər
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Qəbələ Peşə məktəbi Kimyəvi əsaslar modulu üzrə test nümunələri
BuraxД±lД±Еџ%20imtahan%20suallarД± -> Gübrələr və onlardan istifadə

Yüklə 67,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə