Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansıYüklə 31,85 Kb.

tarix14.05.2018
ölçüsü31,85 Kb.


1

Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və 

qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı 

bölməsinə aiddir? A)Xəritəşünaslıq B) Xəritənin tərtibi 

və redaktə edilməsi.C)Riyazi kartoqrqfiya D)Xəritənin 

qrafiki düzəldilməsi E)Xəritənin nəşri

2

Direksion bucaq 134⁰-dir.Maqnit azimutu 130⁰15′ 

istiqamətin təshihini tapın.A)15′ 

B)3⁰15′C)30⁰15′D)3⁰45′ E)3″

3

Xəritə üzərində eyni təhrifli nöqtələri birləşdirən xəttə nə deyilir?A)Horizontal B)İzokol C)İzobat D)izogips 

E)İzoxət


4

Təhrif xüsusiyyətlərinə görə proyeksiyalar neçə qrupa 

aiddir?A)2  B)3  C)4 D)5 E)6

5

Hidroqrafiya, relyef, bitki örtüyü, yaşayış məntəqələri, yollar və rabitə vasitələri v.s gpstərilən xəritələr necə 

adlanır?A)Xüsusi  B)Böyük miqyaslı C)Texniki 

D)iqtisadi E)Ümumcoğrafi  

6

Bunlardan hansı kartoqrafik generalizasiyanı təsvir edən amil deyil? 1)Xəritənin məqsəd və vəzifələri 2)Miqyası 

3)Xəritədə tərtib edilən ərazinin xüsusiyyətləri 

4)Xəritənin qrafikası 5)Xəritənin nəşri                                                      

A) 1,2  B)3,4 C)1,3 D)4,5 E)2,5

7

Yer səthi relyefini horizontallarla təsvir edən xəritə necə adlanır? A)Hipsometrik B)İqtisadi C)Texniki D)Geoloji 

E)Ümumcoğrafi

8

Düz silindirik proyeksiyalarda hansı ərazilərin xəritəsini tətbiq etmək məqsədə uyğundur? A)Paralel boyu 

yerləşən B)Meridian boyu yerləşən C)Böyük dairə boyu 

uzanmış D)Qütbə yaxın yerləşən E)Ekvatorda yerləşən

9

Köndələn silindirik proyeksiyalarda hansı ərazilərin xəritəsini tətbiq etmək məqsədə uyğundur? A)Paralel 

boyu yerləşən B)Meridian boyu yerləşən C)Böyük dairə 

boyu uzanmış D)Qütbə yaxın yerləşən E)Ekvatorda 

yerləşən10

Fiziki coğrafi xəritələr məzmununa gürə hansı xəritələr 

qrupuna aiddir? A)Ümumcoğrafi B)Xüsusi C)Texniki 

D)İqtisadi E)Tarixi

11

Siyasi-inzibati xəritələr hansı xüsusi xəritələr sinfinə aiddir? A)Fiziki-coğrafi B)İctimai-iqtisadi C)Texniki 

D)Tarixi E)Əhali xəritələrinə

12

Triqonometrik nöqtələr hansı şərti işarələrə aiddir? A)Xətti B)Konturlu C)Miqyassız D)İnzibati 

E)Hidroqrafik

13

Qurulma üsuluna aid olan proyeksiyalar hansılardır? A)Konforum B)Ekvivalent  C) İxtiyari D)Konus 

E)Bərabəraralıqlı

14

Qütbdə yerləşən ölkələri qurulma üsuluna görə hansı proyeksiyalarda tərtib etmək əlverişlidir?A)Silindirik 

B)Konus C)Şərti D)Mərkəzi E)Stereoqrafik 

15

Xəritənin çərçivəsi,cəhətlənməsi və s.riyazi elementlərxəritənin riyazi əsasının hansı elementinə 

aiddir? A)Miqyas B)Geodeziya əsası C)Kartoqrafik 

proyeksiya D)Komponovka elementləri E)Koordinat 

şəbəkəsi


16

WGS koordinat sisteminə görə ỵ koordinatı hansı 

meridiandan hesablanır?A)Həqiqi B)Maqnit C)Ox 

D)Başlanğıc E)180⁰-li meridian 

17

45

⁰-lik meridiandan 5⁰ qərbdə yerləşən ərazi hansı zonaya aiddir?  A)5-ci  b)7-ci  c)6-cı  d)9-cu  e)4-cü

18

Protolonlara (Dəniz kompas xəritələri ) aid olan xüsusiyyət. A)Meridianlar B) yalnız su sahələri C) Xətti 

miqyas D)Coğrafi şəbəkə E)Cəhəti göstərən 32 rumb

19

 Xəritə üzrə uzunluğun,sahənin,bucaqların,yüksəkliyin,meylliyin,həc

min hesablanması kartoqrafiyanın hansı bölməsinə 

aiddir? A)Kartometrya B)Kartoqrafiya istehsalının 

təşkili və iqtisadiyyatı C) Xəritənin nəşri D) Riyazi 

kartoqrfiya E) 

20

Yer səthinin mükəmməl təsvirini göstərən topoqrafik xəritələr necə adlanır?A)xüsusi B)Texniki 

C)Ümumcoğrafi D)İqtisadi E)İcmal topoqrafik xəritələr
21

135


⁰-lik azimutla 3 km hərəkət edən səyyahlar əvvəlki 

məntəqəyə ən qısa yolla hansı azimut və istiqamətlə 

qayıtmalıdırlar?  a)22,5⁰, cənub-qərb  b)315⁰, şimal-

qərb  c)45⁰, şimal-şərq  d)270⁰, qərb  e)90⁰, şərq

22

Azərbaycanda hansı alimin təyin etdiyi yer ellipsoidinin ölçüləri qəbul olunmuşdur? A)Delambr B)Bessel 

C)Klark D)Jdanov E) Krasovski

23

Ellipsoid səthindən müstəvi səthə keçməyi və bu zaman xəritə üzərində alınmış təhriflərin paylanma qanunlarını 

müəyyən edir. A)kartoqrafik proyeksiya B)Koordinat 

şəbəkəsi C)İxtiyuari proyeksiya D) Coğrafi şəbəkə 

E)Sahə miqyası

24

Kartoqrafik proyeksiyaları əlamətlərinə gürə neçə qrupa bölürlər? A) 3 B)2 C) 4 D) 5 E) 6

25

Proyeksiyanın hər hansı nöqtəsində təhrifin böyüklüyünü və xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq üçün 

hansı ellipsoiddən istifadə olunur? A) Təhrif ellipsoidi 

B)Sferoid C)Besselö ellipsi D) Krasovski ellipsi 

E)Delambr ellipsi

26

Ellips üzərində götürülmüş sonsuz kiçik dairə proyeksiya üzərində(qurularsa) sonsuz kiçik ellips 

şəklində təsvir olunarsa buna ............... deyilir.A)Forma 

təhrifi B) Bucaqların təhrifi C) Uzunluq təhrifi 

D)Sahələrin təhrifi E) Sahə miqyası

27

Ümumcoğrafi məzmun elementlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? A)Miqyas B)Yaşayış məntəqələri 

C)Relyef D) Bitki - qurunt E) Hidroqrafik şəbəkə

28

Fiziki coğrafi xəritələrə aiddir? A)Əhali xəritəsi B)Siyasi -inzibati xəritələr  C)Torpaq xəritələri 

D)Topoqrafik xəritələr E)Layihə xəritələri

29

Topoqrafik xəritələrdə dərəcə və ya dəqiqələr harada qeyd olunur? A)Kənar çərçivədə B)Daxili 

çərçivədəC)Dərəcə çərçivəsində D) Paralellər üzrə 

E)Meridian üzrə

30

Kəsmə yüksəkliyinə təsir edən şərtlər:  a)miqyas  b)kilometrlər şəbəkəsi  c)kartoqrafik proyeksiya  

d)ərazinin böyüklüyü  e)əhalinin sıxlığı
31

Hansı relyef formalarının xəritələrdə horizontallarla 

təsviri mümkün deyil?A) Uçurum B)Dağlar C)Dərələr 

D)Çökəklik E)Düzənlik

32

A və B məntəqələri arasında 2 saatlıq məsafə vardır.Bu məntəqələr arasında dərəcə fərqini tapın. A)25⁰ 

B)15


⁰C)30⁰ D)20⁰ E)40⁰

33

Yunan dilində hansı termin düz qaçış mənasını verir?A)Ortoqrafiya B)Loksodromiya C)Toponomiya 

D)Ortodromiya E)Stereoqrafiya 

34

Yunan dilində hansı termin çəp qaçış mənasını verir?A)Ortoqrafiya B)Loksodromiya C)Toponomiya 

D)Ortodromiya E)Stereoqrafiya 

35

1 : 500 000 miqyaslı xəritıdə 5sm -lik xəttin həqiqi uzunluğunu tapın.A)500 m B) 500 km C)250 km D)25 

km E)5000 m 

36

Coğrafi obyektin adını bilməklə onu xəritədə hansı üsullarla təyin etmək olar? 1)Coğrafi koordinatla 

2)İzoxətlə 3)Areal 4)Şərti işarələrlə5)Göstərici şəbəkə 

ilə A)1.2 B)2.3 C)3.4D)4.5 E)1.5

37

Kartoqrafik üsulla tədqiqat apardıqda xəritələr neçə üsulla təhlil edilə bilər? A)6 B)5C)4 D)3 E)2

38

Bunlardan hansı həndəsi şərti işarələrə aid deyil?A)dairə B)Üçbucaq C)Romb D) Kvadrat E)hərf

39

Bunlardan hansı xüsusi xəritələrdə obyekt və hadisələrin təsvir edilmə üsuluna aid deyil?A)Şərti 

işarələr B)İzoxətlər C)Areal D)Nöqtələr E)Pepspektiv

40

Bunlardan hansı xüsusi xəritələr deyil?A)İqtisadi B)Fiziki C)Geoloji D)İqlim E)İcmal xəritələr

41

İxtiyari proyeksiyalara aid olan xüsusiyyəti seçin?   A)Bucaqlarda təhrif olmur

B)sahələrdə təhrif olmur

C)Uzunluqlarda təhrif olmurD)həm bucaqlar, həm də 

sahələrdə kiçik ölçüdə təhrif olunur 

E)Formalar olduğu kimim göstərilir

42

 Konform proyeksiyalarda sonsuz kiçik dairə nə şəklində təsvir olunur? 

A) EllepsB) dairəC) xəttD) Sfera E) kürə

43

Xəritədə Yer səthinin relyefini hansı hansı izoxətlə göstərirlər?  a)izobar  b)izohips  c)izoterm  d)izoqalin  

e)izogiyet
44

Ox meridianı ilə verilmiş xətt arasında qalan bucaq necə 

adlanır?  a)azimut  b)direksion  c)rumb d)inhiraf  

e)maqnit azimutu

45

Proyeksiyaları əlamətlərinə görə neçə böyük qrupa bölmək olar

A)2  B)3  C)4  D)5 E)6

46

Qurulma üsuluna aid olan proyeksiyaların növü hansılardır?  

A) Conform B) ekvivalent  C) silindirik D) ixtiyari  E) 

E)Bərabəraralıqlı 

47

 Xəritənin ayrı - ayrı hissələrində (nöqtələrində) kiçilmənin dərəcəsi baş miqyasdan böyük və yaxud 

kiçik olan miqyas necə adlanır?A) Xüsusi miqyas

B) İzahlı miqyas C) Xətti miqyas D) Şərti miqyas

48

1:10 000 miqyaslı xəritə vərəqinin ölçüləri hansılardır? a)2

⁰-3⁰  b)2′30′′-3′45′′  c)40є-1⁰  d)1є-3є  e)20′-30′

49

Neçə ədəd 1:10 000 miqyasında olan xəritə vərəqi 1 ədəd 1:100 000 miqyaslı xəritə vərəqinə müvafiqdir? 

a)16  b)64  c)256  d)144  e)125

50

226 Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı coğrafiya xəritəsinin əsas xüsusiyyətidir?

1 - Kartometriya işləri aparılır 2 - Riyazi qanun üzrə 

tərtib olunur 3 - Şərti işarələrdən istifadə olunur 4 - 

Generalizasiya olunur 5 - Redaktə olunurA) 1, 2, 4 B) 1, 4, 5  C) 2, 3, 4 D) 2, 3, 5 E) 2, 4, 5

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet
Tebiet -> 1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
Tebiet -> Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
Tebiet -> Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
Tebiet -> Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
Tebiet -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
Tebiet -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
Tebiet -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava
Tebiet -> İlkin maddələrin eyni zamanda iki və daha çox istiqamətdə kimyəvi çevrilməsi ilə gedən reaksiyalar hansı reaksiyalar


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə