Р. А. Бяширов банк иши фянни цзря илк интерактив дярс вясаити бакы – 2014 Елми редактор



Yüklə 0,77 Mb.
səhifə1/6
tarix08.09.2018
ölçüsü0,77 Mb.
#67245
  1   2   3   4   5   6


Р.А.БЯШИРОВ

Банк иши фянни цзря илк интерактив

ДЯРС ВЯСАИТИ

БАКЫ – 2014
Елми редактор: «Банк иши» кафедрасынын профессору, и.е.д. М.М.Баьыров

Ряйчиляр: АДИУ«Банк иши» кафедрасынын профессору, и.е.д. Е.М.Садыгов

«Малиййя» кафедрасынын фяхри профессору А.М.Кяримов

«Банк иши» кафедрасынын фяхри профессору Р.М.Рзайев

Дярс вясаитинин ВЫЫ фясли Севда Аьабаба гызы Бядялова тяряфиндян щазырланмышдыр.

«Банк иши» фянни цзря илк интерактив дярс вясаити фяннин тясдиг едилмиш програмы ясасында игтисад тямайцллц али вя орта ихтисас мяктяб тялдябяляри цчцн нязярдя тутулмушдур. Дярс вясаитиндян Банк иши фяннинин интерактив гайдада тядрисиндя эениш истифадя етмяк олар.

Э И Р И Ш

Базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун олараг йарадылан ики пилляли банк системи юзцнцн динамик инкишаф мярщялясиндядир вя игтисадиййатын апарыжы гцввясиня чеврилмишдир.

Банк фяалиййяти ижтимаи истещсалын сямярялилийини ящямиййятли дяряжядя йцксялтмякля ижтимаи ямяйин мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня йардымчы олур.

Банкларын игтисадиййатда ролуну нязяря алараг игтисад тямайцллц али вя орта ихтисас тящсили мяктябляриндя «Банк иши» фянни тядрис олунур.

Интерактив гайдада йызылмыш «Банк иши» дярс вясаити бу фяннин ясас мювзуларынын мянимсянилмясиндя яйани вясаит кими йардымчы ола биляр.

Тягдим олунан дярс вясаитиндян «Банк иши» мцщазиря вя мяшьялялярин интерактив гайдада апарылмасына кюмяк едяжякдир.

Дярс вясаитинин ВЫЫ фясли диссертант Севда Аьабаба гызы Бядялова тяряифиндян щазырланмышдыр.

Mövzu 1. Bank sİstemİ

İki tip bank sistemi mövcuddur

Azərbaycan Respublikasının bank sistemi iki prinsip əsasında təşkil edilmişdir.



 1. Bank sisteminin iki pilləli olması.

 2. Bankların universallıq prinsipi.


2. Kredit təşkilatı - fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət əldə etmək olub, qanunçuluqla nəzərdə tutulan bank əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün Mərkəzi Bankdan lisenziyası olan hüquqi şəxsdir.



Bank olmayan kredit təşkilatları - öz vəsaiti və ya cəlb edilmiş vəsait hesabına (depozitlər istisna olmaqla) yalnız pul formasında kreditlər verməklə məşğul olan hüquqi şəxsdir.

Bank - fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitin və ya digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və ya öz hesabına kreditlərin verilməsini habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma - kassa əməliyatlarını yerinə yetirilməsini həyata keçirən hüquqi şəxsdir.

Kredit təşkilatı kimi bank əsas üç bank əməliyyatını eyni zamanda yerin yetirməlidir.




Mövzu 2. Mərkəzİ Bankın fəalİyyətİnİn təşkİlİ

AR Mərkəzi Bankı Milli Bank adı ilə Respublika Prezidentinin 11 fevral 1992-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılmışdır.

AR Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin ikinci hissəsinə müvafiq olaraq Mərkəzi Bank dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir. Onun məqsədi, funksiyaları və səlahiyyətləri AR Konstitusiyası ilə və Mərkəzi Bank haqqında Qanunla müəyyənləşdirilir. Mərkəzi Bank öz fəaliyyətində həmçinin Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları və Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələri rəhbər tutur.


















Mərkəzi Bank açıq bazarda aşağdakı əməliyyatları aparır.

1.Dövlətin buraxdığı qiymətli kağızlarla alqı-satqı və digər əməliyyatlar.

2.Özünün buraxdığı qiymətli kağızlarla alqı-satqı və digər əməliyyatlar.

3.Xarici valyuta ilə alqı-satqı və digər əməliyyatlar.


Faiz dərəcələrini müəyyənləşdirmək:

 1. Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsini və öz əməliyyatları üzrə faiz dərəcələrini müəyyənləşdirir.

 2. Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini müəyyənləşdirərkən ölkənin mövcud makroiqtisadi durumu və maliyyə bazarının vəziyyətini nəzərə alır.

 3. Mərkəzi Bank öz əməliyyatları üzrə faiz dərəcdələrini pul bazarının likvidlik vəziyyətini nəzərə alaraq özünün açıq bazar, yenidən maliyyələşdirmə və depozit əməliyyatları üzrə faiz dərəcələrini təsbit etməklə və ya hərraclarda tələb və təklif əsasında müəyyənləşdirir.

 4. Mərkəzi Bankın müəyyən etdivi uçot dərəcəsini və öz əməliyyatları üzrə faiz dərəcələrini dərc edir.


Kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirilməsi pul siyasətinin həyata keçirilməsinə xidmət edir. Bu zaman verilən kreditlər dövlət qiymətli kağızları, dövlətin və digər etibarlı emitentlərin qarantiyaları və zaminliyi, xarici valyuta, qızıl, müxtəlif formada qiymətli metallar və digər aktivlərlə təmin olunmalıdır. Belə kreditlər 6 aydan çox olmayan müddətə verilir və həmin müddət uzadıla bilər.

Kreditlər yalnız milli valyutada kredit təşkilatlarının baş idarələrinə verilir.

Mərkəzi Bank özünün müəyyən etdiyi şərtlərlə və qarşılıqlı razılaşma əsasında kredit təşkilatlarından depozitlər cəlb edə bilər.

Mövzu 3. Kommersİya bankları






Səhmdarların ümumi yığıncağının səlahiyyətləri:

1. Bankın nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək.

2. Bankın reqlamentini qəbul etmək və reqlamentə əlavə və dəyişikliklər etmək.

3. Bankın faiz dərəcələri, aktivlərin yerləşdirilməsi, bankın ümumi maliyyə, uçot, inzibati və kadr siyasətini müəyyənləşdirmək.

4. Digər hüquqi şəxslərin kapitalında bankın iştirakı barədə qərarlar qəbul etmək, bankın filiallarını və nümayəndəliklərini yaratmaq və fəaliyyətinə xitam vermək.

5. Növbəti və tələb olunduqda növbədən kənar audit komitəsi haqqında qərar qəbul etmək.

6. Bankın büdcəsini qəbul və təsdiq etmək.

7. Bankın İdarə Heyətinin üzvlərini təyin və azad etmək.

8. Bankın Müşahidə Şurasının və Audit Komitəsinin üzvlərini təy in və azad etmək.

9. Bankın nizamnamə kapitalının artırılması və azaldılması barədə qərarlar qəbul etmək.

10. Bankın satılması, yenidən təşkili və ləğvi barəsində qərarlar qəbul etmək və s.
Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə daxildir:


 1. Bankın idarə edilməsinə və fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək, bankın İdarə Heyətindən hesabat almaq.

 2. Səhmdarların ümumi yığıncağı və İdarə Heyəti üçün tövsiyələr vermək.

 3. Səhmdarların üimumi yığıncaqlarının hər bir iclasını bildiriş göndərmək yolu ilə çağırmaq və iclasın gündəliyini qəbul etmək.

 4. Bank tərəfindən qüvvədə olan qanunvericiliyin pozulması faktını müəyyən etdikdə bu pozuntular barəsində səhmdarların ümumi yığıncağını, Audit Komitəsini, İdarə Heyətini xəbərdar etmək.

 5. Bankın İdard Heyətinin bir və ya bir neçə üzvü arasında mənafeylər toqquşması olduğu hallarda bankı idarə və təmsil etmək.

 6. Bankın etibarlı və prudensual idarə olunmasını təmin etmək üçün zəruri olan qaydaları və daxili əsasnamələri qəbul etmək.

 7. Bankın kapital ehtiyatları yaradılması haqqında qərar qəbul etmək.

 8. Bankın nizamnamə kapitalının 50%-dən artıq məbləğdə və bankın nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş hallarda bank adından müvafiq əqdlərin bağlanmasına icazə vermək və s.

Bankın İdard Heyəti bankın idard olunması və fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.

İdarə Heyyəti 3 nəfərdən az olmamaqla tək sayda üzvlərdən ibarətdir. İdarə Heyətinin üzvləri bank səhmdarlarının ümumi yığıncağı tərəfindən 4 ildən çox olmayan müddətə təyin edilirlər. Ümumi yığıncaq İdarə Heyətinin üzvlərindən birini İdarə Heyətinin sədri təyin edir. İdarə Heyətinin qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.











Mövzu 4. Ödənİş sİstemİ
Pul hesablaşmaları həm nağdı, həm də nağdsız formada həyata keçirilir. Ölkədə müəyyən dövr ərzində nağd və nağdsız qaydada aparılan hesablaşmaların məcmu "pul dövriyyəsi" məfhumu ilə xarakterizə edilir.

Puldan tədiyyə vəsaitəsi kimi istifadə olunduğu dövriyyə tədiyyə dövriyyəsi adlanır.

Nağd pul dövriyyəsi məcmu pul dövriyyəsinin bir hissəsi olmaqla nağd pulun tədavül və tədiyyə vasitəsi kimi çıxış etdiyi dövriyyədir.

Nağdsız tədiyyə dövriyyəsiməcmu pul dövriyyəsinin bir hissəsi olmaqla nağd pulun iştirakı olmadan bank hesablarından vəsaitlərin nağdsız köçürmə yolu ilə aparılan dövriyyədir. Nağdsız köçürmə qaydasında həyata keçirilən hesablamalar nağd hesablamalara nisbətən daha sərfəlidir. Belə ki, bu zaman nağd pula qənaət edilir, tədavül xərcləri azalır, müəssisələrin əməliyyatlarına vergi ödəmə və hesablaşma intizamına nəzarət təmin edilir.








Cari hesablar dövlət orqanlarınınn, bələdiyyələrin, hüquqi şəxslərin, onların filial, nümayəndəlik və digər ayrıca bölmələrinin, ailə kəndli təsərrüftının, həmçinin fərdi sahibkarların maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı bank əməliyyatlarının aparılması üçün açılır.

Cari subhesablar hüquqi şəxslərə, onların regional fəaliyyətləri ilə əlaqədar filial və nümayəndəlik statusu daşımayan və olduğu yerdən kənarda yerləşən struktur bölmələrə açılır.

Ssuda hesabları bankın müştərilərə verdiyi kreditlərin uçotu üçün, kredit müqaviləsində nəzərdə tutulduğu hallarda isə, həmçinin kredit vəsaitlərinin istifadəsi və ödənilməsi ilə bağlı bank əməliyyatlarının aparıması üçün açılır.

Əmanət (depozit)_hesablar bank əmanəti (depozit) müqaviləsinə əsasən müştərilərin əmanətlərinin uçotu, pul vəsaitlərinin əmanətə cəlb edilməsi və müvafiq əməliyyatların aparılması üçün açılır.

Müxbir hesablar bankların özlərinin və müştərilərinin bank əməliyyatlarının aparılması məqsədi ilə yerli və xarici banklar üçün açılır.


Ödəniş tapşırığı – ödəyicinin öz hesabından müəyyən məbləğ pul vəsaitlərinin silinib, digər müəssisələrin hesabına daxil edilməsi haqqında özünə xidmt edən banka verdiyi yazılı tapşırıqdır.

Müəyyən olunmuş blank formasında banka təqdim olunan ödəmə tapşırığı yazıldığı gündən (yazıldığı gün nəzərə alınmır) 3 təqvim günü ərzində etibarlı hesab olunur.

Ödəniş tapşırıqları bank tərəfindən icra üçün bank ilə hesab sahibi arasında başqa razı1aşma olmadıqda ödəyicinin hesabında ödənişi tam təmin edən məbləğdə vəsait olduqda qəbul edilir.

"A" formatlı ödəniş tapşırıqları ilə hesablaşmalar:

- fiziki və hüquqi şəxslərin qanunvericiliklə və ya bank hesab müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş nağdsız ödənişləri həyata keçirmək üçün istifadə olunur.

- ödəyici tərəfindən doldurularaq iki nüsxədən az olmamaq şərti ilə bankın daxili prosedur qaydalarına uyğun müəyyən edilmiş sayda emitent banka təqdim edilir.

- emitent bankın məsul şəxsi ödəyici tərəfindən təqdim edilən ödəniş tapşırıqlarının tərtib olunmasının düzgünlüyünü və ödənişi təmin edən məbləğin olmasını yoxlayır və kənarlaşma olmadıqda icra üçün qəbul olunmasını öz imzası ilə təsdiq edir.

"B" format1ı ödəniş tapşırıqlarından kommunal xidmətlərin, telefon danışıqları

haqqının, icarə haqqının ödənilməsi və s. bu kimi ödənişlərdə istifadə olunur.

Bu xidmətləri göstərən hüquqi şəxslər doldurduqlan "B" formatlı Ödəniş tapşıqlarını ödəyiciyə təqdim edir. Ödəniş tapşırıqlarını almış hüquqi şəxs tapşırığın müvafiq sahəsində öz bank hesab nömrəsini qeyd edir, imza və möhürü ilə təsdiq edərək xidmət olunduğu banka təqdim edir.



Emitent bankın məsul şəxsi sənədin düzgünlüyünü və ödənişi təmin edən məbləğin olmasını yoxladıqdan sonra, kənarlaşma olmadıqda Ödəniş tapşırığının "Bank üçün" nəzərdə tutulmuş hissəsi əsasında Mərkəzi Bankın müvafiq normativ aktlarına uyğun olaraq ödənişi benefisar bankına göndərir.
Akkreditivlə hesablaşama
Akkreditiv hesablaşma forması təminatlı ödəniş vasitəsidir. Akkreditivdən bir müəssisə ilə hesablaşmalarda istifadə olunur. Akkreditiv qaydasında hesablaşma tərəflər arasında bağlanan müqavilə ilə tənmizlənir. Hesablaşmanın bu formasında ödəniş satıcının yerləşdiyi yerdə aparılır.


Vəsait alana qabaqcadan bildirmədən emitent bankın dəyişdirə və ya ləğv edə bildiyi akkreditiv geriçağırma akkeditivi sayılır. Akkreditivin mətnində bu hal qeyd olunmalıdır.

Vəsait alanın razılığı olmadan ləğv edilə və ya dəyişdirilə bilməyən akkreditiv geri qaytarılmayan akkreditiv hesab edilir. Geri çağırılmayan akkreditiv emitent bankın qəti öhdəliyidir.

Ərizdə bu rekvizitlərdən biri olmadıqda emitent bank tərəfindən akkreditiv açılmır. Emitent bank qəbul edilmiş ərizə əsasında sərbəst məktub formasında akkreditiv tərtib edir və onu icraçı banka təqdim edir. Akkreditivdə onun icra üsulu dərhal göstərilməlidir. Akkreditivdə dəyişiklik edilməsi üçün ödəyici emitent banka ərizə təqdim etməlidir. Emitent bank akkreditivin və onda edilmiş dəyişikliklərin vəsait alana ötürülməsində eyni bankın xidmətlərindən istifadə etməlidir. Vəsait alan akkreditivdə edilən dəyişikliklərin qəbul edilib edilməməsi barədə icraçı banka xəbər verməlidir. Ödəniş üçün nəqliyyat və sığorta sənədləri, habelə faktura və qaimə və digər sənədlər akkreditivdə göstərilməlidir. Akkreditivdə eyni zamanda digər sənədlərin kim tərəfindən verilməsi, onlarda hansı ifadə və ya məlumatların olması akkreditivdə göstərilməlidir. Əks halda banklar sənədləri təqdim edildiyi kimi qəbul edir.


İnkasso sərəncamları ilə hesablaşmalar
İnkasso sərəncamları ilə hesablaşma zamanı ödəyicinin (borclunun) hesabına xidmət göstərən bank məcburi icra orqanlarının göstərişi ilə və əlavə edilən icra sənədinə əsasən ödənişi ödəyicinin hesabından mübahisəsiz qaydada (ödəyicinin sərəncamı olmadan) həyata keçirir.




İnkasso üzrə hesablaşmalar
İnkasso üzrə hesablaşmalar zamanı emitent bank (vəsaiti alan bank) müştərinin (vəsaiti alamn) tapşırığı ilə ödəyicidən ödənişin və ödəniş akseptinin alınması əməliyyatlarını vəsait alanın hesabına köçürməyi öhdəsinə götürür.




İnkasso tapşırığı bir qayda olaraq üç nüsxədə tərtib edilir. İnkasso tapşırığını qəbul edən emitent bankın məsul şəxsi onun müvafiq blank formasına uyğunluğunu, həmin bankda nəzərdə tutulan rekvizitlərin doldurulmasının tamlığını, vəsait alanın imza və möhürlərinin imza və möhür nümunələri vərəqəsinə uyğunluğunu yoxlamalıdır. Bundan sonra məsul şəxs inkasso tapşırığının bütün nüsxələrində qəbul tarixini yazır, imza edir və emitent bankın ştampını vurur.

İnkasso tapşırığının qəbul edən icraçı bankın məsul işçisi onun mövcud blank formasına uyğunluğunu, həmin bankda nəzərdə tutulan rekvizitlərin doldurulmasının tamlığını, emitent bankın ştampının və məsul şəxsin imzasının mövcudluğunu, habelə inkasso tapşırığının bütün nüsxələrinin eyniliyini yoxlamalıdır. Göstərilən tələblərə riayət olunmaması aşkar edildikdə inkasso tapşırığı geri qaytarılır. Bu zaman inkasso tapşırığının nüsxəsinin arxa tərəfində onun geri qaytarılmasının səbəbi və tarixi göstərilməklə məsul şəxs imza edir və icraçı bankın ştampını vurur.

Alınmış (inkasso edilmiş) məbləğlər icraçı bank tərəfindən dərhal emitent bankın sərəncamına verilməli, həmin bank isə bu məbləğləri müştərilərin hesabına salmalıdır.



Əgər ödəniş alınmamışsa, icraçı bank ödənişin icra olunmamasının və ya akseptdən imtina edilməsinin səbəblərini dərhal emitent banka bildirilməlidir. Emitent bankın bu barədə vəsait alana dərhal məlumat verərək, ondan gələcək hərəkətlər baradə göstərişlər istəməlidir.

Gələcək hərəkətlər haqqında göstərişlər icraçı bankın müəyyən etdiyi müddətdə, bu müddət olmadıqda isə üç iş gün ərzində alınmadıqda, icraçı bankın sənədləri emitent bankına qaytarmaq ixtiyarı vardır.

Akseptli qaydada həyata keçirilən ödəniş zamanı vəsait alan inkasso tapşırığının "ödənişin şərti" səhfəsində "akseptlə" qeydini edir. İnkasso tapşırığının akseptinin müddəti vəsait alanla ödəyici arasında olan müqavilə ilə müəyyənləşdirilir bir şərtlə ki, həmin müddət beş iş günündən az olmasın.

İnkasso tapşırığı aksept üçün ödəyiciyə icraçı banka daxil olduğu günün ertəsi günündən gec olmayaraq təqdim edilməlidir.

Ödəyici inkasso tapşırığını akseptləşdirməkdən tam və ya qismən imtina edə bilər. Bu zaman imtina edən banka üç nüsxədən ibarət imtina ərizəsini təqdim etməlidir.

Akseptdən tam imtina edildikdə inkasso tapşırığı akseptdən imtina ərizəsinin ikinci nüsxəsi ilə birgə sonuncunun icraçı banka daxil olduğu günün ertəsi günündən gec olmayaraq vəsait alana ötürülmək üçün emitent banka qaytarılır.

Ödəyici akseptdən qismən imtina etdikdə inkasso tapşırığı ödəyicinin aksept etdiyi məbləğdə ödənilir.

İnkasso tapşırığı müəyyən edilmiş müddətdə aksept edilmədikdə icraçı bank onun birinci nüsxəsini aksept edilmədiyini göstərməklə vəsait alana ötlürmək üçün emitent banka qaytarır.

Ödəniş akseptsiz qaydada həyata keçirilənd vəsait alan inkasso tapşırığının "ödənişin şərti" sahəsində "akseptsiz" qeydini edir. Bu qeyd olmadıqda inkasso tapşırığının ödənişi akseptli qaydada həyata keçirilir.

Banklar vəsaitin akseptsiz qaydada silinməsinə dair ödəyicilərin etirazlarına mahiyyətcə baxmır.

Hesablaşmaların bir qismi nağd pulların iştirakı ilə aparılır. Azərbaycanda pul tədavülü tədavüldə nağd pulların yüksək səviyyəsində olması ilə səciyyələnir.



Nağd pul dövriyyəsinin təşkili Mərkəzi Bankın ərazi idarələri və kommersiya bankları vasitəsi ilə aparılır. Mütərilərə kassa xidməti göstərilməsi dedikdə bankın nağd pul ödənişləri ilə olan əməliyyatları başa düşülür.

Nağd pulların banka daxil olmasını təmin etmək və kassa intizamına riayət edilməsi üçün banklar təsərrüfat təkilatları ilə birlikdə onlar üçün kassa qalığı limitini müəyyən edir. Hər bir bankda limitdən artıq kassa qalığı müvafiq banka verilir və bank onu müəssisənin cari hesabına daxil edilir.

Nağd pul və digər qiymətlilərlə işləyən işçilərlə tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilə bağlanmalıdır.

Nağd pul və digər qiymətlilərin qorunması üçün məsul olan və qiymətlilərlə işləyən şəxslər müvafiq möhürlər, plombirlər və adlı ştamplarla təchiz olunurlar.

İş yerini müvəqqəti tərk edərkən kassirlərin nağd pulu və digər qiymətliləri, açarları, möhürləri, plombirləri, ştampları açıqda, seyfləri və metal şkafları isə açıq şəkildə qoyması qəti qadağandır.







Pul saxlanan yer üç açarla əməliyyat gününün əvvəlində açılmalıdır və əməliyyat gününün sonunda bağlanmalıdır. Bu açarlar aşğdakı şəxslərdə olmalıdır:

birinci açar - kassa müdirində

ikinci açar - kredit təşkilatının rəhbərində

üçüncü açar - kredit təşkilatının baş mühasibində

Pul saxlanan yer əməliyyat gününün sonunda bağlanıb açarları olan şəxslərin möhürləri ilə möhürlənib mühafizə işçisinə təhvil verilməlidir.

Nağd pulu mədaxil etmək üçün banklarda gündüz mədaxil kassası yaradılır.

Nağd pulun qəbulu "nağd pulun mədaxili üçün elan"a əsasən həyata keçirilir. Elan nağd pul ilə birlikdə bankın kassirinə təqdim edilir. Kassir elanın bütün rekvizitlərini yoxladıqdan sonra elanda göstərilən məbləğ faktiki verilmiş məbləğlə tutuşdurulur və uyğunluq olduqda kassir elanı imzalayıb möhürlədikdən sonra onun qəbz hissəsini müştəriyə qaytarır. Elanı kassir özündə saxlayır, elanın order hissəsini isə vəsaiti müştərinin hesabına daxil edilməsi üçün əməliyyat şöbəsinə göndərilir.

Əməliyyat günü qurtardıqdan sonra müştərilərdən nağd pulun qəbulu axşam mədaxil kassaları tərəfindən aparılır. Axşam mədaxil kassasının müvafiq işçiləri üzərində "Axşam mədaxil kassası" sözləri yazılmış möhür və kassa açarları ilə təchiz edilirlər. Axşam mədaxil kassasına nağd pul gündüz mədaxil kassasına nağd pulun qəbulu və rəsmiləşdirilməsi prosesinə uyğun surətdə aparılır. Axşam mədaxil kassasına qəbul edilən nağd pul, müvafiq sənədlər və möhür mühafizə üçün pul saxlanan yerə (seyf anbar) qoyulur. Pul saxlanan yer mühafizəçinin iştirakı ilə kasssir və nəzarətçiyə məxsus olan iki açarla bağlanır, həmin şəxslərin möhürü ilə möhürlənir və xüsusi jurnalda imza etdirməklə nəzarətçiyə təhvil verilir. Axşam mədaxil kassasının işçiləri növbəti iş günü pul saxlanan yeri mühafizəçidən qəbul edib, pulu və sənədləri kassa rəhbərinə təhvil verirlər.

Bankın kassasından nağd pulun verilməsi bankın məxaric kassası tərəfindən həyata keçirilir. Nağd pulların məxarici "pul çekləri"nə və kassa məxaric orderlərinə əsasən həyata keçirilir. Pul çeki pul alan tərəfindən doldurularaq əməliyyatın aparılmasına məsul olan şəxsə təqdim edilir. Əməliyyat işçisi çekdəki bütün rekvizitləri yoxlamaqla müştərinin hesabına çekdə göstərilən məbləği olub olmamasını yoxlayır. Uyğunsuzluq olduqda "pul çeki" yeni sənədin tərtib edilməsi üçün müştəriyə qaytarılır.

Uyğunsuzluq olmadıqda əməliyyatı aparan şəxs kassa jurnalında müvafiq qeydlər aparır və imzalayaraq pul çekinin nəzarət hissəsini müştəriyə qaytarır. Pul çekinin əsas hissəsi isə nəzarətçiyə təqdim edilir, nəzarətçiyə isə pul çekində uyğunsuzluq aşkar etmədikdə pul çekini kassaya təqdim edir. Kassir tərəfindən müvafiq rekvizitlər yoxlanılır, uyğunsuzluq aşkar edilməsində kassir müştəridən pul çekinin nəzarət hissəsini və onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədini alır və pul çekində olan məlumatlarla tutuşdurur və nağd pulu müştəriyə verir və "pul çekini" imzalayır. Müştəri kassadan aldığı nağd pulu kredit təşkilatı nəzarətvinin iştirakı ilə xüsusi ayrılmış otaqda vərəq-vərəq sayır.

Nağd pulların banka qəbulunun kanalıda inkassasiyasdır. Qiymətlilərin inkassasiyası kredit təşkilatlarının inkassasiya xidmətində yaradılan inkassator biriqadası tərəfindən həyata keçirilir. İnkassator və sürücü inkassatorlar fiziki cəhətdən sağlam olmalı, silahlardan istifadə etmək bacarığına malik olmalıdır. İnkassasiya marşurutu və inkassasiya ediləsi müəssisə əvvəlcədən müəyyən edilir. İnkassatorlar marşurut üzrə hərəkət edərək baş inkassator sumkasını verib dolusunu qəbul edir. İnkassasiya başa çatdıqdan sonra pul yığılmış inkassator sumkaları bankın kassasına təhvil verilir.

Əməliyyat günü qurtardıqdan sonra mədaxil kassasının kassiri qəbul olunmuş mədaxil sənədləri əsasında "kassaya daxil olunmuş nağd pulun məbləği və sənədlərin sayı haqqında arayış tərtib edilir və arayışdakı yekun məbləği faktiki mədaxil edilmiş nağd pulu və digər qiymətliləri tutuşdurulub arayışa imza edir.

Əməliyyat günü ərzində mədaxil olunmuş nağd pul və digər qiymətlilər müvafiq qaydada formalaşdırılır.

Kassa müdiri kassirlərdən qəbul olunmuş arayışçıları icmalaşdırıb kassa dövriyyələri haqqında ümumi arayış tərtib edib, baş mühasiblə qarşı1ıqlı imzalayı1ar.

Məxaric əməliyyat gününün sonunda məxaric kassasının kassiri qəbul olunmuşməxaric sənədləri əsasında "Məxaric edilmiş və təhvil hesab olunmuş pulun məbləği haqqında" arayışı tərtib edilir və arayışdakı yekun məbləği faktiki məxaric olunmuş nağd pulu və digər qiymətliləri tutuşdurub arayışa imza edir. Kassa müdiri kassirlərdən qəbul olunmuş arayışları icmalaşdırıb, kassa dövriyyələri haqqında ümumi arayış tərtib edib baş mühasib ilə qarşılıqlı imzalayır.

Mövzu 5. Bankın passİv əməlİyyatları
Bank resuslarının formalaşması ilə əlaqədar olan əməliyyatlar passiv əməliyyatlar adlanır və hər bir kommersiya bankı üçün böyük əhəmiyyat kəsb edir.

Bank resursu - bankın sərəncamında olub, aktiv və digər əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunan pul vəsaitlərinin məcmusudur.





Nizamnamə fondu tamamilə iştirakçıların xüsusi vəsaiti hesabına yaradılır. Onun minumum həcmi Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilir. Bank yaradılarkən nizamnamə fondu yalnız pul vəsaitləri və maddi aktivlər hesabına formalaşa bilər.


...,.


Ehtiyat fondu- mənfəətdən ayırmalar hesabına yaradılır. Onun həcmi nizamnamə kapitalına nisbətdə müəyyən edilir. Ehtiyat fondunun yaradılmasında məqsəd bankın aktiv əməliyyatları ilə əlaqədar mövcud ola bilən itkilərin ödənilməsidir. Bu fondun vəsaitlərindən həmçinin səhmdarlara mənfəətin və dividentlərin çatışmayan hissələrinin ödənilməsində də istifadə olunur. Ehtiyat fondu həmçinn nizamnamə kapitalının artırılması məbəidir.

Banklarda ehtiyat fondu ilə yanaşı mənfəət hesabına xüsusi təyinatlı dividentlərin maddi maraq fondları yaradılır. Bank passivlərinin qeyri-maliyyə təşkilatlarından başlıca fərqləndirici xüsusiyyəti ondadır ki, xüsusi vəsaitlərin xüsusi çəkisi çox aşağıdr. (10-20%)

Xüsusi vəsaitlərin bankın passivlərində nisbətən aşağı xüsusi çəkiyə malik olmasına baxmayaraq onun fəaliyyətində mühüm rol oynayır. O üç əsas funksiyanı yerinə yetirir.

Xüsusi kapital mühafizə funksiyası vasitəsi ilə bankın əmanətçilər, kreditorlar qarşısında bankın möhkəmliyini, dəyanətliyini təmin edir. Bu vasitələr sığorta və zəmanət fondu kimi çıxış edir.

Xüsusi vəsaitlərin mühafizə funksiyası kapitalın yetərliliyi anlayışı ilə əlaqdardır. Bu o demkdir ki, bankın maliyyə itkilərini öz vəsaiti hesabına təmin edir.

Əməli funksiyanın mahiyyəti ondadır ki, bankın xüsusi vəsaitləri bankın maddi bazasının inkişafında maliyyə resursu rolunu oynayır. İlkin kapital olmadan heç bir bank öz fəaliyyətinə başlaya bilməz. Bu vəsaitləridən bankın filial və şöbələrinin genişlənməsinə istifadə oluna bilər.

Xüsusi vəsaitlərin nizamlaşdırıcı funksiyasının mahiyyəti ondadır ki, mərkəzi banklar kommersiya banklarının fəaliyyətini onların xüsusi vəsaitlərinin idarə olunması yolu ilə nizamlaşdırırlar. Bankın xüsusi vəsaitləri içərisində əsas yeri nizamnamə fondu təşkil edir onun həcmi, yaranma forması və dəyişdirilməsi bankın nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.

Kommersiya banklarının resurslarının əksər hissəsini cəlb olunmuş vəsaitlər təşkil edir. Banklar passiv əməliyyatları yerinə yetirməklə hüquqi və fiziki şəxslərin maliyyə resurslarının cəlb etmək imkanı əldə edirlər. Bura daxildir:

•fiziki və hüquqi şəxslərin əmanət və depozitləri,

• hüquqi şəxslərin bank hesablarındakı vəsait qalığı.

Depozit - banka saxlamağa köçürülmüş, müəyyən olunmuş vaxtda və şərtlərlə geri qaytarılmalı olan pul vəsaitləridir.

Vəsaitlər aşağdakı bank əməliyyatları nəticəsində banka cəlb edilir:

•hüquqi şəxslərə hesabın açılması,

•fiziki şəxslərin pul vəsaitbrinin əmanətə cəlb edilməsi.

Müddət baxımından depozitlər :

•tələb edilənədək (istənilən vaxt geri tələb olunar),

•müddətli depozitlr.

Banklar öz likvivliyini təmin etmək məqsədi ilə borc vəsaitlərindən istifadə edirlər. Bura daxildir banklararası kredit, geri alınmaq şərti ilə satılmış qiymətli kağızlar.

Müvəqqəti sərbəst resurslara malik olan banklar öz resurslarını banklar arası kredit qaydasında digər banklara sata bilər. Bununlada hər iki tərəf qazanmış olur.

Kommersiya bankları əlavə vəsaiti olan ehtiyacını ödəmək üçün Mərkəzi Bankın kreditindən istifadə edirlər. Mərkəzi Bank haqqında qanunun 46.4 maddəsinə əsasən Mərkəzi Bank banklar üçün sonuncu instansiya kreditoru kimi çıxış edə bilər.

Ümumiyyətlə bankların passivləri aşağdakılardan formalaşır:

1.Xüsusi vəsaitlər

O cümlədən: bankın fondları

bankın mənfəəti

2.Müştərilərin bank hesabındakı vəsaitləri

O cümlədən: büdcə vəsaitləri

dövlət büdcədənkənar fondların vəsaitiləri

müəssisə və təşkilatların vəsaitləri



əhalinin vəsaitləri

3.Bankların müxbir hesablarındakı vəsaitləgr

4.Bankalararası kredit və depozitlər

5.Mərkəzi Bankın kreditləri

6.Buraxılmış borc öhdəlikləri: istiqrazlar, depozit sertifikatları, əmanət sertifikatları, veksellər.

7.Sairə passivlər.


Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə