R b a y c a n X z r d n z g mYüklə 404 Kb.

səhifə1/8
tarix24.06.2018
ölçüsü404 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
50967

A Z

R B A Y C A N

X Z R D N Z G M

L Y


И

ИЧИ И И


A Z

R B A Y C A N

X Z R D N Z G M

L Y


И

ИЧИ И И


Qiyməti 50 qəpik

10 fevral 2017-ci il    № 9-12 (9103) 

QƏZET

 

1931-ci ildən 

nəşr olunur

QƏZET

 

1931-ci ildən 

nəşr olunur

"Müalicə-profilaktik yeməklərə, süd və ona 

bərabər tutulan digər məhsullara və vasitələrə sərf 

olunan xərclərin, həmçinin dəniz nəqliyyatında 

üzücü heyətə verilən yemək xərclərinin normaları-

nın müəyyən edilməsi barədə" Azərbaycan Respub-

likası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 4 iyun tarixli 

89 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının 

119-cu  maddəsinin  səkkizinci  abzasını  rəhbər  tuta-

raq  Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər  Kabineti  QƏRARA ALIR:

1. "Müalicə-profilaktik yeməklərə, süd və ona bə-

rabər tutulan digər məhsullara və vasitələrə sərf olu-

nan  xərclərin,  həmçinin  dəniz  nəqliyyatında  üzücü 

heyətə verilən yemək xərclərinin normalarının müəy-

yən edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazir-

lər Kabinetinin 2007-ci il 4 iyun tarixli 89 nömrəli qə-

rarının  (Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 

Toplusu, 2007, № 6, maddə 694) 2-ci hissəsi aşağıdakı 

redaksiyada verilsin:

"2.  Dəniz  nəqliyyatında  üzücü  heyətə  verilən 

yemək  xərclərinin  gündəlik  norması  Xəzər  dənizin-

də üzən gəmilərin üzücü heyəti üçün 15 manatadək, 

Xəzər dənizindən kənarda üzən gəmilərin üzücü heyə-

ti üçün 15 ABŞ dollarınadək məbləğdə müəyyən edil-

sin.".


2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Artur Rasi-zadə,

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

A

zərbaycan çox böyük müsbət 

beynəlxalq imicə malik-

dir. Beynəlxalq təşkilatlarda bizim 

sözümüz keçir və təsirimiz artır. Biz 

beynəlxalq əlaqələrimizi bu il də 

genişləndirəcəyik. Keçən il ölkəmizə 

20-yə yaxın dövlət və hökumət başçısı 

rəsmi və işgüzar səfərlər etmişdir. Bu 

da bir göstəricidir. Biz beynəlxalq 

təşkilatlar çərçivəsində fəal işləmişik. 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Zirvə 

görüşündə Ermənistan-Azərbaycan

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və aprel 

ayında Azərbaycana Ermənistan 

tərəfindən edilən təcavüzlə bağlı 

kontakt qrupu yaratdı. Bu qrup artıq 

fəaliyyətə başlayır. Bu, bizim böyük 

uğurumuzdur. Son illər ərzində bizim 

fəaliyyətimiz nəticəsində Qoşulmama 

Hərəkatı Dağlıq Qarabağ münaqişə-

sinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində həll olunması ilə bağlı 

qətnamələr qəbul etmişdir.

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həl-

li  yolları  bəllidir.  Bizim  mövqeyimiz 

dəyişməz  olaraq  qalır.  Bizim  ölkəmi-

zin  ərazi  bütövlüyü  bərpa  edilməlidir. 

Bütün işğalçı qüvvələr bizim torpaqla-

rımızdan çıxarılmalıdır. BMT Təhlükə-

sizlik  Şurasının  dörd  qətnaməsi  icra 

edilməlidir.  Status-kvo  qəbuledilməz-

dir,  dəyişdirilməlidir.  Keçən  il  ATƏT 

də bu məsələ ilə bağlı öz ciddi sözünü 

demişdir - status-kvo qəbuledilməzdir. 

Bu, aksiomdur və bu, dəyişdirilməlidir. 

Status-kvonun  dəyişdirilməsi  işğalçı 

qüvvələrin  torpaqlarımızdan  çıxarıl-

ması  deməkdir.  Budur,  münaqişənin 

həlli  yolları.  Bunun  başqa  yolu  ola 

bilməz.  Azərbaycan  heç  vaxt  öz  tor-

pağında  ikinci  qondarma  erməni  döv-

lətinin yaranmasına icazə verməyəcək. 

Azərbaycan heç vaxt bu vəziyyətlə ba-

rışmayacaq.  İşğalçı  rejim,  Ermənistan 

rəhbərliyi bunu nə qədər tez dərk etsə, 

bu, onlar üçün o qədər də yaxşı olacaq.

2016-cı ilin aprel ayında Azərbay-

can dövləti və Azərbaycan Ordusu iş-

ğalçılara çox ciddi zərbələr vurmuşdur. 

Növbəti erməni hərbi təxribatına cavab 

olaraq, Azərbaycan Ordusu əks-hücum 

əməliyyatı keçirmiş və minlərlə hektar 

torpağı işğaldan azad etmişdir. Bu, bi-

zim  şanlı  tarixi  qələbəmizdir.  Bu,  bir 

daha  dövlətimizin,  xalqımızın,  ordu-

muzun  gücünü  göstərir.  Bir  daha  onu 

göstərir ki, biz istənilən vaxtda məsələ-

ni hərbi yolla həll edə bilərik. Minlərlə 

hektar  torpaq  işğalçılardan  boşaldıldı. 

İndi  orada  təmizlik  işləri,  bütün  mə-

nalarda  təmizlik  işləri  aparılır.  Azər-

baycan Ordusu indi on minlərlə hektar 

torpağa  nəzarət  edir.  İndi  o  ərazilərdə 

işğalçıların  izi-tozu  qalmayıb.  Biz  o 

bölgələrdə  lazımi  tədbirləri  görəcəyik 

ki, vətəndaşlarımız oraya qayıtsınlar və 

artıq bu proses başlayır.

Aprel  döyüşləri  bizim  şanlı  ta-

riximizdir,  böyük  qələbəmizdir.  Biz  

hərbçilərimizlə fəxr edirik. Bu döyüş-

lər  zamanı Azərbaycan  xalqı  bir  daha 

öz birliyini nümayiş etdirmişdir. Belə-

liklə, hesab edirəm ki, 2016-cı il mü-

naqişənin həlli ilə bağlı çox önəmli il 

olmuşdur. Çünki qarşı tərəf – Ermənis-

tan təşviş içində idi, vasitəçilərdən xa-

hiş edirdi ki, tezliklə bu döyüşlər başa 

çatsın  və  onlar  danışıqlar  prosesinə 

qayıtmağa hazır olduqlarını bildirmiş-

lər. Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir 

ki, onlar müxtəlif beynəlxalq təşkilat-

lara,  o  cümlədən  Kollektiv  Təhlükə-

sizlik Müqaviləsi Təşkilatına müraciət 

etmişlər.  Baxmayaraq  ki,  Kollektiv 

Təhlükəsizlik  Müqaviləsi  Təşkilatının 

bu  məsələ  ilə  heç  bir  əlaqəsi  yoxdur. 

Kollektiv  Təhlükəsizlik  Müqaviləsi 

Təşkilatına bu vaxta qədər rəhbərlik et-

miş şəxslər sadəcə olaraq, böyük siyasi 

səhv  buraxaraq  ermənipərəst  mövqe 

və  qəbuledilməz  fikirlər  ifadə  etmiş-

lər. İndi biz hamımız onların aqibətinin 

necə olduğunu yaxşı bilirik. Yəni, aprel 

döyüşləri həm bizim parlaq qələbəmiz-

dir, həm bir daha Azərbaycan dövləti-

nin gücünü göstərdi, həm də bir daha 

göstərdi ki, biz heç vaxt bu vəziyyətlə 

barışmayacağıq. Biz bütün təxribatlara 

layiqli  cavab  verəcəyik.  Eyni  zaman-

da,  illər  boyu  Ermənistan  tərəfindən 

yaradılmış  mif  tamamilə  darmadağın 

edildi.  Xaricdən  silahlar,  pullar,  digər 

yardımlar  olmasa,  onlar  bir  həftə  ər-

zində  bizim  qabağımızda  duruş  gətirə 

bilməzlər. Bunu özləri də etiraf edirlər. 

Biz bunu çoxdan bilirdik.

Biz həmişə olduğu kimi, konstruk-

tiv  mövqe  tuturuq,  haqq-ədalət  bizim 

tərəfimizdədir,  beynəlxalq  hüquq  nor-

maları da həmçinin. Tarixi həqiqət də 

bizim  mövqeyimizi  möhkəmləndirir. 

Hərbi güc də, iqtisadi potensial da, siya-

si nüfuz da bizdədir. Yəni, biz məsələni 

istədiyimiz  kimi  həll  edəcəyik.  Bizim 

istəyimiz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü 

bərpa  etmək,  işğal  altında  olan  bütün 

torpaqlarda Azərbaycan bayrağını qal-

dırmaqdır.  Budur,  bizim  məqsədimiz 

və  biz  bu  məqsədə  doğru  irəliləyirik. 

Aprel  döyüşləri  bu  istiqamətdə  çox önəmli tarixi addım olmuşdur.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti 

(Yanvarın  10-da  Azərbaycan 

Respublikası  Prezidentinin  sədrliyi 

ilə  keçirilən  Nazirlər  Kabinetinin 

2016-cı  ilin  sosial-iqtisadi  inkişafının 

yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə 

həsr olunan iclasındakı nitqindən)

BU SAYIMIZDA

XocALI SoYQIRIMInI töRƏDƏnLƏR 

teZLikLƏ ƏDALƏt MƏhkƏMƏSi QARşISInDA 

cAvAB veRMƏLi vƏ cƏZALAnDIRILMALIDIR

RAUf vƏLiYev: “BiZiM çoX 

ZƏkALI, BAcARIQLI vƏ iSteDADLI 

gƏncLƏRiMiZ vAR.”

Fevralın 1-də Gənclər Günü münasibətilə Yaxt-klubda  Azər-

baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində çalışan və Dövlət Dəniz Aka-

demiyasında təhsil alan gənclərlə görüş keçirildi. Görüşdə Bakı 

Gəmiqayırma Zavodunun rəhbərliyi və  

fəal gəncləri də iştirak edirdilər.

Səh. 2

“tRAnZit DAşIMALARDAn ƏLDƏ oLUnAn 

gƏLiRLƏR 5,5 DƏfƏ  ARtIRILMALIDIR”

Gəmiçilikdə çalışan 

və  Ümummilli Lideri-

miz  Heydər Əliyevin 

ideyaları ilə silahlanmış 

Yeni Azərbaycan Par-

tiyasının üzvü olması 

ilə qanuni iftixar hissi 

keçirən 8 işçimiz on iki 

il əvvəl Yeni Azərbaycan 

Partiyası Səbail rayon 

təşkilatına “Xəzər dəniz-

çiləri” ərazi ilk təşkilatının yaradılması 

xahişi ilə müraciət edir və az sonra 

onların bu arzuları qarşısında “yaşıl 

işıq” yandırılır.

DƏniZDƏ inSAn hƏYAtInIn MühAfiZƏSi 

üZRƏ tƏLiM kURSLARI keçiRiLiB

13 MeDAL QAZAnIBLAR

Azərbaycan 

Respublikasının 

insan hüquqları üzrə 

müvəkkili (Ombuds-

man) Xocalı soyqırı-

mının 25-ci ildönümü 

ilə əlaqədar bəyanat 

yayıb. 

Azərbaycan cüdoçu-

ları İtaliyanın Liqnano 

şəhərində ənənəvi “Alpe 

Adrea” beynəlxalq turni-

rində 5 qızıl, 4 gümüş və 4 

bürünc medal qazanıblar.

SOCAR-ın Təlim, Tədris 

və Sertifikatlaşdırma İdarəsinin 

Dənizdə insan həyatının mü-

hafizəsi üzrə təlim mərkəzində 

“Dəniz Neft-Qaz Sənayesi üzrə 

Təlim Təşkilatı”nın (OPITO) 

standartlarının tələblərinə uy-

ğun olaraq, şirkətin əməkdaşla-

rı üçün “Dənizdə təhlükəsizlik 

texnikasının əsasları və  

fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq”  

(BOSIET) üzrə təlim kursu keçirilib.

Transxəzər dəh-

lizi ilə daşımaların 

həcminin artırılması 

ilə əlaqədar Kurık 

limanının tikintisinin 

ikinci fazasının icrası-

na başlanmalıdır.

Səh. 5

Səh. 6

AZƏRBAYcAn XƏZƏR DƏniZ 

gƏMiçiLiYinin nAiLiYYƏtLƏRinDƏ 

YAP üZvLƏRinin  XiDMƏti AZ DeYiL

Səh. 8

AZƏRBAYcAn ReSPUBLikASI nAZiRLƏR kABinetinin 

Q Ə R A R I

№ 21                                                                                                                                    Bakı şəhəri, 30 yanvar 2017-ci il

Səh. 3

Səh. 4

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC Türkiyədə iki 

yeni şirkət təsis edib. “Caspdry” 

və “Casptankers” adları ilə fəa-

liyyət göstərəcək şirkətlər Xəzər-

dənkənar hövzələrdə Azərbaycan 

bayrağı altında üzən gəmilərin 

daha səmərəli istismarına nail 

olmağa çalışacaq.

“Caspdry”  quru,  “Casptan-

kers”  isə  maye  yüklər  daşıyan 

gəmilərin    istismarını  həyata  ke-

çirəcək.

Fevralın  3-də  İstanbulda  ke-

çirilən  mərasimdə  dünyanın  ta-

nınmış  təsnifat  cəmiyyətlərindən 

olan  Amerika  Gəmiçilik  Bürosu 

( ABS) “Caspdry” şirkətinə İSM-

in  tələblərinə  cavab  verdiyini 

təsdiqləyən  uyğunluq  sertifikatı-

nı  təqdim  edib.  Yaxın  vaxtlarda 

“Casptankers”ə də belə sertifikatın təq-

dim olunacağı gözlənilir. Bu sertifikatlar 

isə  hər  iki  şirkətə  Xəzərdənkənar  höv-

zələrdə iri həcmli gəmilərin istismarına 

imkan verəcək.

ABS-in  rəsmi  nümayəndələri  və 

auditorlarının  iştirak  etdiyi  mərasim-

də  “Azərbaycan  Xəzər  Dəniz  Gəmi-

çiliyi”  QSC-nin  sədri  Rauf  Vəliyev 

bildirib  ki,  “Caspdry”  və  “Casptan-

kers” bütün standartlara, o cümlədən 

yüksək  təhlükəsizlik  tələblərinə  ca-

vab  verərək  beynəlxalq  sularda  quru 

yük və neft məhsulları daşımalarında 

lider  şirkətlərin  birinə  çevriləcəkdir. 

Eyni  zamanda,  şirkətlərin  fəaliyyəti 

azərbaycanlı  dənizçilərin  beynəlxalq 

sularda üzmə imkanlarını da xeyli ge-

nişləndirəcək.

Donanmasının  yenilənməsinə  xü-

susi  diqqət  yetirən  “Azərbaycan  Xəzər 

Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin əsas hədəf-

lərindən  biri  də  xarici  sularda  davamlı 

fəaliyyət  göstərməkdir.  Hazırda  Gəmi-

çiliyin  Qara  və Aralıq  dənizlərində  10 

quru yük gəmisi üzür.

gƏMiçiLiYin tƏSiS etDiYi Yeni şiRkƏtLƏR gƏMiLƏRiMiZin 

XARici SULARDA DAhA SƏMƏRƏLi iStiSMARInA nAiL oLAcAQ

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə