Rapport fra politikerverksted Areal- og transportplan for Arendalsregionen Arendal, Grimstad, Froland og TvedestrandYüklə 1.68 Mb.
səhifə2/3
tarix30.04.2018
ölçüsü1.68 Mb.
1   2   3

5 INNSPILL TIL FREMTIDSBILDER- ALTERNATIVE UTVIKLING- SENARIER

Gunnar Lindaas som er rådgiver i Aust-Agder fylkeskommune innledet. Innlegget tok for seg mulig fremtidsbilder som ble belyst og bakgrunn for at disse foreslås.


Kortutgave av innlegget
Samfunnsutviklingen kan tenkes å skje på ulike måter (scenarier) som vil lede fram til ulike resultat og konsekvenser.
•Framtidsbildene skal skissere troverdige alternativer for samfunnsutviklingen i planens tidshorisont.

•Hvert scenario vil innebære ulike konsekvenser for arealbruk, transport, sosiale forhold osv.

•Utredningen av de ulike framtidsbildene vil danne basis for beslutningsgrunnlaget når ATP- strategien til slutt skal vedtas.
Viktige tema i konsekvensutredningen

•Dyrka mark

•Friluftsliv og grønnstruktur

•Naturmangfold

•Utbyggingspotensialer

•Næringsområder

•Risiko og sårbarhet

•Transportsystemet – ved hjelp av transportmodell vurdere effekt av arealbruk og tiltak:

–Bilbruk

–Kollektiv

–Sykkel og gange
3 mulige framtidsbilder ble vist med bruk av kart.

Innspill fra gruppene:
(T.I. Mørland): Fremtidsbilde 1, 0-alternativ er ikke bærekraftig. Bør ideelt lande på alt. 2. Realistisk sett bør alt. 2 og alt. 3 legges til grunn for arbeidet. Da tar man hensyn til hele kommunen(e).
Bør ikke bygge helt spredt. Bør legge til rette for et effektivt busstilbud.
(J. O. Strand): Scenarie 2 blir for snevert idet kommunesentrene er for trange. Framtidsbilde 3 ansees som ønsket utvikling. Det ivaretar både by og omland.
(H. Antonsen): I ATP-arbeidet bør det jobbes mer åpent om scenariene. I presentasjonene har det en tendens til å bli sagt at Arendal og Grimstad ikke har gjort de rette tingene. Det er ikke sikkert at kritikken mot Arendal og Grimstad er riktig i et bærekraftperspektiv.
(G. Skjæveland): Arendal og Grimstad har samarbeidet om arealdelen i kommuneplanen for områdene mellom Arendal og Grimstad. Båndby kan være et framtidsbilde, jfr. det som er foreslått i Grenlandsbyen.
(G. Lindaas): Båndby bør vurderes i deler av regionen.
(T. Haugland): Båndbyen er en mulighet. Denne kan også defineres langs 410, Arendal –

Tvedestrand. Det gir også attraktive tomter med nærhet til sjøen.


6 INNSPILL TIL PROSESSEN HVEM BØR INVITERES TIL Å DELTA R OG HVORDAN?

Innlegg fra Kristin Fløystad planlegger i Arendal kommune.


Hun kom med tanker om prosessen, planlovens minstekrav og hva vi bør oppnå, dvs hvordan planprosesser bør kjøres for å skape engasjement, forståelse og eierskap.
Kortutgave av innlegget:

Gruppene kom etter diskusjoner frem og presenterte de viktigste målene for prosessen:


1. Viktig å involvere en rekke brukergrupper og interesseorganisasjoner. De unge ble sterkt fremhevet, dvs. den generasjonen som det skal planlegges for.

2. Benytte ungdommens kommunestyre og repr. for elevråd videregående skoler og NHO sin ungdoms/entreprenørskap gruppe

3. Kontakte unge utflyttere og/eller de som har valgt å flytte tilbake.

4. Utsatte brukergrupper enslige og eldre og ikke minst småbarnsforeldre, foreldreråd på skoler.

5. Kontakte seniorråd/eldreråd (50+ generasjonen)

6. Viktig å involvere de som i dag sykler og går og/eller er daglige brukere av kollektivtilbudet.

7. Alle folkevalgte i de 4 kommunene må være med i prosessen og få et eierskap. I dag er det kun 3 sentrale politikere som sitter i styringsgruppa.

8. Det ble lagt stor vekt også på å involvere statlige – regionale interesser.

9. Noen pekte på bane/jernbaneverket. Mange på kollektivselskap (ATP) som er med.

10. Næringslivet, næringsforeninger, handelsstand, sentrumsforeninger, for eks. Grimstad min by, gårdeiere og eiendomsutviklere

11. Sentrale friluftslivsorganisasjoner, natur og ungdom med mer. (velforeninger, Aksjonsgrupper, bymark med mer)

12. Absolutt ingen – bare kom i gang!

13. Bruke sosiale medier aktivt for info, innspill og medvirkning.

14. Kontakt andre som har vært gjennom tilsvarende prosess

15. Vi trenger ildsjeler lokalt som brenner for regionen
De som inviteres inn og involveres føle at de har en reell innflytelse, hvis ikke bør en la være å ta dem med!

7 AVSLUTNING, OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE
B. S. Lund avsluttet dagen med å takke alle for aktiv medvirkning. Han lovet på vegne av fylkeskommunen at alle formannskap i de 4 ATP-kommunene samt fylkesutvalget vil bli invitert til en 2 dagers samling. Dette vil skje etter at kommunestyrene/fylkesting er konstituert etter valget 2015.

Illustrasjonen under viser videre prosess med tidsangivelser for ulike milepæler. Målet er å få behandlet planprogrammet og annonsere oppstart etter behandling i fylkesutvalget på møte den 23. juni. Den videre behandlingen av ulike uttaleinstanser vil skje utover høsten. Kommunene er viktige og for å fp den nødvendige politiske behandlingen forventes ikke planprogrammet å bli vedtatt av fylkesutvalget før i februar 2016. Men en vil parallelt med bakgrunn i de innspill som er kommet, arbeide videre med mulighetstudier og analyser av konsekvenser av ulike utviklingscenarier og plangrep som skal lede fram mot anbefalinger og planforslag. I denne prosessen vil statens vegvesen være en sentral medspill med sin kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosesser i andre byregioner

i Region Sør.

Snurr film
Vi har sammen med TV Agder laget en film  I serien Det grønne Sørland” Folkehelseperspektivet

Klimaperspektivet

Kollektiv

Filmen er finansiert av midler fra:

Fylkeskommunen - sykkelbysprosjektet -Arendal og Grimstad

Arendal kommune v/klima og miljø

Agder kollektivtrafikk (AKT)

•Dere finner filmen på Vimen: https://vimeo.com/125796766

8 TILBAKEMELDINGER FRA DELTAKERNE

Men vi har laget en "ordsky" som illustrerer de mest sentrale tilbakemeldingene i stikkord....


n rm

.G..l.


t


da on

e


e

-·;f f . Prosesslede se }_ M

N.rronq lærer,

øidramAunTqrrnPrr t...


.....

C..

l


Kun


sk


ap

kt


m


..


oev


o . "·· - E f.. _.. .......


"""

n ...........

v.rkn·.ngm
. .. .e"n. . ...........,..._.

) if pt•mis eCK·om unene -


fl


::


E

"spennende


Velr .. u·· '"..-."! . r , 8rln-;,rFremdrift

ev9·:k .t r n r -rt11<lr tirlnSrlndBsoapen':Jef EI-asykkc"l ',."''" be·d


P t t

1 19 ".jBehov l

OSI IVt 't Utfo c;JCr Pro eci'fus li:


o

Alternativer CV o-" ··· f


l -

::::»

...

9 VEDLEGG

A. Alle tilbakemeldinger
- ktern optimisme

- Gode eksempler fra Skien og Kristiansand

- Behov for «enighet» tvers av

kommunegrenser og partier

- Fint å høre om andres erfaringer

Viktig å se dette overordnet i samarbeid på tvers av kommunene- Bare positive tanker og innspill

- Tenkte før samlingen at det ville komme

fram delte meninger

- Her virker det til at alle er positive - et godt

utgangspunkt

- Godt å komme i gang

- Viktig å skape felles

- forståelse og holdninger

- utfordringer

- løsninger

- møteplasser (formelle og uformelle)

- progresjon

- Raskere framdrift

- Jeg sitter igjen med at vi har behov for å

informere bredt om hvorfor vi skal jobbe med ATP- At samarbeid gjør oss sterkere. Derfor er

ATP-arbeidet viktig

- God kunnskapsformidling for politisk ni

- Lurer hvordan dere skal jobbe med mål

og behov

- Hvilke mål skal dere sjekke at

alternativene oppfyller?

- Møtt nye mennesker

- Diskutert mye spennende

- Ser fram til videre arbeid

- Fornøyd med å være med

- Bra med andres erfaringer

- Hvorfor må vi «finne opp hjul?» - Kom i

gang!Dostları ilə paylaş:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə