Rbaycan dilində Müqəddəs KitabYüklə 13,76 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/445
tarix30.12.2017
ölçüsü13,76 Mb.
#18835
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   445ii

Az

ərbaycan dilində Müqəddəs Kitab

The Holy Bible in the Azerbaijani language, also known as the Azeri language, of

Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, and Turkey

copyright © 2008 Bible Society of Azerbaijan and Institute for Bible Translation

Language: Azeri (Azerbaijani, South)

Translation by: Institute for Bible Translation

Contributor: Bible Society of Azerbaijan

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No

Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different

file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above

copyright information:

You must give Attribution to the work.

You do not sell this work for a profit.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license

4.0.


You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For

other uses, please contact the respective copyright owners.

2014-08-11

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 29 Nov 2017 from source files dated 28 Nov 2017

5d1dd449-0589-5c75-ab0e-6b96786f2985Contents

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

YARADILIŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

ÇIXIŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

LEVİLİLƏR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

SAYLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

QANUNUN TƏKRARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

YEŞUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

HAKİMLƏR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

RUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

BİRİNCİ ŞAMUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

İKİNCİ ŞAMUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

BİRİNCİ PADŞAHLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

İKİNCİ PADŞAHLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

1Saln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

İKİNCİ SALNAMƏLƏR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

EZRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

NEHEMYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ESTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

ƏYYUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

ZƏBUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Sül. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

VAİZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608

NƏĞMƏLƏR NƏĞMƏSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621

YEŞAYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629

YEREMYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717

MƏRSİYƏLƏR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792

YEZEKEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803

DANİEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851

HUŞƏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864

YOEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879

AMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885

AVDİYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895

YUNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897

MİKEYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899

NAHUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908

HABAQQUQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912

SEFANYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917

HAQQAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922

ZƏKƏRİYYƏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924

MALAKİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
Yüklə 13,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   445
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə