Redaksiya heyəTİ: Baş redaktor


Musiqi. Opera. Balet  80Yüklə 43,82 Kb.

səhifə115/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   138

265
Musiqi. Opera. Balet 
80 
illiyi
OQTAY KAZIMOV 
1932-2010
DEKABR
Oqtay Məmməd oğlu Kazımov 1932-
ci il dekabr ayının 27-də Astara şəhərində 
anadan  olub.  Orta  məktəbi  Astarada 
bitirən O. Kazımov A. Zeynallı adına orta 
ixtisas  musiqi  məktəbinin  Xor-dirijorluq 
fakültəsinə  daxil  olur  və  burada  Hacı 
Xanməmmədovun  sinfində  təhsil  alır. 
Uşaqlıqdan musiqiyə meylli olan bəstəkar 
musiqi məktəbində oxuyarkən, “Bəxtəvər 
uşaqlar”  adlı  ilk  mahnısını  bəstələyir. 
Musiqiyə olan məhəbbəti onu 1957-ci ildə 
Üzeyir Hacıbəyov adına Konservatoriya-
ya gətirir. Burada Bəstəkarlıq fakültəsinə 
daxil  olub,  Cövdət  Hacıyevin  sinfində 
mükəmməl təhsil alır. 
1966-67-ci  illərdə  Sumqayıt  Musiqi 
Texnikumunda  müəllim,  sonra  isə  dərs 
hissə müdiri kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
Sumqayıtda  çalışdığı  illərdə  o,  “Ekspe-
riment”  estrada  orkestrini  yaradır.  Son-
ralar  filarmoniyada  musiqi  redaktoru 
vəzifəsində  çalışır  və  həm  də  A.  Zey-
nallı  adına  musiqi  məktəbinin  Xalq  çal-
ğı  alətləri  fakültəsində  dərs  demişdir. 
Bəstəkarın mahnıları uzun illər “Dan uldu-
zu”  ansanblının  repertuarında  xüsusi  yer 
almışdır. Görkəmli bəstəkarın mahnılarını 
R.Behbudov, Z.Xanlarova, Ş. Ələkbərova, 
E.Axundov,  F.Kərimova,  Y.Rzazadə, 
İ.Quliyeva, O. Ağayev, M. Bağırzadə və 
digər  korifey  müğənnilər  ifa  etmişdilər. 
Onun xalq çalğı alətləri üçün konsertləri, 
Azərbaycanın Prezidenti H. Əliyevə həsr 
etdiyi “Millətin oyaq gecəsi” vokal sim-
fonik  poeması,  “Qarabağ  rapsodiyası”, 
təntənəli  üverturaları,  60-a  qədər  teatr 
tamaşalarına bəstələdiyi musiqiləri (Aka-
demik  Dram  Teatrında  səhnəyə  qoyul-
muş “Büllur sarayda”, “Qılınc və qələm”, 
“Fitnə”,  “Ümid”,  “Ədirnə  fəthi”  və  s.), 
Rus  Dram  Teatrında  səhnələşdirilmiş 
“Şeyx Sənan”, Kamera Teatrında səhnəyə 
qoyulmuş  “İtlər”,  Musiqili  Tamaşa  Te-
atrında  səhnələşdirilmiş  “Qızıl  toy”, 
“Danabaş  kəndinin  əhvalatları”,  “Dəli 
dünya”  operettaları  dillər  əzbəri  olmuş, 
müxtəlif  səpgili  mahnıları  Azərbaycan 
incəsənətinin məzmununa füsunkar töhfə 
verməklə  yanaşı  tarixilik  baxımından 
əhəmiyyətliliyi ilə fərqlənmişdir.
Oqtay  Kazımovun  yaradıcılığı  dövlət 
tərəfindən  yüksək  qiymətləndirilmişdir. 
1992-ci  ildə  Əməkdar  incəsənət  xadimi, 
2006-cı  ildə  Azərbaycan  Respublikası 
Xalq  artisti  fəxri  adı  almış  və  Prezident 
təqaüdünə layiq görülmüşdür. 
Bütün  ömrünü  Azərbaycan  musiqisi-
nin inkişafına həsr edən Xalq artisti 2010-
cu ilin  avqust ayının 9-da 78 yaşında dün-
yasını dəyişdi.
Ə d ə b i y y a t
Süleymanova, R. 
O.Kazıminin teatr musiqisi 
[Mətn] : [Azərbaycan Res-
publikasının Əməkdar artisti 
O. Kazıminin dram tama-
şalarına yazdığı musiqilər 
haqqında] /Ruqiyyə Süley-
manova //Mədəni-maarif.- 
2006.- №2.- S.51-54.
Агаев, А. До новых песен, 
Октай Кязимов [Текст] 
: [о композиторе] /Акиф 
Агаев //Баку.- 1970.- 16 
сентября.- С.3.
27
Bəstəkar


266
Musiqi.Opera.Balet 
85 
illiyi
NƏRİMAN MƏMMƏDOV 
1927
DEKABR
Nəriman  Həbib  oğlu  Məmmədov  
1927-ci il dekabr ayının 28-də Naxçı-
van şəhərində anadan olmuşdur. Hələ 
kiçik yaşlarından musiqi vurğunu olan 
N.  Məmmədov  Asəf  Zeynallı  adına 
Bakı Musiqi texnikumunun Xalq çalğı 
alətləri və musiqi nəzəriyyəsi şöbəsini 
bitirmişdir.  Elə  bu  illər  xalq  çalğı 
alətləri  üçün  “Süita”sını  bəstələyir. 
Süita görkəmli bəstəkar və dirijor Səid 
Rüstəmovun  rəhbərlik  etdiyi  Xalq 
Çalğı  Alətləri  orkestrinin  ifasında 
səslənib. O, təhsilini davam etdirərək 
Ü.  Hacıbəyov  adına  Azərbaycan 
Dövlət  Konservatoriyasının  tarix-
nəzəriyyə,  sonralar  isə  bəstəkarlıq 
şöbələrini  uğurla  bitirmişdir.  Burada 
C. Hacıyevdən dərs almışdır.
  N.  Məmmədov  7  simfoniyanın 
müəllifi  olmuşdur.  Bunlardan  2-si 
proqramlı  əsərlərindəndir.  3-cü  sim-
foniya  orqan  üçün  yazılmış  və  Riqa-
da müvəffəqiyyətlə səslənmişdir. 4-cü 
simfoniya Hüseyn Cavidə, 7-ci simfo-
niya Xocalı faciəsinə həsr olunmuşdur. 
Onun 7 konsertindən 4-ü fortepiano ilə 
simfonik orkestr, 7-ci konsert fleyta ilə 
orkestr  üçün  yazılmışdır.  Fortepiano 
üçün yazdığı konsertlərin ikisi Moskva 
radiosunun  fondunda  saxlanılır.  Bun-
dan başqa N. Məmmədov muğamları 
instrumental  və  vokal-instrumental 
şəklində nota salmış və çap etdirmiş-
dir.
Nəşr  olunan  muğamları  “Azər-
baycan muğamları Çahargah və Huma-
yun” (Bakı, 1962), “Azərbaycan mu-
ğamları Bayatı-Şiraz və Şur”(Moskva, 
1962), 
“Azərbaycan 
muğamla-
rı  Rast  və  Şahnaz”  (Bakı,  1963), 
“Azərbaycan  muğamları  Segah-zabul 
və Rəhab” (Bakı, 1965), “Azərbaycan 
muğamı  Çahargah”  (Moskva,  1970), 
“Azərbaycan muğamı Rast” (Moskva, 
1978) və s. olmuşdur.
Azərbaycan  incəsənətində  mühüm 
yer  tutan  bəstəkar  N.  Məmmədov 
Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xa-
dimi (1982), Azərbaycanın Xalq artis-
ti  (2005),  Naxçıvan  Muxtar  Respub-
likasının  Əməkdar  incəsənət  xadimi 
(1974),  professor  (2006)  fəxri  adları 
almışdır. 
Bəstəkar  ADMM-də,  AMEA-
nın  Mİİ-da  çalışmışdır.  O,  BMA-nın 
Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və 
nəzəriyyəsi kafedrasında çalışır.
Ə d ə b i y y a t
Muğamın nota salınması 
tarixindən [Mətn] /Nəriman 
Məmmədov //Vəfa.- 2004.- 
№ 4.- S.9-14. 
Bakıxanov, T. İstedad-
lı bəstəkar, qayğıkeş 
müəllim [Mətn] : Nəriman 
Məmmədov – 75 /Tofik Bakı-
xanov // Respublika.- 2003.- 
14 yanvar.- S.5.
Керимов, С. Творческий 
поиск, творческая 
зрелость [Текст] : [о 
композитора Наримана 
Мамедова] / С. Керимов //
Баку.- 1984.- 10 апреля.- 
С.3.
Садых-заде, Г. Памят 
бережет историю 
[Текст] / Н. Мамедова 
“Умай” по мотивам 
“Комсомольской” поемы 
С. Вургуна] /Г.Садых-заде 
//Советская культура.- 
1982.- 27 августа.- С.4.
28
Bəstəkar
Dostları ilə paylaş:
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə