Redaksiya heyəTİ: Baş redaktor


Kimya.Biologiya.Tibb  60Yüklə 43,82 Kb.

səhifə32/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   138

77
Kimya.Biologiya.Tibb 
60  
illiyi
PAŞA QƏLBİNUR 
1952
MART
Paşa  İsmayıl  oğlu  Musayev  (Paşa 
Qəlbinur)  1952-ci  il  mart  ayıınn  30-da 
Şəmkir  rayonunun  Çinarlı  qəsəbəsində 
qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 1968-
ci ildə Müşfiq adına kənd orta məktəbini 
qızıl  medalla  bitirmişdir.  1968-ci  ildə 
N.Nərimanov  adına  Azərbaycan  Dövlət 
Tibb  İnstitutunun  Müalicə-profilaktika 
fakültəsinə  daxil  olmuşdur.  1975-ci  ildə 
təhsilini başa vurduqdan sonra 1975-1977-
ci illərdə Gəncə şəhər Göz Xəstəxanasında 
və  1  saylı  uşaq  poliklinikasında  həkim-
okulist işləmişdir. O, 1977-1978-ci illərdə 
N.Nərimanov adına Tibb İnstitutunun göz 
xəstəlikləri kafedrasında baş laborant ol-
muşdur.
1978-1981-ci illərdə İ.M.Seçenov adı-
na  1-ci  Moskva  Tibb  İnstitutunun  Göz 
xəstəlikləri  kafedrasının  nəzdində  əyani 
aspiranturada təhsil almışdır. 1981-1988-
ci illərdə N.Nərimanov adına Tibb İnstitu-
tunun göz xəstəlikləri kafedrasında assis-
tent, həm də ictimai peşələr fakültəsində 
dekan  müavini  işləmişdir.  1988-ci  ildən 
həmin  kafedranın  professoru,  1991-ci 
ildən kafedra müdiridir. 
Ədəbi  fəaliyyətə  1978-ci  ildə  “Ul-
duz” jurnalının 4-cü sayında çap etdirdi-
yi “Xal”, “Ay gecəyə hicran sıxır”, “Mən 
ilhamı gözlərimlə görmüşəm” şeirləri ilə 
başlamışdır.  “Gözlər”  adlı  ilk  şeirini  13 
yaşında ikən yazmışdır. Dövri mətbuatda 
vaxtaşırı çıxış edir. “Gənclik” respublika 
ədəbi birliyinin üzvüdür.
 Paşa Qəlbinur tibb elminə dair yüzdən 
çox elmi əsərin, on elmi kəşfin müəllifidir. 
On  mindən  çox  cərrahiyyə  əməliyyatı 
aparmış  P.Qəlbinur  Brüsseldə  (Belçika) 
51-ci  Ümumdünya  İxtiralar  salonunda 
“Brüssel  Evrika  2002”  sərgisində  “Of-
talmologiyada  yeni  dərman  prepara-
tı  Aktirol”un  kəşfı  Böyük  qızıl  medala 
və  Belçika  Maliyyə  Nazirliyinin  xüsusi 
prizinə  layiq  görülmüşdür.  2002-ci  ildə 
onun  rəhbərliyi  altında  bacısı  Sevinc  və 
tələbəsi  Olqa  Stroyeva  ilə  birlikdə  yeni 
dərman preparatını hazırlamışdır. 
 P.Qəlbinur 1989-cu ildən Azərbaycan 
Alimlər  İttifaqı  İdarə  Heyətinin  1997-
ci  ildən  Amerika  və  Dünya  Türk 
Cümhuriyyətləri  Oftalmoloji  Birliyi-
nin  idarə  heyətinin  üzvüdür.  1996-cı 
ildən  Azərbaycan  üzrə  Nobel  İnforma-
siya  Mərkəzinin  nəzdində  Fiziologiya 
bölməsinin ekspertidir. 2001-ci ildə Dün-
ya Türk Cümhuriyyətləri Oftalmoloji Bir-
liyi  Bilimsəl  qurumunun  həmsədri  seçil-
mişdir.
1999-cu  ildə  Yusif  Məmmədəliyev 
adına  mükafata,  2000-ci  ildə  “İman” 
izzət  və  iltifat  diplomuna  layiq  görül-
müşdür. ABŞ-ın Biblioqrafiya İnstitutun-
da  keçirilən  “2000  alim  və  intellektual” 
seçimində “İlin adamı” mükafatına layiq 
görülmüşdür.  1996-cı  ildən  “Araz”  ali 
ədəbi mükafatın laureatıdır.
 Aybəniz Əliyevanın 1996-cı ildə yaz-
dığı  “Paşa  Qəlbinur”,  A.Məmmədovun 
1999-cu ildə yazdığı “Qəlbinur poeziyası 
XXI əsrin astanasında” kitabları ona həsr 
edilmişdir. “ Paşa Qəlbinur-50” biblioqra-
fik məlumat kitabı hazırlanıb nəşr edilmiş-
dir. Dəfələrlə xarici ölkələrdə konfrans və 
elmi  simpoziumlarda  olmuşdur.  2008-ci 
ildən  Dünya  Azərbaycanlıları  Konqresi-
nin həmsədridir.
 
Ə d ə b i y y a t
Ağlıma gələnlər başıma 
gəldi [Mətn] /P.Qəlbinur. - 
Bakı: Ozan, 2003.- 656 s.
Hacıyev, T. Qələmlə bıçağın 
ünsiyyəti [Mətn] /T.Hacıyev 
//Ədəbiyyat qəzeti.-2010.-26 
noyabr.- S. 5-6.
Qəlbinur Paşa – 50 
[Mətn]: metodik vəsait 
/M.F.Axundov adına Milli 
Kitabxana.- Bakı, 2002.
Paşa Qəlbinur [Mətn]: 
biblioqrafik göstərici /tərt. 
Elica Atalı.- Bakı: “Mars 
Print”, 2005.- 401s.
Səmədli, V. Dağların 
toyuna gedən şair [Mətn] 
/V.Səmədli //Təzadlar.- 
2010.-30 sentyabr.- S.15.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.google.az
30
Həkim


78
Musiqi.Opera.Balet 
65 
 illiyi
ŞƏFİQƏ EYVAZOVA 
1947
MART
Şəfiqə Alxas  qızı  Eyvazova  1947-
ci il mart ayının 9-da Bakıda anadan 
olmuşdur.
 O, 1971- ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasını bitirmişdir. 
Şəfiqə  xanım  1963-1976-cı  illərdə 
Azərbaycan  Teleradio  Verilişləri  Şir-
kətinin Xalq Çalğı Alətləri Orkestri və 
Ə.Dadaşovun rəhbərlik etdiyi ansamb-
lın solisti olmuşdur. 
Şəfiqə  xanım  1965-ci  ildən  solo 
konsertlərlə  çıxış  etmişdir.  Onun  re-
pertuarına  “Rast”,  “Cahargah”,  “Ra-
hab”,  “Şur”,  “Şüştər”  və  s.  muğam-
lar,  Azərbaycan  və  xarici  ölkə 
bəstəkarlarının əsərləri daxildir. 
Şəfiqə  Eyvazova  SSRİ  xalqlarının 
folklor  musiqisi  festivalında  (1978-
Bişkek;  1979-Moskva),  musiqişü-
nasların  Beynəlxalq  simpoziumunda 
(1987-Səmərqənd), eləcə də YUNES-
KO  xətti  ilə ABŞ-da  keçirilən  “Şərq 
xalqlarının musiqi folkloru” festivalın-
da (1988, A.Qasımov və R.Quliyevlə 
birgə) iştirak etmişdir. 
O,  1967-ci  ildən  A.Zeynallı  adı-
na  Azərbaycan  Dövlət  Musiqi 
Məktəbində  müəllim  kimi  çalışır. 
Ş.Eyvazova  həmçinin  1974-cü  ildən 
Bakı Musiqi Akademiyasında dərs de-
yir. Azərbaycan Milli Konservatoriya-
sının professorudur. 
O,  bir  çox  xarici  ölkələrdə  (ABŞ, 
İsveçrə, Almaniya, Fransa, Polşa, Bel-
çika, İtaliya, Əfqanıstan və s.)       qas-
trolda olmuşdur. Ş.Eyvazova 2003-cü 
ildən Türkiyənin “Tekfen-Kara Dəniz” 
simfonik  orkestrinin  solistidir.  Onun 
ifasında  “Şur”,  “Şüştər”,  “Rahab” 
və  bir  çox  muğamların  lent  yazıları 
Azərbaycan  Radiosu  və Televiziyası-
nın Qızıl Fondunda saxlanılır. 
2000-ci ildə “Azərbaycan Xalq ar-
tisti” adına layiq görülmüşdür. 
Ə d ə b i y y a t
Eyvazova Ş. Kamana 5-ci 
sim lazımdırmı? [Mətn]: 
[Xalq artisti Şəfiqə Eyva-
zova ilə söhbət] /Şəfiqə 
Eyvazova; söhbəti apardı 
Q.Ulduzə //Ekspress.- 
2009.- 24 may.- S.31. 
Eyvazova Şəfiqə Alxas qızı 
[Mətn] //Azərbaycan Qadını 
Ensiklopediyası.- Bakı, 
2002.- S.92.
Özü də kaman kimi [Mətn]: 
[görkəmli kaman ustası 
Ş.Eyvazova haqqın¬da] //
Dəyişikliklərə cəsarəti çatan 
xanımlar.- Bakı, 2008.- 
S.97-98.
Şəfiqə Eyvazova: ustad 
sənətkarlarımız [Mətn] //
Mədəni-maarif.- 2007.- 
№8.- S.45. 
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.mugam.musigi-dunya.
az
9
Kamança ifaçısı
Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə