Redaksiya heyəTİ: Baş redaktor


Teatr.Kino.Estrada.Sirk 100Yüklə 43,82 Kb.

səhifə34/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   138

81
Teatr.Kino.Estrada.Sirk
100  
illiyi
ƏNVƏR BEHBUDOV 
1912-1992
MART
Ənvər Məcid oğlu Behbudov 1912-
ci il mart ayının 20-də Şuşa şəhərində 
anadan olmuşdur. Hələ uşaqkən anası-
nın yaratdığı dram dərnəyi onda kiçik 
yaşlarından  teatra  maraq  yaratmış-
dı. Teatra  vurğunluğu  onu  Moskvaya 
gətirmişdi.  17  yaşlı  gənc  çətinliklərə 
baxmayaraq burada Dövlət Teatr Sənəti 
İnstitutunun  rejissorluq  fakültəsinə 
daxil olmuşdur. 1942-ci ildə Ümumit-
tifaq Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunun 
rejissorluq fakültəsini bitirmişdir.
O, 1944-1946-cı illərdə Ulyanovsk, 
1946-1948-ci  illərdə  Xabarovsk, 
1948-1954-cü  illərdə  Novosibirsk 
teatrlarında  rejissor  və  bədii  rəһbər 
olmuşdur.  1954-1959-cu  illərdə  Ka-
zanda,  Kaçalov  adına  Böyük  Dram 
Teatrında  və  1959-1964-cü  illərdə 
Rostovda  M.Qorki  adına  Dram Teat-
rında baş rejissor işləmişdir. Bu illərdə 
N.Poqodinin  “Tüfəngli  adam”,  M. 
Şoloxovun “Oyanmış torpaq”, N. Qo-
qolun  “Ölü  canlar”,  E.  Radzinskinin 
“Məһəbbət  һaqqında  104  səһifə”  və 
s.  tamaşaların  quruluşunu  vermişdir. 
Görkəmli rejissor 1965-ci ildə RSFSR 
Xalq  artisti  fəxri  adına  layiq  görül-
müşdür.
Ənvər  Behbudov  1966-cı  ildən 
Azərbaycan  Opera  və  Balet  Teatrın-
da  baş  rejissor  işləmiş,  dahi  bəstəkar 
Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” opera-
sını tamaşaya qoymuşdur. 
Ə.Behbudov 
1969-cu 
ildən 
Azərbaycan  Rus  Dram  Teatrının  baş 
rejissoru olmuşdur. O, burada M. Şat-
rovun  “Altı  iyul”,  M.  Dvoretskinin 
“Kənar  adam”,  R.  İbrahimbəyovun 
“Öz  yolunla”,  N.Xəzrinin  “Sən  yan-
masan”,  A.  Vampilovun  “Ötən  yay 
Çulimskdə”, A.Gelmanın  “Bir  iflasın 
protokolu”  və  s.  əsərləri  tamaşaya 
qoymuşdur. 
Yaradıcılığına  qiymət  verilmədi-
yində rejissor Ənvər Behbudov ikinci 
dəfə Rusiyaya gedir. Lakin çox keçmir 
ki,  o  yenidən  Bakıya,  qardaşı  Rəşid 
Behbudovun  yaratdığı  mədəniyyət 
ocağına - Mahnı Teatrına qayıdır. Bu 
teatrda olduqca maraqlı tamaşalar ha-
zırlayan baş rejissor burada özünü çox 
xoşbəxt sanır. Lakin bu çox uzun sür-
mür.  Rəşid  Behbudovun  vəfatından 
sonra Ənvər müəllim birdəfəlik Mosk-
vaya köçür.
Tanınmış  rejissor  1965-ci  ildə 
Azərbaycanın Xalq artisti adına layiq 
görülmüş,  Qırmızı  Əmək  Bayrağı  və 
“Şərəf nişanı” ordenləri, һəmçinin, bir 
sıra medallarla təltif edilmişdir.
Ə. Behbudov 1992-ci il martın 28-
də 80 yaşında Moskvada vəfat etmiş-
dir.
Ə d ə b i y y a t
Ənvər Behbudov//Azər-
baycan Sovet Ensiklope-
diyası [Mətn]: 10 cilddə.- 
Bakı.- 1978.- II cild.- S. 129.
 Ənvər Behbudov [Mətn].- 
Bakı: İşıq , 1974.- 8 s.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.google.az
20
Rejissor


82
Teatr. Kino.Estrada.Sirk
95 
illiyi
YUSİF VƏLİYEV 
1917-1980
MART
Yusif Abdulla oğlu Vəliyev 1917-ci il 
mart ayının 22-də Dərbənddə doğulmuş-
dur. O, qeyri-adi səhnə danışığına malik, 
dramatik-psixoloji rolların misilsiz ifaçı-
sı, zəngin yaradıcılığı ilə Gənc Tamaşaçı-
lar Teatrında aktyor məktəbi yaratmış bir 
sənətkardır.
Y. Vəliyev 1933-1936-cı illərdə Bakı 
Teatr  Texnikumunda  təhsil  almışdır. 
Tələbəlik  illərində  Milli  Dram Teatrının 
tamaşalarında  kütləvi  səhnələrə,  sözsüz 
rollara  çıxmaqla,  eyni  zamanda  Yəhudi 
Dövlət  Dram  Teatrında  işləyən  aktyor 
yəhudi dilində də bir neçə rol ifa etmiş-
dir. 
Texnikumu  bitirəndə  yenicə  açılan 
Mirzə  Ələkbər  Sabir  adına  Nuxa  (indi-
ki Şəki) Dövlət Dram Teatrına işləməyə 
göndərilən  aktyor  teatr  bağlananadək, 
yəni  1949-cu  ilədək  orada  işləyib,  teat-
rın ən öncül sənətkarlarından biri olmuş-
dur. Aktyor Nəcəf bəy Vəzirovun “Hacı 
Qəmbər” əsərində Əşrəf bəy, Mirzə Fətəli 
Axundzadənin “Hacı Qara” əsərində Hacı 
Qara,  “Molla  İbrahimxəlil  kimyagər”də 
İbrahimxəlil,  Sabit  Rəhmanın  “Toy” 
komediyasında  Surxay,  “Xoşbəxtlər” 
komediyasında  Sadıq,  Cəfər  Cabbarlı-
nın  “Almaz”  əsərində  Şərif,  “1905-ci 
ildə”  general-qubernator,  “Aydın”  da 
Aydın,  “Oqtay  Eloğlu”da  Oqtay,  “Od 
gəlini”ndə Elxan, “Sevil” də Balaş, “Sol-
ğun  çiçəklər”də  Bəhram,  Səməd Vurğu-
nun  “Vaqif”  əsərində Vaqif,  Mirzə  İbra-
himovun “Həyat” əsərində Süleyman və 
b.  tamaşalarda  xaraktercə  fərqli  rollar 
yaratmışdır. 
Yusif  Vəliyev  1949-cu  ilin  yazında 
Şəkidən  Bakıya  gələrək  Rus  Dram  Te-
atrında  aktyorluq  edib.  Yusif  Vəliyevin 
əsas yaradıcılığı 1949-cu ilin axırlarından 
ömrünün  sonunadək  Gənc  Tamaşaçılar 
Teatrı ilə bağlı olmuşdur. Aktyor onlarca 
bir-birindən fərqli, yaddaqalan rollar ya-
ratmışdır.
Y.Vəliyev Gənc Tamaşaçılar Teatrının 
rus bölməsində hazırlanan Mixail Şatro-
vun “İnqilab naminə” pyesinin tamaşasın-
da Lenin rolunu ifa etmişdir. Onun ifası 
sənətkarlıq baxımından rus həmkarlarının 
oyunlarından daha canlı və real alınmış-
dır. 
 Aktyor “Azərbaycanfilm”in kinoların-
da epizodik rollar oynasa da, çox maraq-
lı, yaddaqalan xarakterlər yaratmışdır. O, 
“Zirvə” (Bələdçi), “Sən nə üçün yaşayır-
san?” (Balıqçı), “Nəsimi” (Teymurləng), 
“Qatır Məmməd” (Halvaçı), “Tütək səsi” 
(Qurban), “Arxadan vurulan zərbə” (Qurd 
Cəbrayıl), “Uşaqlığın son gecəsi” (İş ic-
raçısı), və s. kinofilmlərində çəkilib. “Nə 
yaxşı  ki,  Səməd  Vurğun  var...”  sənədli 
filmində  Qacar  rolunda  “Vaqif”dən  bir 
parça ifa etmişdir. 
  Uzunillik  səhnə  yaradıcılığında  əldə 
etdiyi sənət nailiyyətlərinə, gənclərə örnək 
olan zəngin irs yaratdığına görə Yusif Ab-
dulla  oğlu Vəliyev  24  may  1960-cı  ildə 
Azərbaycan  Respublikasının  Əməkdar 
artisti, 9 fevral 1979-cu ildə Xalq artisti 
fəxri adları ilə təltif olunmuşdur. 
 1980-ci il martın 18-də vəfat edən bö-
yük sənətkar Bakıdakı yeni “Qurd qapısı” 
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Ə d ə b i y y a t
Burcəliyeva, Ş. Onun 
möcüzəli sənət dünyası 
[Mətn] /Ş.Burcəliyeva // 
Mədəniyyət.- 2011.-30 
mart.- S.11.
İki böyük sənətkarın ad 
günüdür [Mətn] // Mərkəz.- 
2011.- 19 mart.- S.11.
 Məhərrəmova, T. Lenin 
rolunu o qədər məharətlə 
ifa edib ki…. [Mətn] 
/T.Məhərrəmova //Kaspi.- 
2010.-18 mart.- S. 15.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.google.az
22
Aktyor
Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə