Redaksiya heyəTİ: Baş redaktor


Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq 80Yüklə 43,82 Kb.

səhifə35/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   138

83
Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq
80 
illiyi
ZÜMRÜD QULUZADƏ 
1932
MART
Zümrüd  Əliqulu  qızı  Quluzadə 
1932-ci  il  mart  ayının  17-də  ziyalı 
ailəsində  anadan  olmuşdur.  1949-cu 
ildə orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirmiş, 
S.M.Kirov  adına  Azərbaycan  Dövlət 
Universitetinin  Tarix  fakültəsinin 
fəlsəfə şöbəsinə daxil olmuşdur. 1954-
cü ildə universiteti fərqlənmə ilə bitir-
mişdir. 
 Z.Quluzadə 1954-cü ildən 1957-ci 
ilə  kimi  V.İ.Lenin  adına  Azərbaycan 
Pedaqoji  İnstitutunun  Fəlsəfə  kafed-
rasının  aspirantı  olmuşdur.  1957-ci 
ildə  aspiranturanı  bitirdikdən  sonra 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının  Fəlsəfə,  Sosiologiya  və  Hüquq 
İnstitutunda  işə  düzəlmişdir.  Hazırda 
həmin İnstitutun Fəlsəfə və İctimai fi-
kir tarixi şöbəsinin müdiri vəzifəsində 
çalışır.
1970-ci  ildə  Zümrüd  xanım  “An-
toqonist  cəmiyyətdə  üstqurumun 
rolu”  namizədlik  dissertasiyasını 
müdafiə  etmişdir.  Onun  doktorluq 
işi isə Azərbaycan məkanında ən bö-
yük  fəlsəfi  cərəyanlardan  birinə  – 
“Hürufilik  və  onun  Azərbaycandakı 
nümayəndələri”nə həsr olunmuşdur. 
Sonralar  onun  bu  qəbildən  olan 
tədqiqatları  sırasına  “Насими  - 
философ  и  поет  Востока”  (1973), 
“Мировоззрение  Касими  Анвара” 
(1976),  “Теоретические  проблемы 
истории  культуры  Востока  и 
низамиведение” (1987), “Из истории 
азербайджанской 
философии 
VII-XVI  вв.”  (1992),  “Проблемы 
физуливедения”  (2006)  kimi  əsərlər 
daxil edildi.
Bundan  başqa,  Azərbaycan  mə-
kanında  Qərb-Şərq  problemi  fəlsəfi 
aspektdə  ilk  dəfə  Zümrüd  Quluzadə 
tərəfindən “Закономерности развития 
восточной философии XIII-XVI вв.” 
və “Проблема Запад-Восток” (1984) 
monoqrafiyasında tədqiq olunmuşdur.
Zümrüd  Quluzadə  1966-cı  ildə 
çap  olunan  “Очерки  по  истории 
азербайджанской  философии”  kita-
bının redaksiya şurasının üzvü, 2002-
2007-ci illərdə çoxcildli “Azərbaycan 
fəlsəfə tarixi” kitabının birinci və ikin-
ci cildinin məsul redaktoru olmuşdur. 
Zümrüd 
Quluzadənin 
elmi 
fəaliyyətində  1996-cı  ildə  onun 
təşəbbüsü və baş redaktorluğu ilə nəşr 
olunan  “Şərq  fəlsəfəsi  problemləri” 
adlı  beynəlxalq  elmi-nəzəri  jurna-
lın  xüsusi  yeri  var.  Azərbaycan,  rus, 
ərəb, fars, türk, ingilis, alman və fran-
sız  dillərində  geniş  xülasələrlə  dərc 
edilən  jurnal Azərbaycan  mədəniyyət 
tarixində  fəlsəfəyə  dair  ilk  jurnaldır. 
Jurnalın əhatə etdiyi problemlərə, adı-
na görə müasir dünya mədəniyyətində 
analoqu yoxdur.
Zümrüd xanım 2001-ci ildə “Elmi 
professional  qadınların  məşvərət 
şurası”na üzv seçilmiş və “2000-ci ilin 
qadını”  fəxri  diplomu  ilə  təltif  edil-
mişdir.
Ə d ə b i y y a t
“Xristianlıq: Tarix və 
fəlsəfə” adlı yeni kitab işıq 
üzü gör¬dü [Mətn]: [Aydın 
Əlizadənin eyni adlı kitabı 
haqqında] /Z.Quluzadə //
Elm.- 2007.- 2 oktyabr.- S.2.
Azərbaycan dövlətçilik kon-
sepsiyası və Qafqaz Alba-
niyası tarixi “Kitabi-Dədə 
Qorqud” eposu işığında 
[Mətn] /Z.Quluzadə //Elm.- 
2009.- 26 noyabr.- S.5.
Quluzadə, Z. Gender 
Azərbaycanda [Mətn] 
/Z.Quluzadə; BMT-nin 
Əhali Fondu (UNFPA).- 
Bakı, 2006.- 328 s.
Quluzadə, Z. Heydər Hü-
seynovun ömür konsepsiyası 
[Mətn] /Z.Quluzadə //Elm.- 
2009.- 15 iyul.- S.4-5.
Quluzadə, Z. Respublika-
da fəlsəfənin vəziyyəti və 
inkişaf persrektivləri [Mətn] 
/Z.Quluzadə //Elm.- 2007.- 
29 dekabr.- S.14.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
17
Filosof


84
APREL
B.
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29
30
31 
®
Ümumdünya Gülüş Günü (01.04.1564)
• 
Kəlbəcər rayonunun işğalı günü (02.04. 1993)
• 
Ümumdünya Sağlamlıq Günü (07.04.1950)
• 
Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü 
• 
(12.04.1962)
Beynəlxalq Mədəniyyət Günü (15.04.1935)
• 
Ümumdünya Hemofiliya Günü (17.04.1964)
• 
Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü (18.04.1983)
• 
Ümumdünya Yer Günü (22.04.1970)
• 
Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü 
• 
(23.04.1996)
1834-cü ildə M.F.Axundzadə Tbilisiyə getmiş, Qafqaz canişininin 
baş dəftərxanasında mülki işlər sahəsində Şərq dilləri mütərcimi təyin 
olunmuş və ömrünün sonuna qədər bu vəzifədə çalışmışdır. 1873-cü 
ildə ona hərbi rütbə - polkovnik rütbəsi verilmişdir. 
1 aprel 
Gün çıxır 07:50  
Gün batır 20:06
30 aprel 
Gün çıxır 07:56  
Gün batır 20:36
21 mart- 20 aprel
Qoç bürcünün 
Nişanəsi 
oddur. Marsın 
himayəsindədir. 
Günəşin Qoç 
bürcündən 
keçdiyi dövrdə 
doğulanlar 
qüvvətli və çevik 
olurlar.
200 il
1812-1878
M.F.Axundzadə
Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə