Redaksiya heyəTİ: Baş redaktor


Tarixdə bu gün   BEYNƏLXALQ ƏQLİ MÜLKİYYƏT GÜNÜYüklə 43,82 Kb.

səhifə39/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   138

93
Tarixdə bu gün 
 BEYNƏLXALQ ƏQLİ MÜLKİYYƏT GÜNÜ
APREL
Beynəlxalq  Əqli  Mülkiyyət  Günü 
2000-ci  ilin  sentyabr  ayında  Ümum-
dünya  Əqli  Mülkiyyət  Təşkilatı 
(ÜƏMT) Baş Assambleyasının qərarı 
ilə təsis edilmişdir. Bu əlamətdar gü-
nün qeyd edilməsi üçün 26 aprel tari-
xinin seçilməsi isə təsadüfi deyil. Belə 
ki,  ÜƏMT-in  təsis  edilməsi  haqqın-
da  Konvensiya  1970-ci  ilin  məhz  bu 
tarixində qüvvəyə minmişdir. 
Qeyd edək ki, bu gün hər il fərqli 
deviz altında keçirilir. 
Əqli  mülkiyyət  elm,  texnika  və 
mədəniyyətin  inkişafının  mühüm 
amilidir. Əqli mülkiyyətin mühafizəsi 
sahəsindəki  dövlət  siyasəti  həm  də 
ölkənin elmi-texniki potensialının sax-
lanması, qorunması üçün zəruridir. 
Azərbaycan  1995-ci  ildə  ÜƏMT-
nın təsis etdiyi Konvensiyaya, Avrasi-
ya Patent Konvensiyasına, daha sonra-
lar isə bir sıra saziş və müqavilələrinə 
qoşulub,  Avropa  Patent  Təşkilatı  ilə 
əməkdaşlıq əlaqələri yaradıb. Ölkənin 
texniki  və  iqtisadi  siyasətinin  həyata 
keçirilməsində özünəməxsus rol oyna-
yan, intellektual kapitaldan istifadənin 
genişləndirilməsi  və  texnoloji  inkişa-
fın stimullaşdırılması, kontrafakt mal-
ların  dövriyyəsinə  qarşı  mübarizənin 
genişləndirilməsi və s. kimi sahələrdə 
işlərin yerinə yetirilməsinə yardım edən 
patent sistemi sahəsində dövlət siyasəti 
bu gün də davam etdirilir. Patent sis-
temi  vasitəsilə  sənaye  mülkiyyəti 
obyektlərinə  dair  iddia  sənədlərinin 
qəbulu  və  ekspertizası  həyata  keçi-
rilir,  dövlət  reyestri  aparılır,  müvafiq 
mühafizə  sənədləri  verilir,  bu  sahədə 
hüquqların qorunmasına və beynəlxalq 
sistemlərə inteqrasiyaya təminat yara-
dılır, qanunvericiliyə uyğun digər işlər 
yerinə yetirilir. Azərbaycanda Ümum-
dünya  Əqli  Mülkiyyət  Günü  2001-ci 
ildən  etibarən  geniş  qeyd  edilir,  bu 
münasibətlə silsilə tədbirlər təşkil edi-
lir. 
Ə d ə b i y y a t
Beynəlxalq xüsusi hüquqda 
əqli mülkiyyət [Mətn] // 
Beynəlxalq xüsusi hüquq. - 
Bakı.- 2007.-S.321-381.
İ n t e r n e t d ə
www.anspress.com
www.rabita.az
www.copag.gov.az
26


94
Milli Qəhrəmanlar
45  
illiyi
QORXMAZ EYVAZOV 
1967-1994
APREL
Qorxmaz Abış oğlu Eyvazov 1967-
ci il aprel ayının 1-də Laçın rayonunun 
Güləbird  kəndində  anadan  olmuşdur. 
O, 1984-cü ildə orta məktəbi bitirərək, 
127  saylı  texniki-peşə  məktəbinə  da-
xil  olmuşdur.  1985-ci  ildə  ordu  sı-
ralarına  çağırılmış  və  Ukraynada 
hərbi  xidmətdə  olarkən  6  aylıq  ser-
jantlıq  kursunu  bitirmişdir.  Xidmət 
müddətində  fəxri  fərmanlarla  yanaşı, 
birinci dərəcəli idmançı vəsiqəsi almış 
və döş nişanı ilə də təltif edilmişdir.
Qorxmaz  1987-ci  ildə  əsgəri 
xidmətini  başa  vurub  vətənə  dönmüş 
və  1988-ci  ildə  Laçında  yaradılmış 
partizan dəstəsinə qoşulmuşdur. 1992-
ci ilin mart ayında Laçın rayon Polis 
şöbəsində işə qəbul edilmişdir. Sıravi 
polis  işçisi  Q.Eyvazovun  döyüş  yolu 
öz doğma yurdundan Qazdərəsi, Sua-
rası,  Mazutlu  kəndlərinə  kimi  uzanır. 
Qızartı  dağı  uğrunda  gedən  döyüşlər 
zamanı onun xüsusi fəallığı nəticəsində 
düşmənin bir tankı ələ keçirilir. 4 av-
qust  1992-ci  ildə  erməni  quldurları 
Qızartı  dağını  yenidən  ələ  keçirmək 
üçün hücuma keçirlər. Cəsur döyüşçü 
bu vuruşda qolundan güllə yarası alır. 
O, sağalan kimi, qısa müddətdən son-
ra yenidən döyüşə atılır, Füzuli rayo-
nu ərazisində gedən döyüşlərdə böyük 
şücaət göstərir. Horadiz əməliyyatı za-
manı göstərdiyi igidliyə görə onu rota 
komandiri təyin edirlər.
10 fevral 1994-cü ildə Cəbrayıl ra-
yonunun  Cocuq  Mərcanlı  kəndində 
Qorxmazın  son  döyüşü  oldu.  O, 
düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv 
etmiş və özü də bu döyüşdə həlak ol-
muşdur. Ailəli idi. İki övladı var.
Azərbaycan  Respublikası  Prezi-
dentinin  15  yanvar  1995-ci  il  tarixli 
262  saylı  Fərmanı  ilə  Qorxmaz Abış 
oğlu  Eyvazova  ölümündən  sonra 
“Azərbaycanın  Milli  Qəhrəmanı”  adı 
verilmişdir.  Sumqayıt  şəhərindəki 
Şəhidlər  Xiyabanında  dəfn  edilmiş-
dir.  Laçın  rayonunun  Güləbird  kənd 
xəstəxanası qəhrəmanın adını daşıyır.
Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının bir qrup hərbi qulluqçusuna və polis işçilərinə 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Eyvazov Qorxmaz Abış 
oğlu – Daxili İşlər Nazirliyi, starşina – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və 
ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının erməni işğalçıların-
dan müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi 
şəxsi igidlik və şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun şərəflə yerinə 
yetirilməsindəki misilsiz xidmətlərinə görə] : Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Fərmanı, 15 yanvar 1995-ci il [Mətn] //Azərbaycan.- 1995.- 17 yanvar.- 
S. 1.- (ölümündən sonra). 
Eyvazov Qorxmaz Abış oğlu [Mətn] : biblioqrafiya //Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları /tərt. H.Həmidova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxa-
nası.- Bakı, 2008.- S. 48.
Əsgərov, V. Eyvazov Qorxmaz Abış oğlu [Mətn] //V.Əsgərov Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 43.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
1
Milli Qəhrəman
Dostları ilə paylaş:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə