Redaksiya heyəTİ: Baş redaktorYüklə 43,82 Kb.

səhifə40/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   138

95
Milli Qəhrəmanlar
60 
illiyi
ALI MUSTAFAYEV  
1952-1991
APREL
Alı Mustafa oğlu Mustafayev 1952 
-ci il aprel ayının 14-də Qazax rayo-
nunun  Qazaxbəyli  kəndində  fəhlə 
ailəsində  doğulmuşdur.  1959-cu  ildə 
Qazaxbəyli kənd səkkizillik məktəbinə 
getmiş, 1969-cu ildə Daş Salahlı kənd 
orta məktəbini bitirmişdir. 
  1971-1973-cü  illərdə  ordu  sıra-
larında  xidmətdə  olmuşdur.  1976-cı 
ildə BDU-nin Jurnalistika fakültəsinə 
daxil olmuş, 1981-ci ildə təhsilini bi-
tirib,  Azərbaycan  Dövlət  Teleradio 
Şirkətinin  “Xəbərlər”  proqramında 
jurnalist  kimi  fəaliyyətə  başlamışdır. 
Jurnalist  kimi  Qarabağ  savaşlarında 
iştirak etmişdir.
Ədəbi-bədii  yaradıcılığa  tələbəlik 
illərindən  başlamışdır.  Onun  lirik 
şeirləri  və  publisist  yazıları  dövri 
mətbuatda müntəzəm çap edilmişdir. 
Erməni  faşist  quldurlarının  Azər-
baycana  hücumu  dövründə  Dağlıq 
Qarabağdan  –  qaynar  nöqtələrdən, 
eləcə də yüksək dövlət səviyyəli rəsmi 
görüşlərdən  hazırladığı  müsahibə  və 
reportajlarla rəğbət qazanmışdır. 1989-
1990-cı  illərdə  Moskva  şəhərində 
Azərbaycan  Respublikası Ali  Məclisi 
tərəfindən  parlament  müxbiri  olmuş-
dur . 
1991-ci il noyabr ayının 19-da Dağ-
lıq Qarabağın Qarakənd kəndi yaxın-
lığında  sülh  məramlı  nümayəndələri 
aparan  vertolyotun  düşmən  mərmisi 
tərəfindən vurulması nəticəsində şəhid 
olmuşdur.
 Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn 
edilmişdir.
1991-ci ildə fəaliyyətinə görə “İlin 
ən  yaxşı  jurnalisti”  mükafatına  layiq 
görülmüşdür. 
Ölümündən sonra ona Azərbaycan 
Respublikası  Prezidentinin  6  noyabr 
1992-ci  il  tarixli  294  saylı  Fərmanı 
ilə  “Azərbaycanın  Milli  Qəhrəmanı” 
fəxri  adı  verilmişdir.  Nərimanov  ra-
yonundakı  202  saylı  orta  məktəb Alı 
Mustafayevin adını daşıyır. 
Ə d ə b i y y a t
Mustafayev, A. Dəli 
bir ağlamaq keçir 
könlümdən [Mətn]: şeirlər 
/A.Mustafayev.- Bakı: Nicat, 
1992.- 152 s.
Əsgərov, V. Mustafayev 
Alı Mustafa oğlu [Mətn] //
Əsgərov V. Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 
2005.- S.161.
İbrahimova, A. Vətən üçün 
ölüm həyatın davamıdır 
[Mətn] /A.İbrahimova //
Hərbi and.- 2007.- 14 
aprel.- S.7.
 Nazim, N. Mustafayev Alı 
Mustafa oğlu [Mətn] //
Nazim N. İstiqlal ulduz-
ları: Azərbaycanın milli 
qəhrəmanları.- Bakı, 1995.- 
S.127-129.
İ n t e r n e t d ə
 www.az.wikipedia.org
www.google.az
14
Milli Qəhrəman


96
Milli Qəhrəmanlar
45  
illiyi
RİZVAN TEYMUROV 
1967-1991
APREL
Rizvan  Rəhman  oğlu  Teymurov  
1967-ci  il  aprel  ayının  16-da  Şuşa 
rayonunun  Quşçular  kəndində  ziya-
lı  ailədə  anadan  olmuşdur.  1984-cü 
ildə  doğma  kəndlərində  orta  məktəbi 
bitirərək,  1985-ci  ildə  ordu  sıralarına 
çağırılmışdır. Əsgəri xidmətini Omsk 
şəhərində başa vurduqdan sonra vətənə 
qayıdır. 1987-ci ildə Rusiyanın Arxan-
gelsk  vilayətinə  gedir.  1990-cı  ildə 
yenidən vətənə qayıdır və Şuşa rayon 
DİŞ-nin Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsi 
yarananda  dəstənin  üzvlərindən  biri 
də  R.  Teymurov  olur.  Bu  dəstə  Qa-
radağlı,  Sırxavənd,  Umudlu,  Meşəli, 
Cəmilli  kəndlərində  erməni  yaraqlı-
larına qarşı mübarizədə iştirak etmiş-
dir.  1991-ci  il  9  dekabrda  Xankəndi 
və  Kərkicahan  ətrafında  gedən  qanlı 
döyüşdə qəhrəmancasına həlak olub.
Subay idi.
Azərbycan  Respublikası  Preziden-
tinin  8  oktyabr  1992-ci  il  tarixli  264 
saylı  Fərmanı  ilə  Teymurov  Rizvan 
Rəhman  oğluna  ölümündən  sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir.
Şuşa  şəhərinin  Quşçular  kəndində 
dəfn olunmuşdur. Bakının Nizami ra-
yonundakı küçələrdən biri onun adını 
daşıyır.
Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Teymurov Rizvan 
Rəhman oğlu – starşina – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 8 oktyabr 1992-ci il / [Mətn]/Azərbaycan.- 1992.- 9 oktyabr.- S.1.- 
(ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Teymurov Rizvan Rəhman oğlu [Mətn] / V. Əsgərov //Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 212.
 Nazim, N. Teymurov Rizvan Rəhman oğlu: (1967-1991) [Mətn] /N. Nazim //İstiq-
lal ulduzları.- Bakı, 1995.- S. 166-168.
Seyidzadə, M. Teymurov Rizvan Rəhman oğlu [Mətn] / M. Seyidzadə // Milli 
qəhrəmanlar zirvəsi. - Bakı, 2010. - S. 216.
Zeynalov, R. Teymurov Rizvan Rəhman oğlu: (1967-1991) [Mətn] //Zeynalov, R. 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- S. 87.
İ n t e r n e t d ə
az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
www.adam.az
16
Milli Qəhrəman


97
Milli Qəhrəmanlar
50 
illiyi
RASİM İBRAHİMOV 
1962-1992
APREL
Rasim Cəlil oğlu İbrahimov 1962-
ci  il  aprel  ayının  18-də  Bakı  şəhəri 
Əzizbəyov rayonunun Çilov adasında 
neftçi ailəsində anadan olmuşdur. 1969-
cu  ildə  buradakı  131  saylı  məktəbin 
birinci  sinfinə  getmiş  və  səkkizinci 
sinifədək həmin məktəbdə təhsil almış-
dır. 1977-ci ildə C.Naxçıvanski adına 
Hərbi Məktəbə daxil olan R.İsmayılov 
1979-cu ilədək burada oxuyub. 1983-
cü  ildə  Almaniyaya  hərbi  xidmətə 
göndərilib. 1988-ci ildə Bakıya qayı-
dan  R.İsmayılov  1992-ci  ildə  Füzuli 
rayonunun  cəsur  oğulları  ilə  birlikdə 
könüllü özünümüdafiə taboru yaradıb. 
Bu tabor Füzuli rayonunun kəndlərini 
mərdliklə  qoruyurdu.  Onların  taboru 
1992-ci il 26 iyun Tuğ kəndi uğrunda 
döyüşə girir. Onlarla erməni quldurunu 
məhv edən döyüşçülər digər dəstənin 
gəlib  çatmamasından  mühasirəyə 
düşürlər. Cəsur komandir R.İbrahimov 
döyüşçü  dostlarını  mühasirədən  xilas 
edərkən  özü  düşmənin  mühasirəsinə 
düşür.  Ermənilərə  təslim  olmayan 
R.İsmayılov  “Azərbaycan  zabiti  heç 
vaxt  düşmənə  təslim  olmayacaq!”,- 
deyərək özünü qumbara ilə partladır.
Ailəli idi, iki övladı qalıb. Oğlu bu 
gün atasının yolunu davam etdirir.
Azərbaycan  Respublikası  Prezi-
dentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 
203  saylı  Fərmanı  ilə  İbrahimov  Ra-
sim  Səxavət  oğlu  ölümündən  sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı-
na layiq görülüb.
Bakı  şəhərinin  Şəhidlər  Xiyaba-
nında dəfn edilmişdir. Çilov adasında 
abidəsi ucaldılıb, qəhrəmanımızın adı-
na burada bağ salınıb.
Ə d ə b i y y a t
Əsgərov, V. İbrahimov 
Rasim Cəlil oğlu [Mətn] //
Əsgərov, V. Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 
2005.-S.100-101.
Qurbani, A. Dənizin 
dibindən çıxarılan çörəklə 
böyüyən igid [Mətn] // 
Qurbani, A. Cilov adası 
da səngərdir.- Bakı, 1997.- 
S.54-94.
Məhərrəmli, Z. Hər oğula 
qəhrəman demirlər [Mətn] 
/Z.Məhərrəmli // Bakı.- 
1996.- 12 aprel.
İ n t e r n e t d ə
www. az.wikipedia.org
www.google.az
18
Milli Qəhrəman
Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə