Redaksiya heyəTİ: Baş redaktorYüklə 43,82 Kb.

səhifə41/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   138

98
Milli Qəhrəmanlar
60 
illiyi
MİKAYIL CƏBRAYILOV 
1952-1992
APREL
Mikayıl    Əhmədiyyə oğlu Cəbra-
yılov 1952-ci il aprel ayının 27-də Şəki 
rayonunun  Oxut  kəndində  -  Fransa 
partizan hərəkatının əfsanəvi döyüşçü-
sü Əhmədiyyə Cəbrayılovun ailəsində 
anadan  olmuşdur.  O,  səkkizinçi  sinfə 
qədər doğulduğu kənddə oxumuş, son-
ra ilk təhsilini Şəki şəhər 5 saylı fəhlə-
gənclər məktəbində davam etdirmişdir. 
Əmək fəaliyyətinə Şəki İpək İstehsa-
lat  Birliyində  başlayıb,  1971-ci  ildə 
Şəki şəhər Daxili İşlər şöbəsində milis 
nəfəri vəzifəsinə daxil edilib. 1976-cı 
ildə Milis məktəbinə göndərilib. 1978-
ci ildə məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirən 
Mikayıl leytenant rütbəsi alıb və sahə 
müvəkkili vəzifəsinə təyin edilib.
1990-cı  il  dekabrın  12-də  baş 
leytenant  Mikayıl  Cəbrayılov  dörd 
nəfər  polis  əməkdaşı  ilə  Qarabağa 
ezam  olunur.  Onlar  Cəmilli  kəndinin 
müdafiəsində iştirak etməli idilər. Bu 
o vaxt idi ki, erməni yaraqlıları Dağlıq 
Qarabağın      azərbaycanlılar  yaşayan 
kəndlərinə, eləcə də digər Azərbaycan 
rayonlarına  tez-tez  hucum  edir,  dinc 
əhaliyə  aman  vermirdilər.  Mikayıl 
dekabrın  15-də  mühasirədə  qalmış 
Cəmilli  kəndinin  əhalisi  üçün  ayrıl-
mış 4 ton taxılı gətirmək üçün Kosalar 
kəndinə  yola  düşür.  Onunla  birlikdə 
15 nəfər gedirdi. Cəmilli-Kosalar ara-
sında ermənilər qəflətən hücuma keçir. 
Snayper gülləsi bir polis serjantını ya-
ralayır. Az  sonra  Mikayıl  Cəbrayılov 
da  çiynindən  yara  alır.  O,  maşından 
yerə  atılıb,  yoldaşlarının  həyatını  xi-
las etmək üçün düşmənlə ölüm-dirim 
mübarizəsinə  girir.  Kənd  sakinlərinə 
döyüş meydanını tərk etməyi əmr edən 
Mikayıl quldurlarla təkbətək qalır. Baş 
leytenant ermənilərin hucumunun qar-
şısını qəhrəmanlıqla alsa da, son anda 
döyüş meydanında həlak olur.
 Ailəli idi. Bir övladı var.
 Ölümündən sonra “Qırmızı Ulduz” 
ordeni ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan  Respublikası  Prezi-
dentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 
sayli Fərmanı ilə Cəbrayılov Mikayıl 
Əhmədiyyə  oğluna  ölümündən  sonra 
“Azərbaycanın  Milli  Qəhrəmanı”  adı 
verilmişdir.
Şəki  rayonunun  Oxut  kəndində 
dəfn edilmişdir.
Adına  Şəki  şəhərində  küçə  var. 
Həlak olduğu kənd onun adını daşıyır.
Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrur əməkdaşına 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Cəbrayılov Mikayıl 
Əhmədiyyə oğlu – Şəki ŞDİŞ sahə inspektoru, milis baş leytenantı – Azərbaycan 
Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 6 iyun 1992-ci il [Mətn]//
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.-1992.-№13.-S.24.- (ölümündən 
sonra). 
Cəmilzadə, H. Cəbrayılov Mikayıl Əhmədiyyə oğlu [Mətn] //Cəmilzadə, H. 
Azərbaycanın ilk Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 1993.- S. 59-66
Əsgərov, V. Cəbrayılov Mikayıl Əhmədiyyə oğlu [Mətn] // Əsgərov, V. 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.-S.37.
Zeynalov, R. Cəbrayılov Mikayıl Əhmədiyyə oğlu: (1952-1990) [Mətn] //Zeynalov, 
R. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- S.41.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
27
Milli Qəhrəman


99
Coğrafiya. Geologiya 
95 
illiyi
ƏNVƏR ƏLİXANOV  
1917-1993
APREL
Ənvər Nəzər oğlu Əlixanov 1917-ci il 
aprel  ayının  17-də  Bakı  şəhərində  fəhlə 
ailəsində  anadan  olmuşdur.  1931-ci  ildə 
Bakı şəhəri Sabunçu qəsəbəsindəki texni-
kuma daxil olmuşdur. 
1936-1941-ci  illərdə  Ə.Əlixanov 
Azərbaycan  Sənaye  İnstitutunun  Kəş-
fiyyat-geologiya  fakültəsinin  tələbəsi  ol-
muş, 1941-ci ilin mayında institutu bitir-
mişdir.
Ə.Əlixanov neftçi olduğu üçün 1942-
ci  ilin  oktyabrında  Dövlət  Müdafiə 
Komitəsinin əmri ilə ordudan tərxis olu-
nub  Bakıya  qayıdır.  O,  1942-1945-ci 
illərdə Leninneft trestinin 7-ci mədənində 
baş geoloq kimi çalışmışdır.
1950-1951-ci  illərdə  Ə.Əlixanov 
Azərbaycan  KP  MK-nın  əvvəlcə  Ağır 
sənaye  şöbəsi  müdirinin  müavini,  sonra 
isə müdiri olmuşdur. 
Ə.Əlixanov  1950-1951-ci  illərdə 
Azərbaycan  Neft  kəşfiyyatı  birliyinin, 
1951-1952-ci  illərdə Azərdənizneft  birli-
yinin rəisi, 1953-1954-cü illərdə Azərneft 
birliyi  rəisinin  əvvəlcə  müavini,  sonra 
isə birinci müavini, 1954-1955-ci illərdə 
Azərbaycan SSR Neft Sənayesi nazirinin 
müavini, 1955-1958-ci illərdə birinci müa-
vini, 1958-1959-cu illərdə isə Azərbaycan 
SSR  Neft  Sənayesi  naziri  vəzifəsində 
işləmişdir.
1961-ci ildə bir qrup  Azərbaycan neft-
çisi, o cümlədən Ə.Əlixanov Azərbaycanda 
dənizdə  neft  yataqları  kompleksinin, 
əsasən  Xəzərin  dərinlik  akvatoriyası-
nın kəşf olunması və istismara verilməsi 
sahəsində əldə etdikləri nailiyyətlərə görə 
Lenin mükafatına layiq görülmüşdür.
Ə.Əlixanov fəaliyyət göstərdiyi dövrdə 
istər adi istehsalat, istərsə də rəhbər parti-
ya və dövlət işçisi olmasına baxmayaraq, 
həmişə elmi işlə məşğul olmuşdur. O, 1957-
ci ildə namizədlik dissertasiyası, 1965-ci 
ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
edərək  geologiya-mineralogiya  elmləri 
doktoru elmi dərəcəsinə yiyələnmişdir. 
Ənvər  Əlixanov  1959-1961-ci  illərdə 
Azərbaycan  KP  MK  katibi  vəzifəsinə 
irəli  çəkilmiş,  respublikanın  təsərrüfat 
və  ictimai  həyatının  qarşısında  duran 
problemlərin  həll  olunmasında  yaxından 
iştirak etmişdir.
Ə.Əlixanov  1962-1970-ci  illərdə 
Azərbaycan  SSR  Nazirlər  Sovetinin 
sədri  olmuşdur.  O,  1970-1976-cı  illərdə 
Azərbaycan  EA  Geologiya  İnstitutunun 
direktoru işləmişdir.
Ə.Əlixanov  1976-1990-cı  illərdə 
Azərbaycan  EA  Təbii  Ehtiyatların  Kos-
mik  Tədqiqi  İnstitutunda  dəniz  geologi-
yası laboratoriyasına rəhbərlik etmiş, bu-
rada da öz əsas işini – Xəzərin neft-qazlı 
sahələrinin tədqiqini davam etdirmişdir. 
O, iki dəfə Lenin ordeni, Qırmızı Əmək 
Bayrağı  ordeni  və  medallarla  mükafat-
landırılmışdır.    Azərbaycanın 
görkəmli 
dövlət  xadimi,  professor,  geologiya-
mineralogiya  elmləri  doktoru,  Lenin 
mükafatı  laureatı  Ənvər  Nəzər  oğlu 
Əlixanov 1993-cü ildə Bakı şəhərində 
vəfat etmişdir.
Ə d ə b i y y a t
Həmzəoğlu, K. Xalq üçün 
yaşanan ömür [Mətn]: 
Ənvər Əlixanov haqqında 
/K.Həmzəoğlu //525-ci 
qəzet. - 2005.- 16 aprel.- S. 
22 .
Ənvər Nəzər oğlu Əlixanov 
[Mətn] // Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyası: 10 cilddə.- 
Bakı, 1980.- C.IV .- S.183.
İ n t e r n e t d ə
www.proqres.com
 www.google.az
17
Geoloq
Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə