Redaksiya heyəTİ: Baş redaktorYüklə 43,82 Kb.

səhifə5/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   138

13
və  törədilmiş  faciə  ilə  bağlı  bəyanat 
verdi.  20  Yanvar  faciəsində  əli  olan 
Azərbaycan və sovet rəhbərliyini ifşa 
etdi, onların xalqımız qarşısında tarixi 
məsuliyyət daşıdıqlarını vurğuladı.
Ümummilli  lider  Heydər  Əliyevin 
təşəbbüsü  və  təkidi  nəticəsində  20 
Yanvar  faciəsinə  dövlət  səviyyəsində 
hüquqi-siyasi qiymət verilmişdir.
 1993-cü ildən başlayaraq 20 Yanvar 
faciəsinin  xalqımızın  tarixindəki  yeri 
və rolu, bu faciənin əbədiləşdirilməsi 
və  bütün  dünya  ictimaiyyətinə  çat-
dırılması  yönündə  mühüm  işlər  gö-
rülmüşdür.  Bakı  şəhərinin  ən  hündür 
yerində  yerləşən  Şəhidlər  Xiyaba-
nında Azərbaycanın  azadlığı  uğrunda 
mübarizədə şəhid olanların xatirəsinə 
ucaldılmış  möhtəşəm  “Əbədi  məşəl” 
abidə  kompleksi  də  ümummilli  lider 
Heydər  Əliyevin  təşəbbüsü  ilə  tikil-
mişdir  və  2000-ci  il  yanvar  ayıınn 
17-də imzaladığı Fərmanla 1990-cı il 
Yanvar  faciəsi  zamanı  şəhid  olanlara 
“20 Yanvar Şəhidi” fəxri adı verilmiş-
dir. 20 Yanvar tarixini Azərbaycan xal-
qının Milli müstəqillik mübarizəsinin 
başlanması  və  xalq  hərəkatının 
qəhrəmanlıq səhifəsi kimi qəbul etmək 
lazımdır.


14
Milli Qəhrəmanlar
ŞİRİN MİRZƏYEV 
1947-1992
YANV
AR
  Şirin  Vəli  oğlu  Mirzəyev  1947-
ci  ildə  yanvar  ayının  5-də  Xankəndi 
şəhərində  anadan olmuşdur.   N.Gən-
cəvi  adına  4  saylı  orta  məktəbi  bitir-
dikdən  sonra  ordu  sıralarına  çağırıl-
mışdır. 
Bakıda  yerləşən  Daxili  Qoşunlar 
alayında  xidmətini  başa  vurduqdan 
sonra o, 1967-ci ildə Sankt-Peterburq 
şəhərində Ali Siyasi - Hərbi məktəbə 
daxil  olmuşdur.  1971-ci  ildə  təhsilini 
müvəffəqiyyətlə başa vurub, təyinatla 
İrəvana göndərilmişdir. Beş il burada 
xidmət  etdikdən  sonra,  işini  Bakıya 
dəyişmişdir. Daxili Qoşunlar alayında 
15 illik xidmət yolu keçmişdir.
Ş.Mirzəyev  1988-ci  ildə  Moskva 
Ali  Siyasi Akademiyasını  bitirmişdir. 
Xidmətlərinə  görə  dəfələrlə  medal-
lar  və  döş  nişanları  ilə  təltif  olunan 
Ş.Mirzəyev  rota  komandirinin  mü-
avini,  batalyon  komandirinin  müa-
vini,  diviziya  komandirinin  müavini 
vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Yurdu-
muzun  başını  qara  buludlar  alandaöz 
ərizəsi ilə döyüş bölgəsinə göndərilir, 
1991-ci  il  oktyabr  ayınında  Ağdam 
rayon  ərazi  özünümüdafiə  taboruna 
komandir  təyin  edilir.  Qısa  müddət 
ərzində  ətrafına  güclü  döyüş  kontin-
genti toplayır. 
Polkovnik-leytenant 
rütbəsinə 
qədər  yüksələn  Ş.Mirzəyev  Qazançı 
kəndinin düşməndən azad edilməsində 
böyük  rəşadət  göstərir.  1992-ci  ildə 
Qaralar  kəndindən  geri  qayıdarkən 
minaya düşür və həlak olur.
Azərbaycanın  Milli  Qəhrəmanı 
Mirzəyev  Şirin  Vəli  oğlu  Bakı 
şəhərinin  Şəhidlər  Xiyabanında  dəfn 
edilmişdir. Bakının Nizami rayonunda 
adına küçə vardır. Xidmət etdiyi hərbi 
hissənin həyətində abidəsi qoyulmuş-
dur.
Azərbaycan  Respublikası  Prezi-
dentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarix-
li  203  saylı  Fərmanı  ilə  polkovnik-
leytenant Mirzəyev Şirin Vəli oğluna 
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Ə d ə b i y y a t
Abbasoğlu, B. Sərkərdə 
[Mətn] //Abbasoğlu, B. 
Ölərkən dünyaya gələn 
oğullar.- Bakı, 2004.- S.12-
34.
Əsgərov, V. Mirzəyev Şirin 
Vəli oğlu [Mətn] //Əsgərov, 
V. Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- 
S.153-154.
İbadoğlu, İ. Sərkərdə 
[Mətn] /İ.İbadoğlu.- Bakı: 
İşıq, 1995.- 177 s. 
Quluzadə, Ə. Alay koman-
diri [Mətn] /Ə.Quluzadə.- 
Bakı: Ozan, 1999.- 80 s.
Şamiloğlu, S. Alay koman-
diri [Mətn] //Şamiloğlu, S. 
Şəhid şəhərin şəhid övladla-
rı.- Bakı, 1994.- S.35-35.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.google.az
5
65 
illiyi
Milli Qəhrəman
Vətəni qorumaq, milləti qorumaq  hər bir vətəndaşın şərəfli bor-
cudur. Əgər vətəndaş bu şərəfli borcu yerinə yetirirsə, demək, o, ən 
yüksək qiymətə layiq olan vətəndaşdır. 
Heydər Əliyev, ümummilli lider15
Milli Qəhrəmanlar
CƏLİL SƏFƏROV
1962-1992
YANV
AR
 Cəlil Əziz oğlu Səfərov 1962-ci il 
yanvar  ayının  28-də  Gürcüstan  Res-
publikasının  Marneuli  rayonunda  do-
ğulmuşdur. Uşaq ikən ailəlikcə Sum-
qayıt  şəhərinə  köçmüşlər.  1969-77-ci 
illərdə  buradakı  orta  məktəbdə  təhsil 
almışdır.  1977-ci  ildə  C.Naxçıvanski 
adına  ali  Hərbi  Litseyə  qəbul  edil-
mişdir. 1980-cı ildə təhsilini başa vu-
raraq  Vladiqafqaz  Hərbi  Raket-Zenit 
Komandirlər  Məktəbinə  daxil  olmuş-
dur. 1984-cü ildən Qazaxıstanın Prio-
zorsk və Balxaş şəhərlərində işləyir, 8 
il sonra Azərbaycana qayıdır. Müdafiə 
Nazirliyinin təyinatı ilə Qarabağa ezam 
olunan  təcrübəli  zabit  xidməti  başa 
çatdıqdan sonra burada qalır. O, Şuşa 
cəbhəsində dəqiq atəşlərlə erməni ya-
raqlılarının və canlı qüvvələrinin məhv 
edilməsinə başçılıq edirdi. Cəlilin baş-
çılığı ilə dəqiq top atəşləri nəticəsində 
ermənilər ağır itkilər vermişdi. 15 may 
1992-ci il Şuşanın Turşsu-Zarıslı kəndi 
istiqamətində  gedən  döyüşlərdə  xey-
li  düşmən  yaraqlısı  məhv  edən  cəsur 
zabit qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 
C.Səfərov Bakı şəhərinin Şəhidlər Xi-
yabanında dəfn edilmişdir.
  Azərbaycan  Respublikası  Prezi-
dentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 
saylı  Fərmanı  ilə  kapitan  Səfərov 
Cəlil  Əziz  oğluna  ölümündən  sonra 
“Azərbaycanın  Milli  Qəhrəmanı”  adı 
verilmişdir.
  Sumqayıt  şəhərindəki  10  saylı 
məktəb qəhrəmanımızın adını daşıyır.
  Gürcüstan  Respublikasının  Mar-
neuli rayonunun Leybəddin kəndində 
abidəsi ucaldılmışdır.
Ə d ə b i y y a t
Əliyev, T. Sonuncu 
uçuş [Mətn]: sənədli 
povestlər,oçerklər /T.Əliyev.- 
Bakı: Gənclik, 1998.-74 s.
Əsgərov, V. Səfərov Cəlil 
Əziz oğlu [Mətn] //Əsgərov, 
V. Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.-Bakı, 2005.- 
S.201.
Zeynalov, R. Səfərov Cəlil 
Əziz oğlu [Mətn] //Zeyna-
lov, R. Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- 
S.40.
İ n t e r n e t d ə
www az.wikipedia.org
www.google.az
28
50 
illiyi
Milli Qəhrəman
Vətən,  torpaq  yolunda  özünü  qurban  verənlərin  xatirəsi 
qəlbimizdə daimi yaşayacaq, onların şücaəti Azərbaycan xal-
qının tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaqdır!
Heydər Əliyev, ümummilli lider

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə