Redaksiya heyəTİ: Baş redaktorYüklə 43,82 Kb.

səhifə61/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   138

144
Milli Qəhrəmanlar
45 
illiyi
MÖVSÜM MƏMMƏDOV 
1967
İYUN
Mövsüm  Şahin  oğlu  Məmmədov 
1967-ci il iyun ayının 6-da Xocalı ra-
yonunun  Kosalar  kəndində  dünyaya 
göz açmışdır. 
Canhəsən  kənd  ibtidai  məktəbini 
bitirdikdən  sonra  orta  təhsilini  1984-
cü ildə doğma kəndində başa vurmuş-
dur. 
1985-ci ildə ordu sıralarına çağırıl-
mışdır. 1987-ci ildə ordudan tərxis olu-
naraq Vətənə  dönmüşdür.  O,  1988-ci 
ildə Şuşa elektrik Şəbəkəsi Birliyində 
ilk əmək fəaliyyətinə başlayır.
M.  Məmmədov  1990-cı  ildən 
həyatını Daxili İşlər orqanlarına bağ-
layır.  1992-93-cü  illərdə  ağır  döyüş 
əməliyyatlarında fəal iştirak edir. 1994-
cü  ildə  Şuşa  Rayon  Polis  şöbəsinin 
Post-Patrul Xidməti bölüyünə koman-
dir təyin edilmişdir.
1995-ci  ildə  PPX-nin  komandiri 
vəzifəsinə irəli çəkilir. 
Azərbaycan  Respublikası  Prezi-
dentinin 25 fevral 1997-ci il tarixli 553 
saylı  Fərmanı  ilə  Məmmədov  Möv-
süm Şahin oğluna “Azərbaycanın Mil-
li Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
1998-ci  ildə  DİN-nin  Polis Akde-
miyasını bitirmişdir. 
Şuşa Rayon Polis Şöbəsinin xidmət 
üzrə  rəis  müavini  vəzifəsində  çalış-
mışdır.
Ə d ə b i y y a t
Mövsüm Şahin oğlu 
Məmmədova “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” adı 
verilməsi haqqında : 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı, 25 
fevral 1997-ci il [Mətn]//
Azərbaycan.- 1995.- 26 
fevral.- S.1.
Əsgərov, V. Məmmədov 
Mövsüm Şahin oğlu [Mətn] 
//Əsgərov, V. Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanları.- Bakı 
,2005.- S.243.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.google.az
6
Milli Qəhrəman


145
Milli Qəhrəmanlar
60 
illiyi
İSRAFİL ŞAHVERDİYEV 
1952-1994
İYUN
İsrafil  Şahverdi  oğlu  Şahverdiyev 
1952-ci il iyun ayının 11-də Laçın ra-
yonunun  Unannovu  kəndində  anadan 
olmuşdur.  1959-cu  ildə  Unannovu 
kənd orta məktəbinə getmiş, 1969-cu 
ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1971-
1974-cü  illərdə  ordu  sıralarında  ol-
muşdur. 1975-ci ildə Laçın rayon Da-
xili  İşlər  şöbəsində  milis  nəfəri  kimi 
əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 
Yağı  düşmən  torpaqlarımıza  bas-
qın  edən  vaxtdan,  bir  polis  işçisi 
kimi  əhalinin  təhlükəsizliyinin  təmin 
edilməsində  və  quldurların  tutulub 
zərərsizləşdirilməsində  yaxından  işti-
rak  etmiş,  fədakarlıqlar  göstərmişdir. 
Onun  şücaəti  nəticəsində  Qaladərəsi 
kəndini  keçməyə  cəhd  edən  iki 
erməni  cəsusu  yaxalanmışdır.  Salatın 
Əsgərovanın həyatına qəsd edən qul-
durların  ələ  keçirilməsində  də  onun 
böyük əməyi olmuşdur. 
1991-ci  ilin  yazında  Qaladərəsi 
kəndini erməni quldurlarından təmiz-
ləmək  məqsədilə  plan  hazırlanır. 
Gecədən  səhərə  kimi  davam  edən 
ağır  döyüşdə  erməni  yaraqlıları  güc-
lü  müqavimətlə  rastlaşdılar  və  geri 
çəkilməyə məcbur oldular.
İsrafil  Şahverdiyev  öz  rotası  ilə 
1992-ci il sentyabrın 19-dan noyabrın 
17-nə  qədər  Hocaz  qayası  və  Hocaz 
kəndi  uğrunda  gedən  döyüşlərdə  iş-
tirak etmişdir. O, dəfələrlə kəşfiyyata 
getmiş,  düşmənin  yerinin  təyin  olun-
masında  qəhrəmanlıq  göstərmişdir.  6 
yanvar  1994-cü  il...  Onun  rotası  Fü-
zuli  rayonunun  kəndlərini  erməni  iş-
ğalından azad etmək üçün döyüşə ge-
dir. Rota Horadiz qəsəbəsini, eləcə də 
digər 4 kəndi azad edir.
İgid  komandirin  son  döyüşü  13 
yanvar  1994-cü  ildə  olur.  Rota  bir 
neçə  istiqamətdən  hucuma  keçərək, 
düşmənin  əsas  qüvvəsini  sarsıdır. 
Düşmənin müqaviməti qırılmaqda idi. 
Cəsur  komandir  yaralı  döyüşçülərinə 
kömək etmək üçün pulemyotun arxa-
sına keçir. Bu an qarşı tərəfdən atılan 
mərmi onun həyatına son qoyur.
 Ailəli idi. Üç övladı yadigar qalıb.
Azərbaycan  Respublikası  Prezi-
dentinin  15  yanvar  1995-ci  il  tarixli 
262 saylı Fərmanı ilə Şahverdiyev İs-
rafil Şahverdi oğluna ölümündən son-
ra  “Azərbaycanın  Milli  Qəhrəmanı” 
fəxri adı verilmişdir.
  Bakı  şəhərinin  Şəhidlər  Xiyaba-
nında dəfn edilib.
  Laçın  rayon  orta  məktəblərindən 
biri qəhrəmanın adını daşıyır.
Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının bir qrup hərbi qulluqçusuna və polis işçilərinə 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında : [Leytenant Şahverdi-
yev İsrafil Şahverdi oğlu – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bü-
tövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının erməni işğalından müdafiə 
edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və 
şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun şərəflə yerinə yetirılməsindəki 
misilsiz xidmətlərinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 
15 yanvar 1995-ci il  [Mətn]// Azərbaycan.-1995.-17 yanvar.-S.-1. (ölümündən 
sonra).
Əsgərov, V. Şahverdiyev İsafil Şahverdi oğlu [Mətn] //Əsgərov, V. Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 207. 
 Şahverdiyev İsrafil Şahverdi oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioq-
rafiya /tərt. ed. H.Həmidova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- 
Bakı, 2008.- S.193.
11
Milli Qəhrəman
Dostları ilə paylaş:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə