Redaksiya heyəTİ: Baş redaktor


Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq 150Yüklə 43,82 Kb.

səhifə75/138
tarix13.11.2017
ölçüsü43,82 Kb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   138

173
Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq
150 
illiyi
NİKOLAY ALEKSANDROVİÇ 
RUBAKİN 
1862-1946
İYUL
Nikolay  Aleksandroviç  Rubakinin 
1862-ci il iyul ayının 13-də Oraniyen-
baum  (indiki  Lomonosov  şəhərində) 
tacir ailəsində anadan olmuşdur. Atası 
Oraniyenbaum  şəhərinin  başçısı  ol-
muşdur.
O,  on  iki  yaşında  olarkən  məcara 
pomanı və pyes yazmış, on üç yaşın-
da  “Стрела”  əlyazma  jurnalını  çap 
etdirmiş,  on  altı  yaşında  isə  “Uşaq 
mütaliəsi” adlı ilk məqaləsi nəşr olun-
muş və bu məqalədən qonorar da al-
mışdı.
N.A.Rubakin  Peterburq  Universi-
tetinin 3 fakültəsini – tarix-filologiya, 
təbiətşünaslıq  və  hüquq  fakültələrini 
bitirmişdir. Lakin buna baxmayaraq öz 
həyatını kitabxana işinə həsr etmişdir. 
Nikolay  Aleksandroviçin  XIX  əsrdə 
Rusiya  kitabxana-nəşriyyat  işinin  in-
kişafında  cox  böyük  əməyi  olmuş-
dur. Belə ki, A.Rubakin O.A.Popova, 
U.D.Sitina  nəşriyyat  firmasının  və 
“Издатель” Birliyinin rəhbəri olmuş-
dur.  O,  həmçinin  Rusiya  Savadlan-
ma  Komitəsinin  katibi  kimi  də  uzun 
müddət fəaliyyət göstərmişdir.
N.A.Rubakin  1905-1907-ci  illərdə 
Rusiya  inqilabında  yaxından  iştirak 
etmişdir. Siyasi baxışlarına görə təqib 
olunmuş  və  bu  səbəbdən  də  1907-ci 
ildə  İsveçrəyə  köçmüş  və  ömrünün 
sonunadək burada yaşamışdır. Həmin 
illərdə Rubakin Rusiyada çapdan çıx-
mış  kitabları  toplayaraq  İsveçrədə 
“Nadir Rus Kitabxanası” təşkil etmiş-
dir.
O,  kitab    təbliği  problemlərini 
işləmiş,  bibliopsixologiya  nəzəriy-
yəsini yaratmışdır.
Maarif  sahəsindəki  xidmətlərinə 
görə  Sovet  hökuməti  A.N.Rubakinə 
1930-cu  ildən  fərdi  pensiya  təyin  et-
mişdir.
Rus kitabşünası, biblioqraf, yazıçı, 
Beynəlxalq Bibliopsixologiya İnstitu-
tunun yaradıcılarından biri olan Niko-
lay Aleksandroviç Rubakin 1946-cı il 
noyabr ayının 23-də Lozanna şəhərində 
vəfat  etmiş,  Moskva  şəhərində  dəfn 
olunmuşdur.
Vəsiyyətinə  görə  İsveçrədə  təşkil 
etdiyi “Nadir Rus Kitabxanası” Rusi-
ya Milli Kitabxanasının fonduna veril-
mişdir.
Ə d ə b i y y a t
Bayramov, Ə. Psi-
xologiya [Mətn]: 
dərslik /Ə.S.Bayramov, 
Ə.Ə.Əlizadə.- Bakı, 2009.- 
620 s.
Əjdərov, E. Nikolay Ruba-
kinin yaradıcılığında bibli-
opsixologiya nəzəriyyəsi və 
kitabxanaşünaslıq [Mətn] 
/ E.L.Əjdərov //Kitabxa-
naşünaslıq və informasiya 
.-2010.- № 3.-S.91-98.
Hacıyev, Z. Fəlsəfə [Mətn]: 
dərslik /Z.Hacıyev.- Bakı: 
Adiloğlu, 2001.- 639 s.
Xələfov, A. İnformasiya 
cəmiyyətinin formalaş-
masında kitabxanaların 
vəzifələri [Mətn] // Xələfov, 
A.A. Kitabxanaşünaslıq və 
biblioqrafiya.- Bakı, 2005.- 
№2.- 152 s.
Рубакин, Н. 
Библиологическая 
психология [Текст] 
/Н.А.Рубакин.- Москва: 
Академический Проект 
Трикста, 2006.- 800 с.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.google.az
13
Biblioqraf


174
AVQUST
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B.
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç.
C.A. 
C. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29
30
31 
®
Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü 
• 
(01.08.2001)
Azərbaycan Kinosu Günü (02.08.1898)
• 
Hərbi Dоnanma Günü (05.08.1992)
• 
Bеynəlxalq Gənclər Günü (12.08.1999)
• 
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə 
• 
Yardım Fondu yaradılıb (17.08.1942) 
Azərbaycan Sərhəd Qoşunlarının Yaranması 
• 
Günü (18.08.1994)
Cəbrayıl rayonunun işğalı günü (23.08. 1993) 
• 
Füzuli rayonunun işğalı günü (23.08. 1993) 
• 
M.F.Axundzadə adına Respublika Dövlət mükafatları
1965-ci ildə ədəbiyyat və incəsənət sahəsində ən görkəmli əsərlər 
yaradılmasına həvəs oyatmaq məqsədilə M.F.Axundzadə adına 3 Res-
publika Dövlət mükafatının təsis edilməsi haqqında qərar qəbul edil-
muşdir.  Mükafatların  hər  birinin  məbləği  2500  manat  idi.  Bu  qərar 
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qələbəsinin 45-ci ildönümündə qəbul 
edilmişdir.  M.F.Axundzadə  adına  mükafata  layiq  görülən  şəxlərə 
“M.F.Axundov adına mükafat laureatı” adı, döş nişanı və diplom veri-
lirdi. Mükafatın ilk laureatları Mirzə İbrahimov “Kəndçi qızı” pyesinə, 
Azərbaycan qrafiki, Respublikanın Xalq rəssamı Maral Rəhmanzadə 
“Azərbaycan”  və  “Vətənim”  adlı  rəngli  linoqravyuralar  silsiləsinə, 
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı səhnəsində tama-
şaya qoyulmuş “Antoni və Kleopatra” tamaşasının quruluşçu rejisso-
ru Tofiq Kazımov, rəssamı Tahir Salahov, bəstəkarı SSRİ Xalq artis-
ti Qara Qarayev, aktyorlar SSRİ Xalq artisti Hökümə Qurbanova və 
Azərbaycanın Xalq artisti Əli Zeynalov olmuşlar. 
1 avqust
Gün çıxır 06:49 
Gün batır 20:56
31 avqust 
Gün çıxır 06.31 
Gün batır 20:15
22 iyul-
23 avqust
Şirin Nişanəsi 
oddur. Ulduzlar 
padşahı olan 
Günəşin 
himayəsindədir. 
Günəşin şir 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
hökmlü və daxili 
aləmləri zəngin 
olur. 
200 il
1812-1878
M.F.Axundzadə
Dostları ilə paylaş:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə