Rəis müavini(Mexanika, buruq avadanlığı təmiri şöbəsi)(KQİT)Yüklə 254,76 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix10.06.2022
ölçüsü254,76 Kb.
#89258


R
ə
is müavini (Mexanika, buruq avadanlı
ğ
ı t
ə
miri 
ş
öb
ə
si) v
ə
zif
ə
si 
üzr
ə
 test tap
ş
ırıqları 
1. Hidrointiqalı olan hidrosınaqlarda istifadə edilən mexanizmlərin təmiri, tənzimlənməsi 
ilə nasazlıqların aradan qaldırılması zamanı hansı təhlükəsizlik tədbiri görülməlidir?
A) İdarəetmə pultunun kollektoruna gedən porşen cilalanmalıdır 
B) İdarəetmə pultunun kollektoruna gedən yağ əlavə edilməlidir 
C) İdarəetmə pultunun kollektoruna gedən hidravlik kran açılmalıdır 
D) İdarəetmə pultunun kollektoruna gedən hidravlik kran bağlı olmalıdır 
E) İdarəetmə pultunun kollektoruna gedən yağ xətdən boşaldılmalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
2. Yüksəklikdə avadanlığı quraşdırma, sökmə və qaydaya salma işlərini yerinə yetirmək 
üçün meydançanın məhəccərinin hündürlüyü neçə metr olmalıdır? 
A) 0,50 metr 
B) 0,75 metr 
C) 1,0 metr 
D) 1,50 metr 
E) 1,20 metr 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
3. Dartıcılar üçün hündürlüyü 53 metr olan vışkalarda kəsilmə qüvvəsi neçə Kn-dan az 
olmayan polad burazlardan istifadə edilməlidir?
A) 300 Kn-dan 


B) 200 Kn-dan 
C) 400 Kn-dan 
D) 150 Kn-dan 
E) 100 Kn-dan 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
4. Qasnağın işçi səthində çatların uzunluğu və eni neçə mm-dən çox olduqda istismarı 
qadağan edilməlidir? 
A) Çatların uzunluğu 30 mm, eni 0,4 mm olduqda 
B) Çatların uzunluğu 40 mm, eni 0,4 mm olduqda 
C) Çatların uzunluğu 20 mm, eni 0,4 mm olduqda 
D) Çatların uzunluğu 35 mm, eni 0,2 mm olduqda 
E) Çatların uzunluğu 10 mm, eni 0,6 mm olduqda 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
5. Qazma qurğusunun dizel-elektrik intiqalında, valın oxunun paralellikdən yolveriləbilən 
sapması hər 1000 mm uzunluğunda neçə mm-dən artıq olmamalıdır?
A) 0,5 mm-dən 
B) 1 mm-dən 
C) 0,75 mm-dən 
D) 1,5 mm-dən 
E) 2,0 mm-dən 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 


İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
6. Qazma qurğusunun dizel-elektrik intiqalında qayışların gərilməsinə necə nəzarət etmək 
lazımdır? 
A) Əyilmiş yerin ortasından asılmış 20 kq-lıq yük və qasnaqda qoyulmuş VM-6 cihazı 
vasitəsilə 
B) Əyilmiş yerin ortasından asılmış 10 kq-lıq yük və qasnaqda qoyulmuş menzura vasitəsilə 
C) Əyilmiş yerin ortasından asılmış 10 kq-lıq yük və qasnaqda qoyulmuş xətkeş vasitəsilə 
D) Əyilmiş yerin ortasından asılmış 5 kq-lıq yük və qasnaqda qoyulmuş manometr vasitəsilə 
E) Əyilmiş yerin ortasından asılmış 15 kq-lıq yük və qasnaqda qoyulmuş menzura vasitəsilə 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
7. Qazma nasosları quraşdırılan zaman keçidlərin eni neçə mm-dən az qalmamalıdır?
A) 500 mm-dən 
B) 1500 mm-dən 
C) 3000 mm-dən 
D) 1000 mm-dən 
E) 2000 mm-dən 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
8. У8-6МA2 tipli qazma nasosunda porşenlərin sayı neçə ədəd olur? 
A) 1 ədəd 
B) 3 ədəd 


C) 2 ədəd 
D) 4 ədəd 
E) 6 ədəd 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Ə.H.Əzizov, M.A.Qarayev, H.Ə.Heydərov, S.Ə.Ağaməmmədova. Həcmi hidravlik 
maşınlar. Bakı, 2010 
9. У8-7МA2 tipli qazma nasosunun işçi kameralarının sayı neçə ədəd olur? 
A) 8 ədəd 
B) 10 ədəd
C) 2 ədəd
D) 4 ədəd 
E) 6 ədəd 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Ə.H.Əzizov, M.A.Qarayev, H.Ə.Heydərov, S.Ə.Ağaməmmədova. Həcmi hidravlik 
maşınlar. Bakı, 2010 
10. Qazma qurğularında, kəlləçarx və tal bloklarının yastıqlarının neçə dərəcədən çox 
qızmasına yol verilməməlidir? 
A) 400 C-dən
B) 800 C-dən 
C) 500 C-dən 
D) 600 C-dən
E) 700 C-dən 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Ə.H.Əzizov, M.A.Qarayev, H.Ə.Heydərov, S.Ə.Ağaməmmədova. Həcmi hidravlik 
maşınlar. Bakı, 2010 


11. Qazma qurğusunun əsasını quraşdıran zaman küləyin sürəti neçə m/san-dən artıq 
olduqda iş dayandırılmalıdır? 
A) 21,5 m/san-dən
B) 11,5 m/san-dən 
C) 14,5 m/san-dən 
D) 16,5 m/san-dən 
E) 13,5 m/san-dən 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Ə.H.Əzizov, M.A.Qarayev, H.Ə.Heydərov, S.Ə.Ağaməmmədova. Həcmi hidravlik 
maşınlar. Bakı, 2010 
12. MB3-75 tipli qazma fırlanğıcında əsas dayağın tipi hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) İkisıralı düzbucaqlı 
B) Dördsıralı kürəcikli 
C) İkisıralı şarnirli 
D) Birsıralı kürəcikli 
E) İkisıralı kürəcikli
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: R.S.İbrahimov, Ş.O.Baxşəliyeva. Neft və Qaz quyularının qazılması. Bakı, 2012 
13. M1-300 tipli qazma fırlanğıcında əsas dayağın tipi hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) İkisıralı konuslu 
B) Konus diyircəkli 
C) İkisıralı şarnirli 
D) Birsıralı kürəcikli 
E) İkisıralı kürəcikli
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 


İstinad: R.S.İbrahimov, Ş.O.Baxşəliyeva. Neft və Qaz quyularının qazılması. Bakı, 2012 
14. Qazma fırlanğıclarının dayaqları hansı yağla yağlanmalıdır? Düzgün cavabı qeyd edin: 
A) Silindr yağı 2 
B) Rezbol yağı ilə 
C) Neftlə 
D) Qrafitlə 
E) Mazutla 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: R.S.İbrahimov, Ş.O.Baxşəliyeva. Neft və Qaz quyularının qazılması. Bakı, 2012 
15. 5,0 - 50 kVt-lıq mühərriklərin valındakı gücünün təyini üçün ehtiyat əmsalı hansı 
bənddə düzgün göstərilib? 
A) Ehtiyat əmsalı-1,45 
B) Ehtiyat əmsalı-0,75 
C) Ehtiyat əmsalı-1,75 
D) Ehtiyat əmsalı-1,10 
E) Ehtiyat əmsalı-2,25 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: R.S.İbrahimov, Ş.O.Baxşəliyeva. Neft və Qaz quyularının qazılması. Bakı, 2012 
16. УНБТ-950 tipli qazma nasosunun klapan yəhərinin keçid deşiyinin diametri neçə mm-
dir? 
A) 145 mm 
B) 100 mm 
C) 95 mm 
D) 165 mm 


E) 105 mm 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Ə.H.Əzizov, M.A.Qarayev, H.Ə.Heydərov, S.Ə.Ağaməmmədova. Həcmi hidravlik 
maşınlar. Bakı, 2010 
17. УНБТ-800 tipli qazma nasosunun klapan yəhərinin keçid deşiyinin diametri neçə mm-
dir? 
A) 150 mm 
B) 135 mm 
C) 95 mm 
D) 160 mm 
E) 73 mm 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Ə.H.Əzizov, M.A.Qarayev, H.Ə.Heydərov, S.Ə.Ağaməmmədova. Həcmi hidravlik 
maşınlar. Bakı, 2010 
18. Quruluşuna görə əks klapanların tiplərini qeyd edin: 
A) Kürəvi, armudvari, differensial 
B) Kombinəedilmiş, nimçəvari, differensial 
C) Kürəvi, kombinəedilmiş, differensial 
D) Kürəvi, nimçəvari, kombinəedilmiş 
E) Kürəvi, nimçəvari, differensial 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Rafiq İbrahimov. Neft və qaz quyularının tamamlanması. Bakı, 2016 
19. Əks klapanın hissələrini qeyd edin: 
A) Gövdə, yəhər, disk, qol, yay 


B) Gövdə, yəhər, disk, qol, yiv 
C) Gövdə, yiv, disk, qol, paz 
D) Gövdə, yəhər, yiv, qol, porşen 
E) Gövdə, yəhər, disk, yiv, porşen 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Rafiq İbrahimov. Neft və qaz quyularının tamamlanması. Bakı, 2016 
20. Bütün hallarda yeni qazma vişkası neçə il istismar edildikdən sonra sınağı aparılmalıdır? 
A) 5 ildən artıq istismar edilidikdən sonra 
B) 7 ildən artıq istismar edilidikdən sonra 
C) 10 ildən artıq istismar edilidikdən sonra 
D) 3 ildən artıq istismar edilidikdən sonra 
E) 8 ildən artıq istismar edilidikdən sonra 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
21. Yeddi ildən artıq istismarda olan qazma vişkalarının neçə müddətdən bir sınağı 
aparılmalıdır? 
A) Beş ildə bir dəfə 
B) Altı ayda bir dəfə 
C) İldə bir dəfə 
D) Üç ildən bir 
E) İki ildən bir 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 


22. Qazma prosesində qazma vışkasına mexanik tərəfindən hansı müddətdən bir baxış 
keçirilməlidir? 
A) İki ayda bir dəfə 
B) Ayda bir dəfə 
C) Ayda iki dəfə 
D) Üç ayda bir dəfə 
E) Altı ayda bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
23. Qazma prosesində anomal yüksək təzyiqli layları aşdıqda quyuda neçə ədəd kürəcikli 
kran olmalıdır? 
A) 3 ədəd 
B) 2 ədəd 
C) 1 ədəd 
D) 4 ədəd 
E) 5 ədəd 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
24. Qazma prosesində anomal yüksək təzyiqli layları aşdıqda kürəcikli kranlardan necə 
istifadə olunmalıdır? 
A) Kranlardan biri işlək boru ilə fırlanğıc arasına, ikincisi işlək boru balta arasına, üçüncüsü 
isə ehtiyatda saxlanılır 
B) Kranlardan biri işlək boru ilə fırlanğıc arasına, ikincisi işlək boru ilə onun qoruyucu 
keçiricisi arasına, üçüncüsü isə ehtiyatda saxlanılır 


C) Kranlardan biri işlək boru ilə fırlanğıc arasına, ikincisi və üçüncüsü isə ehtiyatda 
saxlanılır 
D) Kranlardan biri işlək boru ilə fırlanğıc arasına, ikincisi işlək boru ilə onun qoruyucu 
keçiricisi arasına, üçüncüsü balta ilə boru arasına 
E) Kranlardan biri işlək boru ilə yuma şlanqı arasına, ikincisi işlək boru ilə onun qoruyucu 
keçiricisi arasına, üçüncüsü isə ehtiyatda saxlanılır 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
25. Qazma nasoslarının istismarı zamanı kompensatorların işçi təzyiqi nasosun işçi 
təzyiqinin neçə faizi qədər olmalıdır? 
A) 10 %-ə qədər 
B) 20 %-ə qədər 
C) 30 %-ə qədər 
D) 40 %-ə qədər 
E) 50 %-ə qədər 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
26. Kompensatorlarda təzyiq nə qədər aşağı düşərsə nasosların istismarı qadağan 
olunmalıdır? 
A) 50 atm-dən aşağı düşərsə 
B) Pasportunda göstərilən təzyiqdən aşağı düşərsə 
C) Pasportunda göstərilən təzyiqin 1,5 mislindən aşağı düşərsə 
D) Pasportunda göstərilən təzyiqina 2 mislindən şağı düşərsə 
E) 30 atm-dən aşağı düşərsə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 


İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
27. Nasosun istismarı aşağıdakı hansı qüsurlar olduqda qadağandır? 
A) Klapan boşqablarının kipgəcləri yeyiləndə, silindr oymağının iç diametri 2,5 mm-dən 
artıq yeyiləndə 
B) Klapan boşqablarının kipgəcləri yeyiləndə, silindr oymağının iç diametri 3,5 mm-dən 
artıq yeyiləndə 
C) Klapan boşqablarının kipgəcləri yeyiləndə, silindr oymağının iç diametri 1,5 mm-dən 
artıq yeyiləndə 
D) Klapan boşqablarının kipgəcləri yeyiləndə, silindr oymağının iç diametri 0,5 mm-dən 
artıq yeyiləndə 
E) Klapan boşqablarının kipgəcləri yeyiləndə, silindr oymağının iç diametri 0,75 mm-dən 
artıq yeyiləndə 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
28. Aşağıdakı nasazlıqlar olan bucurqadla işləmək qadağandır? 
A) Vallarda yeyilmə olduqda, muftanın və valın şponka qanovunda əzilmə, yeyilmə 3 mm-
dən artıq olduqda 
B) Vallarda əyrilik olduqda, muftanın və valın şponka qanovunda əzilmə, yeyilmə 1 mm-dən 
artıq olduqda 
C) Vallarda əyrilik olduqda, muftanın və valın şponka qanovunda əzilmə, yeyilmə 4 mm-dən 
artıq olduqda 
D) Vallarda əyrilik olduqda, muftanın və valın şponka qanovunda əzilmə, yeyilmə 2 mm-dən 
artıq olduqda 
E) Vallarda əyrilik olduqda, muftanın və valın şponka qanovunda əzilmə, yeyilmə 5 mm-dən 
artıq olduqda 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 


İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
29. Bucurqadlarda işçi profil üzrə (diş addımı 50,8 mm olduqda) dişli çarxın dişlərinin 
yeyilməsi neçə mm-dən çox olarsa işləmək qadağandır? 
A) 2 mm-dən çox 
B) 10 mm-dən çox 
C) 8 mm-dən çox 
D) 4 mm-dən çox 
E) 6 mm-dən çox 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
30. Bucurqadlarda işçi profil üzrə (diş addımı 103,2 mm olduqda) dişli çarxın dişlərinin 
yeyilməsi neçə mm-dən çox olarsa işləmək qadağandır? 
A) 12 mm-dən çox 
B) 10 mm-dən çox 
C) 8 mm-dən çox 
D) 14 mm-dən çox 
E) 16 mm-dən çox 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
31. Şəbəkədə təzyiq neçə Mpa-dan aşağı olduqda bucurqadla işləmək qadağandır? 
A) 1,6 Mpa-dan 
B) 0,6 Mpa-dan 


C) 2,6 Mpa-dan 
D) 0,3 Mpa-dan 
E) 0,9 Mpa-dan 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
32. Bucurqadların tam əyləclənməsi zamanı dəstək buruq döşəməsindən neçə sm məsafədə 
dayanmalıdır? 
A) 70-80 sm məsafədə 
B) 60-70 sm məsafədə 
C) 80-90 sm məsafədə 
D) 90-110 sm məsafədə 
E) 100-120 sm məsafədə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
33. Əyləcləmə zamanı əyləcin qolu və şaqul arasındakı bucaq neçə dərəcəyə çatdıqda bu 
kalotkaların yeyildiyini bildirir və lentin çəkilməsi tələb edilir? 
A) 50 dərəcəyə 
B) 70 dərəcəyə 
C) 80 dərəcəyə 
D) 60 dərəcəyə 
E) 90 dərəcəyə 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 


34. Ağır yüklərin qaldırılması və buruğa gətirilməsi üçün diametri neçə mm-dən az olmayan 
polad kanatlardan istifadə edilməlidir? 
A) 19,5 mm-dən az olmayan 
B) 16,5 mm-dən az olmayan 
C) 8,5 mm-dən az olmayan 
D) 10,5 mm-dən az olmayan 
E) 12,5 mm-dən az olmayan 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
35. Sarğac kütləsi neçə kq qədər olan qaldırılan yükü öz-özünə əyləclənmədən çıxmamaqla 
saxlamalıdır? 
A) 1000 kq qədər 
B) 500 kq qədər 
C) 1500 kq qədər 
D) 2000 kq qədər 
E) 750 kq qədər 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
36. Rotor içliyinin istifadəsi aşağıdakı qeyd olunan hansı hallarda qadağandır? 
A) Əgər onların qırığı-çatı varsa və içliyin rotor masası yuvasına 2 mm-dən artıq batması 
zamanı 
B) Əgər onların qırığı-çatı varsa və içliyin rotor masası yuvasına 3 mm-dən artıq batması 
zamanı 


C) Əgər onların qırığı-çatı varsa və içliyin rotor masası yuvasına 1 mm-dən artıq batması 
zamanı 
D) Əgər onların qırığı-çatı varsa və içliyin rotor masası yuvasına 4 mm-dən artıq batması 
zamanı 
E) Əgər onların qırığı-çatı varsa və içliyin rotor masası yuvasına 5 mm-dən artıq batması 
zamanı 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
37. Rotorda, tezgedişli valın və əsas dayağın yağ vannasında yağın səviyyəsi nə ilə və hansı 
müddətdən bir yoxlanılmalıdır? 
A) Şupla növbə ərzində iki dəfədən az olmayaraq 
B) Şupla növbə ərzində dörd dəfədən az olmayaraq 
C) Şupla növbə ərzində bir dəfədən az olmayaraq 
D) Şupla həftədə bir dəfədən az olmayaraq 
E) Şupla ayda bir dəfədən az olmayaraq 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
38. Təmirdən sonra pnevmatik silindrlərin hermetikliyini şəbəkədə havanın təzyiqi neçə 
atmosfer olan zaman yoxlamaq lazımdır? 
A) İki atmosfer 
B) Beş atmosfer 
C) On atmosfer 
D) Bir atmosfer 
E) Üç atmosfer 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
39. Təmirdən sonra açar reduktorunu və ötürmə qutusunu şəbəkədə havanın təzyiqi neçə 
MPa olan zaman yoxlamaq lazımdır? 
A) 1,75-2,00 Mpa 
B) 1,15-1,50 Mpa 
C) 0,75-1,20 Mpa 
D) 0,25-0,50 Mpa 
E) 0,15-0,20 Mpa 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
40. Elevatorun qazma və ya qoruyucu boru qıfılları oturan baş səthinin yeyilməsi neçə mm-
dən artıq olduqda yenisi ilə əvəz edilməlidir? 
A) 2 mm-dən artıq 
B) 6 mm-dən artıq 
C) 4 mm-dən artıq 
D) 5 mm-dən artıq 
E) 3 mm-dən artıq 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
41. Fırlanğıcda hansı qüsurlar olduqda istismarı qadağandır? 
A) Fırlanğıcın sırğası deformasiya olduqda, sırğa boyuncuğu diametr boyu 5 mm-dən artıq 
yeyildikdə 


B) Fırlanğıcın sırğası deformasiya olduqda, sırğa boyuncuğu diametr boyu 10 mm-dən artıq 
yeyildikdə 
C) Fırlanğıcın sırğası deformasiya olduqda, sırğa boyuncuğu diametr boyu 15 mm-dən artıq 
yeyildikdə 
D) Fırlanğıcın sırğası deformasiya olduqda, sırğa boyuncuğu diametr boyu 20 mm-dən artıq 
yeyildikdə 
E) Fırlanğıcın sırğası deformasiya olduqda, sırğa boyuncuğu diametr boyu 25 mm-dən artıq 
yeyildikdə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
42. Fırlanğıcın yağlanmasının vəziyyəti neçə müddətdən bir yoxlanılmalıdır? 
A) Gündəlik olaraq yoxlanılmalı və fırlanğcın 800-dən artıq qızmasına yol verilməməlidir 
B) Həftədə bir dəfə yoxlanılmalı və fırlanğcın 900-dən artıq qızmasına yol verilməməlidir 
C) Gündəlik olaraq yoxlanılmalı və fırlanğcın 700-dən artıq qızmasına yol verilməməlidir 
D) Gündəlik olaraq yoxlanılmalı və fırlanğcın 600-dən artıq qızmasına yol verilməməlidir 
E) Həftədə bir dəfə yoxlanılmalı və fırlanğcın 500-dən artıq qızmasına yol verilməməlidir 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
43. Qazma şlanqının yumşaq polad kanatla sarınma norması hansı bənddə düzgün 
göstərilib? 
A) Şlanq bütün uzunluğu boyu diametri 16,5 mm-dən az olmayan, hər 1,0-1,75 m-dən bir 
ilgək vurmaqla 
B) Şlanq bütün uzunluğu boyu diametri 8,5 mm-dən az olmayan, hər 1,0-2,5 m-dən bir ilgək 
vurmaqla
C) Şlanq bütün uzunluğu boyu diametri 12,5 mm-dən az olmayan, hər 2,0-3,5 m-dən bir 
ilgək vurmaqla


D) Şlanq bütün uzunluğu boyu diametri 12,5 mm-dən az olmayan, hər 1,0-1,5 m-dən bir 
ilgək vurmaqla 
E) Şlanq bütün uzunluğu boyu diametri 19,5 mm-dən az olmayan, hər 0,5-1,0 m-dən bir 
ilgək vurmaqla 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
44. Kəlləçarx blokunun kiçik qanovlarının yeyilməsi aşkar edilərsə nə etmək lazımdır? 
A) Seksiyanı 125 dərəcə çevirmək və ya blok seksiyalarının yerlərini dəyişmək
B) Seksiyanı 45 dərəcə çevirmək və ya blok seksiyalarının yerlərini dəyişmək
C) Seksiyanı 90 dərəcə çevirmək və ya blok seksiyalarının yerlərini dəyişmək
D) Seksiyanı 360 dərəcə çevirmək və ya blok seksiyalarının yerlərini dəyişmək 
E) Seksiyanı 180 dərəcə çevirmək və ya blok seksiyalarının yerlərini dəyişmək 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
45. Qaldırma mexanizmi quraşdırıldıqdan sonra silindrlərin boşluğuna nə qədər maye 
sürtkü yağı tökülməlidir? 
A) Tıxacı burub çıxararaq, 200-300 qram maye sürtkü yağı tökülməlidir 
B) Tıxacı burub çıxararaq, 300-500 qram maye sürtkü yağı tökülməlidir 
C) Tıxacı burub çıxararaq, 500-700 qram maye sürtkü yağı tökülməlidir 
D) Tıxacı burub çıxararaq, 700-900 qram maye sürtkü yağı tökülməlidir 
E) Tıxacı burub çıxararaq, 100-150 qram maye sürtkü yağı tökülməlidir 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 


46. Gilqarışdırıcı hansı hallarda dəyişdirilməli və ya təmir edilməlidir? 
A) İşçi vallar sınmış və ya kipgəc oturan boyuncuqlarında diametr üzrə yeyilmə 3 mm-dən 
artıqdırsa 
B) İşçi vallar sınmış və ya kipgəc oturan boyuncuqlarında diametr üzrə yeyilmə 5 mm-dən 
artıqdırsa 
C) İşçi vallar sınmış və ya kipgəc oturan boyuncuqlarında diametr üzrə yeyilmə 7 mm-dən 
artıqdırsa 
D) İşçi vallar sınmış və ya kipgəc oturan boyuncuqlarında diametr üzrə yeyilmə 9 mm-dən 
artıqdırsa 
E) İşçi vallar sınmış və ya kipgəc oturan boyuncuqlarında diametr üzrə yeyilmə 11 mm-dən 
artıqdırsa 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
47. İstismarda olan kompressorda, karterin yağı neçə saat işlədikdən sonra 
dəyişdirilməlidir?
A) 800-900 saat 
B) 700-1000 saat 
C) 750-800 saat 
D) 650-850 saat 
E) 550-700 saat 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
48. Topdrayverin istiqamətləndiricisinin aşağı hissəsi işçi meydançadan neçə metr 
hündürlükdə yerləşməlidir? 
A) 1,1-1,4 metr 


B) 5,1-5,4 metr 
C) 4,1-4,4 metr 
D) 3,1-3,4 metr 
E) 2,1-2,4 metr 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
49. Topdrayverin yerdəyişmə sisteminin bütün əsas elementləri quraşdırıldıqdan sonra 
necə düzləndirilməlidir? 
A) Şplintlərin köməyi ilə təsbit edilmiş tənzimləyici ştroplar vasitəsilə düzləndirilməlidir 
B) Şplintlərin köməyi ilə təsbit edilmiş tənzimləyici talreplər vasitəsilə düzləndirilməlidir 
C) Blokun köməyi ilə təsbit edilmiş tənzimləyici şpindellər vasitəsilə düzləndirilməlidir 
D) Şplintlərin köməyi ilə təsbit edilmiş tənzimləyici statorlar vasitəsilə düzləndirilməlidir 
E) Blokun köməyi ilə təsbit edilmiş tənzimləyici kolokollar vasitəsilə düzləndirilməlidir 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
50. Qazma baltaları əsas hansı qruplara bölünür?
A) Şaroşkalı konusvari, kombinəedilmiş 
B) Kombinəedilmiş, pərli kəsici 
C) Şaroşkalı konusvari, pərli kəsici 
D) Şaroşkalı konusvari, yaylı kəsici 
E) Yaylı kəsici, pərli kəsici 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 


51. Pərli kəsici baltaların qruplaşdırılması hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Yarım kristal almaz tipli, istiyə dözümlü yarım kristal, istiyə dözümsüz yarım kristal 
B) Yarım kristal almaz tipli, istiyə dözümsüz yarım kristal, almaz matrisalı 
C) İstiyə dözümsüz yarım kristal, istiyə dözümlü yarım kristal, almaz matrisalı 
D) Yarım kristal almaz tipli, istiyə dözümlü yarım kristal, almaz matrisalı 
E) Yarım kristal almaz tipli, istiyə dözümlü yarım kristal, şarlı 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
52. Quyuların qazılması işlərində kalibrdən nə üçün istifadə edilir? 
A) Lülənin dağılmasının qarşısını almaq üçün 
B) Kəmərin xarici diametrini ölçmək üçün 
C) Qazma ağır gedən intervalları qazmaq üçün 
D) Sıxılmış kəməri genişləndirmək üçün 
E) Lülənin ölçüsünü saxlamaq üçün 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
53. Ballistik profil PDC baltalardan əsasən hansı süxurların qazılması üçün istifadə edilir? 
A) Həmcins yapışqan süxurların 
B) Bərk süxurların 
C) Ortabərk süxurların 
D) Bazalt qatının 
E) Gilli və qumlu süxurların 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 


İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
54. Dayaz konus PDC baltalardan əsasən hansı süxurların qazılması üçün istifadə edilir? 
A) Həmcins yapışqan süxurların 
B) Bərk süxurların 
C) Orta bərk, yumşaq və orta yumşaq süxurların 
D) Bazalt qatının 
E) Gilli və qumlu süxurların 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
55. Dərin konus PDC baltalardan əsasən hansı süxurların qazılması üçün istifadə edilir? 
A) Həmcins yapışqan süxurların 
B) Qarışıq laylı orta yumşaq süxurların 
C) Orta bərk və bərk süxurların 
D) Bazalt qatının 
E) Gilli süxurların 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
56. Karbid-volfram materialında şahmat taxtası şəklində yaranan çatlar nədən yaranır? 
A) Normadan artıq verilmiş yükün təsirindən 
B) Soyuğun təsirindən 
C) İstinin təsirindən 
D) Təzyiqin təsirindən 
E) Kimyəvi qatqıların təsirindən 


Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
57. Spayder dəstində, pazları qaldırarkən dəstəyə düşən maksimum güc neçə kq-dan artıq 
olmamalıdır? 
A) 65 kq-dan 
B) 25 kq-dan 
C) 35 kq-dan 
D) 45 kq-dan 
E) 55 kq-dan 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
58. Nənninin meydançasına qalxmaq üçün pilləkənin eni və məhəccərinin hündürlüyü neçə 
metr olmalıdır? 
A) Pilləkənin eni 0,55 metr, məhəccərin hündürlüyü isə 1,25 metr olmalıdır 
B) Pilləkənin eni 0,75 metr, məhəccərin hündürlüyü isə 0,75 metr olmalıdır
C) Pilləkənin eni 0,45 metr, məhəccərin hündürlüyü isə 0,5 metr olmalıdır 
D) Pilləkənin eni 0,35 metr, məhəccərin hündürlüyü isə 2 metr olmalıdır 
E) Pilləkənin eni 0,65 metr, məhəccərin hündürlüyü isə 1 metr olmalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
59. Rotorüstü meydançanın hündürlüyü qaldırılmış pazların səviyyəsinə görə neçə 
tənzimlənməlidir? 
A) Pazlarla rotorüstü meydançanın döşəməsi arasındakı məsafə 50 mm-dən az olmamalıdır 


B) Pazlarla rotorüstü meydançanın döşəməsi arasındakı məsafə 100 mm-dən az 
olmamalıdır 
C) Pazlarla rotorüstü meydançanın döşəməsi arasındakı məsafə 150 mm-dən az 
olmamalıdır 
D) Pazlarla rotorüstü meydançanın döşəməsi arasındakı məsafə 200 mm-dən az 
olmamalıdır 
E) Pazlarla rotorüstü meydançanın döşəməsi arasındakı məsafə 300 mm-dən az 
olmamalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
60. Yuxarı güc intiqalının (topdrayverin) elektrik qidalandırma modulunda, sınaq və təmir 
işlərinə elektrik qidalandırıcı söndürüldükdən neçə dəqiqə sonra başlamaq olar? 
A) 3 dəqiqə sonra 
B) 5 dəqiqə sonra 
C) 10 dəqiqə sonra 
D) 15 dəqiqə sonra 
E) 20 dəqiqə sonra 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
61. Qazma üçün hidravliki quyudibi mühərrikdən istifadə edilən zaman qazmaçı pultundakı 
burucu moment göstəricisi həmişə istifadə olunan quyudibi mühərrikin yaratdığı 
maksimum momentdən neçə faiz artıq qiyməti götürülməlidir? 
A) 0.05 
B) 0.1 
C) 0.15 
D) 0.2 


E) 0.25 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
62. Yuxarı güc intiqalının (topdrayverin) borututucusu ilə boru qıfılının sıxılması zamanı 
bağlandıqdan sonra burucu moment verilməsinə başlamazdan əvvəl neçə saniyə gözləmək 
lazımdır? 
A) 1 saniyə 
B) 30 saniyə 
C) 20 saniyə 
D) 5 saniyə 
E) 10 saniyə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 
63. Yuxarı güc intiqalının (topdrayverin) təhlükəsiz və səmərəli işləməsi üçün hər növbədə 
onun vəziyyətinin yoxlanılmasına və texniki xidmətə nə qədər vaxt ayrılmalıdır? 
A) 15 dəqiqə 
B) 10 dəqiqə 
C) 5 dəqiqə 
D) 20 dəqiqə 
E) 30 dəqiqə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft və qaz quyularının qazılması işlərində əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlar 
toplusu. Bakı, 2014 


64. Quyuların müvəffəqiyyətlə və qənaətlə qazılması üçün hansı əsas parametrlər və şərtlər 
tələb olunur? 
1. Baltaya düşən oxboyu yük 
2. Qazma baltasının fırlanma tezliyi 
3. Qazma məhlulunun sərfi 
4. Lay rejimləri 
5. İntiqal sistemi 
A) 1, 2, 3, 4 
B) 1, 2, 3 
C) 2, 3, 5, 4 
D) 3, 4, 1 
E) 1, 2, 4 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
65. Rotorlu qazma qurğusunun tərkib hissələri aşağıdakılardan hansılardır? 
1. Güc sistemi 
2. Qaldırma endirmə sistemi 
3. Qazma məhlulunun dövranı sistemi 
4. Rotor sistemi 
5. Balta sistemi 
A) 1, 2, 3, 4 
B) 1, 2, 3, 5 
C) 2, 3, 5, 4 
D) 3, 4, 1, 5 
E) 1, 4, 5 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 


66. Topdrayv sisteminin digər sistemlərdən üstünlükləri hansılardır? 
1. Boru əlavəsi 
2. Qaldırma endirməyə sərf edilən vaxt 
3. Quyu lüləsinin yuyulması və işlənməsi 
4. Rotor sistemi 
5. Balta sistemi 
A) 1, 2, 4 
B) 1, 2, 5 
C) 2, 3, 4 
D) 3, 4, 1 
E) 1, 2, 3 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
67. Preventor dəsti sisteminin hissələri hansılardır? 
1. Univerisal preventor 
2. Sıxaclı preventor 
3. Qazma makaraları 
4. Yuma preventor 
5. Daxili preventor 
A) 1, 2, 4, 5 
B) 1, 2, 3, 5 
C) 2, 3, 4, 5 
D) 3, 4, 1, 5 
E) 1, 2, 3, 4 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 


68. Topdrayv sisteminin çatışmazlıqları hansılardır? 
1. Qazma kanatının daha çox yeyilməsi 
2. Daha çox texniki xidmətə ehtiyac olması 
3. Genişləndirmə işlərini yubandırması 
4. Qaldırma endirmə sürətinin azalması 
5. Qüllənin yükgötürmə qabiliyyətinin azalması ( topdrayvın çəkisinə görə) 
A) 1, 2, 3 
B) 1, 2, 5 
C) 2, 3, 4 
D) 3, 4, 1 
E) 1, 2, 4 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
69. Sıxaclı preventorun növləri hansılardır? 
A) Boru və ya qoruyucu kəmər üçün sıxac, kombinəedilmiş sıxac, kəsici sıxac 
B) Boru və ya qoruyucu kəmər üçün sıxac, kor sıxac, kombinəedilmiş sıxac 
C) Boru və ya qoruyucu kəmər üçün sıxac, kor sıxac, kəsici sıxac 
D) Kombinəedilmiş sıxac, kor sıxac, kəsici sıxac 
E) Boru və ya qoruyucu kəmər üçün sıxac, kor sıxac, dairəvi sıxac
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
70. Dənizdə qazma üçün iki hansı xüsusi sistem tələb olunur? 
A) Üzən qurğular üçün hərəkət kompensatorları, dəniz kompensator sistemləri 
B) Dəniz kompensator sistemləri, dəniz rayzer sistemləri 
C) Üzən qurğular üçün hərəkət kompensatorları, dəniz kombinəedilmiş sistemlər 


D) Üzən qurğular üçün hərəkət kompensatorları, dəniz rayzer sistemləri 
E) Dəniz kombinəedilmiş sistemlər, dəniz rayzer sistemləri 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
71. Rayzer sisteminin əsas tərkib hissəsi olan rayzer borusu nədən ibarətdir? 
A) Biri-birinə hermetik şəkildə birləşdirilə bilən 5-20 fut uzunluğunda borulardan 
B) Biri-birinə hermetik şəkildə birləşdirilə bilən 10-15 fut uzunluğunda borulardan 
C) Biri-birinə hermetik şəkildə birləşdirilə bilən 80-90 fut uzunluğunda borulardan 
D) Biri-birinə hermetik şəkildə birləşdirilə bilən 60-70 fut uzunluğunda borulardan 
E) Biri-birinə hermetik şəkildə birləşdirilə bilən 40-50 fut uzunluğunda borulardan 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
72. Rayzerin yuxarı ucunda üzən qurğunun yuxarı-aşağı hərəkətinə imkan verən teleskopik 
birləşmələrin gedişi adətən neçə fut olur? 
A) 15-45 fut 
B) 10-25 fut 
C) 40-70 fut 
D) 50-80 fut 
E) 60-70 fut 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
73. Gəmilərdə və başqa üzən qurğularda kompensator sisteminin rolu nədən ibarətdir? 
A) Ağırlaşdırılmış qazma borusunu əvəz edir 


B) Aşağı-yuxarı hərəkəti zamanı qazma borularının yeyilməsinin qarşısını alır 
C) Aşağı-yuxarı hərəkəti zamanı qazma baltasının yeyilməsinin qarşısını alır 
D) Aşağı-yuxarı hərəkəti zamanı qazma alətinin laya nisbətən sabit vəziyyətdə qalmasını 
təmin edir 
E) Aşağı-yuxarı hərəkəti zamanı qazma alətinin laya nisbətən hərəkətli vəziyyətdə 
qalmasını təmin edir 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
74. Qazma qarmaqlarının hazırlanma üsuluna görə hansı növləri var? 
A) Tökmə, döymə, kombinəedilmiş 
B) Tökmə, döymə, lövhə şəklində 
C) Kombinəedilmiş, döymə, lövhə şəklində 
D) Tökmə, kombinəedilmiş, dairə şəklində 
E) Tökmə, dairə şəklində, lövhə şəklində 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: R.S.İbrahimov, Ş.O.Baxşəliyeva. Neft və Qaz quyularının qazılması. Bakı, 2012 
75. 1250 KN-dan yuxarı yükqaldırma qabiliyyəti olan qarmaqlar hansı tipdə hazırlanırlar? 
A) Tökməli şəkildə 
B) Döyməli şəkildə 
C) Lövhəli şəkildə 
D) Kombinəedilmiş 
E) Dairəvi şəklində 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: R.S.İbrahimov, Ş.O.Baxşəliyeva. Neft və Qaz quyularının qazılması. Bakı, 2012 


76. Dayaq bloku hansı texniki sənədə uyğun suya buraxılır? 
A) Layihəyə uyğun 
B) Tapşırıq icazənaməyə uyğun 
C) Buruq ustasının tapşırığına uyğun 
D) Hava şəraitinə uyğun 
E) Texnikanın imkanlarına uyğun 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: В.А.Авербух, Н.В.Калашников, Я.М.Кершенбаум, В.Н.Протасов. Ремонт и 
монтаж бурового и нефтепромыслового оборудования. Учебное пособие. Недра, 1976 
77. Enerji maşınları hansı maşınlara deyilir? 
A) Enerjinin bir növünü başqa enerji növünə çevirən 
B) Başqa enerji növünü istilik və ya elektrik enerjisinə çevirən 
C) Kinetik enerjini potensial enerjiyə çevirən 
D) Elektrik enerjisini fırlanma hərəkətinə çevirən 
E) Dəyişən elektrik cərəyanını sabit cərəyana çevirən 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Г.Ф.Быстрицкий. Основы энергетики. 2016 
78. Maşın və mexanizmlərdə istifadə olunan ötürmələr hansıdır? 
A) Fırlanma, irəliləmə, çevrəvi 
B) Düzxətli, əyrixətli, kombinə olunmuş
C) Üfüqi, şaquli, ixtiyari 
D) Elektrik, hidravlik, pnevmatik, lingli


E) Friksion, dişli çarx, qayış, vintli, hidravlik 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: В.И.Анурьев. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х томах. 
Машиностроение, 2001 
79. Neft-qaz quyularının qazılmasında istifadə olunan avadanlıq hansıdır? 
A) Dalma qurğusu, mancanaq dəzgahı, paker, perforasiya qurğusu 
B) Qazlift qurğusu, paker, krekinq qurğusu, qurutma qurğusu 
C) Qazma qurğusu, qazma baltası, rotor qurğusu, qaldırıcı qurğu 
D) Fontan armaturu, mancanaq dəzgahı, yuyucu aqreqat, şam 
E) Elevator, qazma baltası, qazma borusu, perforasiya qurğusu 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
80. Neft-qaz quyularının istismarında istifadə olunan avadanlıq hansıdır? 
A) Dalma qurğusu, mancanaq dəzgahı, paker, perforasiya qurğusu 
B) Qazlift qurğusu, paker, krekinq qurğusu, qurutma qurğusu 
C) Fontan armaturu, mancanaq dəzgahı, yuyucu aqreqat, şam 
D) Qazma qurğusu, qazma baltası, rotor qurğusu, qaldırıcı qurğu 
E) Elevator, qazma baltası, qazma borusu, perforasiya qurğusu 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 


81. Ekskavator, qaldırıcı qurğu, perforasiya qurğusu- nəyə aid edilir? 
A) Qaz kompressor avadanlığı 
B) Qaz xəttinin çəkilişi 
C) Yükqaldırma 
D) Tikinti 
E) Dağ-mədən qurğusuna 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
82. Tal sistemində telləmənin funksiyası hansıdır? 
A) Rotora düşən yükü azaltmaq 
B) Kronbloka düşən yükü azaltmaq 
C) Alətə düşən yükü azaltmaq 
D) Tal bloka düşən yükü azaltmaq 
E) Bucurqada düşən yükü azaltmaq 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Е.И.Бухаленко. Нефтепромысловое оборудование. Недра, 1999 
83. Qazmada fırlanğıcın (vertlyuqun) rolu nədir? 
A) Məhlulu qazma alətinə ötürməklə fırlanmanın burucu momentini artırmaq 
B) Qazma alətini asmaq, işçi məhlulu ötürmək və rotoru fırlatmaq 
C) Məhlulun axınını kəsmək və alətə revers hərəkəti vermək 
D) Məhlulu qazma alətinə ötürmək və onun sərbəst fırlanmasını təmin etmək 
E) Mərkəzdən qaçma qüvvəsi hesabına bucurqada düşən yükü azaltmaq 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


İstinad: Е.И.Бухаленко. Нефтепромысловое оборудование. Недра, 1999 
84. Hansı sıradakı avadanlıqdan alətin qaldırılıb-endirilməsi zamanı istifadə olunmur? 
A) Bucurqad, kronblok, qazmaçı açarı 
B) Bucurqad, kronblok, rotor 
C) Kronblok, rotor, tal blok 
D) Bucurqad, sentrafuqa, yuxarı güc intiqalı 
E) Bucurqad, kronblok, yuxarı güc intiqalı 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Е.И.Бухаленко. Нефтепромысловое оборудование. Недра, 1999 
85. Tal sisteminə hansılar aiddir? 
A) Bucurqad, tal kanatı, tal bloku 
B) Bucurqad, tal kanatı, qarmaqblok 
C) Kronblok, tal bloku, tal kanatı 
D) Tal kanatının avtomatik dolama qurğusu 
E) Bucurqad, tal kanatı, tal kanatının avtomatik dolama qurğusu 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Е.И.Бухаленко. Нефтепромысловое оборудование. Недра, 1999 
86. Qazma rotorunun konstruksiyası aşağıdakılardan hansına uyğundur? 
A) Multiplikator
B) Demultiplikator 
C) Sürətlər qutusu 
D) Turboreduktor 
E) Paylaşdırıcı qutu 


Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Е.И.Бухаленко. Нефтепромысловое оборудование. Недра, 1999 
87. Qoruyucu klapan nə üçün quraşdırılır? 
A) İşçi təzyiqi sabit saxlamaq üçün 
B) Mayenin axın istiqamətini dəyişmək üçün 
C) Sistemdəki havanı xarıc etmək üçün 
D) İzafi təzyiqi xaric etmək üçün 
E) Sistemi maye ilə doldurmaq üçün 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Е.И.Бухаленко. Нефтепромысловое оборудование. Недра, 1999 
88. Atqıya qarşı avadanlığın tərkibinə hansı avadanlıqlar daxildir? 
A) Kəmər sarğısı, preventor bloku, rotor 
B) Manifold xətləri, preventor bloku, kəmər sarğısı 
C) Bucurqad, yuxarı güc intiqalı, preventor bloku 
D) Preventor bloku, tənzimləyici və boğucu bloklar, kəmər sarğısı 
E) Tənzimləyici və boğucu bloklar, manifold xətləri, preventor bloku 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Е.И.Бухаленко. Нефтепромысловое оборудование. Недра, 1999 
89. Qazma qurğusunda istifadə olunan hidravlik güc qurğusunun güc elementləri 
hansılardır? 
A) Hidravlik açar, hidravlik spayder 
B) Elektrik mühərriki, hidravlik açar 
C) Elektrik mühərriki, hidravlik spayder 


D) Elektrik mühərriki, hidravlik elevator
E) Elektrik mühərriki, dizel mühərriki 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Е.И.Бухаленко. Нефтепромысловое оборудование. Недра, 1999 
90. Yuxarı güc intiqalının (Top Drayver) növləri hansılardır? 
A) Elektrik intiqallı, hidravlik intiqallı 
B) Elektrik intiqallı, mexaniki intiqallı 
C) Mexaniki intiqallı, hidravlik intiqallı 
D) Elektrik intiqallı, pnevmatik intiqallı 
E) Mexaniki intiqallı, pnevmatik intiqallı 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
91. Yuxarı güc intiqalı (Top Drayver) hansı qazma avadanlığını əvəz edir? 
A) Bucurqad, qazmaçı açarı 
B) Kronblok, rotor 
C) Bucurqad, fırlanğıc 
D) Tal blok, boru açarı 
E) Fırlanğıc, rotor 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
92. Yuxarı güc intiqalında neçə əsas elektrik mühərriki olur? 
A) İki və ya üç ədəd 


B) İki və ya dörd ədəd 
C) Bir və ya üç ədəd 
D) Bir və ya iki ədəd 
E) Yalnız bir ədəd 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
93. Hidravlik yuxarı güc intiqalında neçə əyləc bəndi olur? 
A) Əyləc olmur 
B) İki ədəd 
C) Bir ədəd 
D) Üç ədəd 
E) Dörd ədəd 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
94. Dəyişən elektrik cərəyanı ilə işləyən elektrik yuxarı güc intiqalınının hansı üstünlükləri 
var? 
A) Qazma alətinin sürətlə endirilməsi və səlis tənzimləmə 
B) Qazma alətinin sürətlə qaldırılması-endirilməsi 
C) Sürət və burucu momentin xarakteristikalarının yaxşılaşdırılması 
D) Qurğunun yükqaldırma qabiliyyətinin artırılması 
E) Qazma məhlulunun sirkulyasiyasının yaxşılaşdırılması 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 


95. Yuxarı güc intiqalına (YGİ) -Top Drayverə texniki xidmət zamanı hansı ilkin zəruri işlər 
görülməlidir? 
A) Yağlama, baxış, qovşaq və detalların dəyişdirilməsi işlərində qidalanma mənbəyini 
dövrədən ayırmaq
B) Qurğunun üzərindəki periferiya (kənar) texniki vasitələri söküb kənara qoymaq, sürtkü 
yağlarını çıxarmaq
C) Sistemin yağlanması, gözdən keçirilməsi və sazlama-tənzimləmə işlərini xüsusi iş 
rejimində icra etmək 
D) Yeraltı qazma və ya istismar avadanlığını yuxarı qaldırmaq, hidravlik sistemi təcrid 
etmək, mühərriki dövrədən ayırmaq
E) Qurğunu sınaq iş rejiminə keçirmək, enmənin aşağı limit nöqtəsində təmir işlərinin 
texnoloji xəritəsini tərtib etmək 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
96. Yuxarı güc intiqalında gündəlik yoxlanması tələb olunur: 
A) Ötürmə qutusunda yağın səviyyəsi, hidravlik mayenin səviyyəsi, sürtkü yağının əsas 
gövdəyə daxil olması 
B) Bərkitmə detalları və fitinqlərdə boşalmalar, məhlul (palçıq) borusundan sızmalar, 
hidravlik mayenin səviyyəsi
C) Hidravlik mayenin səviyyəsi, məhlul (palçıq) borusundan sızmalar, qazma 
mühərriklərinin deşikləri 
D) Yönəldici relsin qovşaqları, məhlul (palçıq) borusundan sızmalar, ötürmə qutusunda 
yağın səviyyəsi 
E) Yönəldici relsin qovşaqları, ötürmə qutusunda yağın səviyyəsi, bərkitmə detalları və 
fitinqlərdə boşalmalar 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 


97. Yuxarı güc intiqalında hər həftə yoxlanması tələb olunur: 
A) Yönəldici relsin qovşaqları, ötürmə qutusunda yağın səviyyəsi, qazma mühərriklərinin 
əyləclərinin yeyilməsi 
B) Bərkitmə detalları və fitinqlərdə boşalmalar, qazma mühərriklərinin deşikləri, məhlul 
(palçıq) borusundan sızmalar 
C) Sürtkü yağının əsas gövdəyə daxil olması, hidravlik mayenin səviyyəsi, elevator asqısının 
sırğalarının diametri 
D) Qazma mühərriklərinin deşikləri, sürtkü yağının əsas gövdəyə daxil olması, yönəldici 
relsin qovşaqları 
E) Yuxarı kolonun araqatının paslanmadığı, elevator asqısının sırğalarının diametri, 
akkumulyatorların şarjı (zaryadkası) 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
98. Yuxarı güc intiqalında hər ay yoxlanması tələb olunur: 
A) Sürtkü yağının əsas gövdəyə daxil olması, elevator asqısının sırğalarının diametri 
B) Qazma mühərriklərinin deşikləri, əyləc falaqqalarının yeyilməsi, akkumulyatorların şarjı 
C) Məhlul (palçıq) borusundan sızmalar, hidravlik mayenin sızması izləri 
D) Yönəldici relsin qovşaqları, əyləcdə yeyilmə, yuxarı kolonun araqatının paslanmadığı 
E) Elevator asqısının sırğalarının diametri, əyləcdə yeyilmə, hidravlik mayenin sızması izləri 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
99. Yuxarı güc intiqalında hər rüb yoxlanmalıdır: 
A) Hidravlik mayenin səviyyəsi, əsas valın oxboyu yerdəyişməsi 
B) S-şəkilli borunun daxili səthi, yükgötürən qovşaqlar 
C) Akkumulyatorların şarjı, əsas valın oxboyu yerdəyişməsi 


D) Sürtkü yağının əsas gövdəyə daxil olması, əyləcdə yeyilmə 
E) Yükgötürən qovşaqlar, yuxarı kolonun araqatının paslanmadığı 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
100. Yuxarı güc intiqalında əsas valın oxboyu yerdəyişməsi hansı periodikliklə yoxlanır? 
A) Gündə iki dəfə 
B) Həftədə bir dəfə 
C) Ayda bir dəfə 
D) Rübdə bir dəfə 
E) Yarım ildə bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
101. Yuxarı güc intiqalında dişli ötürmələr hansı periodikliklə yoxlanılır? 
A) Ayda bir dəfə 
B) İldə bir dəfə 
C) Rübdə bir dəfə 
D) Yarımildə bir dəfə
E) İki ildə bir dəfə 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
102. Yuxarı güc intiqalında maqnit defektoskopiyası üsulu ilə nəyi yoxlayırlar? 


A) Dişli ötürmələri 
B) Geydirilmiş klapanları 
C) Yükgötürən qovşaqları 
D) Adapter lövhəsini
E) Əsas valı 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
103. Yuxarı güc intiqalında qazma mühərriklərinin əyləc sistemində falaqqalar qeyri 
bərabər yeyilmişsə, nə edirlər? 
A) Sistemin kalibrlərindəki boltlarla falaqqaları tənzimləyirlər 
B) Əyləcin başmaqını kalibr boltları ilə tənzimləyirlər 
C) Əyləcin başmağını və falaqqalarını yenisi ilə əvəzləyirlər 
D) Mühərrikin örtüyünü açıb əyləc başmağını pardaqlayırlar 
E) Mühərrikin örtüyünü açmadan başmağı kalibr boltları ilə tənzimləyirlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
104. Yuxarı güc intiqalında S-şəkilli boruda paslanma və aşınma izləri aşkarlanarsa, nə 
edirlər? 
A) Borunu 3%-li xlorid turşusu məhlulu ilə yuyurlar 
B) Borunu çıxarıb ultrasas müayinəsindən keçirirlər 
C) Borunu maqnit defektoskopiyası ilə yoxlayırlar 
D) Borunu çıxarıb yenisi ilə əvəz edirlər 
E) Paslanma və aşınma yerlərini abraziv məcunla sürtürlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 


İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
105. Yuxarı güc intiqalında əsas valın oxboyu yerdəyişməsini tənzimləyərkən hansı kənar 
problem yarana bilər? 
A) Yuxarı (üst) yastığın stopor lövhəsi yerinə oturmaya bilər 
B) Alt və üst yastıqlar arası məsafə izafi dəyişə bilər 
C) Əyləc sisteminin optimal sazlaması pozula bilər 
D) Alt və üst yastıqların yağlama boruları zədələnə bilər 
E) Üst yastığın yağlama borusunun deşiyi qapana bilər 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
106. Yuxarı güc intiqalında əsas valın oxboyu yerdəyişməsini tənzimləyərkən nədən istifadə 
olunur? 
A) Maqnit ştativli sferblatlı 0,01mm dəqiqlikli indikatordan 
B) Xamutlu bərkitməli 0,001mm dəqiqlikli ixtiyari indikatordan 
C) 0,1mm dəqiqlikli nutromer və ştangenreysmusdan 
D) Yerdəyişmənin buraxıla bilən qiymətinə uyğun xüsusi alətdən 
E) Araboşluq ölçən zolaqlar (şup) dəstindən və kalka kağızından 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
107. Yuxarı güc intiqalında ötürmə qutusunun lüftü necə yoxlanılır? 
A) Dişli çarxların ilişən dişlərinin ilişmə zonası 0,02 ÷ 0,05 mm qalınlıqlı araboşluq ölçən 
zolaqlarla yoxlanılır 


B) Ötürmələrin dişli çarxlarının bölgü çevrəsi üzrə çarpaz yerləşən dişlərinin eni 
mikrometrlə ölçülür və nominaldan fərqi tapılır 
C) Dişli ilişmələr arasından lehim məftili parçası buraxılır və onun müstəvi səthli sahəsinin 
qalınlığı mikrometrlə ölçülür 
D) Dişli ilişmələrin yağlama vannasından qaldırdığı yağ kütləsinin süzülmə vaxtına əsasən, 
nomoqrammada müqayisə edilir 
E) Dişlərin ilişmə zonasına müxtəlif qalınlıqlı alüminium folqalar yerləşdirib çarxların əllə 
döndərilmə qüvvəsinə əsasən tapılır 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
108. Ötürmə qutusunun yağlama nasosu qovşağına baxış zamanı ardıcıl olaraq hansı işlər 
görülür? 
A) Əsas gövdənin qapağı açılır, qutudan yağ buraxılır, vurma borusu açılır, nasos qovşağı 
çıxarılır, nasos və gövdə sökülür 
B) Əsas gövdənin qapağı açılır, qutudan yağ buraxılır, hidravlik qidalandırma boruları açılır, 
nasosun adapteri açılır 
C) Vurma borusu açılır, əsas gövdənin qapağı açılır, qutudan yağ buraxılır, nasos qovşağı 
çıxarılır, nasos və gövdə sökülür 
D) Qutudan yağ buraxılır, vurma borusu açılır, əsas gövdənin qapağı açılır, nasosun adapteri 
açılır, sorma borusu və süzgəc çıxarılır 
E) Qutudan yağ buraxılır, hidravlik qidalandırma boruları açılır, nasos qovşağı çıxarılır, 
adapter, nasos və gövdə sökülür 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
109. Yuxarı güc intiqalında yönəldici relsin həftəlik baxışı zamanı hansı işlər görülür? 
A) Oynaq oxları, sancaqlar, vint və boltlar, çivi və pazlar yoxlanılır, itirilmiş hissələrin yerinə 
yenisi bağlanır 


B) Oynaq oxları, sancaqlar, vint və boltlar, çivi və pazlar nəzərdən keçirilir, yönəldicilər 
təmizlənib yağlanır
C) Oynaq oxları və sancaqlar yoxlanılır, boltlar çəkilib bərkidilir, pazlar dəyişdirilir, 
yönəldicilər təmizlənib yağlanır 
D) Oynaq oxları və stopor (kilid) barmaqları yoxlanılır, boltlar çəkilib bərkidilir, zədəli çivi 
və pazlar dəyişdirilir
E) Oynaq oxları və stopor (kilid) barmaqları yoxlanılır, boltlar çəkilib bərkidilir, çıxıb itmiş 
çivilər yerinə bərpa olunur 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
110. Atmaya qarşı qoruyucu klapanlarda yaranan səciyyəvi qüsur və zədələnmələr 
hansıdır? 
A) Klapanların daxili yarıqlarının yeyilməsi, klapanın nisbi yerdəyişməsi 
B) Klapanların daxili yarıq və çiyin arxasında paslanma, yorulma və sınma 
C) Artıq yüklənmədən klapanların oturtma yuvasından çıxması və paslanması 
D) Klapanların qapayıcı elementlərinin yeyilməsi və çıxıb düşməsi 
E) Zərbə ilə yükləmə nəticəsində klapan qovşağının plastik deformasiyası 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
111. Yuxarı güc intiqalının istismarı dövründə hansı dağıtmayan yoxlama metodlarından 
istifadə edilir? 
A) Vizual (baxış), rəngləyicilərlə yoxlama, maqnit defektoskopiyası, ultrasəs müayinəsi, 
rentgen müayinəsi
B) Vizual (baxış), rəngləyicilərlə yoxlama, maqnit defektoskopiyası, aşağı tezlikli və yüksək 
tezlikli cərəyanla yoxlama
C) Vizual (baxış), rəngləyicilərlə yoxlama, maqnit defektoskopiyası, ultrasəs müayinəsi, 
vibrasiya 


D) Vizual (baxış), rəngləyicilərlə yoxlama, maqnit defektoskopiyası, ultrasəs müayinəsi, 
sıxma və dartma 
E) Vizual (baxış), rəngləyicilərlə yoxlama, maqnit striksiyası, spektral analiz, vibrasiya 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
112. Yuxarı güc intiqalının hərəkət valına baxış hansı rəhbər sənəd əsasında keçirilir? 
A) Amerika Nett İnstitutunun tövsiyələri və Rusiya Neft-qaz sənayesi avadanlığına texniki 
xidmət təlimatı əsasında 
B) Baxış tezliyi APİ RP 7G təlimatı, ölçmə texnologiyası Amerika Nett İnstitutunun 
tövsiyələri əsasında 
C) Baxış tezliyi Amerika Nett İnstitutunun tövsiyələri, ölçmə texnologiyası APİ RP 7G 
təlimatı əsasında 
D) Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan Rusiya Neft-qaz sənayesi avadanlığına texniki 
xidmət təlimatı əsasında 
E) APİ 5T1 bülleteni və müəssisənin Baş mexanikinin tərtib etdiyi sirkulyar - təlimat 
əsasında 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
113. Elektrik mühərrikli yuxarı güc intiqalının hidravlik sisteminin rezervuarı harada 
yerləşdirilir? 
A) Qazma meydançasında hidrostansiyanın yanında 
B) Sağ qazma mühərrikinin aşağı sağ tərəfində 
C) Sol qazma mühərrikinin yuxarı sol tərəfində 
D) Qurğunun əsas gövdəsinin arxa tərəfində 
E) Qurğunun qazma mühərrikləri arasında 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
114. Yuxarı güc intiqalının hidravlik sistemi onun hansı vəziyyətində işə buraxılır? 
A) Horizontal vəziyyətdə 
B) Vertikal vəziyyətdə 
C) Maili (14°±2) vəziyyətdə 
D) Yuxarı “ölü nöqtəsində” 
E) Aşağı “ölü nöqtəsində” 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
115. Yuxarı güc intiqalının hidravlik sisteminin işə buraxma ardıcıllığı belədir: 
A) Sistemin elementləri yoxlanır, yağı süzgəcdən keçirməklə çən doldurulur, porşenli 
nasosun silindri yağla doldurulur, çıxış xəttinin ayırıcı klapanları açılır, mühərrik(lər) işdə 
yoxlanılır 
B) Sistemin elementləri yoxlanır, yağı süzgəcdən keçirməklə çən doldurulur, nasos qısa 
müddətli qoşulmaqla silindr təmiz yağla doldurulur, mühərrik(lər) işdə yoxlanılır 
C) Sistemin elementləri yoxlanır, yağı süzgəcdən keçirməklə çən doldurulur, mühərrik(lər) 
qısa müddətli qoşulmaqla nasosun silindri təmiz yağla doldurulur, mühərrik(lər) işdə 
yoxlanılır 
D) Sistemin elementləri yoxlanır, yağı süzgəcdən keçirməklə çən doldurulur, çıxış xəttinin 
ayırıcı klapanları açılır, nasosun silindri yağla doldurulur, mühərrik(lər) işdə yoxlanılır 
E) Sistemin elementləri yoxlanır, yağı süzgəcdən keçirməklə çən doldurulur, mühərrik(lər) 
qısa müddətli qoşulmaqla nasosun silindri yağla doldurulur, çıxış xəttinin ayırıcı klapanları 
açılır 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 


 116. Yuxarı güc intiqalının hidravlik sistemində süzgəc nə vaxt dəyişdirilir? 
A) Süzgəcin indikatoru mayenin dibinə batdıqda və ya rübdə bir dəfə 
B) Süzgəcin indikatoru mayenin üzərinə qalxdıqda və ya rübdə bir dəfə
C) Süzgəcin indikatoru mayenin dibinə batdıqda və ya ayda bir dəfə 
D) Süzgəcin indikatoru mayenin üzərinə qalxdıqda və ya ayda bir dəfə 
E) Burulub bağlanan süzgəc elementinin rəngi dəyişdikdə və təmir vaxtı 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
117. Dəyişən cərəyan dövrəli qazma mühərrikinin yığma işlərinə aid deyil: 
A) Valın yuxarı hissəsində əyləc oymağının vala oturdulması 
B) Valın aşağı hissəsində aparan dişli çarxın vala oturdulması 
C) Əyləc oymağının və aparan dişli çarxın valdan çıxarılması 
D) Əyləc oymağının və aparan dişli çarxın vala oturdulması 
E) Yığımın sonunda oymaqla dişli çarx arası məsafənin tənzimlənməsi 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: TDS-9SA Буровая Система Верхнего Привода Общее Описание/ 
www.pneumax.ru/techsol/oil-and-gas 
118. Qazma nasosunun funksiyaları hansılardır? 
A) Qazma məhlulunu quyuda dövr etdirmək, ovulmuş süxurları səthə qaldırmaq, qazma 
baltasını soyutmaq, quyudibi hidravlik mühərrikləri hərəkətə gətirmək
B) Qazma məhlulunu quyuda dövr etdirmək, qazma şlamının çökməsinin qarşısını almaq, 
qazma baltasını hərəkətə gətirmək, ovuntu məhsullarını çökdürücüyə vurmaq 
C) Quyuya məhlul vurmaq, ovulmuş süxurları səthə qaldırmaq, quyudibi mühərrikləri 
hərəkətə gətirmək, quyu dibini və quyunu sementləmək 


D) Quyuya məhlul vurmaq, quyu dibini və quyunu süxurlardan təmizləmək, quyu dibini və 
quyunu sementləmək, qazma baltasını fırlatmaq və soyutmaq 
E) Quyu dibini və quyunu süxurlardan təmizləmək, quyu dibini və quyunu sementləmək, 
qazma baltasını fırlatmaq və şaquli hərəkət etdirmək 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
119. Qazma nasosunun iş prinsipi belədir: 
A) Kreytskopfla birləşdirilmiş çarxqolu-sürtküqolu mexanizmi ilə porşen irəli-geri hərəkət 
edir, vurma klapanını açdıqda məhlul silindrə dolur, əks hərəkətdə məhlul xaric olunur
B) Transmissiya ilə kreytskopf, ştok, porşen – irəli-geri hərəkət edir, çarxqolu-sürtküqolu 
mexanizmi sorma və vurma klapanını açıb-bağlamaqla məhlul sorulub-vurulur 
C) Transmissiyanın köməyi ilə əsas val fırlanır, çarxqolu-sürtküqolu mexanizmi ilə porşen 
irəli-geri hərəkət edir, sorma klapanını açdıqda məhlul silindrə dolur, əks hərəkətdə xaric 
olunur 
D) Mühərrikdən fırlanma hərəkəti alan əsas val kreytskopfu hərəkətə gətirir, kreytskopf 
sorma klapanını bağlayır, məhlul silindrə daxil olur, klapan açılır və məhlul vurulur
E) Mühərrikdən fırlanma hərəkəti alan əsas val kreytskopfu hərəkətə gətirir, kreytskopf 
sorma klapanını açır, məhlul silindrə daxil olur, vurma klapanı açılır və məhlul vurulur 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
120. Arximed qanunu hansıdır? 
A) Bir kollektorda birləşmiş fərqli formalı və ölçülü borularda mayenin səviyyəsi eyni olur 
B) Qazın və ya mayenin üzərinə düşən təzyiq, dəyişmədən qazın və ya mayenin hər bir 
nöqtəsinə verilir 
C) Mayeyə batırılmış cisim onun çıxardığı mayenin çəkisinə bərabər qüvvə ilə mayedən 
itələnir 


D) Statiki tarazlıqda olan maye kütləsinin yerləşdiyi qabın divarlarına göstərdiyi təzyiq eyni 
olur 
E) Dinamiki tarazlıqda olan maye kütləsinin yerləşdiyi qabın divarlarına göstərdiyi təzyiq 
eyni olur 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
121. Mayelər üçün F= ƍɡV (ƍ- sıxlıq) ifadəsi hansı qüvvəni ifadə edir? 
A) Ağırlıq qüvvəsini 
B) Cazibə qüvvəsini 
C) Arximed qüvvəsini 
D) Hidrostatik qüvvəni 
E) Mayenin səthi gərilmə qüvvəsini 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
122. “Qazın və ya mayenin üzərinə düşən təzyiq, dəyişmədən qazın və ya mayenin hər bir 
nöqtəsinə verilir”. Bu hansı qanunu ifadə edir? 
A) Reynolds 
B) Arximed 
C) Bernulli 
D) Paskal
E) Boyl-Mariot 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 


 123. Məlum Reynolds ədədinin qiymətinə görə nəyi müəyyən etmək olar? 
A) Dizel mühərrikinin gücünü 
B) Qurğunun yükqaldırma qabiliyyətini 
C) Maye axının növlərini 
D) Qazma sürətini 
E) Alətin fırlanma sürətini 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
124. Qazma qurğusunda istifadə olunan hansı avadanlığın iş prinsipi Bernulli qanununa 
əsaslanır? 
A) Qazma rotoru 
B) Qarışdırıcı qıf 
C) Qazma bucurqadı 
D) Kəlləçarx 
E) Titrəyən ələk 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
125. Qazma məhlulunun təmizləmə sisteminin avadanlıqları hansılardır? 
A) Qumayrıcı, sentrafuqa, suayrıcı 
B) Titrəyən ələk, qumayrıcı, separator 
C) Qumayrıcı, separator, gilayrıcı 
D) Qazayrıcı, qumayrıcı, separator 
E) Titrəyən ələk, qumayrıcı, sentrafuqa 


Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
126. Qazma nasosunda pnevmokompensatorun əsas funksiyası nədən ibarətdir? 
A) Qazma məhlulunun məhsuldarlığını kompensasiya etmək 
B) Qazma məhlulunun təzyiqini artırıb-azaltmaq 
C) Vurucu xətdə yaranan təzyiq sıçrayışlarını aradan qaldırmaq 
D) Qazma məhlulunun təkibində olan qaz qabarcıqlarını kompensasiya etmək 
E) Nasosda quraşdırılmış qoruyucu klapanı nizamlamaq 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
127. Qazma nasosunda pnevmokompensatoru işçi vəziyyətə gətirmək üçün hansı 
maddələrdən istifadə etmək olar? 
A) Su və ya qazma məhlulu 
B) Hava və ya azot qazı 
C) Dizel yanacağı və ya mühərrik yağı 
D) Arqon qazı və ya oksigen qazı 
E) Hava və ya oksigen qazı 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
128. Qazma nasosunda qoruyucu qurğu nəyə əsasən nizamlanır? 
A) Nasosun məhsuldarlığına 
B) Nasosa quraşdırılmış oymağın uzunluğuna 


C) Nasosa quraşdırılmış porşenlərin sayına 
D) Nasosa quraşdırılmış oymağın diametrinə 
E) Nasosun gücünə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
129. Qazma nasosunda drossel bağlayıcı qurğunun (DZU) əsas funksiyası nədən ibarətdir? 
A) Nasosun intiqalına yük düşməməsini təmin edən şəraitdə onun işə buraxılması, 
məhlulun sirkulyasiyasının quyuda səlis bərpası 
B) Nasosun intiqalının yüklənmiş vəziyyətində onun işə buraxılması, məhlulun 
sirkulyasiyasının səlis bərpası 
C) Nasosun intiqalına yük düşməməsini təmin edən şəraitdə onun dayandırılması, məhlulun 
sirkulyasiyasının quyuda səlis bərpası 
D) Nasosu məsafədən idarə etməklə onun dayandırılması, məhlulun manifoldda 
istiqamətlədirilməsi 
E) Məhlulun sirkulyasiyasının səlis bərpası, manifoldda məhlulun təzyiqinin nizamlanması 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
130. İkisilindirli və ikitəsirli porşenlərə malik olan qazma nasoslarının hidravlik hissəsində 
neçə ədəd klapan olur? 
A) 2 
B) 4 
C) 6 
D) 8 
E) 12 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


İstinad: В.Н.Протасов, Б.З.Султанов, С.В.Кривенков. Эксплуатация оборудования для 
бурения скважин и нефтегазодобычи. Недра, 2004
131. Plunjerli nasoslar hansı tip nasoslara aid edilir? 
A) Pərli nasoslara 
B) Mərkəzdənqaçma nasoslarına 
C) Oxlu nasoslara 
D) Rotorlu nasoslara
E) Porşenli nasoslara 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: В.Н.Протасов, Б.З.Султанов, С.В.Кривенков. Эксплуатация оборудования для 
бурения скважин и нефтегазодобычи. Недра, 2004
132. Neft əsaslı məhlulla qazma zamanı hansı əlavə qurğulara xidmət tələb olunur? 
A) Məhlulun təmizlənməsi və aerasiya avadanlığı 
B) Məhlulun çatdırılması və saxlanması avadanlığı 
C) Qapalı dövriyyə sistemi və quyu ağzı avadanlıq 
D) Quyunun yuyulması və sementlənməsi avadanlığı 
E) Məhlul tullantılarının yığılması avadanlığı 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: В.В.Родионов, Г.А.Ганзен, А.Н.Кирсанов, М.И.Теслинов. Горное и буровое 
оборудование. Учебник для техникумов. Недра, 1983 
133. Daxili yanma mühərriklərində turbokompressorun funksiyası nədən ibarətdir? 
A) Yanma kamerasını yanma qazlarından təmizləmək 
B) Yanma kamerasını yanacaqla təmin etmək 
C) Yanma kamerasını təmiz hava ilə təmin etmək 


D) İnjektorları təmizləməklə nizamlamaq 
E) Mühərriki işə salmaq, gücləndirmək 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
134. Dörd taktlı daxili yanma mühərriklərinin iş prosesini ardıcıllıqla qeyd edin: 
A) Sıxma, işləmə, sorma, xaricetmə 
B) Sorma, sıxma, işləmə, xaricetmə 
C) Sorma, xaricetmə, sıxma, işləmə 
D) Sorma, sıxma, işləmə, xaricetmə, pauza 
E) Sorma, xaricetmə, sıxma, işləmə, xaricetmə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
135. Dizel mühərrikinin təmiri zamanı kipləşdirici rezin həlqələr hansı detala oturdulur? 
A) Dirsəkli valın əsas boyunlarına 
B) Dirsəkli valın şatun boyunlarına 
C) Silindir gilizlərinin alt oturacağına 
D) Silindir gilizlərinin xarici səthinə 
E) Porşenlərin xarici səthindəki qanovlara 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
136. Dizel mühərrikinin təmirində kipləşdirici rezin həlqələr hansı vəziyyətdə yığılır? 


A) Təmizlənmiş və qurulanmış 
B) Hidravlik yağla yağlanmış 
C) Motor yağı ilə yağlanmış 
D) Qrafit tozu ilə örtülmüş 
E) Qatı yağla yağlanmış 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
137. Porşen və porşen barmağını birləşdirdikdə hansı əməliyyat qadağan edilir? 
A) Barmağı soyuq porşenə oturtmaq
B) Barmağı isti porşenə oturtmaq
C) Porşeni yağda qızdırmaq 
D) Porşeni və ya barmağı qızdırmaq 
E) Barmağı porşenə presləmək 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
138. Porşen qrupunu yığarkən birinci hansı şatun boltu çəkilməlidir? 
A) 1-ci boyun boltu 
B) 6-cı boyun boltu 
C) 1-6, 4-9 boltları 
D) Qısa bolt 
E) Uzun bolt 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
139. Şatun boltlarının çəkilmə sırası pozularsa, nə baş verə bilər? 
A) Bir və ya bir neçə boltun yuvada bağlanma çətinliyi yaranar 
B) Dirsəkli valın uclarına yaxın zonada əyinti yarana bilər 
C) Şatun çəpləşməklə porşenlə birləşmə yuvasını genəldə bilər 
D) Şlis oturtması pozular və şatunun yatağı zədələnə bilər 
E) İşkil oturtması pozular və şatun-porşen oxu üst-üstə düşməz 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
140. Soyutma sistemində temperatur normadan aşağı olarsa, mühərrikdə nə baş verər? 
A) Silindr başlığının çat verməsi və ya araqatın deformasiyası 
B) Giliz-porşen qrupu detallarının tribolistik göstəriciləri yaxşılaşması 
C) Giliz və porşenlərdə qətranlama və proqressiv yeyilmə 
D) İntensiv hislənmə və porşenin gilizdə kipləşməsi
E) Yağın sürətli köhnəlməsi və yanacaq sərfinin artması 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
141. Mühərrikdə yağın təmizlənməsi üçün hansı süzgəcdən istifadə olunur? 
A) Qoşalaşdırılmış tam axınlı sentrifuq tipli 
B) 1-ci tam axınlı sentrifuq tipli, 2-ci maqnit separatorlu 
C) 1-ci maqnit separatorlu, 2-ci tam axınlı sentrifuq tipli 


D) Maqnit separatorlu və qofrlu kompozit materiallı 
E) Tam axınlı sentrifuq tipli və qofrlu kompozit materiallı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
142. Tam yığılmış və quraşdırılmış yanacaq nasosunda belə bir boşluq (kamera) olmur: 
A) İş vaxtı yanacağın yüksək təzyiqini yaradan boşluqlar 
B) Vurucu klapanın yayının yerləşdiyi sıxıcı stəkanda boşluqlar 
C) Konusvari ucluqlu yüksək təzyiq borucuğunda boşluqlar 
D) Plunjerin üst səthi ilə vurucu klapanın yəhərinin alt səthi arasında boşluqlar 
E) Plunjerin alt səthi ilə vurucu klapanın yəhərinin üst səthi arasında boşluqlar 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
143. Dizel mühərrikin dövrlər sayının tənzimləyicisinin hansı tipləri tətbiq olunur? 
A) Mərkəzdənqaçma-konik, plunjerli 
B) Mərkəzdənqaçma, mərkəzdənqaçma-konik 
C) Mərkəzdənqaçma, dişli çarxlı, rotorlu 
D) Dişli çarxlı, rotorlu, plunjerli 
E) Rotorlu, porşenli, mərkəzdənqaçma 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
144. Burucu momentin maksimumu ilə nominal güc momenti fərqinin həmin nominal güc 
momentinə nisbəti (%-lə) necə adlanır? 


A) Artıq yüklənmə əmsalı 
B) Gücün itirilmə faizi 
C) Etibarlı burucu moment 
D) Burucu moment ehtiyatı 
E) Ehtiyatlı burucu moment 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
145. Yanacaq sistemində borular nə üçün eyni uzunluqda olur? 
A) Yanacağın miqdarını bərabərləşdirmək üçün 
B) Hidravlik müqaviməti tarazlaşdırmaq üçün 
C) Yığma prosesini sadələşdirmək üçün 
D) Boruları bir-biri ilə əvəzləyə bilmək üçün 
E) Təmir zamanı dəyişik düşməməsi üçün 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
146. Havanı təmizləmə sistemində hansı pillələr nəzərdə tutulmuşdur? 
A) 1-ci tor, 2-ci mərkəzdənqaçma, 3-cü dolaşdırılmış məftil dolu 2 kasset 
B) 1-ci tor, 2-ci mərkəzdənqaçma, 3-cü dolaşdırılmış məftil dolu kasset 
C) 1-ci dolaşdırılmış məftil dolu kasset, 2-ci mərkəzdənqaçma, 3-cü tor 
D) 1-ci dolaşdırılmış məftil dolu 2 kasset, 2-ci mərkəzdənqaçma, 3-cü tor 
E) 1-ci mərkəzdənqaçma, 2-ci dolaşdırılmış məftil dolu kasset, 3-cü tor 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 


İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
147. İşəsalma mühərikinin soyutma sistemi əsas mühərrikin soyutma sistemindən nə ilə 
fərqlənir? 
A) Bu sistem daha yığcam quruluşludur 
B) Bu sistemdə soyuducu agent yağdır 
C) İşəsalma mühərriki hava ilə soyudulur 
D) İşəsalma mühərrikinin soyutma sistemi olmur 
E) Mühərriklərin soyutma sistemi ortaqdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
148. Mühərrikin generatorunun tipi hansıdır? 
A) Sabit cərəyan, iki qütblü, paralel həyəcanlanmalı, açıq tipli 
B) Sabit cərəyan, iki qütblü, ardıcıl həyəcanlanmalı, qapalı tipli 
C) Dəyişən cərəyan, iki qütblü, ardıcıl həyəcanlanmalı, açıq tipli 
D) Həyəcanlanma dolağı lövbər dövrəsinə paralel birləşmiş 
E) Həyəcanlanma dolağı lövbər dövrəsinə ardıcıl birləşmiş 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
149. Özü həyəcanlanma prinsipi ilə işləyən generatorun fərqlənmə əlaməti hansıdır? 
A) Qütb dolaqlarına cərəyan generatorun lövbərindən gəlir 
B) Generatorun qütb dolaqlarına cərəyan birbaşa gəlir 
C) Genratorun lövbərinə cərəyan qütb dolağından gəlir 


D) Generatorun qütb dolaqları kimi sabit maqnit quraşdırılır 
E) Generatorun iş prinsipi onun dövrə sxemindən asılı deyil
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
150. Avadanlığın istismarında istifadə olunan materiallar hansı sıradadır? 
A) Soyuducu-yağlayıcı məhlul, sementləyici məhlul, yanacaq, hidravlik yağ 
B) Sürtkü yağları, hirdravlik yağlar, yanacaq, soyutma mayesi-antifriz, su 
C) Sürtkü yağları, yanacaq, soyuducu-yağlayıcı məhlul, su, yuyucu məhlul 
D) Soyuducu-yağlayıcı məhlul, gil məhlulu, yanacaq, su, hidravlik yağlar 
E) Soyuducu-yağlayıcı məhlul, antifriz, yanacaq, su, yağlar, gil məhlulu 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
151. Təmir zamanı mühərikin yığılmasına qoyulan tələb deyil: 
A) Birləşən detallarda və qovşaqlarda oxboyu və radial araboşluqlarına əməl etmək 
B) Qoşalaşdırılaraq birləşən detal və düyünlərdə nişanları dəqiq üst-üstə salmaq 
C) Məsuliyyətli yiv birləşmələrinin bəkitmə detallarını eyni hədlərdə sıxmaq 
D) Şatun boltu və onun kilid şaybasını dəyişik salmadan açıldığı yerdə bağlamaq 
E) Yanacaq və yağlama boru birləşmələrinin, tıxacların hermetikliyinə nail olmaq 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Е.М.Лев, Е.И.Клецков, В.А.Наговицын. Дизельные двигатели А-01, А-А1М и А-
41. Колос, 1972 
152. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir? 


A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi 
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi 
C) Sahə və ya işin rəhbəri 
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri 
E) Müəssisənin direktoru 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127 
153. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir? 
A) Baş mühəndisin yanında 
B) İşçinin göndərildiyi sahədə 
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində 
D) Əməyin mühafizəsi otağında 
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127 
154. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu 
zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir? 
A) Təkrar təlimat 
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127 


 155. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür? 
A) İlkin, giriş və növbədənkənar 
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik 
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar 
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar 
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 
2010. Səh. 456 
156. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində 
gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır? 
A) 8 saatdan artıq olmamalıdır 
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır 
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır 
E) 6 saatdan artıq olmamalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. 
Bakı, 2005. Səh. 233 
157. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində 
həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır? 
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır 
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır 
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır 
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır 


Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. 
Bakı, 2005. Səh. 233 
158. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür? 
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji 
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji 
C) Bioloji və psixofizioloji 
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji 
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 
2010. Səh. 456 
159. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır? 
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq 
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq 
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq 
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq 
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 
2010. Səh. 456 
160. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi 
maksimum nə qədər olmalıdır ? 
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır 
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır 


C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır 
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır 
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526 
161. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına 
icazə verilmir? 
A) 80 metrdən artıq olduqda 
B) 40 metrdən artıq olduqda 
C) 60 metrdən artıq olduqda 
D) 100 metrdən artıq olduqda 
E) 120 metrdən artıq olduqd 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526 
162. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir? 
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-
dən çox olmadıqda 
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 
m-dən çox olmadıqda 
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-
dən çox olmadıqda 
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 
m-dən çox olmadıqda 
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-
dən çox olmadıqda 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 


İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526 
163. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə 
olmalıdır? 
A) 2 metrdən az olmamalıdır 
B) 3 metrdən az olmamalıdır 
C) 4 metrdən az olmamalıdır 
D) 1 metrdən az olmamalıdır 
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127 
164. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin? 
A) Dezaktivasiya vasitələri 
B) Səsboğan 
C) İzoləedici örtüklər və qurğular 
D) Hermetikləşdirici qurğu 
E) İşıq filtrləri 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 
2011. Səh. 500 
165. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə 
olunmalıdır? 
A) Rezin əlcəkdən 
B) Xüsusi çəkmələrdən 
C) Qulaqcıqdan 


D) Eynəkdən 
E) Qoruyucu kəmərdən 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 
2011. Səh. 500 
166. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm 
aspektlər. Bakı, 2008 
167. Günvurma nə vaxt baş verir? 
A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda 
B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda 
C) Isti otaqda çox qaldıqda 
D) İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda 
E) Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999 
168. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır? 
A) Sadəcə həkimi gözləmək


B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq 
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq 
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008 
169. Bədbəxt hadisə nədir? 
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı 
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir 
C) Texnoloji rejiminin pozulması 
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın 
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunları 
170. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan 
vasitələr necə adlanır? 
A) Təhlükəsizlik vasitələri 
B) Mühafizə vasitələri 
C) Kollektiv vasitələri 
D) Xilasetmə vasitələri 
E) Xəbərvermə vasitələri 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunları 


171. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə 
etmək lazımdır? 
A) Bölməni hermetikləşdirmək 
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq 
C) Bölməni su ilə doldurmaq 
D) Koşma ilə üstünü bağlamaq 
E) Bölməni köpüklə doldurmaq 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları 
172. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır? 
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq 
C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək 
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997) 
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları 
173. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir? 
A) Yalnız ağızdan-ağıza 
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna 


D) Bədəni masaj etməklə 
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm 
aspektlər. Bakı, 2008 
174. Peşə xəstəliyi nədir ? 
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik 
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik 
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik 
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm 
aspektlər. Bakı, 2008 
175. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi: 
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli 
B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı 
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı 
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil 
etməli və rəhbərliyə xəbər verməli 
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 
2004 
176. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy: 


A) Peşə xəstəliyi 
B) Sarılıq xəstəliyi 
C) Sətəlcəm xəstəliyi 
D) Şəkər xəstəliyi 
E) Qızılça xəstəliyi 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 
2004 
177. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir? 
A) 3.0 m 
B) 2.5 m 
C) 5.0 m 
D) 1.8m 
E) 2.10 m 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq 
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016 
178. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir? 
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr 
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr 
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr 
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999 
179. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur? 
A) 10 nəfərdən çox insan olan 
B) 100 nəfərdən çox insan olan 
C) Hamısında 
D) 17 nəfərdən çox insan olan 
E) 27 nəfərdən çox insan olan 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 
180. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər? 
A) Sex rəisi 
B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular 
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı 
E) Ustalar və çilingərlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 
181. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir? 
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı 
B) Sex rəisi 
C) Qulluqçular 
D) Fəhlələr və aparatçılar 


E) Ustalar çilingərlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 
182. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər: 
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları 
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə 
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi 
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997 
183. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır? 
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən 
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan 
C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən 
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından 
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 
184. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır? 
A) 112 
B) 104 
C) 102 


D) 103 
E) 101 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti 
185. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır? 
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı 
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı 
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq 
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi 
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 
186. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə 
etməlidir? 
A) Sex rəisi 
B) Növbə rəisi 
C) Fəhlə və qulluqçular 
D) Texnoloq 
E) Yanğın söndürmə komandiri 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 
187. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli? 
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək 


B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək 
C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək 
D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək 
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 
188. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır? 
A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə 
vasitələri 
B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri 
C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri 
D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri 
E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999 

Yüklə 254,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə