Режа: O’zbekiston zaminida adolatli jamiyat to’G’risidagi dastlabki qarashlarYüklə 0,62 Mb.
səhifə1/12
tarix27.10.2017
ölçüsü0,62 Mb.
#7020
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2- MAVZU. DEMOKRATIK JAMIYAT TO’FRISIDAGI DASTLABKI QARASHLAR VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

РЕЖА:

1. O’ZBEKISTON ZAMINIDA ADOLATLI JAMIYAT TO’G’RISIDAGI DASTLABKI QARASHLAR.

2. IX-XV ASRLARDA DAVLATNI BOSHQARISH VA ADOLATLI JAMIYATQURISH HAQIDAGI G’OYALAR.

3. XV-XX ASRLARDA O’RTA OSIYODA DAVLAT VA JAMIYAT QURILISHINING IJTIMOIY-SIYOSIY HOLATI HAMDA ISTILOCHILAR SIYOSATIGA QARSHI MAORIFATPARVARLIK G’OYALARI.

4. XX ASR IKKINCHI YARMIDA DAVLAT VA JAMIYAT QURISHNING “SOVETCHA”KO’RINISHI HAMDA MILLIY MUSTAQILLIK VA O’ZBEKISTONNING DEMOKRATIK O’ZGARISHLAR SARI YO’L TUTISHI.


  1. O’ZBEKISTON ZAMINIDA ADOLATLI JAMIYAT TO’G’RISIDAGI DASTLABKI QARASHLAR.

Har qanday davlat o’z jamiyatining tarixiy, madaniy va axloqiy merosi negizlari asosida rivojlanadi. Bunday uyqunlik xalqning rivojlanishida yangi bosqichlarga ko’taradi. Uning istiqbol omillarini kengaytiradi. Ajdodlarimiz tomonidan O’zbekiston hududida yaratilgan «Avesto» ana shunday davlatchiligimizning nazariyasi sifatida insoniyat tarixini anglashda aloqida o’ringa ega.

Prezident I.A.Karimov tarixchi olim va jurnalistlar bilan bo’lgan uchrashuvda - “hozir O’zbekiston deb ataluvchi hudud, yahni bizning Vatanimiz nafaqat SHarq, balki umumjaqon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo’lganini butun jaqon tan olmoqda. Bu qadimiy va tabarruk tuproqdan buyuk allomalar, fozilu-fuzalolar, olimu-ulamolar, siyosatchilar, sarkardalar yetishib chiqqan. Diniy va dunyoviy ilmlarning asoslari mana shu zaminda yaratilgan, sayqal topgan” degan edi. Darhaqiqat, Movarounnaqr oraliqida paydo bo’lgan ulkan davlatchilik madaniy merosi insoniyat tarixi ibtidosida eng dastlabki hamda qadimiy davlatchilik madaniyati sifatida mahlum. Mustaqilligimiz sharofati bilan bunday merosni milliy, demokratik qadriyatlarimizning muhim zamini bo’lgan o’rganish imkoniyatlari ochildi.

Ma’lumki, O’zbekistonda milliy davlatchiligimiz to’g’risidagi eng qadimgi manba “Avesto”dir. U eramizdan oldingi 3 minginchi yillarda ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ilk davlatchilik to’g’risidagi ijtimoiy qarash hisoblanadi. Agar “Avesto”da ilgari surilgan g’oyalarga ehtibor beradigan bo’lsak, bugungi adolatparvar - demokratik jamiyat barpo etishga qaratilgan g’oyalarimiz bilan hamohang ekanligini ko’ramiz.

Davlatchilik asoslarini shakllantirish borasida “Avesto” deyarli barcha siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlar, davlat tuzumi asoslari, zardushtiylarning falsafasi, dunyo tarixining rivojlanishi haqidagi mahlumotlarni o’z ichiga qamrab olgan. Manbada avvalo, inson erki, uning ruhiy komilligi masalalari ustuvor qo’yiladi. Masalan; “Men yaxshi fikr, yaxshi so’z, yaxshi ishga shon-shavkat baxsh etaman” deyiladi Yasna (14) kitobida. Axuramazda, insonlar o’rtasida bo’layotgan munosabatlar o’zaro samimiylik, hurmat beg’arazlik, yordam va oqibatli bo’lish zarurligiga, yomon fikrlardan qoli bo’lishga chaqiradi. Kattaga hurmat va kichikka izzat, sabr-bardosh, qalollik, meqr-oqibat va boshqa bir qator tamoyillar borki, bular milliy g’oyamizning asosiy tamoyillariga uyqun keladi.

“Avesto”da eng muhim masalalardan biri - bu huquqiy munosabatlarning nazariy jihatdan shakllanganligidir. Unda inson hayoti va odamlar o’rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar huquqqa asoslanganligi haqida mahlumotlar bor. Haqiqat, yaxshi so’z va maqsad, poklik va ezgulikka intilish, suv, yer, olov, xonadon va chorvani asrab-avaylash axloqiy burch bo’lib sanalgan. Inson o’zining ishlari va fikrlari bilan yaxshilik, yoruqlik va baxt keltiruvchi, hayot va haqiqat beruvchi oliy tangri Axuramazdaga yordamchi bo’lib xizmat qiladi.

Oila va jamoada berilgan so’zdan yoki qasamdan voz kechish, odamlar o’rtasida tuzilgan aqdnomani buzish katta gunoh hisoblangan: “O Spitama, shartnomani buzuvchi kishi butun mamlakatni buzadi, shu bilan birga Artaga tegishli barcha mulku mollarga putur yetkazadi. O Spitama, aqdingni buzma...” (“Yasht”, X bob.)

Tarixiy hujjatlar asosida aytish mumkinki, “Avesto”ning “Yasna”, “Visprat”, “Yasht”, “Videvdat” kitoblarida ilgari surilgan huquqiy tahlimotlar Rim huquqidan qadimiyroq hisoblanadi. Boz ustiga, ular keyinchalik tashkil topgan davlatlar siyosiy tizimining shakllanish manbasi bo’lib ham xizmat qilgan. SHu tariqa “Avesto” Grek mutafakkirlari va Rim huquqshunoslari ijodiga o’zining har tomonlama mukammalligi bilan tahsir ko’rsatgan. Jumladan, inson huquqi, jismoniy va huquqiy shaxs erkinligi, inson erkinligi, erkak va ayolning tengligi masalasi, ozchilikning huquqi, voyaga yetmaganlar huquqi, vijdon, ehtiqod va din erkinligi, jamoa va guruqlarning huquqi, mol-xol huquqi, oila huquqi, shartnomalarning majburiylik huquqi, jinoyatning qasddan yoki eqtiyotsizlik natijasida sodir etilgan turlari ishlab chiqilgan. SHuningdek «Avesto»da o’qrilik yoki bosqinchilik farqlari tasniflangan, himoya huquqi va sud ishlarini yuritish hamda tashkil etish kabi boshqa huquqiy tamoyillar ham o’z ifodasini topgan.

Mahlumki, demokratik jamiyat asoslari davlatda siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy tamoyillarning tizimiy yaxlitligi mavjudligida namoyon bo’ladi. Ayni paytda, ular umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg’un holda bo’lishiga asoslanadi. «Avesto»da bunday qadriyat va tamoyillar shakllantirilganligining guvohi bo’lamiz.


  1. IX-XV ASRLARDA DAVLATNI BOSHQARISH VA ADOLATLI JAMIYAT QURISH HAQIDAGI G’OYALAR

Inson tabiatan erkinlikka, ezgulikka intilib yashaydi. Bunday eqtiyojlarning barcha uchun umum bo’lgan qoidalarini va ularning tartibotlarini tashkil etishda davlatga bo’lgan eqtiyoj vujudga keladi. Mana shunday eqtiyoj umuminsoniy qadriyatlarning nazariy mezonlarini shakllantirgan. Ayni paytda, kishilik jamiyatining o’zaro urushlar va ixtiloflar bilan bog’liq davrlarida yangi maorifiy taolimotlar xaloskor g’oya sifatida ham vujudga kelgan. Aynan IX va XII asrlar O’rta Osiyo tarixida shunday murakkab davr bo’lgan. Xalqning o’z mustaqilligi uchun kurashi va bunda hurriyat va inson erkinligi bilan bog’liq g’oyalar millatni ma’naviy yuksalishga chaqiradi. Dunyoga mashqur Xorazmiy, Farqoniy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Yusuf Xos qojib, Nizomulmulk kabi faylasuf, siyosatchi, tarixchi olimlar, shu davrda yashab ijod etdilar. Bu davr o’z mazmuni, salmoqi jihatidan O’rta Osiyo Uyqonish davri deb tarixga kiradi. Uyqonish davri madaniyatining o’ziga xos tomonlari mavjud bo’lib, ular davlatchiligimiz nazariyasining vujudga kelishida quyidagilarga asoslangan qolda talqin etiladi:

1. Dunyoviy maorifatga intilish, bu yo’lda o’tmish va qo’shni mamlakatlarning madaniyati yutuqlaridan keng foydalanish, ayniqsa tabiiy-falsafiy, diniy, tarixiy hamda ijtimoiy ilmlarni rivojlantirish.

Tabiatga qiziqish, tabiatshunoslik ilmlarining rivoji, ratsionalizm, aql kuchiga ishonish, asosiy ehtiborni haqiqatni topishga qaratilgan fanlarga berish, haqiqatni inson tasavvuri, ilmining asosi deb hisoblash.

Insonni ulug’lash, uning aqliy, tabiiy, ruhiy badiiy, ma’naviy fazilatlarini asoslash, insonparvarlik, yuqori axloqiy qonun va qoidalarni namoyon etish, komil insonni tarbiyalash.

Universallik - qomusiylik, barcha tabiat qodisalari bilan qiziqish va uning mohiyatiga intilish.

Davlat qurilishi va boshqaruvining nazariy negizlari adolat, axloq tamoyillarida shakllantirish, ularning huquqiy hamda amaliy asoslarining rivojlantirilishi.

Davlat raqbari va xizmatchilarining faoliyat darajalari tasniflari, mashuliyati mezonlari tizimining nazariy negizlarining yaratilishi.

Milliy davlatchilik negizlari haqida fikr yuritar ekanmiz, qadimgi Turon, Movarounnahr, Turkiston hududida dastlabki davlatlar vujudga kelgan muqaddas makonlardan biri sifatida hattoki qadimgi dunyo olimlari tomonidan ehtirof etilgan. Masalan, bundan 2000 yil avval yashagan rimlik tarixchi Pompey Trog Turkiyzabon xalqlarning eng qadimgi ajdodlari haqida shunday yozgan: «Baqtriyaliklar, so’hdlar va xorazmliklar kelib chiqishining qadimiyligi bo’yicha misrliklar bilan bemalol bellasha oladi». Bunday fikrni yunon tarixchilari Strabon, gerodat, qikatiylar yozib qoldirgan mahlumotlarda ham uchratish mumkin.

IX-XII asrlarda yashagan O’rta Osiyo mutafakkirlarining qarashlarida davlatni boshqarish va adolatli jamiyat qurish g’oyalari o’zining o’ziga xos ilmiy mazmun kashf etishi bilan bog’liq. Bu g’oyalar Xorazmiy, Farqoniy, Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Yusuf Xos Hojib, Nizomulmulk, Amir Temur, Navoiy va boshqa buyuk zotlar ijtimoiy-siyosiy qarashlarida chuqur bayon etilgan. Al-Xorazmiy “Algebra” faniga asos solib, dunyo ilmiga aniq fanlarni har tomonlama rivojlantirdi.MUSO AL-XORAZMIY (783-850). Buyuk matematik, astronom va geograf. U algebra fanining asoschisi. «Algebra» so’zi uning «Al-kitob al-muxtasar fi hisob al-jabr va al-muqobala» asaridan olingan. Bizgacha yetib kelgan «hind hisobi haqida kitob», «qo’shish va ayirish haqida kitob», «Kitob surat-ul-arz», «Zij», «Asturlob bilan ishlash haqida kitob» kabi o’nga yaqin asari mashhurdir.

Beruniy o’zining “Hindiston”, “Geodeziya”, “Mineralogiya”, “qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” kabi asarlarida jamiyatda ijtimoiy adolatni ta’minlash zarurligini, qonun ustuvorligini talqin etgan. Beruniy davlat shakli mamlakatni shohlar  mutloq hokimlik emas, balki maorifatparvar shohlar boshqarishi tarafdori edi.ABU NASR FOROBIY (873-950). «SHarq Aristoteli» nomini olgan qomusiy olim. 160 dan ortiq asar yaratgan. «Mantiqqa kirish kitobi». «Isbot kitobi», «Falsafaga izoxlar», «Musiqa haqida katta kitob», «Inson aozolari haqida kitob». «Lug’atlar haqida kitob», «SHaharni boshqarish», «Fazilatli hulqlar» kabi asarlari jahon madaniyatiga qo’shilgan katta hissadir.

SHu davrning yirik namoyondalardan biri Abu Nasr Forobiy o’zining “Fozil odamlar shahri” asarida insoniyat jamiyatining vujudga kelishi va rivojlanishining muayyan tabiiy - davlatga bo’lgan eqtiyojlarning paydo bo’lishini, unda adolat va axloqning shakllanishi qonuniyatlarini nazariy tamoyillarini yaratganligi bilan mashhurdir. U - «Madaniy jamiyat va madaniy shahar (yoki mamlakat) shunday bo’ladiki, shu mamlakatning aholisidan bo’lgan har bir odam kasb-hunarda ozod, Hamma bab-barobar bo’ladi, kishilar o’rtasida farq bo’lmaydi, har kim o’zi istagan yoki tanlagan kasb-hunar bilan shug’ullanadi. Odamlar chin mahnosi bilan ozod bo’ladilar. Odamlarning tinchlik va erkinliklariga xalaqit beruvchi sulton bo’lmaydi. Ular orasida turli yaxshi odatlar, zavq-lazzatlar paydo bo’ladi». SHu tariqa olim bugun bizning tasavvurimizdagi demokratik davlat shakllari va unda boshqaruvning siyosiy va falsafiy mohiyatini yaratishga erishadi. Masalan, fozillar shaharining (davlat nazarda tutilgan) tarkib topishi va unda qanday axloqiy sifatdagi shaxsning raqbar bo’lishi tasniflari bugungi demokratik jamiyat qurishning bevosita nazariy talablari bilan uyqun keladi. Bu borada Abu Nosir Forobiy - «Ularning o’zlaridan saylangan raqbar yoki boshliqlar hokimi mutloq bo’lmaydi. Ular odamlar ichidan ko’tarilgan, sinalgan eng oliyjanob, raxbarlikka loyiq kishilar bo’ladilar. SHuning uchun bunday raxbarlar o’z saylovchilarini to’la ozodlikka chiqaradilar, ularni tashqi dushmandan muqofaza qiladilar», deb davlat boshqaruvida demokratik tamoyillarni ta’minlash bilan bog’liq axloqiy va madaniy qadriyatlarni tizimlashtiradi. Ehtiborli jihati shundaki, Forobiy qarashlaridagi «hokimi mutloq bo’lmasligi», «saylovchilar irodasi», «ozodlik» kabi fikrlari nafaqat shu davrda, balki, bugunda ham insoniyat madaniyati noyob mahsuli hisoblangan - demokratiyaning bosh g’oyasi bo’lib xizmat qiladi.FOROBIY “SHaharni boshqarish”, “Fazilatli hulqlar”, “Fozil odamlar shahri” kabi bir qancha asarlarida yangi ideal jamiyati elementlari, fazilatlari haqida gapirib o’tgan. Forobiy jamiyat boshqaruv sanoatini 2 ga: 1) nazariy (boshqaruvning asosiy usuli va qonun haqida), 2) amaliy (davlatni idora etish) haqida gapirib o’tadi. Forobiy jamoani 3 turga bo’ladi: buyuk, o’rta va kichik jamoalarga ajratadi. Forobiy shahar davlatini 2 toifaga: fazilatli Madina shaqri va fazilatsiz Madina shaqriga bo’lib, ularning har biriga izox berib o’tadi. Forobiy davlatning asosiy vazifasini 2 ga bo’ladi: 1. Davlatning ichki vazifasi fuqarolarning baxtli hayotini taominlash, 2. Tashqi vazifasi bosqinchilardan himoya qilishdir, deydi. Forobiy taxt otadan bolaga meros bo’lib o’tishini qoralaydi, davlat boshliqi 12 fazilatga ega bo’lishini asoslab beradi.

Davlat va uning boshqaruviga daxldor masalalar Yusuf Xos qojib ijodida ham katta o’rin tutgan. U “qutadg’u bilig” dostonida davlatni boshqarish amallari, qoidalari va siyosiy - axloqiy munosabatlarni jamiyatda qaror toptirishga qaratilgan qarashlari bilan ehtiborlidir. U davlat boshqaruvi va xizmatini tashkil etish turlarini hamda shu darajalarga muvofiq sifatlarini tasniflaydi. Jumladan, «SHohlikka dahvogarlar onadan ajib bir isteodod bilan tug’iladilar va ular darhol yaxshi-yomonni ajratish fitratiga ega bo’ladilar. Bundaylarga Xudo idrok, farosat va yumshoq bir ko’ngil ato etadi, qolaversa yaxshi ish yuritish o’quvi bilan ham siylaydi» deb ko’rsatgan. SHuningdek Yusuf Xos qojib o’z asarida ko’rsatgan barcha ishlarda tajribali, yomonlikni darhol sezuvchi, oqillik bobida ibratli, zakovatli, maorifatga tashna, kichiklarga tayanuvchi, adolatparvar, sadoqat kabi sifatlarning soqibi bo’lishi shartligini taokidladi. Buyuk alloma faqat bu bilan chegaralanib qolmaydi, balki jamiyat rivoji va taqdiri uchun masoul bo’lgan shaxslarning davlat boshqaruvidagi sifatlari tasnifini rivojlantirishning adolatli tamoyillarining muhimligiga haratgan. Ayni paytda, u jamiyatda ilmiy va madaniy saloqiyatni adolatli davlat asoslarini yaratuvchi omil deb bilgan. Masalan, u, ziyolilar to’g’risida shunday deydi: - «haqiqiy ziyoli haqiqat tayanchi bo’ladi. Agarki olamda donishlar bo’lmaganda, yerda rizq-ro’z unmas edi. Ularning ziyosi xalq yo’lini yorituvchi mash’aldir. Donishlarga shirin so’z bilan baqra ber, moddiy manfaatini qodirishga harakat qil». Zero, agar biz demokratiyani jamiyatning yuksak madaniy shakli deb haraydigan bo’lsak, unda ajdodlarimiz yaratgan meros bevosita adolatli davlatning poydevoriga asos bo’la oladi.ABU ALI IBN SINO (980-1037). Ibn Sino 57 yil umr ko’rgan. “Tib qonunlari” kitobi X11 asrda arab tilidan lotin tiliga o’girilgandan so’ng butun dunyoga tarqaldi. 1493 yilda frantsuz tiliga, 1593 yilda italyan tiliga, XV asrda rus tiliga o’girildi. XII asrdan XVIII asrgacha u 40 marta qayta nashr etildi. 1X-X1 asrlarda “Tibbiyot qonunlari”ni yaratganligi boisdan ham uni harbda Avitsenna nomi bilan tan olishadi. Ibn Sino jamiyat aholisini 1) boshqaruvchilar  maomuriy ishlar bilan shug’ullanuvchilar, 2) meqnatkashlar  ishlab chiqaruvchilar, 3) harbiylar  jangchilarga ajratadi. Uning fikricha, davlatsiz qonun-qoidalar bo’lmaydi.

Ibn Sino O’rta Osiyo tabiiy-ilmiy va ijtimoiy-falsafiy fikrlarning buyuk namoyondasi, tibbiyot, falsafa, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy taolimot tarixiga ulkan hissa qo’shgan mutafakkirdir. Uning “Ishorat va Tanbixot”, “Risolatu tadbiri manzil”, “qush tili” kabi asarlari bevosita davlat boshqaruvining adolatparvar va axloqiy asoslariga baqishlanadi.

Ibn sino yozgan 450 dan ortiq asardan: «Tib qonunlari», «Donishnoma», «Najot kitobi», «Turar joyning tuzulishi», «Insof kitobi», «Tibbiy ko’rmatmalar haqida» kabi 160 ga yaqini bizgacha yetib kelgan.

Adolatli davlat boshqaruvi, uning mukammal nazariy asoslarini yaratish borasida ulkan ilmiy meros qoldirgan o’rta asrlar mutafakkiri, davlat arbobi Nizomulmulkning “Siyosatnoma” asari muhim manba hisoblanadi. U amaldorlarni axloqiy fazilatlariga harab tanlash, adolat va insofni oyoq osti qiladigan kishilarni davlat ishlariga aralashtirmaslikni, davlatni boshqarishda kengash bilan olib borish, faoliyatlarni muntazam nazorat qilish, itoat, ijro va sifatlari to’g’risidagi qarashlari bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa, Nizomulmulkning «Ko’pchilik bo’lib qabul qilingan tadbir eng savobli bo’ladi va shunday yo’l tutish kerak» degan fikrlari ajdodlarimizning davlat qurilishining adolatli tartibotlariga katta ehtibor berganligidan dalolatdir.

O’rta Osiyoda vujudga kelgan tasavvufchilik tahlimotida erkinlik va adolat. Mahlumki, islom dini ijtimoiy dunyoqarash sifatida keng tarqala borishi bilan uning nazariy, falsafiy, huquqiy tomonlarini ishlab chiqishga ehtibor ham tobora ortib borgan. SHu tariqa IX-XII asrlarda Movarounnahrda ilm-fan, madaniyat, islom falsafasining nazariy jihatdan yuksak darajada rivojlangan davri bo’ldi. Ulardan Imom Al-Buxoriy, Imom At-Termiziy, Al-Motrudiy, MuHammad Imom-Fazzoliy, Maqmud az-Zamaxshariy, Burqonuddin al-Marqiloniy, Aqmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Abdulqoliq Fijduvoniy, Baqovuddin Naqshband, Jaloliddin Rumiy kabi buyuk allomalar o’zlarining ilmiy tadqiqotlari bilan jaqon madaniyatiga ulkan xissa qo’shdilar. Diniy-ilmiy tadqiqotlarda borliq, iloqiy qudrat, inson komilligi, adolat, insof, diyonat, vijdon kabi g’oyalar inson ruqiyatini poklash orqali erkin jamiyatga chorlanadi. Bu borada J.Rumiy shunday deydi: “Inson buyuk bir mo’ojiza va uning ichida Hamma narsa yozilgan. Biroq zulmat va pardalar bor-ki, ular yozuvlarni o’qishga imkon bermaydi. Zulmat va pardalar, turli-tuman mashqulotlar insonning dunyo ishlari borasida olgan tadbirlari va ko’ngilning so’ngsiz orzularidir.” Darhaqiqat, J.Rumiyning qarashlarida insonning farqi uning komilligiga asoslanadi. U dunyoga irqi, dini, millati, tabaqasidan qatoiy nazar, barcha insonlarga barobar murojaat qiladi. “Menga vahdai mayini tutgil, o’zgalarni ham ondin baqramand etgil, toki jamoat jam bo’lib, faqat suvratda bo’lmish tafovutlarni bartaraf etaylik. Biz Hammamiz yagona oqochning butoqlari, yagona qo’shinning navkarlarimiz”. Jaloliddinning bashariyat birligi haqida gapirishi o’sha davr uchun mislsiz jasorat edi.

Ijtimoiy-siyosiy taraqqiyot rivojining ma’naviy asoslarini o’rganishda O’rta Osiyoda vujudga kelgan tasavvufchilik oqimining ahamiyati ham aloqida muhim o’rin tutadi. Tasavvuf garchi islom bag’rida nish urib, quroon va hadislar hikmatidan oziqlangan, ko’p qollarda shariat aqkomiga suyangan bo’lsada, lekin u rasmiy diniy aqidaparastlik va mutaassiblikka hamda hokim tabaqalarning ayshu-ishratlarga g’arb turmush tarzi, talonchilik va manfaatparastlikka zid o’laroq, mehnatkash xalq noroziligini ifodalab keldi. Ushbu ta’limotning el orasida yoyilib, fikriy yangilanishlarga qanoat bergani, haq va haqiqatga tashna ziyolilar yuragini band etganiga sabab shu. Tasavvuf tahlimoti asosida adolat, haqiqat, to’g’rilik, mexr-shafqat, insof, iymon, ehtiqod, ilm, meqnatsevarlik, vatanparvarlik kabi umuminsoniy g’oyalarni tarqibot qiluvchi futuvvatga asoslangan bir qancha diniy, siyosiy oqimlar paydo bo’ladi. Ular jamiyatning axloqsiz unsurlariga g’oyaviy kuch sifatida qarshi qo’yiladi. Bu borada, O’zbek milliy davlatchiligimiz negizlarining qadimiyligi haqida buyuk bobokalonimiz Yassaviyning hikmatlarida jamiyatda yetakchi shaxslarning sifatlari to’g’risidagi talqinlar, ayni paytda, achchiq tanqidiy munosabatlari ijodining asosini tashkil etadi. CHunki shu davrda shayxlar siyosatga bevosita aralashib kelganlar.

Bu borada Amir Kulolning o’g’li Amir Umarning qarashlari (1406 y.o’lgan) siyosatning nazariy va amaliy mohiyatini ochishda ehtiborlidir. Unda siyosatga shunday nisbat beriladi: “Bilgilkim siyosat - tutib turish va tartibga solishdir..., yomon kishilarni qo’rqinch va titroqda tutmoq, yaxshilarni taqdirlamoq kerak. Agar siyosat bo’lmasa, davlatning muhim ishlari amalga oshmaydi; agar tartibot, jazo qonunlari bo’lmasa, davlat ishlari ham o’nglanmaydi, chunki qukmdorning, jamoaning ko’rki, davlat va dinning rivoji siyosatdir”. Yahni, din orqali siyosatda umuminsoniy qadriyatlar ifoda etilishi va bunday siyosat esa bevosita davlat qonunlari orqali amalda o’z tasdig’ini topishiga erishmoq lozim, deb qaraladi.


Yüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə