Religia (i religijność) a początki socjologiiYüklə 1,07 Mb.
tarix17.11.2018
ölçüsü1,07 Mb.
#80741religia (i religijność) a początki socjologii;

  • religia (i religijność) a początki socjologii;
   • religia i religijność we współczesnych badaniach socjologicznych - główne problemy badawcze (i wyzwania):
   • przemiany form wiary religijnej:
     • wiara dla siebie, indywidualna, prywatna, odłączona w dużym stopniu od instytucji religijnych (indywidualizacja wiary i przynależności religijnej).
   • wzrost znaczenia religii i jej instytucjonalizacja:
     • rola wartości religijnych w życiu publicznym: państwo, polityka i religia (kościół).
   • procesy sekularyzacji:
    • emancypacja różnych dziedzin życia społecznego od wpływów religii;
    • efekt modernizacji społeczeństwa;
    • religia – przejście od „świętego baldachimu” do „parasola” (Peter Berger).


 trudności w socjologicznej definicji „religii” - dlaczego?:

 •  trudności w socjologicznej definicji „religii” - dlaczego?:

  • wpływ doświadczenia zachodniego chrześcijaństwa a odmienność innych kultur i religii;
  • problem idei Boga osobowego;
  • wiara a struktury instytucjonalne.
 • propozycja definicji „religii” -

  • podział na „sacrum” (to, co nadprzyrodzone) i „profanum” (to, co zwyczajne i codzienne) oraz rytuały (formy kontaktu ze sferą świętości);
  • religia jako „system wierzeń i rytuałów dotyczących obszaru świętości”;
  • dyskusja na temat ujęcia.
 • Joachim Wach (1898-1955) - religia jako doświadczenie sacrum;

 • Zofia Zdybicka – religia to dziedzina „poznania opartego na źródłach nadprzyrodzonych (wiara) i działania ludzkiego skierowanego ku rzeczywistości transcendentnej”.„nadnaturalizm” (wiara w zjawiska nadprzyrodzone wokół nas);

 • „nadnaturalizm” (wiara w zjawiska nadprzyrodzone wokół nas);

 • animizm (witalizm – wiara w duchy istniejące wokół nas i odpowiedzialne za określone sfery życia), religie i kulty tradycyjne (pierwotne);

 • teizm (greckie θεoς theos – bóg) wiara w istnienie Boga/bogów, ingerujących w losy świata, który jest ich dziełem – główne podziały:

  • panteizm (utożsamienie Boga z naturą);
  • politeizm;
  • monoteizm;
  • ateizm - zaprzeczenie istnienia Boga/bogów.
 • „idealizm transcendentny” („religia świecka”);

 • religie synkretyczne;

 • główne podziały religijne świata.

  • egzystencjalna:
   • religia nadaje sens w życiu, podejmuje problemy ostateczne (życia i śmierci), odpowiada na główne pytania egzystencjalne.
  • udziela wsparcia psychicznego:
   • szczególnie w chwilach „trudnych”, pozwala przetrwać w trudnej i złożonej rzeczywistości.
  • nadaje spójność społeczeństwu:
   • poprzez tworzenie i narzucanie wspólnego systemu wartości (kultura), tworzy wspólnotę kultury i odczuwania.
  • kontrola społeczna:
   • nakłada normy i stosuje sankcje, wiele norm prawnych i społecznych bezpośrednio lub pośrednio odwołuje się do przekonań religijnych -
   • a jednocześnie religia jest siłą konserwatywną i konfliktową.


„przeżywana”:

  • „przeżywana”:
   • związek emocjonalny z religią;
  • rytualna:
   • uczestnictwo w praktykach religijnych, modlitwach i obrzędach;
  • intelektualna:
   • znajomość doktryny;
  • ideologiczna:
   • zaangażowanie w system wartości danej religii.
  • realizowana w życiu;
  • religijność selektywna;
  • socjologiczne korelaty religijności (płeć, wykształcenie i dochody, miejsce zamieszkania).


kościół (struktura trwała, biurokratyczna, zintegrowana ze społeczeństwem, utrzymująca, że jest jedyną drogą do „prawdy” religijnej, wiara skodyfikowana w dogmaty) – rodzaje kościołów:

 • kościół (struktura trwała, biurokratyczna, zintegrowana ze społeczeństwem, utrzymująca, że jest jedyną drogą do „prawdy” religijnej, wiara skodyfikowana w dogmaty) – rodzaje kościołów:

  • episkopalny (jednolita organizacja hierarchiczna – Kościół katolicki, Kościół anglikański, Cerkiew prawosławna);
  • prezbiteriański (organizacja „demokracji przedstawicielskiej” i lokalność – Kościół prezbiteriański w USA);
  • kongregacyjny (brak hierarchii, duże zróżnicowanie lokalne, Kościoły baptystów i kwakrów).
 • sekta (niewielka i izolowana, odłącza się od uznanego kościoła, przywództwo oparte na charyzmie, potoczne użycie słowa „sekta”);

 • wyznanie (duża sekta, uznana historycznie, dostosowana do społeczeństwa, akceptująca pluralizm religijny);

 • kult (luźna i otwarta organizacja religijna);

 • „kościół elektroniczny” (kulty audytoryjne).sekularyzacja jako spadek znaczenia religii w życiu społecznym - procesy modernizacji wywierają negatywne skutki dla społecznego znaczenia religii i Kościołów (w tym p.w. pluralizm społeczno-kulturowy i religijny):

 • sekularyzacja jako spadek znaczenia religii w życiu społecznym - procesy modernizacji wywierają negatywne skutki dla społecznego znaczenia religii i Kościołów (w tym p.w. pluralizm społeczno-kulturowy i religijny):

 • wymiary sekularyzacji:

  • spadek liczebności wyznawców religii instytucjonalnych (kościołów);
  • spadek religijności (indywidualizacja życia religijnego);
  • spadek znaczenia społecznego religii jako instytucji.
 • dyskusja na temat sekularyzacji - Pippa Norris, Ronald Inglehart, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie (Nomos, Kraków 2006):

  • znaczenie religii w perspektywie „bezpieczeństwa egzystencjalnego”;
  • zwiększone poczucia bezpieczeństwa sprzyja sekularyzacji w krajach rozwiniętych;
  • rozwój demograficzny sprawia, że świat staje się coraz bardziej religijny;
  • podział między społeczeństwa religijne i świeckie wpływa na politykę światową i zwiększa rolę religii na arenie międzynarodowej.


nadal duże znaczenie społeczne i ludzkie religii (wartości religijnych), ale jednorodna dotychczas religijność przekształca się w różnorodność wiary i doświadczenia religijnego - staje się ona bardziej „od-kościelniona” i indywidualna. Główne pytania:

  • nadal duże znaczenie społeczne i ludzkie religii (wartości religijnych), ale jednorodna dotychczas religijność przekształca się w różnorodność wiary i doświadczenia religijnego - staje się ona bardziej „od-kościelniona” i indywidualna. Główne pytania:
  • „religijny” świat: jakich religii i kręgów geograficznych dotyczy sekularyzacja? (czy sekularna Europa stanowi wyjątek na mapie „religizującego się” świata?);
  • zmiana religijności, czy zmiana samego „sacrum” (religia „wąska” – wobec Boga, czy religia „szeroka” – wobec „sacrum”);
  • „nowa duchowość” – „de-sekularyzacja” (selektywizacja i subiektywizacja wiary religijnej – rola emocji i doświadczeń religijnych);
  • zjawisko „wiary bez przynależności” (prywatyzacja religii) i „samowystarczalny humanizm” (Charles Taylor);
  • nowe ruchy religijne - sekty, nowe religie, religie nietradycyjne, ruchy parareligijne itp. (ruchy afirmujące świat - np. ruch New Age, ruchy odrzucające świat tzw. „destrukcyjne” i ruchy przystosowawcze);
  • ekspansja na „nie-religijne” obszary życia (czy sakralizacja „profanum”?) - „kult ciała”, „kult” pracy i konsumpcji i „kult” jednostki.


struktura wyznaniowa społeczeństwa polskiego:

 • struktura wyznaniowa społeczeństwa polskiego:

  • jednolitość i zróżnicowanie;
  • prawosławie, kościoły i wyznania protestanckie;
  • Świadkowie Jehowy;
  • wyznawcy islamu;
  • inne wyznania religijne (Kościół Polskokatolicki, Mariawici).
 • instytucjonalizacja religii w Polsce (rola Kościoła katolickiego):

  • dziedzictwo historyczne (zabory i okres międzywojenny);
  • związek z tożsamością narodową („kościół ludu”);
  • katolicyzm jako „religia obywatelska” (jako forma politycznej kontestacji i obrońca praw człowieka, okres „stanu wojennego”);
  • poza-religijne funkcje kościoła.


wysokie auto-deklaracje wiary i wysoki poziom praktyk religijnych, ale zachodzi proces społecznego różnicowania religijności (zróżnicowanie regionalne);

  • wysokie auto-deklaracje wiary i wysoki poziom praktyk religijnych, ale zachodzi proces społecznego różnicowania religijności (zróżnicowanie regionalne);
  • stabilność poziomu religijności w Polsce – dlaczego?:
   • religia jako forma społecznej „kultury” (rytuał odświętności);
   • mocne więzy społeczne (obyczajowe) wynikające z rzadkich zmian miejsca zamieszkania;
   • powolna dynamika bogacenia się, nie wpływa na jeszcze na zmiany religijności;
   • silna nadal pamięć społeczna o Janie Pawle II.
  • dokonujące się obecnie zmiany – pokolenie JP2 a reszta społeczeństwa:
   • „de-konfesjonalizacja” – wiara zmienia się z dziedziczonej w zdobywaną i konstruowaną („Kościół wyboru”);
   • selektywność wiary („prywatyzacja wiary”);
   • de-instytucjonalizacja ideologicznego wymiaru religii;
   • skutki religijne obecnej emigracji.


stosunek do roli Kościoła katolickiego jako instytucji

  • stosunek do roli Kościoła katolickiego jako instytucji
  • publicznej (oczekiwanie „apolitycznej polityki”;
  • ogólne zaufanie do Kościoła katolickiego (niskie na początku lat 90. XX wieku, obecnie jest nadal duże);
  • związki z parafią;
  • religijność a zmienne społeczne:
   • płeć (bardziej religijne są kobiety), miejsce zamieszkania (bardziej religijnie są mieszkańcy wsi i małych miast), dochód i wykształcenie (im wyższe, tym raczej niższa religijność), region (województwo) - podkarpackie, małopolskie i opolskie są najbardziej religijnymi częściami kraju;
  • religijność a aktywność publiczna (kapitał społeczny): im wyższa religijność tym większy udział w wyborach lokalnych i krajowych, a także w stowarzyszeniach pozarządowych;
  • co dalej z polską religijnością?:
   • religijność jako „zasób” społeczny i kulturowy;
   • poczucie tożsamości - przesunięcie ku „kulturze” i „historii”.


 

 •  socjologiczne rozumienie religii:

 • socjologiczne rozumienie religii:

  • propozycja definicji „religii” - Emil Durkheim (1912).
 • różnorodność typów religii (ze względu na treść ich wiary)

 • funkcje religii;

 • typy religijności - osobiste związki z religią, stopniowalność religijności;

 • formy organizacji zbiorowości religijnych;

 • „sekularyzacja” życia społecznego („nowa duchowość”);

 • przyszłość religii;

 • religia i religijność w społeczeństwie polskim.Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii (roz. XVIII. par. 3. Religia);

 • Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii (roz. XVIII. par. 3. Religia);

 • Mirosława Marody, Sławomir Mandes, Przemiany polskiej religijności, w: Aleksandra Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2012;

 • Metoda i znaczenie. Problematyka rozumienia w badaniach sondażowych, CBOS, Warszawa 2012 (artykuł Mirosławy Grabowskiej, pt. Co to znaczy wierzyć we współczesnej Polsce?)
Yüklə 1,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə