Republika e shqiperise agjencia e prokurimit publik dokumentat standardeYüklə 30,4 Kb.

səhifə10/35
tarix14.09.2018
ölçüsü30,4 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35

Dokumentat Standarde të Tenderit 
 
 
Shtojca 10
[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]
 
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi  
të përshkruara sa më saktë dhe në
mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të
gjithë   kandidatëve   e   ofertuesve.   Kur   është   e   mundur,   specifikimet   teknike   duhet   të
përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
31


Dokumentat Standarde të Tenderit 
KUJDES
Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo
emër   i   veçantë,   patentë,   vizatim   ose   tip,   origjinë   specifike,   prodhues   ose   sipërmarrës
shërbimi,   përveç   rasteve   kur   nuk   ekziston   një   mënyrë   e   mjaftueshme,   e   saktë   apo   e
kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen
detyrimisht në këto specifikime.
Skicimet, parametrat teknik etj:
Specifikimi i Materialeve:
A) MATERIALET ELEKTRIKE
Nr
Emertimi materialit
Specifikimet Teknike, materialet elektrike
Te gjitha materilet e  meposhtme duhet  te plotesojne KTZ
konform  akteve  ligjore dhe  nenligjore ne fuqi. Nese do te
kete material te palistuara, specifikimet do te konsiderohen
sikurse   parashikohet   ne   KTP   dhe   KTZ   per   objektet
shkollore dhe parashkollore.
1
Automa Termo 1P 220V, 16A
•  Rryma nominale 16A     Tensioni i punës   230V/400V
• Frekuenca              50/60Hz
• Rryma e lidhjes se shkurter     10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A)
• Numri i poleve         1
• Shkalla e mbrojtjes              IP20
• Numri i çkyçjeve elektrike              jo me pak se 8,000 here
• Numri i çkyçjeve mekanike               jo me pak se 20,000 here 
• Seksioni maksimal i lidhjes             1-35 mm2
• Kurba e çkyçjes               B ose C
• Tensioni i izolimit                 500V
• Tensioni impulsiv i qendrueshmerise         4kV
• Temperatura e punes                          -5°C ~+40 °C
2
Automat    32 A
•  Rryma nominale 32A     Tensioni i punës   230V/400V
• Frekuenca              50/60Hz
• Rryma e lidhjes se shkurter     10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A)
• Numri i poleve         1
• Shkalla e mbrojtjes              IP20
• Numri i çkyçjeve elektrike              jo me pak se 8,000 here
• Numri i çkyçjeve mekanike               jo me pak se 20,000 here
• Seksioni maksimal i lidhjes             1-35 mm2
• Kurba e çkyçjes               B ose C
• Tensioni i izolimit                 500V
• Tensioni impulsiv i qendrueshmerise         4kV
32


Dokumentat Standarde të Tenderit 
• Temperatura e punes                          -5°C ~+40 °C
3
Automat  150A 4P
•  Rryma nominale 150A     Tensioni i punës  400V
• Frekuenca              50/60Hz
• Rryma e lidhjes se shkurter     10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A)
• Numri i poleve          4
• Shkalla e mbrojtjes              IP20
• Numri i çkyçjeve elektrike              jo me pak se 8,000 here
• Numri i çkyçjeve mekanike               jo me pak se 20,000 here 
• Seksioni maksimal i lidhjes             1-35 mm2
• Kurba e çkyçjes               B ose C
• Tensioni i izolimit                 500V
• Tensioni impulsiv i qendrueshmerise         4kV
• Temperatura e punes                          -5°C ~+40 °C
4
Automat  40A 220V
•  Rryma nominale 40A     Tensioni i punës   230V/400V
• Frekuenca              50/60Hz
• Rryma e lidhjes se shkurter     10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A)
• Numri i poleve         1
• Shkalla e mbrojtjes              IP20
• Numri i çkyçjeve elektrike              jo me pak se 8,000 here
• Numri i çkyçjeve mekanike               jo me pak se 20,000 here
• Seksioni maksimal i lidhjes             1-35 mm2
• Kurba e çkyçjes               B ose C
• Tensioni i izolimit                 500V
• Tensioni impulsiv i qendrueshmerise         4kV
• Temperatura e punes                          -5°C ~+40 °C
5
Automat  250A 4f
•  Rryma nominale 250A     Tensioni i punës   400V/415V
• Frekuenca              50/60Hz
• Rryma e lidhjes se shkurter    15kA
• Numri i poleve      4
• Numri i çkyçjeve elektrike              jo me pak se 10000 here
• Numri i çkyçjeve mekanike               jo me pak se 25000 here 
• Tensioni i izolimit                 750V
• Tensioni impulsiv i qendrueshmerise        8kV
33


Dokumentat Standarde të Tenderit 
6
Automat  2P 63A
•  Rryma nominale 63A     Tensioni i punës   230V/400V
• Frekuenca              50/60Hz
• Rryma e lidhjes se shkurter     10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A)
• Numri i poleve         2
• Shkalla e mbrojtjes              IP20
• Numri i çkyçjeve elektrike              jo me pak se 8,000 here
• Numri i çkyçjeve mekanike               jo me pak se 20,000 here 
• Seksioni maksimal i lidhjes             1-35 mm2
• Kurba e çkyçjes               B ose C
• Tensioni i izolimit                 500V
• Tensioni impulsiv i qendrueshmerise         4kV
• Temperatura e punes                          -5°C ~+40 °C
7
Automat  32A 220V
•  Rryma nominale 32A     Tensioni i punës   230V/400V
• Frekuenca              50/60Hz
• Rryma e lidhjes se shkurter     10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A)
• Numri i poleve         1
• Shkalla e mbrojtjes              IP20
• Numri i çkyçjeve elektrike              jo me pak se 8,000 here
• Numri i çkyçjeve mekanike               jo me pak se 20,000 here 
• Seksioni maksimal i lidhjes             1-35 mm2
• Kurba e çkyçjes               B ose C
• Tensioni i izolimit                 500V
• Tensioni impulsiv i qendrueshmerise         4kV
• Temperatura e punes                          -5°C ~+40 °C
8
Automat 25 A 3 fazor 4 polar
•  Rryma nominale 25A     Tensioni i punës   400V
• Frekuenca              50/60Hz
• Rryma e lidhjes se shkurter     10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A)
• Numri i poleve          4
• Shkalla e mbrojtjes              IP20
• Numri i çkyçjeve elektrike              jo me pak se 8,000 here
• Numri i çkyçjeve mekanike               jo me pak se 20,000 here 
• Seksioni maksimal i lidhjes             1-35 mm2
• Kurba e çkyçjes               B ose C
• Tensioni i izolimit                 500V
• Tensioni impulsiv i qendrueshmerise         4kV
• Temperatura e punes                          -5°C ~+40 °C
9
Automat 25 A tek 220V
•  Rryma nominale 25A     Tensioni i punës   230V/400V
• Frekuenca              50/60Hz
• Rryma e lidhjes se shkurter     10 kA(6-63A), 8 kA (80-100A)
• Numri i poleve          1
• Shkalla e mbrojtjes              IP20
• Numri i çkyçjeve elektrike              jo me pak se 8,000 here
• Numri i çkyçjeve mekanike               jo me pak se 20,000 here 
• Seksioni maksimal i lidhjes             1-35 mm2
• Kurba e çkyçjes               B ose C
• Tensioni i izolimit                 500V
34
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə