Republika e shqiperise agjencia e prokurimit publik dokumentat standardeYüklə 30,4 Kb.

səhifə28/35
tarix14.09.2018
ölçüsü30,4 Kb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35

Dokumentat Standarde të Tenderit 
[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]
      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 
[Data]
Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]
* * *
Procedura e prokurimit: 
Numri i referencës së procedurës/lotit:
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1._________________________________          _____________________________
     Emri i plotë i shoqërisë 
numri i NIPT-it 
Vlera ______________________________
          (me numra dhe fjalë)
2._________________________________          _____________________________
Emri i plotë i shoqërisë 
numri i NIPT-it 
Vlera ___________________________
(me numra dhe fjalë)
Etj.____________________________
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1._________________________________          _____________________________
Emri i plotë i shoqërisë 
numri i NIPT-it 
2._________________________________          _____________________________
Emri i plotë i shoqërisë 
numri i NIPT-it 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
93


Dokumentat Standarde të Tenderit 
* * *
Duke  iu  referuar  procedurës  së lartpërmendur,  informojmë  [emri dhe  adresa  e  ofertuesit  të
shpallur fitues]  se oferta e paraqitur, me  një vlerë të përgjithshme prej  [shuma përkatëse e
shprehur   në   fjalë   dhe   shifra]/pikët   totale   të   marra    [_____]është   identifikuar   si   oferta   e
suksesshme.
Rrjedhimisht,   jeni   i   lutur   të   paraqisni   pranë  [emri   dhe   adresa   e   autoritetit   kontraktor   dhe
referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi. 
Në   rast   se   nuk   pajtoheni   me   këtë   kërkesë,   ose   tërhiqeni   nga   nënshkrimi   i   kontratës,   do   të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej  [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit
nr.9643 dat
ë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________
Ankesa: ka ose jo______________
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________
* * *
[ Titullari i autoritetit kontraktor]
94


Dokumentat Standarde të Tenderit 
Shtojca 15
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR
[Data]
Për: [  
Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]
1._________________________________________
2. _________________________________________
3._________________________________________
* * *
Procedura e prokurimit:  
Numri i referencës së procedurës/lotit:
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia,  objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse
të ofruara:
1._________________________________          _____________________________
Emri i plotë i shoqërisë 
numri i NIPT-it 
Vlera _____________________________
(me numra dhe fjalë)
2._________________________________          _____________________________
Emri i plotë i shoqërisë 
numri i NIPT-it 
Vlera ____________________________
(me numra dhe fjalë)
Etj.____________________________
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
1._________________________________          _____________________________
Emri i plotë i shoqërisë 
numri i NIPT-it 
95


Dokumentat Standarde të Tenderit 
2._________________________________          _____________________________
Emri i plotë i shoqërisë _________________numri i NIPT-it 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
* * *
Duke   iu   referuar   procedurës   së   lartpërmendur,   informojmë   se   jane   identifikuar   si   operatorë
ekonomikë të suksesshëm:
1._________________________________          _____________________________
Emri i plotë i shoqërisë 
numri i NIPT-it 
Vlera _____________________________/ Pikët totale të marra  _______________
(me numra dhe fjalë)
2.________________________________          _____________________________
Emri i plotë i shoqërisë 
numri i NIPT-it 
Vlera ____________________________/ Pikët totale të marra  ________________
(me numra dhe fjalë)
Etj.______________________________
Rrjedhimisht,   jeni   i   lutur   të   paraqiteni   pranë  [emri   dhe   adresa   e   autoritetit   kontraktor   dhe
referenca   e   kontaktit],   brenda   ____________   ditëve   nga   dita   e   marrjes/publikimit   të   këtij
njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________
Ankesa: ka ose jo______________
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________
[Titullari i autoritetit kontraktor]
96
Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə