Resoluties Raad van State 1703-1748Yüklə 498 Kb.
səhifə1/6
tarix28.07.2018
ölçüsü498 Kb.
#59291
  1   2   3   4   5   6


Resoluties Raad van State 1703-1748

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

BHIC toegangsnummmer 178

inv.nr. 290 dienstjaar 1718 - 14 microfiches

Wie niet binnen het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch woont zal met deze digitale bewerkingen misschien niet veel [kunnen] doen en de ‘resoluties van de Raad van State’ niet zo snel raadplegen, maar het is goed om te weten dat het hier gaat om overheidsarchieven die de hele Republiek der Verenigde Nederlanden bestrijken, vooral toegespitst op de generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden en de centrale indexen geven heel veel informatie over bv. alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als predikanten en roomse geestelijken uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, buitenlandse betrekkingen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties e.d., schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden, oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie m.b.t. munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op. Het is dus historisch gezien een uitzonderlijk interessante bron voor onderzoekers van allerlei pluimage.

Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!

PS de registers zijn niet overal spellingvast dus enige creativiteit is geboden bij het raadplegen ervan maar men heeft directe steun door de kernwoorden die in de marge staan vermeld
Meierij van ’s-Hertogenbosch
folio 1 – maandag 3 januari 1718

Missive van Jacob van der Hoeve van Heeswijk kwartierschout van kwartier Maasland op een rekest van Leendert Pieter Meegens oud-borgemeester te Oss en met hem een groot getal welmenende voorname geërfden en ingezetenen te kennen gevende dat vele jaren geleden ‘gemelte corpus gelaboreert heeft aan een geheel quade en abusive regeeringe dat men aldaar niet geobserveert heeft de salutaire placaten ordres en resolutien, soo van haer Ho: Mo; als van de Ed: Mo: dat men in de wind geslagen heeft des voorn: vrijheids reglementen; dat men te soeken gemaakt heeft heel considerable sommen van des gemeentens penningen, dat men geen reekeningen bewijs en reliqua gedaan heeft ten sijnen tijde voornamentlijck niet van het besaaijd, hoorngeld, geslagt en bieren alhoewel jaarlijx ontrent de duijsens rijxdaalders opbrengende en wijders en generalijck, dat er tot Osch gehouden is geworden een geheele quade en verkeerde menagie [= huishouding] en dat dienvolgens eenige particulieren aldaar door onwettige en onbehoorlijke toevoeginge van penningen onder die dewelke aan het bestier sitten, verrijkt en de gemeente in het generaal veramt wordende, die onordentelijkheeden ten deele voortkoomen, omdat eenige tot Osch bij na ad vitam immers veel jaaren agter den anderen regeeren en dat men geen aanschouw neemt of eenen scheepen aldaar tegelijk procureur en ook nog rector van de schoole is, dat de Gem: quartierschout colluderende met den stadhouder scheepenen en secretaris van Osch niet alleen eenige ingesetenen nevens den suppliant geteekende hebbende, seekere acte van insinuatie en protest brede gemelt in de requeste, sodanig veel vaart gemaakt hebben door drijgementen, dat sij sigh van den suppliant gesepareert en tegen de waarhijd en haar beter weeten gedeponeert hebben, maar dat hij bovendien den suppliant met ende beneffens Jan Peters Verhoeve mede inwoonder van Osch gedaan dagvaarden heeft voor den geregte aldaar, jegens haar gediend van eijsch of aansprake in geschrift en naar deselve daar bij te hebben uijtgemaakt als seditieuse [= oproerige] oproermakers lasteraers en injurianten, bij den uijteinde van den schrifture van eijsch geconcludeert tot betaling eener pecunieele [= geldstraf] …..en boete van honderd silveren ducaten, versoekende ten eijnde de suppliant tot welwesen van de gemeente en alle goede ingesetenen van Osch het van haar Ed: Mo: gelieft weesen moge, van den suppliant met de sijne te accordeeren en te permitteeren omme voor eenen tijd van vier of ses weeken ten fine van visie en examinatie onder behoorlijke af te geeven recepisse ter secretarie van Osch te mogen ligten en naar haar neemen allen en eenygelijken, de respective borgemeestersreekeningen sedert den jaare 1693 tot 1716 inclusive met alle documenten en stucken aan deselve aanhoorende en daar toe specteerende; item alle de reekeningen van het besaaijde, hoorngeld, slagt en bieren seedert den jaare 1702 tot den jaare 1706 voorn. [moet isschien 1716 zijn!], mitsgaders van de vijandelijke of fransse contributien van den jaare 1702 tot den jaare 1712 incluis, insgelijcx met derselve aanhoorige documenten voor soo veel te weeten die voor de twee laa[t]ste soorten van reekeningen al bereijds moge gedaan sijn en voor soo veel niet aan de regenten van Osch geordonneert en geinsurgeert mag werden deselve met den eersten op te neemen te apostilleeren en te sluijten na behooren en dien volgens soo aan scheepenen van Osch, den secretaris aldaar, als gelder en bewaarder der prothocollen mitsgaders allen anderen wes sulcx aangaan mogte bij haar Ed: Moo: belast en aanbevoolen de gerequireerde extraditie en overgave onder recepisse te doen, tot tijd en wijle de waarhijd van allent boven aangehaalde voor haar Ed: Mo: naaktelijk open leggen en ten genoegen van regt geverifieert, sal sijn die voorn: proceduuren believen te houden in staat en surcheantie’- na deliberatie is besloten dit rekest voor nader onderzoek te overhandigen aan thesaurier generaal Hop – zie ook folio 80 verso
folio 3 – maandag 3 januari

Missive van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen in Brabant in kwartier ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Steensel in kwartier Kempenland


folio 3 verso – maandag 3 januari

Missive van genoemde ontvanger Verster op een rekest van de gecommitteerden en ingelanden van de polder van het Laag Hemaal Maren, Kessel en Alem met verzoek tot betaling der termijnen gepresigeerd tot en in mindering van de 9000 gl. uit het kantoor der domeinen tot de opbouw van de watermolen


folio 7 – dinsdag 4 januari

Missive van de gedeputeerden van Gelderland geschreven te Woensel waarbij zij vernieuwen haar reeds gedane instanties ten einde dat te Eindhoven zou mogen worden aangesteld een latijnse rector van de ware gereformeerde religie en de roomsgezinde rector die zich daar ophoudt wat strijdig is met de plakkaten is geremoveerd [= verdreven, weggestuurd]


folio 9 verso – woensdag 5 januari

Rekest van de regenten van Hilvarenbeek in het kwartier Oisterwijk met een verzoek om een bedrag van 6610 gl. te mogen opnemen verwijzend naar de leverantie van karren en losse paarden o.a. voor veldmaarschalk Ouwerkerk van het Staatse leger in 1705 [met details]


folio 12 – donderdag 6 januari

Rekest van de regenten van Oss en Lithoijen als ook Berchem Heesch en Nistelrode in kwartier Maasland met verzoek om de aangeschreven impost op de dranken te mogen vinden bij quotisatie over de ingezetenen, tappers en brouwers na rato van hun nering


folio 16 – zaterdag 8 januari

militaire historie: lijst van compagnieën met de namen van de commandanten en waar ze in garnizoen liggen nl, Zutphen, Bergen op Zoom, Doornik en Maastricht; folio 22 lijst van officieren; folio 49 verdeling van de 30 compagnieën Zwitsers en Grisons met de namen der regimenten en hun commandanten
folio 24 – dinsdag 11 januari

Missive van ontvanger Van Vrijbergen op een rekest van Margareta Feddens weduwe van wijlen mr. Pieter Hutsvelt te kennen gevende dat zij o p27 september 1707 binnen ’s-Hertogenbosch drie huizen publiek heeft verkocht staande in de Vughterstraat aan Evert Admiraal die volgens de koopovereenkomst de hoogste bieder was bij het uitgaan van de brandende kaars[met nadere details]


folio 26 verso – woensdag 12 januari

Rekest van de regenten van zowel Sint Oedenrode als Lierop in kwartier Peelland i.v.m. de impost op de dranken


folio 27 – woensdag 12 januari

Rekest van Erasmus Eliens, Philip Bartels en Jacob Peeters borgemeesters of collecteurs van ’s lands middelen te Hoogeloon n.a.v. een actie van de substituut ontvanger Thomas Hubert [met details]


folio 30 – donderdag 13 januari

Rekest van de regenten van Heeze in kwartier Peelland te kennen gevende dat zij op Sint Maarten jl. tot borgemeester hebben aangesteld een zekere Johan Thijssens wonende aldaar en dat die op basis van onware en frivole voorwendsels weigert dat ambt te aanvaarden en heeft zich gewend tot de Raad van Brabant tegen de supplianten [met details]


folio 32 – vrijdag 14 januari

Missive van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Haaren in kwartier Oisterwijk geschreven aan de Raad om advies


folio 34 verso – maandag 17 januari

Rekest van de weduwe van Michiel Strik wonende te Oss in kwartier Maasland verzoekende mandement penaal tegen de executie van deurwaarder Olivier van Sterrevelt en de partijen zijn gehoord op een comparitie – zie ook folio 58 verso


folio 39 – donderdag 20 januari

Rekest van de regenten van Lithoijen in kwartier Maasland over de heffing van hun verpondingen [met details]


folio 44 – zaterdag 22 januari

Rekest van de classis van Peel- en Kempenland i.v.m. het beroepen van een andere predikant te Mierlo in plaats van wijlen predikant Hanewinkel


folio 47 – dinsdag 25 januari

Missive van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Aart Potters eigenaar van de molen te Oss verzoekende dat de Ed: Mo: aan de molenaars van Heesch, Berghem en Nistelrode als ook aan de ingezetenen van Oss gelieven te gelasten en te ordonneren dat zij hem suppliant rustig en vredig laten genieten volgens zijn octrooi- of ‘brieven van verleij’ het effect van dien [met details]


folio 47 verso – dinsdag 25 januari

Rekest van Adriaan van Dal pachter van de Heukelomse watermolen als ook de molenaars van de Krijten en Sandkamps moolen [vgl. Zandkant] onder Udenhout in kwartier Oisterwijk verzoekende om een order aan de molenaars van Tilburg en Loon op Zand om zich van hun kant precies te houden aan de Ed: Mo: resolutie van 16 augustus 1707 met een verwijzing naar de ordonnantie op het middel van het gemaal het 3e artikel, welke ordonnantie de kwartierschout van Oisterwijk moet laten publiceren in Tilburg

folio 52 – donderdag 27 januari

Declaratie van generaal majoor Ivoij waarin hij door de Ed: Mo: is ingezet om de limietscheiding tussen het kwartier van Peelland en het Overquartier van Gelderland te regelen tegen 10 gl. per dag


folio 57 – maandag 31 januari

Bericht van ontvanger Verster op een rekest van de gecommitteerden en ingelanden van de polder van het Laag Hemaal Kessel, Maren en Alem i.v.m. de opbouw van de watermolen – zie folio 3 verso


folio 58 – maandag 31 januari

Missive van ontvanger Van vrijbergen op een rekest van de regenten van een aantal dorpen in Peelland op de uiterste grenzen van de meierij minimaal 9, 10 of 11 uren verwijderd van de stad ’s-Hertogenbosch i.v.m. de 40e en 80e penning


folio 60 verso – woensdag 2 februari

Missive Verster op een rekest van het stadsbestuur van Helmond gezonden aan de Raad om advies


folio 62 – donderdag 3 februari

Missive van Willem van Heemskerk kwartierschout van Kempenland op een rekest van de regenten van Oirschot om daar te tolereren het tappen door de brouwers welk rekest wordt doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop voor onderzoek


folio 66 – maandag 7 februari

Rekest van de regenten van Berlicum en Middelrode in kwartier Maasland met een verzoek om hen permissie te verlenen tot het opnemen van een kapitaal van 2500 gl. ter betaling van de geleverde karrenvrachten aan het leger in 1705 [met details]


folio 68 verso – dinsdag 8 februari

Rekest van Pieter de Cort drost van Asten in kwartier Peelland en met hem Anna Wilhelmina baronesse van Deurne Vrouwe van Asten verzoekende om executoriaal tot invordering van een boete van 50 gl. met de kosten ten laste van Leendert Janssen die drie zakken gemalen graan van buitenaf zou hebben ingebracht


folio 68 verso – dinsdag 8 februari

Bericht van de kwartierschout en de ontvanger der gemene middelen van het kwartier Kempenland op een rekest van de regenten van Oirschot om aldaar te accepteren het gelijk brouwen en tappen


folio 68 verso – dinsdag 8 februari

Rekest van Adriaen van Reijstigen, Philips van Bosmeeren en Hendrik van Gelien bierbrouwers te Eindhoven over het tegelijk bier brouwen en tappen verwijzend naar het 32e art. van de ordonnantie op de bieren [met details]


folio 69 verso – dinsdag 8 februari

Sententie rond het proces tussen mr. Francois van der Hoop gewezen landsadvocaat aan de ene kant en Isacq Elsevier drossaard van Sint Michielsgestel aan de andere kant


folio 72 verso – donderdag 10 februari

Rekest van Stants Kievits herbergier te Veghel in kwartier Peelland verzoekende aan de Ed: Mo: dat ze gelieven te interdiceren [= verbieden] aan de kwartierschout van Peelland over het inslaan van een half vat bier zonder het vooraf aangegeven te hebben verwijzend naar de permissie om de impost op het bier om te slaan bij quotisatie


folio 73 verso – donderdag 10 februari

Rekest van de regenten van Den Dungen in de vrijdom van ’s-Hertogenbosch i.v.m. de impost op de kleine specien voor 477 gl. en 8 st. en de continuering daarvan voor 3 jaren


folio 73 verso – donderdag 10 februari

Missive van ontvanger Verster op een rekest van de regenten van Haaren in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 73 verso – donderdag 10 februari

Rekest van de regenten van Berlicum en Middelrode i.v.m. de aanschrijving op de imposten van hoornbeesten, bezaaide morgen, wijnen, brandewijnen , bieren en bestiaal en het omslaan daarvan op de voet van het reglement van 26 februari 1715


folio 74 – donderdag 10 februari

Rekest van Reijnier Aart en een groot aantal andere brouwers in de dorpen van het kwartier Kempenland met verzoek om permissie van tegelijk brouwen en tappen mits men voldoet aan de betaling van de aangeschreven impost op de dranken, welk verzoek wordt afgeslagen en de kwartierschout van Kempenland wordt gelast actie te ondernemen tegen degenen die tegelijk brouwen en tappen


folio 75 verso – vrijdag 11 februari

Missive van ontvanger Bosschaart op een rekest van Johan Berkhoff borg van Willem van Hanswijk pachter van de impost op het zout en de zeep over de stad voor een som van 4525 gl. boven de 10e verhoging


folio 76 – vrijdag 11 februari

Staat van lle binnengekomen rekeningen van de ontvangers en rentmeesters m.b.t. gemene middelen, 20e 40e en 80e penning, verpondingen, grote en kleine beden en geestelijke goederen met de namen van de functionarissen


folio 76 verso – vrijdag 11 februari

Rekest van de regenten van Deurne en Liessel in kwartier Peelland verzoekende aan de Ed: Mo; dat zij de supplianten willen permitteren dat zij voortaan de borgemeesters mogen verplichten tot collecte van de kleine specien, personele quotisatie en hoofdgeld verwijzend naar een resolutie van 30 oktober 1709 en ze zullen er zorg voor dragen dat ’s lands kantoor op tijd betaald wordt [met details]


folio 77 verso – vrijdag 11 februari

Bericht van ontvanger van der Helst op een rekest van de regenten van Steensel gepresenteerd aan de raad om advies, waarop na deliberatie is besloten te ordonneren aan de secretaris van Steensel, ‘die welke de dorpsreekeningen van het jaar 1706 en volgende tot 1714 incluijs seer confus en onordentelijk opgestelt heeft, deselve van nieuws uyterlijk binnen twee maanden naa stijl van reekeningen ordentelijk klaar en verstaanbaar op te stellen sodanig dat gesien kan worden van wie en uyt wat hoofde de respective rendanten de penningen ontfangen hebben en aan wie wanneer en uyt wat hoofde de betalingen gedaan sijn, met applicatie der nodige bewijsen tot yder post, alles sonder daarvoor te mogen declareeren ten laste van de rendanten of van de gemeente en dat de reekeningen in diervoege opgestelt sijnde door den secretaris,de rendanten of derselver erfgenamen, die sullen moeten ligten ter secretarije met de bescheijden daartoe behoorende binnen den tijd van agt dagen en deselve overleeveren aan den officier en scheepenen om opgenoomen en geslooten te worden, waarbij de regenten die geweest sijn ten tijde waarover de respective reekeningen gedaan worden, mede sullen geroepen moeten worden; dat de reekeningen overgegeven sijnde aan den officier en scheepenen deselve sullen moeten een korten en vasten dag beraamen tot het opneemen en daarvan kennisse geeven bij publicatie, ten eijnde dat een ygelijk daarbij geinteresseert kan present sijn; en voorts te ordonneren aan den secretaris voortaan van jaar tot jaar ordentelijk en na stijl van reekeningen op te stellen de reekeningen, soo van de burgemeesteren als collecteurs der verpondingen, beeden, kleijne specien, hoofdgeld, personele quotisatie en alle andere middelen van collecte en sal extract deser resolutie gesonden worden aan de raad en rentmeester generaal der domeijnen om de hand te houden aan de nakoming derselve en des noods den secretaris bij gijseling te houden tot het opstellen der reekeningen in voege als boven’


folio 77 verso – vrijdag 11 februari

Missive van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Steensel in kwartier Kempenland gezonden aan de Raad om advies; na deliberatie is besloten hen te verzoeken een specifieke lijst op te stellen van alle kapitalen ten laste van het corpus met toevoeging van dag, maand en jaar

folio 84 – dinsdag 15 februari

Missive van ontvanger Verster op een rekest van de regenten van Asten gezonden aan de Raad om advies


folio 88 – woensdag 16 februari

Rekest van de diaconie van de Nederduitse gemeente te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat in de forten Isabelle en St.Antony geen andere gereformeerde inwoners zijn dan de majoor op ’t fort St.Antony, twee herbergiers en een constapel naast de koster op ’t fort Isabelle en dat er sedert jaren geen behoeftigen hebben gewoond en nu ook niet; de meeste toehoorders bestaan uit mensen der gemeente van voornoemde stad die om de nabijheid aan genoemde stad aldaar ter kerke gaan tot merkelijk nadeel van de diaconie; ze verzoeken dat zij de penningen mogen ontvangen uit de collecte aldaar en dit t.b.v. de armen van de diaconie in de stad


folio 90 verso – vrijdag 18 februari

Memorie van mr. Francois van der Hoop landsadvocaat i.v.m. de sententie in de zaak tussen hendrik van Haanswijk gewezen medestander van Lambert van Rosmalen gewezen pachter van de impost van zeep en zout over stad en vrijdom


folio 92 verso – vrijdag 18 februari

Missive van Gerard Vink commies van de magazijnen te ’s-Hertogenbosch i.v.m. de inkoop van de nodige tonnetjes voor kruit [pulver], musketlood, vuurstenen, spijkers en voetangels als ook het laten maken van een vak voor het opbergen van 320 snaphanen


folio 97 verso – maandag 21 februari

Missive van rentmeester Tengnagel te kennen gevende dat door het hoog water en de sterke storm de brug staande tot last van zijn administratie genaamd de Engelandsebrug liggende over de rivier de Aa tussen Rosmalen en Berlicum met palen en al is opgeheven en weggedreven zodat hij helemaal vernieuwd zal moeten worden, waarvoor hij een begroting heeft laten opstellen ten bedrage van 427 gl. en 6 st., dat hij daarop de orders van de Ed: Mo: graag tegemoet ziet om de vernieuwing van de brug publiek te mogen aanbesteden, alsmede of hij zal obediëren [= gehoorzamen] aan het dagement hem door de stadhouder van de Leen- en Laatbank ten Bogert gedaan vanwege achterstallige cijnzen en winningen uit ’s lands huis te Dinther onder zijn administratie en verschuldigd sinds 1648 volgens een specificatie 88 gl. bedragende


folio 98 verso – maandag 21 februari

Rekest van de regenten van Bergeijk en Riethoven in kwartier Kempenland met verzoek om remissie maar dat verzoek is afgeslagen


folio 100 – dinsdag 22 februari

Rekest van Isack Oukoop aannemer van het onderhoud van de Marensedam i.v.m. een ordonnantie van 250 gl. over het eerste jaar van zijn bedongen loon


folio 102 – woensdag 23 februari

Rekest van de regenten van Riethoven in kwartier Kempenland i.v.m. remissie op hun achterstallige gemene middelen


folio 103 – woensdag 23 februari

Missive van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen in kwartier ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Lommel gepresenteerd aan de Raad om advies


folio 106 – vrijdag 25 februari

Rekest van Cornelis de Wit predikant op het dort Isabelle die verzoekt om een akte van traktement van 600 gl. conform de resolutie van de Ed: Mo: van de 9e november jl. en dat zij willen verklaren dat hij ongehinderd zijn intrek mag nemen in het predikantshuis op dat fort en dat de collecte van de aalmoezen die aldaar in de kerk worden gegeven enige administratie gedaan zal worden onder behoorlijke rekening; na deliberatie is besloten hem een akte van traktement te geven, vervolgens aan ingenieur Woestinghoven te ordonneren dat hij het predikantshuis moet ontruimen, maar t.a.v. de aalmoezen wordt bepaald dat die tot nader order ten goede moeten komen aan de armen van de diaconie van de stad


folio 107 – zaterdag 26 februari

Missive van ontvanger Vrijbergen te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat hij enige jaren geleden op basis van diverse authorisaties van de Ed: Mo: met concurrentie van de magistraat aldaar uit de revenuen van het Begijnhof zowel op het begijnhof zelf als in enige brede straten tot sieraad van de stad lindebomen heeft laten planten die ook op gezette tijden worden gesnoeid en geschoren; van de geplante bomen zijn er een dozijn dood gegaan en de andere moeten nodig gesnoeid en geschoren worden om ze te kunnen behouden


folio 108 – maandag 28 februari

Missive van ontvanger Verster waarnemende etc. op een rekest van de kinderen erfgenamen van Hiacinte Marie de Broekhoven ridder en Heer van Spuij in zijn leven president van de Grote Raad van Mechelen als ook de kinderen en erven van Nicolaas van Broekhoven ridder en Heer van Linter in zijn leven griffier der financiën van Brabant, welk rekest wordt doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop voor nader onderzoek – zie folio 129


folio 111 – dinsdag 1 maart

Rekest van de regenten van Bergeijk, Riethoven, Westerhoven, Waalre en Aalst in kwartier Kempenland te kennen gevende ‘dat op 28 meij 1716 over de voors: dorpen was gevallen een swaar onweer van donder en blixem vermengt met een schrikkelijken hagel dat alle het graan en veldgewasch van rogge boekweijd en alles wat boven de aarde stond int geheel was verplettert en bedorven soo dat de ingesetenen daarvan niets hadden geprofiteert, dat ook daardoor alle ooft en fruijtboomen en aartvrugten waaren verdestueert en het gras in de beemden en wijlanden door de koude van den hagel m ede sodanig bedorven dat het zelve voor geen voedsel voor de beesten konde dienen, dat mede veel schade aan de daaken en huijsen daardoor was geschiedt, breder door de eerste, tweede en derder supplianten kort na het vallen van het voors: onweder aan haar Ho: Mo: bij drij distincte requesten geremonstreert , dat de eerste en tweede supplianten daar bij hadden versogt om drij jaaren remissie van de verpondingen ‘ etc. etc. [met details]Yüklə 498 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə