Revmatologiya 1 Oynaqdaxili kontrakturalara aşağıdakılardan hansı aiddir?Yüklə 476,58 Kb.
səhifə1/3
tarix30.12.2017
ölçüsü476,58 Kb.
#18748
növüРуководство
  1   2   3

Revmatologiya


1) Oynaqdaxili kontrakturalara aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Fassiyanın qalınlaşması

B) Neyrogen kontraktura

C) Dermatogen kontraktura

D) Miogen kontraktura

E) Fibrozlu ankiloz
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
2) Yaşlı adamlarda revmatik xəstəliklərin gedişatına hansı xas deyil?
A) Revmatik artrit ağır keçir, sistem şəklində

B) 50 - 60 yaşında idiopatik hiperostoz yaranır

C) Sistem qırmızı qurdeşənəyi xəstəliyinə ən çox 50 yaşdan sonra rast gəlinir

D) 90% insanlarda 60 yaşından sonra osteoartroz əmələ gəlir

E) Revmatik polimialgiya daha çox yaşlı insanlarda olur
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
3) QSİƏ preparatların əsas təsir mexanizmi hansıdır?
A) Neytrofillərin aqreqasiyasını və adgeziyasını artırır

B) Leykotrienlərin blokunu yaradır

C) Histaminin sintezini azaldır

D) Tripsinin sintezini azaldır

E) Siklooksigenazanın (SOQ) blokunu yaradır və prostoqlandinlərin sintezini azaldır
Ədəbiyyat: Секреты ревматологии, Стерлинг Дж.Вест, Москва Бином, Санкт – Петербург Невский диалект, 1999 , стр.652
4) Kəskin sinovitin iltihabi proses olduğunu hansı əlamət daha çox sübut edir?
A) Oynaqda palpasiya zamanı intensiv ağrı

B) Ödem


C) Hiperemiya

D) Funksiyanın pozulması

E) Lokal hipertermiya
Ədəbiyyat: Секреты ревматологии, Стерлинг Дж.Вест, Москва Бином, Санкт – Петербург Невский диалект, 1999
5) Uşaqlarda IIIII qabırğaaltında auskultasiya zamanı təyin olunan sistolodiastolik küy hansı hallarda olur?
A) Funksional vəziyyət zamanı

B) Mədəciklər arası divarın qüsuru zamanı

C) Mitral qüsurlarda

D) Aortanın koarktasiyası zamanı

E) Arterial axacaq açıq olan halda
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
6) Fallo tetradası üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvi deyil?
A) Dəri örtüklərinin sianozu

B) II – III qabırğaaltı döş sümüyünün sol kənarında sistolik küy

C) “Təbil çubuqları”

D) Ağciyər hipertenziyası

E) Sağ mədəciyin hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
7) Aşağıdakılardan hansı iltihabi mediatorlara aid deyil?
A) Prostoqlandinlər

B) Kininlər

C) Asetilxolin

D) Histamin

E) Leykotrienlər
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
8) Aşağıdakılardan hansı uşaqlarda revmatik xəstəliyin xüsusiyyətlərinə aid deyil?
A) Uşaqlarda böyüklərlə müqayisədə daha tez - tez vərəm və septik artritlər yaranır

B) Osqud - Şlatter xəstəliyi daha çox oğlanlarda rast gəlinir

C) Yalnız uşaqlarda oynaqların hipermobilliyi qeyd olunur

D) Uşaqlarda daha çox osteoxondropatiyalar yaranır

E) Uşaqlar və yeniyetmələr revmatizmə daha çox meyillidirlər
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
9) Xroniki “tunnel” sindromunda səciyyəvi simptom hansıdır?
A) Çeçələ barmaqda hissiyyatın pozulması

B) Mil - bilək oynağının bükülməsi zamanı ağrı

C) Əldə baş barmaq əzələlərinin ( tenarın ) atrofiyası

D) Çeçələ barmaq əzələlərinin atrofiyası

E) Mil - bilək oynağının açılması zamanı ağrı
Ədəbiyyat: : Секреты ревматологии, Стерлинг Дж.Вест, Москва Бином, Санкт – Петербург Невский диалект, 1999
10) Kəskin revmatik qızdırmanın fəsadlərına hansı aid deyil?
A) Üzükvari eritema

B) Artrit

C) Ekstrasistoliya

D) Endokardit

E) Ürəyin miksoması
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
11) Revmatik qızdırmanın debyutu daha çox hansı yaşda müşahidə olunur?
A) 30 – 40 yaşlarda

B) 6 – 15 yaşlarda

C) 4 – 5 yaşında

D) 50 yaşdan sonra

E) 3 yaşa kimi
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
12) Revmatik qızdırmanın patogenetik müalicəsində hansı preparatlar istifadə olunur?
A) İmmunodepressantlar

B) QSİƏ preparatlar,qlükokortikoidlər

C) Mineralokortikoidlər

D) Antihistamin preparatlar

E) Antibiotiklər
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
13) Revmatik qızdırmanın aktivliyi nəyə əsasən qiymətləndirilir?
A) Yalnız laborator diaqnostika

B) EKQ


C) Klinik əlamətlər və laborator diaqnostika

D) ExoKQ


E) Yalnız klinik əlamətlər
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
14) Aşağıdakılardan hansı infeksion endokarditin immunoloji fenomenlərinə aiddir?
A) Rot ləkələri

B) Lukin simptomu

C) Ağciyər infarktı

D) Splenomeqaliya

E) Anemiya
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
15) Aşağıdakılardan hansı infeksion endokarditin əlamətlərinə aid deyil?
A) Septik sindrom

B) Splenomeqaliya

C) Qapaq requrgitasiyası

D) Hepatomeqaliya qaraciyər çatışmazlığı ilə

E) Tromboembolik sindrom
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
16) Aşağıdakılardan hansı mitral stenozun EKQ əlamətlərinə aid deyil?
A) Sol qulaqcığın böyüməsi

B) Ürəyin elektrik oxunun sağa dönməsi

C) Aritmiya

D) Sol mədəciyin böyüməsi

E) Sağ mədəciyin böyüməsi
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
17) Aşağıdakılardan hansı aortal qapağın çatışmazlığının əlamətlərinə aid deyil?
A) Ürək “belinin” nazikləşməsi

B) Aorta qövsün genişlənməsi

C) Sol mədəciyin genişlənməsi

D) Sol mədəciyin və aortanın pulsasiyasının tezləşməsi

E) Sağ qulaqcığın genişlənməsi
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
18) Aşağıdakılardan hansı infeksion endokarditin yaranmasında yüksək risk faktoruna malik deyil?
A) Bikuspidal aortal klapan

B) İdiopatik hipertrofik subaortal stenoz

C) Qulaqcıqarası divarın qüsuru

D) Açıq aortal axacaq

E) Mədəcikarası qüsur
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
19) Aşağıdakılardan hansı mitral stenoza aid deyil?
A) Aorta qövsün yüksələn hissəsinin genişlənməsi

B) Sağ mədəciyin böyüməsi

C) Sol qulaqcığın böyüməsi

D) Qulaqcıqların fibrillyasiyası

E) Ağciyər hipertenziyası
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
20) Aşağıdakılardan hansı revmatik xəstəliklərdə müşahidə olunan MSS patologiyasına aid deyil?
A) Hidrosefaliya

B) Beyin qan dövranının pozulması

C) Meninqoensefalit

D) Qıcolmalar

E) Kəllə - beyin sinirlərinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
21) Aşağıdakılardan hansı revmatik poliartritin klassik variantına aid deyil?
A) Poliartritin tez zamanda keçməsi

B) Rg - da oynaq eroziyaları

C) Oynaq defiqurasiyası

D) İri oynaq zədələnmələri

E) Revmatik prosessin aktivliyinin artması
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
22) Kliniki əlamətlərinə görə mitral stenoz aşağıdakılardan hansı ilə oxşardır?
A) Qulaqcıqlararası divarın qüsuru ilə

B) Mədəciklər arası divarın qüsuru ilə

C) Sağ qulaqcıq – mədəcik dəliyinin stenozu ilə

D) Mitral requrgitasiya ilə

E) Sol qulaqcığın miksoması ilə
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
23) Sistem qırmızı qurdeşənəyi diaqnozunun göstəricilərinə hansılar aiddir?

1. artrit

2. fotosensibilizasiya

3. CRZ († )

4. EÇS yüksəlməsi

5. uveit
A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
24) Hansı halda kəskin revmatik qızdırma diaqnozunu Jonsun revmatik meyarları ilə tam uyğun olmadıqda belə,qoymaq olar?
A) Keçirilmiş streptokok mənşəli faringitdən uzun müddət sonra xoreyanın əmələ gəlməsi

B) Anginadan sonra poliartritin əmələ gəlməsi

C) Xroniki tonzillit və mitral klapanın prolapsının klinikası

D) Antistreptokok anticisim titrin yüksəlməsi

E) Residivləşən düyünlü eritema
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
25) Aortal requrgitasiya zamanı hansı auskultativ əlamətlər müşahidə olunur?
A) Aortal ton

B) Mezosistolik küy

C) III tonun olmaması

D) II tonun olmaması

E) I tonun zəifləməsi
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
26) SQQ zamanı hansı hal yüksək dozada qlukokortikoidlərin təyininə göstərişdir?
A) Dəri səpgiləri olarsa

B) Qanda LE - hüceyrələrin tapılması

C) EÇS-nin yüksəlməsi zamanı

D) Artrit olduqda

E) Nefrit olduqda
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
27) Aşağıdakılardan hansı SQQ dəri əlamətlərinə aid deyil?
A) Aminoxinolin preparatlarının təsiri altında fotosensibilizasiya çoxalır

B) Ən çox dəri, saçlar və selikli qişalar zədələnir

C) Lokal ya da diffuz alopesiya

D) Dərinin indurasiyası

E) Diskoid ocaqların mövcud olması
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
28) Aşağıdakılardan hansı revmatik artritin aktivliyinin ölçüsündə nəzərə alınır?

1. CRZ səviyyəsi

2. EÇS

3. Leykositoz

4. Ağrı

5. Qamma qlobulinlərin səviyyəsi
A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
29) Aşağıdakılardan hansı revmatoidli artrit zamanı ağır və xoşagəlməz proqnozlu əlamətdir?
A) Uzunmüddətli buxovlanma

B) Ağrı sindromu

C) Oynaqxarici əlamətlər, düyünlər, vaskulitlər

D) İri oynaqların zədələnməsi

E) Revmatoid faktorun olmaması
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
30) Normada aşağıdakılardan hansı sinovial mayedə aşkar olunmur?
A) Sitoz 1, 5 ×109/l

B) Yüksək özüllülük

C) Qlükoza 3, 5 – 5, 5 mmol/l

D) Faqositlər

E) Ümumi zülal 10 – 20 q/l
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
31) SQQ zamanı hansı əlamətə rast gəlinmir?
A) Baş beyinin produktiv vaskuliti

B) Qurdeşənəyi nefropatiyası

C) Əl barmaqlarının dırnaq falanqalarının osteolizi

D) Hemotoksilin cisimləri

E) Libman – Saks endokarditi
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
32) Revmatik artritin diaqnostik göstəricilərinə hansı aid deyil?
A) Xırda oynaqların simmetrik artriti

B) Düyünlü eritema

C) Dərialtı düyüncüklər

D) Səhərlər buxovlanma

E) Revmatoid faktorun tapılması
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
33) Hansı revmatik artrit üçün xas deyil?
A) Toxumaların sklerozu

B) Onurğa sütununun qövsvari çıxıntılı oynaqlarının ankilozu

C) Qranulamatoz proses

D) Oynaq səthlərinin eroziyası

E) Vaskulit
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
34) Revmatik artritə xas olmayan Rg əlaməti hansıdır?
A) Ankilozlar

B) Oynaq dəliyinin daralması

C) Subxondral skleroz

D) Oynaqətrafı osteoporoz

E) Sümüklərin eroziyası
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
35) Revmatoid artrit zamanı göz zədələndikdə hansı əlamət müşahidə olunmur?
A) Skleromalyasiya

B) Episklerit

C) Quru keratokonyuktivit

D) Sklerit

E) Torlu qişanın qopması
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
36) Revmatoid artrit zamanı erkən zədələnmələr hansı oynaqlarda baş verir?
A) Onurğa sütununun boyun şöbəsində

B) Mil – bilək

C) Dirsək

D) Diz


E) Əldarağı – falanqa və proksimal falanqaarası
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
37) Revmatoid artrit zamanı daha sübutedici laborator göstərici hansıdır?
A) EÇS -nin yüksəlməsi

B) Leykositoz

C) Qlobulinlərin səviyyəsinin qalxması

D) C - reaktiv zülalın mövcud olması

E) Qanda revmatoid faktorun olması
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
38) Revmatoid artrit zamanı Rg - da hansı oynaqlarda dəyişiliklər müşahidə olunur?
A) Diz

B) Dirsək

C) Bazu

D) Aşıq - dabanE) Proksimal falanqaarası və əldarağı falanqa
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
39) Revmatoid artrit zamanı bazis terapiyanın maksimal effekti müalicədən neçə ay sonra olur?
A) 12

B) 2


C) 3

D) 1


E) 6
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
40) Sulfasalazinin qəbulu teztez rast gəlinən hansı fəsadla müşahidə olunur?
A) Ağız boşluğunun selikli qişasının zədələnməsi

B) Hərarət

C) Dəridə səpgi

D) Ürəkbulanma və qusma

E) Aqranulositoz
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
41) Revmatoid artritin müalicəsində qlükokortikoidlərin təyini hansı halda şərt deyil?
A) QSİƏ preparatların effekti olmayanda

B) Böyrəklərin zədələnməsi zamanı

C) Bütün xəstələr üçün zəruridir

D) Revmatoid artritin aktivliyinin artmasında

E) Zərdabda revmatoid faktorun mövcud olması zamanı
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
42) Felti sindromu diaqnozu hansı əlamətlərin əsasında qoyulur?

1. poliartrit

2. plevrit

3. splenomeqaliya

4. leykopeniya

5. trombositoz
A) 1, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 4, 5
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
43) Sinovial mayenin süni əvəzedicisi nədir?
A) Dimeksid məhlulu

B) Orqotein məhlulu

C) Voltaren məhlulu

D) Polivinilpirrolidon məhlulu

E) Trasilol məhlulu
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
44) RA bazis terapiyanın effektivliyinin daha dəqiq göstəricisi hansıdır?
A) Revmatik prosessin aktivlik göstəricisinin yaxşılaşması

B) Rg - da sümük destruksiyasının inkişafının azalması

C) Sistem əlamətlərin azalması

D) Oynaq sindromunun müsbət olması

E) Həyat keyfiyyətinin yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
45) Sarkoidoz üçün hansı klinik əlamət səciyyəvidir?
A) Qlomerulonefrit

B) Qısa bir zamanda bədən çəkisinin azalması

C) Aftoz dermatit

D) Ağciyər kökünün limfodüyünlərinin limfadenopatiyası

E) Mədə - bağırsaq sisteminin pozulması
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
46) Aşağıdakılardan hansı birləşmiş toxumanın diffuz xəstəliklərinin yaranmasında rol oynayır?
A) İnfeksiyalar

B) Sadalananların hamısı

C) Mikrob mimikriyası və çarpazlaşmış reaksiyalı anticisimlərin fenomeni

D) İrsi meyillik

E) İmmunitetin,cinsi requlyasiyanın pozulması
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
47) Sklerodermiyada dərinin zədələnmə əlamətlərinə hansı xas deyil?
A) Eritematoz səpgi

B) Teleangioektaziyalar

C) Kalsinoz

D) Dəridə fibroz ocaqları

E) İndurasiya
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
48) Hansı xəstəliklərdə böyrək zədələnmələri nadir halda rast gəlinir?
A) Qeyrispesifik aortarteriit

B) SQQ


C) Sistem sklerodermiya

D) Dermatomiozit

E) Düyünlü periartrit
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
49) Reyno sindromu hansı xəstəliklərdə daha çox rast gəlir?
A) Dermatomiozit

B) Revmatoidli artrit

C) Düyünlü periarteriit

D) SQQ


E) Sistemli sklerodermiya
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
50) Sistem sklerodermiya zamanı böyrək krizinin kəskin başlancığı nə ilə səciyyələnir?
A) Makrohematuriya

B) Leykosituriya

C) Poliuriya

D) Kreatinin səviyyəsinin artması ilə

E) Proteinuriya
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
51) Polinevrit,arterial hipertenziya və bronxospazm hansı xəstəlikdə rast gəlinir?
A) Kəskin revmatik qızdırma

B) İnfeksion endokardit

C) Düyünlü periarteriit

D) Dermatomiozit

E) SQQ
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
52) Sistem sklerodermiya üçün xas deyil?
A) Əllərin kapillariti

B) Proteoqlikan və qlikoproteinin intensiv sintezi

C) Membran reseptorların dəyişməsi ilə fibroblastların qeyri - adekvat reaksiyası

D) Ca ionlarının daşınmasının artması

E) Fibroblastların kollagen və fibronektini intensiv ifraz etməsi
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
53) Pertes xəstəliyi nə ilə səciyyələnir?
A) Bazu sümüyünün başının epifiziolizi

B) Bud sümüyünün başının aseptik nekrozu

C) Palindromal revmatizm

D) Qamış sümüyünün qabarcığının osteoxondropatiyası

E) Bud sümüyünün başının epifiziolizi
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008
54) Yuvenil revmatoidin və vərəm artritinin differensial diaqnostikasında hansı daha çox əhəmiyyət daşıyır?
A) Sistem əlamətləri

B) Zədələnmiş oynaqların sayı

C) Epifizar osteoporoz

D) Sinovial mayedə neytrofillərin çox olması

E) Rg - da məhdudlaşmış sümük boşluğu
Ədəbiyyat: Ревматология, Национальное руководство, Е.Л.Насонов, В.А.Насонова, М., ГЭОТАР – Медиа, 2008Yüklə 476,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə