Rəyçilər: Qasımov Alış Məmiş oğlu hüquq elmləri doktoru, professor Əliyev Mayis Nəbi oğluYüklə 76,71 Kb.

səhifə59/59
tarix14.09.2018
ölçüsü76,71 Kb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59

ƏSMƏR ƏUYEVA 
gömılik-tarif  sahəsində  qanunvericiliyin  sistcmləşdirilməsinin  natamam 
olduğunu göstərir. 
Bu  baxımdan  hesab  edirik  ki,  Azərbaycan  Respublikasında 
gömrük-tarif  münasibətlərini  kompleks  şəkildə  tənzimləyən  AR  GM-mn 
təkmilloşdirilməsinə ciddi ehtiyac duyulur. 
181 


İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT 
Azərbaycan dilində 
1.
 
Abdullayev A.M., Nağıyev F.T. İnzibati hüquq: Dərslik. Bakı; Qanun, 
2008, 798 s. 
2.
 
«Azad  iqtisadi  zonaların  yaranması  haqqında»  15  aprel  1994-cü  il 
tarixli Konvensiya / Beynəlxalq sənədlər toplusu. I cild. Bakı: GİSO 
Enterprise KRİNB, 2005, s. 242-249 
3.
 
Azərbaycan  dilinin  izahlı  lüğəti.  3  cilddə.  II  cild/Prof.A.Axundovun 
redaktəsi ilə. Bakı: Çıraq,1999, 412 s. 
4.
 
«Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən 
azad  olan  malların  və  digər  malların  siyahısı»nm  təsdiq  edilməsi 
haqqında»  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  31  yanvar 
2005-ci  il  tarixli  11  №-li  qərarı  /  Gömrük  tarifi.  Qanunvericilik 
toplusu. Bakı; Qanun, 2009, s. 1113-1127 
5.
 
Azərbaycan  Respublikası  Gömrük  Komitəsinin  məsələləri  haqqında» 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 iyun 1991-ci il tarixli 
qərarı / Gömrük tarifi. Qanunvericilik toplusu. Bakı: Qanun, 2009, s. 
3-4 
6.
 
«Azərbaycan  Respublikası  Gömrük  Komitəsinin  yaradılması 
haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 oktyabr 1991-ci 
il  tarixli  Fərmanı  /  Gömrük  tarifi.  Qanunvericilik  toplusu.  Bakı: 
Qanun, 2009, s.5-6 
7.
 
«Azərbaycan  Respublikasında  idxal-ixrac  əməliyyatları  üzrə  gömrük 
dərəcələri 
haqqında» 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Nazirlər 
Kabinetinin 22 aprel 1998-ci il tarixli 91 №-li qərarı / Gömrük tarifi. 
Qanunvericilik toplusu. Bakı: Qanun, 2009, s. 14-25 
182 


ƏSMƏR ƏLİYEVA 
8.
 
«Azərbaycan  Respublikasından  ixrac  zamanı  ixrac  gömrük  laismuna 
cəlb  olunan  malların  siyahısı  və  ixrac  rüsumlarının  dərəcələri 
haqqında»  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  12  aprel 
2001-ci  il  tarixli  80  №-li  qərarı  /  Gömrük  tarifi.  Qanunvericilik 
toplusu. Bakı; Qanun, 2009, s. 32-111 
9.
 
«Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən 
çıxarılan  malların  gömrük  qiymətləndirilməsi  sisteminin  tətbiqi 
Qaydaları»nın  təsdiq  edilməsi  haqqında»  Azərbaycan  Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 1998-ci il tarixli 7 №-li qərarı / Gömmk 
tarifi. Qanunvericilik toplusu. Bakı: Qanun, 2009, s. 6-15 
10.
 
Azərbaycan  Respublikasının  Gömrük  Məcəlləsi.  Bakı:  Hüquq 
ədəbiyyatı, 2010, 267 s. 
11.
 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı: Qanun, 2010, 
100 s. 
' . 
12.
 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 
2009, 548 s. 
13.
 
Azərbaycan tarixi: uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər / S.Əliyarhnın 
redaktəsi ilə. Bakı: Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 1996, 870 s. 
14.
 
Azərbaycan  tarixi:  Dərslilc/Z.M.Bunyadovun  və  Y.B.Yusifovun 
redaktəsi ilə: Bakı: Azəməşr, 1994, 680 s. 
15.
 
Beynəlxalq sənədlər toplusu. 3 cilddə. 1 cild. Bakı: GISO Enterprise 
KRJNB, 2005, 868 s. 
16.
 
«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı: 
Qanun, 2010, 24 s. 
17.
 
Cəfərli N.H. Səfəvilərin dövlət quruluşunda maliyyə və vergi sistemi // 
Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akacmiyasının  xəbərləri.  Tarix,  fəlsəfə  və 
hüquq seriyası. Bakı: Elm, 2001, 
J
Y23,
 S
.
 
85-93 
183 


ƏSMƏR ƏLİYEVA 
18.
 
Dövbt  maliyyəsi  haqqında  nonnativ-hüquqi  aktlar  toplusu.  Bakı; 
Qanun, 2010, 800 s. 
19.
 
«Dövlət  rüsumu  haqqında»  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  / 
Dövlət  maliyyəsi  haqqında  normativ-hüquqi  aktlar  toplusu.  Bakı: 
Qanun, 2010, s. 251-259 
20.
 
Eyvazov  İ.Z.  Azərbaycan  Respublikasının  gömrük  işi  sferasında 
əməkdaşlığın  beynəlxalq-hüquqi  formaları.  Hüq.  elm.  nam.  diss.  ... 
avtoref. Bakı, 2007, 30 s. 
21.
 
Eyvazov  İ.Z.  Azərbaycan  Respublikasının  gömrük  işi  sferasında 
beynəlxalq  əməkdaşlığının  əsas  istiqamətləri  /  Azərbaycan 
Respublikasında dövlət və hüquq qurueuluğunun aktual problemləri. 
Elmi məqalələr məcmuəsi. 10-cu buraxılış. Bakı, 2004, s. 584-591 
22.
 
Eyvazov  İ.Z.  Azərbaycan  Respublikasının  gömrük  siyasəti  və 
beynəlxalq 
hüquqi 
əməkdaşlıq 
məsələləri 

Azərbaycan 
Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. 
Elmi məqalələr məemuəsi. 13-cü buraxılış. Bakı, 2004, s. 505-509 
23.
 
Eyvazov  İ.Z.  Beynəlxalq  gömrükmünasibətlərinin  tənzimlənməsi 
problemləri  və  beynəlxalq  gömrük  hüququ  //  Azərbaycan  hüquq 
jurnah, 2006, 
J
Y

1,
S
.
 
180-191 
24.
 
Əkbərov  R.A.,  Səlimov  S.M..  Azərbaycanın  dövlət  və  hüquq  tarixi. 
Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009, 488 s. 
25.
 
Əliyeva  G.S.  Nonnativ  hüquqi  aktlar  və  onların  sistemləşdirilməsi  / 
Azərbaycan  Respublikasında  dövlət  və  hüquq  quruculuğunun  aktual 
problemləri.  Elmi  məqalələr  məcmuəsi.  20-ci  buraxılış.  Bakı: 
Adiloğlu, 2008, s. 19-22 
26.
 
Əliyev  A.Ə.  Gömrük  işi  və  dünya  iqtisadiyyatının  inkişafı.  Bakı: 
Çaşıoğlu, 2003, 240 s. 
27.
 
Əliyev Ə.İ. Azərbayean Respublikasının gömrük siyasəti və gömrük işi 
sferasında beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq məsələləri 
184 


ƏSMƏR
 ƏLIYEVA
 
//  Beynəlxalq  münasibətlər  və  beynəlxalq  hüquq  fakültəsinin  10 
illiyinə  həsr  olunmuş  elmi  konfrasın  materialları,  Bakı,  2002,  s. 
231-237 
28.
 
Əliyev  Ə.İ.  Beynəlxalq  ümumi  hüquq  (metodik  vəsait).  Bakı: 
Şirvannəşr, 2004, 208 s. 
29.
 
Əliyev  Ə.İ.  Dövlətlərin  gömrük  işi  sferasında  əməkdaşlığının 
beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi // Azərbaycan hüquq jurnalı, 2002, 
№l,s. 97-104 
30.
 
Əliyev  V.İ.  Azərbaycan  Respublikasının  xarici  iqtisadi  fəaliyyətinin 
tənzimlənməsində  gömrük  tariflərinin  tətbiqi  problemləri.  Bakı; 
Şirvannəşr, 2006, 172 s. 
31.
 
«Gömrük xidməti haqqında» Əsasnamə. Bakı: Qanun, 2010, 32 s. 
32.
 
Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2006, 
216 s. 
33.
 
«Gömrük  rəsmiləşdirilməsinə  görə  alman  gömrük  yığımlarının 
miqdarı»nın  təsdiq  edilməsi  haqqında»  Azərbaycan  Respublikası 
Nazirlər  Kabinetinin  27  noyabr  2007-ci  il  tarixli  189  №-li  qərarı  / 
Gömrük  tarifi.  Qanunvericilik  toplusu.  Bakı;  Qanun,  2009,  s. 
1103-1129 
34.
 
Gömrük  tarifi.  Qanunvericilik  toplusu/Tərtib  edən  A.Əliyev.  Bakı: 
Qanun, 2009, 1114 s. 
35.
 
«Gömıdik  tarifi  haqqında»  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu/ 
Azərbaycan  Respublikası  qanunlar  Külliyyatı  (1993-1995)  II  kitab. 
Bakı: Qanun, 1997, 624 s. 
36.
 
Heydərov K.F., Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M. Gömrük 
rəsmiləşdirilməsi. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Qanun, 2006, 324 
s. 
37.
 
Heydərov  K.F.  Gömrük  işinin  əsasları:  Ali  məktəblər  üçün  dərslik. 
Bakı: Qanun, 2004, 568 s. 
185 


ƏSMƏR ƏMYKVA 
38.
 
Heydərov K.I*’., İbrahimov T.T. Gömrük işi ~ iqtisadi suverenlik və 
təhlükəsizlik. Bakı: Soda, 1999, 418 s. 
39.
 
Həsənov  S.S.  Azərbaycan  Respublikası  Vergi  Məcəlləsinin  kom- 
mcntariyası. Bakı: Nurlan, 2005, 448 s. 
40.
 
Hüquq  tenninləri  lüğəti.  Bakı:  Azərb.  SSR  Elmlər  Akademiyası 
nəşriyyatı, 1961, 310 s. 
41.
 
Hüseynov L.H. Beynəlxalq hüquq. Dərslik. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 
2004, 408 s. 
42.
 
Xropanyuk V.N. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi: Dərslik. Bakı: Sabah, 
1995, 174 s. 
43.
 
İqtisadi  nəzəriyyə:  Dərslik/T.S.  Vəliyev  və  Ş.S.  Qafarovun  elmi 
redaktəsi ilə. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002, 692 s. 
44.
 
İnsan  hüquqları.  Beynəlxalq  müqavilələr toplusu.  Bakı:  Azərbaycan, 
1998, 336 s. 
45.
 
İsmayılov  X.C.  Azərbaycanın  dövlət  və  hüquq  tarixi.  Bakı:  Nurlan, 
2006, 720 s. 
46.
 
Kərimov C., Orucov A., Kərimova T. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar. 
Bakı, 2008, 212s. 
47.
 
Quliyev A.İ. Hüquq ensiklopediyası. Bakı: Qanun, 2007, 1108 s. 
48.
 
Quliyev  E.R.  MəcəllələşdiiTnə  prosesinin  anlayışı  və  məzmunu  / 
«Hüquq  elminin  müasir  problemləri»  mövzusunda  II  beynəlxalq 
konfransın tezisləri. Bakı, 2010, s. 86-88 
49.
 
Mahmud İsmayıl. Azərbaycan tarixi. Bakı: Azərnəşr, 1993, 27İs. 
50.
 
«Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi qaydaları»nın təsdiq edilməsi 
haqqında»  Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər  Kabinetinin  29 
noyabr  2007-ci  il  tarixli  190  №-li  qərarı  /  Gömrük  tarifi. 
Qanunvericilik toplusu. Bakı: Qanun, 2009, s. 1091-1109 
51.
 
MDB iştirakçısı olan dövlətlərin gömrük qanunvericiliyinin əsasları / 
Beynəlxalq sənədlər toplusu. 5 cilddə. I cild. Bakı: GİSO Enteıprise 
KRİNB, 2005, 868 s. 289-317 
186 


ƏSMvlR ƏLİYKVA 
52.
 
Mchrolıyev  İ.t.,  Abdülozimov  O.V.  Gömrük  foaliyyotinin 
iqtisadiyyatı: AH moktobbr üçün dorslik. iiakı: Adiloğlu, 2008, 320 s. 
53.
 
Mirzoyeva A. Q. Azərbaycan Respublikasının vergi hüququ: Dorslik. 
Bakı: Digesta, 2007, 336 s. 
54.
 
Mirzoyeva A.Q. Maliyyə hüququ: Dorslik. Bakı: Adiloğlu, 2008, 424 
s. 
55.
 
«Normativ  hüquqi  aktlar  haqqında»  Azərbaycan  Respublikasının 
Konstitusiya Qanunu. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2010, 18 s. 
56.
 
Novruzov N.A., Hüseynov X.Ə. Maliyyə. Ali məktəblər üçün dərslik. 
Bakı: Kooperasiya, 2007, 464 s. 
57.
 
Nuriyev C.Q. Gömrük hüququ: Dərslik. Bakı: 'l'əfəkkür NPM, 2002, 
456 s. 
58.
 
Sadıqov  Ə.İ.  Beynəlxalq  iqtisadi  hüquq:  Dərslik  /  Bakı:  Bakı 
Universiteti nəşriyyatı, 2008, 396 s. 
59.
 
Şəkərəliyev A.S., Nuriyev C.Q., Oliyev A.O. Gömrük işinin təşkili və 
idarə edilməsi: Dərslik. Bakı: Qanun, 2003, 216 s. 
Rus dilində 
60.
 
Алек Г.М. Древний молодой тариф //Таможенный вестник, 1997, 
№6, с. 31-35 
61.
 
Артемьев  И.Е.,  Станковский  С.С.  ГАТТ  и  интересы  СССР  // 
Мировая экономика и международные отношения, 1989, № 8, с. 
34-44 
62.
 
Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: Учебное пособие. 
М.: Проспект, 2005, 184 с. 
63.
 
Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 
2006, 860 с. 
187 


ƏSMƏR
 ƏLIYEVA
 
64.
 
Борисов  К.Г.  Международное  таможенное  право:  Учебное 
пособие. М.: Норма, 2001, 224 с. 
65.
 
Бякин  Г.И.,  Еременко  В.Г.  Таможенный  брокер.  СПб:  Нева- 
Терминал,1998, 581с. 
66.
 
Вайсс Ф. Разрешение споров в рамках Генерального соглашения 
по  торговле  и  тарифам  (ГАТТ)  //  Международное  право: 
советский и английский подходы, 1989, с. 139-148 
67.
 
Валябанов  И.Т,Балабанов  Р.И.  Внешнеэкономические  связи: 
Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 1998, 346 с. 
68.
 
Войтенюнок  Г.А.,  Потрубач  Н.Н.  Формирование  таможенной 
системы по критериям экономической безопасности России. М.: 
Институт экономики РАН, 2002, 150 с. 
69.
 
Гаджиев  III.Г.  Азербайджан  на  пути  к  мировому  сообществу: 
стратегия 
внешнеэкономического 
развития. 
Киев: 
Экс- 
прес-объява, 2000, 249 с. 
70.
 
Галдин  В.А.  Генеральное  соглашение  по  тарифам  и  торговле  и 
международно-правовое 
регулирование 
международной 
торговли: Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. М., 1991, 24 с. 
71.
 
Гатамов Б.Г. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 
иными  правонарушениями  в  таможенной  сфере  /  «Hüquq 
elmlərinin  prioritet  istiqamətləri  və  hüquqşünas  alimlərin  qarşısında 
duran  vəzifələr»  mövzusunda  elmi-praktik  konfransın  materialları. 
Bakı: Elm, 2010, s. 199-201 
72.
 
Генеральное  соглашейие  но  тарифам  и  торговле  (ГАТТ)  // 
Закон  и  бизнес.  Серия  международные  документы.  СПБ., 
1994, с. 115-143 
73.
 
Годме П.М. Финансовое право. М.: Юрид.лит., 1972, 488 с. 
74.
 
Грачева 
Е.Ю. 
Проблемы 
правового 
регулирования 
государственного  финансового  контроля.  М.:  Юриспруденция, 
2000, 192 с. 
188 


ƏSMƏR
 ƏLIYEVA
 
75.
 
Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право России: Учебное 
пособие для вузов. М.: Новый Юрист, 1997, 512 с. 
76.
 
Дамирчиев  М.И.,  Кучерявенко  И.П.,  Рагимова  С.М.  Налоговое 
право Азербайджанской Республики: Учебное пособие/ Отв. ред. 
проф. А.М.Касумов. Баку: Ганун, 2009, 424 с. 
77.
 
Действующее  международное  право  в  3-х  т.  Т.  3/Состави-  тели 
Ю.М.Колосов,  Э.С.Кривчикова.  М.:  Издательство  Московского 
Независимого Института Международного Нрава, 1999, 832 с. 
78.
 
Дмитриев С.В. Генеральное соглашение но тарифам и торговле и 
проблема создания Всемирной торговой организации // МЖМН, 
1997, JY^1, с. 142-180 
79.
 
Додонов В.Н., Панов В.11., Румянцев О.Г. Международное право. 
Словар]>-снравочцик / Нод общ. ред. акад. В.И.Трофимова. М.: 
ИНФРА-М, 1997, 368 с. 
80.
 
Дурманов  Н.Д.  Советский  уголовный  закон.  М.:  Изд-во 
Московского Университета, 1967, 320 с. 
81.
 
Дюмулен И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное 
регулирование: Учебник. М.: ВАВТ, 2009, 578 с. 
82.
 
Ершов  А.Д.,  Сизова  К.А.  Льготы  и  ирефсрсиции  в  таможенном 
деле: Учебное пособие. СНб.: Бизнес-пресса, 2004, 256 с. 
83.
 
Зенкин  И.В.  Право  Всемирной  торговой  организации:  Учебное 
пособие. М.: Международное организации, 2003, 194 с. 
84.
 
Зрячкин  А.М.  'Гаможсннос  право  в  системе  российского  нрава. 
Автореф. дисс ............... канд. юр. наук. Саратов, 2000, 24 с. 
85.
 
Иодковский  А.М.  История  советской  кодификации  //  Вопросы 
кодификации  советского  законодательства.  Сборник  научных 
статей. Свердловск, 1957, с. 30-43 
86.
 
Карасева  М.В.Финансовое  право.  Общая  часть:  Учебник.  М.: 
Юристь, 1999, 256 с. 
189 


vlSMOR Ol.tVEVA 
87.
 
Карасева М.Ф. Финансовое правоотношение. Воронеж: Изд- во 
Воронежского государственного университета, 1997, 304 с. 
88.
 
Керимов А.М. Международно-правовые аспекты вступления 
стран с переходной экономикой в Всемирную Торговую 
Организацию(ВТО). Автореф. дисс... канд. юр.наук. Баку, 2006,21 
с. 
89.
 
Керимов Д.А. Законода'гельиая техника. Научно-методическое и 
учебное пособие. М.: Норма, 2000, 128 с. 
90.
 
Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. М.; 
Госюриздат, 1962, 104 с. 
91.
 
Керимов 
А.М. 
Критерии 
легализации 
дифференциации 
экономического  развития  государств  в  международных 
экономических  отношениях  /  Azorbaycan  Respublikasında  dövlət 
və  hüquq  qumeuluğunun  aktual  problemləri.  Elmi  məqalələr 
məcmüəsi. 12-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2005, c. 568-579 
92.
 
Керимов А.М. Общая характеристика международных договоров 
еистемы  ВТО  /  Azərbaycan  Respublikasında  dövlət  və  hüquq 
quruculuğunun  aktual  problemləri.  Elmi  məqalələr  məcmüəsi.  14-cü 
buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2006, c. 466-473 
93.
 
Керимов  А.М.  Правовая  природа  В'ГО  /  Azərbaycan 
Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. 
Elmi  məqalələr  məcmüəsi.  15-ci  buraxılış.  Bakı:  Adiloğlu,  2006,  c. 
428-431 
94.
 
Керимов  А.М.  Цели  и  задачи  вступления  стран  с  переходной 
экономикой  в  ВТО  //  Azərbaycan  hüquq  jurnalı,  2006,  №  1,  с. 
115-128 
95.
 
Кисловский Ю.Г. История таможенного дела России: Учебник. 
Книга 1 (начало XX в). М.: РУСИНА-ПРЕСС, 2004,212 с. 
96.
 
Козырин А.II. Финансовый контроль / Финансовое право: 
Учебник/ Под ред. О.Н.Горбуновой. М.: Юриезъ, 1996, 400 с. 
190 


 


ƏSMƏR ƏLİYEVA 
111.
 
Положасв Д.М. Правовые основы управления таможенном делом 
Российской  Федерации.  Авторсф.  дисс...  канд.  юр.  наук.  М., 
1994, 26 с. 
112.
 
Российское таможенное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Б.Н. 
Габричидзе. М.: Проспект, 1997, 252 с. 
113.
 
Руднева  Л.О.  Международная  торговля  и  мировые  товарные 
рынки. Аналитическое пособие. М.; Восток-Запад, 2009,288 с. 
114.
 
Рыбаков  И.А.  Модернизация  таможенного  нрава  с  целью 
повышения  эффективности  рехулирования  таможенно  - 
правовых  отношений  //  Государство  и  право,  2001,  №  4,  с. 
110-119 
115.
 
Сандровский  К.К.  Международное  таможенное  право.  Киев: 
Думка, 2002, 474 с. 
Пб.Свинухов 
В.Г. 
Таможенно-тарифное 
регулирование 
внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. М.: Эко- 
помисть, 2004, 294 е. 
117.
 
Словарь философских терминов / Науч. ред. .Г.Кузиецова. М.: 
ИИФРА-М, 2004, 796 с. 
118.
 
Смит А. Исследование о природе и причинах богатсва народов / 
Перевод с англ. В.С. Афанасьева. М.: Эксмо, 2009, 960 с. 
119.
 
Советское финансовое право: 
Учебник/Под ред. 
Е.А.Ровинского. М.: Юрид.лит., 1978, 320 е. 
120.
 
Советское финансовое право: Учебник/Под ред. Л.К. Вороновой 
и И.В. Мартьянова. Киев: Вища школа, 1983, 240 с. 
121.
 
Староверова 0.13. Налоговое право: Учебное поеобие для вузов / 
Под  ред.  нроф.  М.М.  Рассолова,  проф.Н.М.Коршунова.  М.: 
ЮПИТИ-ДАНА, 2001, 414 с. 
192 


 


194 
 


ƏSMƏR ƏLİYEVA 
147.
 
Цепов  А.Б.  Международно-правовые  аспекты  деятельности 
Всемирной  торговой  организации:  Лвторсф.  дисс.  ...  канд.  юр. 
наук. М., 2000, 27 с. 
148.
 
и1сбанов  Л.Ф.  Некоторые  вопросы  теории  нормативных  актов 
связи  с  систематизацией  советского  законодательства  // 
Советское государство и право, 1960, № 7, с. 140-148 
149.
 
Шматков  И.И.  Таможенное  право  как  формирующаяся 
юридическая наука. Авторсф. дисс... канд. юр. наук. М., 2002, 25 
с. 
150.
 
Шорников 
А.В. 
Участие 
Российской 
Федерации 
в 
международном  таможенном  регулировании  (междуиародно- 
нравовые аспекты). Автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 1999, 24 
с. 
151.
 
Шумилов  В.М.  Международное  экономическое  право  в 
контексте глобализации мировой экономикилфоблсмы теории и 
практики; Авторсф.дис.... докт. юр.наук. М., 2001,54 с. 
İnternet materialları 
152.
 
http://www.aznocoiTuption.az
 
153.
 
http//customs.gov.az 
154.
 
http//wikipcdia.org/TlR 
155.
 
http//www/taxcs.gov.az 
156.
 
http//
www.wco.org
 
157.
 
http//
www.maliyyc.gov.az
 
158.
 
http//www/davetci.com 
159.
 
http//www/islamckonomisi.org 
195 


 
 Dostları ilə paylaş:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə