Részvételi SzabályzatYüklə 40,93 Kb.

tarix20.09.2017
ölçüsü40,93 Kb.


 

 

  

„Merkantil – OTP együttműködési kedvezmény” Részvételi Szabályzat 

 

 A Merkantil Csoportba tartozó társaságok: Merkantil Bank Zrt., Merkantil Car Zrt. (a továbbiakban: 

Merkantil)  és  az  OTP  Bank  Nyrt.  (a  továbbiakban:  OTP  Bank)  „Merkantil  –  OTP  együttműködési 

kedvezmény” néven promóciót indítanak az alábbi feltételekkel. 

 

A  promóció  keretében  a  Merkantil  a  Részvételi  Szabályzat  szerinti  promócióban  részt  vevő Ügyfele  számára  egyszeri  és  egyösszegű  kamatkedvezményt  biztosít  az  Ügyfélnek  a  Merkantillal 

fennálló  pénzügyi  lízing-  vagy  kölcsönszerződéséből  eredő  tartozása  csökkentéséhez.  A kamatkedvezmény mértéke az OTP Banknál bonyolított számlaforgalom-növekmény összegének 

függvénye az alábbiakban meghatározottak szerint  

 

Éves OTP terhelési számlaforgalmi növekmény összege 

Egyszeri és egyösszegű 

kamatkedvezmény maximális összege 

Kisebb, mint 5.000.000 Ft 

5.000.000 - 19.999.999 Ft közötti 25.000 Ft 

20.000.000 - 49.999.999 Ft közötti 

50.000 Ft 

50.000.000 - 99.999.999 Ft közötti 

75.000 Ft 

100.000.000 Ft és felette 

100.000 Ft 

 

 Amennyiben az Ügyfél az 1. sz. mellékletet képező Nyilatkozatot aláírja, és a vizsgálati időszakban 

–  a  bázis  időszakkal  történő  összehasonlításban  –  teljesíti  a  Részvételi  Szabályzatban  fent 

meghatározott számlaforgalom-növekmény feltételt, a Merkantil az éves elszámolást követően az 

egyszeri és egyösszegű kamatkedvezményt az Ügyfél OTP Banknál vezetett, elsőként nyitott forint 

pénzforgalmi  számlájára  (annak  hiányában  az  elsőként  nyitott  deviza  pénzforgalmi  számlájára) 

átutalja. 

A vizsgálati időszak a Nyilatkozat aláírásának dátumát követő naptári hónap 1-jétől számított 12 

hónap,  a  bázis  időszak  pedig  a  vizsgálati  időszakot  megelőző  12  hónap.  Az  egyszeri 

kamatkedvezmény összegét a Merkantil a vizsgálati időszak lezárulását követő első naptári hónap 

végéig utalja át kizárólag az OTP Banknál vezetett pénzforgalmi számlára.  

 

A promóció keretében az Ügyfélnek az alábbi együttes feltételeket kell még teljesítenie:  

Az Ügyfél egyéni vállalkozó, őstermelő, egyéb önálló vállalkozó vagy társas vállalkozás.  

Az  Ügyfél  rendelkezik  a  Merkantilnál  vagy  hatályos  pénzügyi  lízing-  vagy kölcsönszerződéssel vagy befogadott finanszírozási kérelemmel a Csatlakozási időszakban 

aláírt Nyilatkozat időpontjában. 

 

Az Ügyfélnek rendelkeznie kell az OTP Banknál olyan pénzforgalmi bankszámlával, melyre A  mikro-  és  kisvállalati  ügyfélkör  forint-  és  devizaszámlái  tekintetében  érvényes 

jutalékokról, díjakról, költségekről forgalmi különdíj mellett” című hirdetmény vonatkozik. 

Amennyiben  még  nem  rendelkezik  az  OTP  Banknál  ilyen  pénzforgalmi  bankszámlával, 

abban  az  esetben,  a  promóciós  időszakban,  a  Nyilatkozat  aláírását  követően  az  OTP 

Bankkal erre irányuló Bankszámlaszerződést kell kötnie. 

 

A  promócióban  biztosított  kedvezmény  visszatérítésének  időpontjában  az  Ügyfél rendelkezik  a Merkantilnál  hatályos  szerződéssel, valamint  az OTP Banknál pénzforgalmi 

bankszámlával, amelyek nem állnak felmondás alatt.  

 

Az  Ügyfélnek  az  egyszeri  és  egyösszegű  kamatkedvezmény-visszatérítés  időpontjában nincs lejárt tartozása sem a Merkantillal, sem az OTP Bankkal szemben. 


 

 

A fenti feltételek együttes teljesülése esetén a Merkantil a fent meghatározott időpontig átutalja az  egyszeri  és  egyösszegű  kamatkedvezményt.  A  terhelési  forgalom  összegét  az  OTP  Bank  a 

rendelkezésre álló bankszámlaforgalmi adatok alapján állapítja meg, és az Ügyfél erre vonatkozó 

külön  felhatalmazása  alapján  adja  át  a  Merkantilnak.  Az  éves  terhelési  forgalom  összegének 

megállapítása kapcsán az OTP Bank nyilvántartásai az irányadóak. 

 

Amennyiben  a  visszatérítés  a  fentiek  szerint  és  határidőben  nem  történik  meg  a  pénzforgalmi bankszámlán,  abban  az  esetben  az  Ügyfél  észrevételét  a  visszatérítés  időpontjához  képest  30 

naptári  napig  jelezheti  az  OTP  Bank  számlavezető  fiókjában.  Az  Ügyfél  reklamációja  esetén  a 

Merkantil  fenntartja  a jogot  az  egyedi  mérlegelésre.  Az  észrevétel  kapcsán,  az  azzal  kapcsolatos 

adatok vonatkozásában az OTP Bank és a Merkantil nyilvántartásai az irányadóak. 

 

Fogalmak/magyarázatok: 

 

Merkantil Csoport: Merkantil Bank Zrt., Merkantil Car Zrt.  

Ügyfél: Egyéni vállalkozó, őstermelő vagy egyéb önálló vállalkozó vagy társas vállalkozás, aki vagy  

rendelkezik  a  Merkantilnál    hatályos  pénzügyi  lízing-  vagy  kölcsönszerződéssel  vagy  befogadott 

finanszírozási kérelemmel a Csatlakozási időszakban. 

 

Csatlakozási időszak: 2017. február 6. – 2017. augusztus 4. 

 

Terhelési  számlaforgalom:  Az  Ügyfél  az  OTP  Banknál  bonyolított  terhelési  tranzakcióinak 

összessége,  mely  nem  tartalmazza  a  betétlekötéshez,  sztornó  tranzakciókhoz,  OTP  Banki 

hiteltörlesztéshez,  OTP  Bank  által  kezdeményezett  díj-, jutalék-, költség- és  kamatterhelésekhez, 

saját  számlák  közötti  átvezetésekhez  kapcsolódó  tranzakciókat.  A  devizában  és  valutában 

végrehajtott  terhelő  tranzakciók  esetén  a  tranzakció  napján  érvényes  nap  végi  OTP  Banki 

középárfolyamon történik a terhelési számlaforgalom figyelembevétele. 

 

Nyilatkozat: A jelen Részvételi Szabályzat 1. számú melléklete. 

 

Vizsgálati  időszak:  A  Nyilatkozat  aláírásának  dátumát  követő  naptári  hónap  1-jétől  számított  12 

hónap. 


 

Bázis időszak: A vizsgálati időszakot megelőző 12 hónap. 

 

Visszatérítés időpontja: A vizsgálati időszak lezárulását követő hónap. 

 

A Részvételi Szabályzat nem szabályozott kérdésekben az Ügyfélnek a Merkantil érintett tagjával kötött pénzügyi lízing- vagy kölcsönszerződése, az ahhoz tartozó Általános Szerződési Feltételek, 

valamint  az  OTP  Bank  mindenkor  hatályos  Vállalkozói  Üzletág  Üzletszabályzatában  foglaltak  az 

irányadóak. 

 

A  Merkantil  és  az  OTP  Bank  korlátozás  nélkül  bármikor  élhet  azon  jogával,  hogy  visszavonja  az akciót és a promóciós szabályzatot. 

 

Budapest, 2017. február 1.  

 

OTP Bank Nyrt.   

Merkantil Bank Zrt.  

 

Merkantil Car Zrt. 

 

Melléklet:  Nyilatkozat  (

A  „Merkantil  –  OTP  együttműködési  kedvezmény”  akció  feltételeiről  kapott 

tájékoztatásról, akcióban történő részvételi szándékról és adatátadási hozzájárulásról)

 

 

 
 

 

 1.

 

sz. melléklet  

NYILATKOZAT 

A „Merkantil – OTP együttműködési kedvezmény” akció feltételeiről kapott tájékoztatásról, akcióban 

történő részvételi szándékról és adatátadási hozzájárulásról 

 

 Alulírott  ……………………………………….  (székhelye:……………….,  cégjegyzékszáma:……………………,  képviselője: 

…………………  önálló/együttes  cégjegyzési  joggal)  jelen  nyilatkozat  aláírásával  kijelentem,  hogy  tudomásom 

van arról, hogy a Merkantil Bank Zrt. és a Merkantil Car Zrt.– a továbbiakban: Merkantil és az OTP Bank 

Nyrt. továbbiakban: OTP Bank együttműködés keretében „Merkantil – OTP együttműködési kedvezmény” 

néven promóciót indítanak, 

 kijelentem,  hogy  a  „Merkantil  –  OTP  együttműködési  kedvezmény”  promócióban  részt  kívánok 

venni; 


 

kijelentem, hogy a promóció feltételeit megismertem és magamra nézve kötelezőnek fogadom el a „Merkantil – OTP együttműködési kedvezmény Részvételi Szabályzatban” részletezett feltételeket; 

 kijelentem,  hogy  a  „Merkantil  –  OTP  együttműködési  kedvezmény  „Részvételi  Szabályzat”  egy 

példányát átvettem. 

 

Jelen  nyilatkozat  aláírásával  kifejezett  hozzájárulásomat  adom,  hogy  a  Merkantil  a  hitelintézetekről  és pénzügyi  vállalkozásokról  szóló  2013.  évi  CCXXXVII.  törvény  160.§  és  161.§  szerint  banktitoknak  minősülő 

adatokat és az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi  CXII.  tv.  (Infotv.)  rendelkezéseinek  megfelelően  az  alábbi  személyes  adataimat  az  OTP  Bank  részére  a 

jelen promócióban történő részvétel céljából átadja. 

 

Tudomásul  veszem,  hogy  a  bankszámlán  történt  visszatérítés  utáni  –  a  mindenkori  hatályos  jogszabályok szerinti  –  esetleges  adó-  és  illetékkövetkezmények  felmérése  és  a  kötelezettségek  teljesítése  a  saját 

felelősségem, a Merkantil és az OTP Bank nem vállal semmilyen felelősséget az adózásom tekintetében.  

 

Egyúttal  kifejezetten  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  az  OTP  Bank  a  Merkantil  részére  átadja  a  promócióban biztosított egyszeri és egyösszegű kamatkedvezmény jóváírásához szükséges adatokat (a Számlatulajdonos 

neve;  OTP  Banki  azonosítója;  azon  OTP  Banknál  vezetett  pénzforgalmi  számla  száma,  melyre  a 

kamatkedvezmény  kiutalása  megtörténik;  számlanyitás  dátuma;  a  bázis  időszak  és  a  vizsgálati  időszak 

ügyfélszintű  számlaforgalmi  volumene;  a  visszatérítés  dátuma  előtt  8  munkanappal  az  OTP  Bank  felé 

fennálló esetleges tartozás mértéke, valamint az erre a dátumra vonatkozó OTP Bank bankszámla státusza), 

a  kedvezményre  való  jogosultság  megállapítása,  és  a  visszatérítés  iránti  intézkedés  céljából.  Továbbá 

hozzájárulok  ahhoz,  hogy  a  Merkantil  az  OTP  Bank  részére  átadja  a  promócióhoz  történő  csatlakozási 

adatokat, nyilatkozatot (Nyilatkozat beszkennelt verzióját), továbbá amennyiben nem rendelkezem az OTP 

Banknál  vállalkozói/vállalati  pénzforgalmi  számlával,  a  számlanyitással  kapcsolatban  kifejezetten 

hozzájárulok,  hogy  az  OTP  Bank  felvegye  velem  a  kapcsolatot  a  Nyilatkozatban  megadott  bármely 

elérhetőségemen. 

 

Budapest, 2017. ………………………….  

Ügyfél neve: 

 

 

………………………………………… Adószáma: 

 

 ………………………………………… 

Kapcsolattartó neve: 

 

………………………………………… Telefonos elérhetősége:   

………………………………………… 

E-mail címe: 

 

 ………………………………………… 

 

  

 

  

 

  

 

 ………………………………………………………. 

 

  

 

  

 

  

Ügyfél cégszerű aláírása 

 

A  Nyilatkozatot  a  mellékelt  válaszborítékban  díjmentesen  feladhatja.  Amennyiben  nem  a  mellékelt válaszborítékban adja postára, kérjük, a következő postacímet tüntesse fel a borítékon: Merkantil Bank Zrt. 

1365 Budapest, Pf. 676 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə