S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə1/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

TÜİSAG Üyeleri için hazırlanmıştır. www.isgfrm.com

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:05.11.2013 Resmi Gazete Sayısı:28812

bu yönetmeliği çalışıyoruz..

s1)hangisi asbest çeşidi değildir?

a)Krizotil b)Krosidolit c)Tremolit d)antimonit

cevap: d


asbest çeşitleri:

1) Aktinolit 2) Antofilit 3) Grünerit Asbest (Amosit) 4) Krizotil

5) Krosidolit 6) Tremolit

s2)Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara ne denir?

A)toksik toz b)inert toz c)kanserojen toz d)pnimokonyoz toz

cevap inert toz

s3)Kristal yapıda SiO2 aşağıdakilerden hangisini içermez?

A)Kuvars B)tridimit C)kristobaliti D)talk

Kristal yapıda SiO2: Kuvars, tridimit ve kristobaliti,

cevap d


s4)lifsi tozlarla ilgili hangisi yanlıştır?

a) Uzunluğu beşmikrondan daha büyüktür

b) eni üç mikrondan daha küçüktür

c)boyu eninin üç katından büyüktür

d)uzunluğu ve eni 10 mikrondan küçüktür

cevap d


s5)Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığa ne denir?

a)Mezotelyoma b)Pnömokonyoz c) asbestoz d)pleura

mezotolyama:Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri

pnomokonyoz:(Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığı,

asbestoz:İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.

pleura:asbeste bağlı Akciğer zarı (pleura) kalınlaşmasıs6)hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?
I-çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz
II.-çapı üç mikrondan küçük
III-uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları
A)I ve II b)II ve III c)Yalnız I d) hepsi
cevap d..Solunabilir toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya
amorf yapıda toz ileçapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları, 
s7) işverenin tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesindeki yükümlülüğünden hangisi yanlıştır?
a)Riski kaynağında önlemek üzere; uygun işorganizasyonunun yapılmasını ve toplu
koruma yöntemlerinin uygulanmasını sağlar
b)Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim
ve gözetim yapılmasını sağlar
c)İşyerlerinde oluşan atıkların, Çalışma ve Sosyal Bakanlığının ilgili mevzuatına
uygun olarak bertaraf edilmesini sağlar
d)İşyerlerinin çalışmaşekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz havanın bulunmasını sağlar
cevap c doğrusu 
İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre veŞehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına
uygun olarak bertaraf edilmesini
s8)Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?
a)Varsa daha önce yapılmışolan sağlık gözetimlerinin sonuçları. 
b)Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı, 
c)Ortamda bulunan tozun tane boyutu
d)mesleki maruziyet sınır değerleri
cevap c
Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle
dikkate alınır.
a) Ortamda bulunan tozun çeşidi,
b) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,
c) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,
ç) mesleki maruziyet sınır değerleri,
d) Toz ölçüm sonuçları,
e) Alınması gereken önleyici tedbirleri,
f) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları


s9)tozla mücadele komisyonunda hangisi yoktur?
a)Ulaştırma Bakanlığından bir temsilcisi
b)SGK’den bir temsilci
c)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir temsilci
d)Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir temsilci
cevap A
İSGGM Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında; Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre veŞehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından birertemsilci ileİş Teftiş Kurulu Başkanlığından işsağlığı ve güvenliği yönünden teftişyapmaya yetkili bir işmüfettişi, SGK’den bir temsilci, Genel Müdürlükten bir hekim ile bir mühendisveya bir işsağlığı ve güvenliği uzmanı, en çok üyesi olan çalışan ve işveren konfederasyonlarından birer temsilci ve Bakanlıkçauygun görülecek tozla mücadele ve tozabağlı meslek hastalıkları konularında çalışmaları bulunan üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültelerinden birer öğretim üyesinin katılımıyla bir komisyon kurulur.
s10)tozla mücadele komisyonu ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır
b)komisyon yılda iki defa toplanır
c)Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
d)Süresi bitenler yeniden görevlendirilmezler.
cevapd

s11)"......................... çalışanın maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir."hangisidir?
A)işveren b)iş sağlığı ve güvenliği uzmanı c)işyeri hekimi d)issgb
cevap c
s12)asbest ve türleri, kuvars içeren tozlarınbulunabileceği işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. Farklılık gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından birlikte değerlendirilerek nihai sonuçlar işverene yazılı olarak bildirilir.okuyucu listesi nereden temin edilir?
A)İSGGM B) Çalışma Bakanlığı C)ÇASGEM D)İSG katip
cevap A
Okuyucu listeleri,İSGGM veya İSGÜM’ün internet sayfasından temin edilebilir
s13)ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi’ne göre okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu alan işveren;hangi katogoride aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını gerektiri?
A)kategori 0 B)kategori 1 C)kategori 3 D)kategori 4
* Kategori 0 olarak değ erlendirilenlerin; aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını,
* Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenlerin; SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına sevkini sağlar
cevap A
s14)İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl süreyle saklar?

A) 10 YIL B)15 YIL C)20 YIL D)40 YIL


evap 15 yıl

ÇALIŞANLARIN EĞİTİM KONULARI:
***Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,
***İş yerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgiler,
*** Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler,
*** Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı.
s16)İşçilerin mesleki öykülerinde aşağıdakilerden hangisinin alınmasına gerek yoktur?
A)İşçinin aldığı ücret
B)İş dışı etkilenimler (tütün, alkol vb)
C)Benzeri yakınması olan başka işçilerin varlığı
D)O ana kadar yapılan tüm işlerin tanımlanması
cevap A
İş yeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler, çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır).
S17)Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun TWA değerinin üst sınırıdır?
A) 0.05 lif/cm3 B) 0.10 lif/cm3 C) 0.20 lif/cm3 D) 0.30 lif/cm3
s17)ortam havasında kristal yapıda SiO2 içeriği % 5’ten az olduğu takdirde eşik sınır değer kaç mg/m3 olarak değerlendirilir?(soru yanlış demeyin en son yönetmeliğe göre)
A)2.4 mg/ m³
B)3 mg/ m³
C)4mg/ m³
D)5mg/ m³
cevap a 2.4 mg/ m³

yönetmelik sayfa 11 (ekler)
%5 ve daha az SiO2içeren solunabilirtoz.....................2.4 mg/ m³
 
%5’ten fazla SiO2içeren solunabilir toz................................10mg/m³% SiO2+2


s18)Serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hangi meslek hastalıklarına neden olmaz?
A) Asbestosis
B) Mezotelyoma
C) Mide-bağırsak kanseri
D) Kas krampları, paralizer, Jackson tipi epilepsi
cevap d
s19)Aşağıda verilen hangi özellik pnömokonyoz hastalığının gelişiminde etken
değildir?

A)Tozun tane boyut dağılımı
B)Toza karşı kişisel duyarlılık
C)Tozu oluşturan kayacın özgül ağırlığı
D)Tozu oluşturan kayacın mineral çiçeği
D)Tozu oluşturan kayacın mineral çiçeği

ilahi hocam allah iyliğinizi versin...

mineral çiçeğiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

doğru cuvap d şıkkı olmalı


s20)İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, ......... saatlik zaman ağırlıklı ortama (.....) değerin ...... lif/cm3ü geçmemesini sağlayacaktır. ?
A)sekiz - TWA - 0,1
B)sekiz - STEL - 0,5
C)yedi buçuk - TWA - 0,1
D)yedi buçuk - STEL - 0,1
s21)hangisinib TWA değeri 5mg/m3 değildir?
A)Taş yünü
B)kuvars solunabilir
C)fırın cüruf yünü
D)sentetik cam yünü
ilk yönetmlikten bu kadar

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı:28786
s22)İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişi hangisidir?
A)Proje sorumlusu
B)işveren vekili
C)Sağlık ve güvenlik koordinatörü
D)uygulama koordinatörü
cevap a proje sorumlusu
s23)......................muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanır veya hazırlanması sağlanır.
A)Sağlık ve güvenlik dokumanı
B)Sağlık ve güvenlik planı
C)sağlık ve güvenlik raporu
D)Risk analiz dokümanı
cevap Sağlık ve güvenlik planı.
geçmişte benzer soru vardı...plan ve doküman aynı şey değil..o sorudada plan ve doküman ayrımı soruluyordu..nihayetinde boşluk doldurma ve aynen yönetmelikten alıntı.
s24)İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, ........................ hazırlar veya hazırlanmasını sağlar
A)Sağlık ve güvenlik dokumanı
B)Sağlık ve güvenlik planı
C)sağlık ve güvenlik raporu
D)Risk analiz dokümanı
cevap Sağlık ve güvenlik planı.
s25)İşveren veya proje sorumlusunun yapı işini bildirmesi için gerekli şartlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A)Yapı işinin 30 işgününden fazla sürmesi
B)devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edilmesi
C)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirmesi
D)İşin büyüklüğü 300 yevmiyeden fazla çalışma gerektirmesi
kolay oldu:)
cevap d
İşveren veya proje sorumlusu;
1) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edileceği,
2)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği, durumlarda yapı işine başlamadan önce
Bakanlığın ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bilgi vermekle yükümlüdür.
s26)yapı işine ait bildirimde hangisi bulunmaz?
A)İşverenin ad ve adresi
B)Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,
C)Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,
D)kullanılacak iş ekipmanlarının listesi
cevap d
YAPI İŞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM
1–Bildirim tarihi,
2–İnşaatın açık adresi (mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),
3–İşverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),
4–Proje tipi (*),
5–Görevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adı ve adresi,
6–Proje hzırlık safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin
adı ve adresi,
7–Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,
8–İşin planlanan başlama tarihi,
9–Planlanan çalışma süresi (inşaatın muhtemel bitiş tarihi),
10–Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,
11–Yapı alanında bulunması muhtemel yüklenicilerin(**)sayısı,
12–Belirlenmiş olan yükleniciler(**) hakkında bilgi.
(*)Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır. (köprü, bina, yol gibi)
(**)Alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile mal veya hizmet tedarik edenler belirtilmelidir.

s27)yüksekte çalışma da platforma bitişik, en az kaç cm yüksekliğinde topuk levhası olmalıdır?
A)15 cm
B)20 cm
C)45 cm
D)47 cm
cevap A
** Korkuluklarda;
a) Platformdan en az 1 metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk,
b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası,
c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk
buradan kesin 1 soru gelir bu değerleri ezberleyin

s28)yönetmeliğe göre düşen cisimler için alınması gerekli tedbirlerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur.
B)Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.
C)Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir
veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.
D)Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini engellemek için ara dinlenmelerinde iskele üzerine düzgünce bırakılırlar.
cevap d
s29)yapı işlerinde Enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım rölesi kullanılır.
B)Yapı alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dışetkenlerden korunması sağlanır, eskimiş veya yıpranmış olanlar kullanılmaz
C)Yapı alanında elektrik bağlantıları için uygun bağlantı elemanları kullanılır, açık uçlu kablolarla bağ
lantı yapılabilir.
D)Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması yapılır
cevap c
s30)Acil çıkış yolları ve kapıları için hangisi yanlıştır?
A)Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı
önleyecek hiçbir engel bulunmaz.
B)Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde
yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulundurulur
C)Acil çıkış kapıları kolay açılabilmesi için raylı veya döner kapı biçiminde yapılabilir.
D)Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı ile yerleşimi ve boyutlarının, yapı alanının ve
çalışan barakalarının kullanım şekline ve boyutlarına, içinde bulunan ekipmana,
bulunabilecek azami çalışan sayısına bağlıdır
cevap c

s31)İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişitarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır.hangileri doğrudur?
I.Kullanılmaya başlamadan önce
II.Üzerinde değişiklik yapıldığında
III.Ayda en az bir kez
IV.Belli bir süre kullanılmadığında
A)I,II ve IV
B)I,II ve III
C)II,III ve IV
D)hepsi
**İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda kontrole tabi tutulacaktır.
a)Kullanılmaya başlamadan önce,
b) Haftada en az bir kez,
c) Üzerinde değişiklik yapıldığında,
ç) Belli bir süre kullanılmadığında,
d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkilenmesinde
CEVAP A
s32)İskelelerde geçiş amacıyla en az kaç cm genişliğinde ve kenarlarında
korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır?

A)45 B) 60 C) 75 D)100
İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır
cevap b
s33)Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde özel tedbirlerle ilgili hangisi yanlıştır?
A)kurulumunda, taşıyıcı sisteme aitdüşey ve yatay elemanların eksiksiz olarak kullanılması ve sistemin yeteri kadar çaprazelemanlarla takviye edilmesi sağlanır.
B)taşıyıcı sisteme ait daireselkesitli düşey ve yatay elemanların anma dışçapının en az 48,3 milimetre olması, anma etkalınlıklarının ise malzeme cinsine ve en küçük akma dayanımına uygun olması sağlanır.
C)Cephe iskeleleri binaya mümkün oldğunca uzak kurulur, bunun mümkün olmadığıdurumlarda çalışanların bina ile iskele arasından düşmelerini önleyici tedbirler alınır.
D)Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez.İskelenin dik ve platformun düz olması sağlanır.İskele ayaklarında iskelenin kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu gibi uygun tertibatlar bulunur
cevap c
uzak değil yakın kurulur

s34)Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari kaç cm eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır?
A) 60 B) 70 C)80 D)90
Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari 80 cm
eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır.
CEVAP C
s35)Açıkta yapılan kaç metreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altların şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir?
A) 3 B) 2 C)1.5 D)1
Açıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altların şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir.
cevap c

s36) (çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde asma iskelede en fazla kaç işçi çalıştırılacaktır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
Asma iskelelerde her metrekareye 400 kg danfazla yük konmayacak ve asma iskelede 4 işçiden fazlası çalıştırılmayacaktır
s37)(çıkmış soru A sınıfı )Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenindüşerek kazaya sebep olmasını önlemek içindöşeme dış kısmına ................ santimetreyüksekliğinde bir etek tahtası konacaktır.Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok................ santimetre boşluk bırakılabilir. 
A) 20 – 2
B) 15 – 1
C) 20 – 1
D) 15 – 2
Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasınıönlemek için döşeme dış kısmına 15 cm yüksekliğinde bir etek tahtasıkonacaktır. Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok bir santimetre boşlukbırakılabilir
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə